Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

Ανάθεση επιμέλειας τέκνου γεννημένου εκτός γάμου στον πατέρα. Από κοινού η άσκηση της γονικής μέριμνας.
Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών με αριθμό 225/2018, δημοσιευμένη στον Ισοκράτη ΔΣΑ- Επίκαιρη Νομολογία . 

Περίληψη: Στη συγκεκριμένη περίπτωση η μητέρα δεν παραστάθηκε (παρόλο που είχε καταθέσει αντίθετη αίτηση) και η υπόθεση εκδικάστηκε ερήμην της. Το Δικαστήριο έκρινε πως το συμφέρον του παιδιού, είναι το σταθερό και ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον  και ανέθεσε την επιμέλεια στον πατέρα που κρίθηκε ως ο καταλληλότερος γονέας.   

Παρατίθεται κατωτέρω μικρό απόσπασμα της απόφασης:

«… Η αιτούσα διατηρεί στην ….  επιχείρηση ..... , το οποίο λειτουργεί μέχρι αργά το βράδυ και ακόμα και τις ημέρες που η ανήλικη βρισκόταν στην Πάτρα, την άφηνε επί πολλές ώρες είτε μόνη στο σπίτι είτε υπό την επίβλεψη του συντρόφου της. Από τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών - καθ' ου η αίτηση είχε αναλάβει τη φροντίδα και την ανατροφή της ανήλικης, επιδεικνύοντας συνέπεια και ισχυρό αίσθημα καθήκοντος στην ανατροφή αυτής, συνεπικουρούμενος από την οικογένεια του, για περισσότερα από 4 έτη, εξασφαλίζοντας στην ανωτέρω ανήλικη ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, παρέχοντας σ' αυτή κάθε είδους υλική και ψυχική υποστήριξη. Ειδικότερα πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών, στον οποίο η καθ' ης η αίτηση εν τοις πράγμασι είχε αναθέσει την επιμέλεια της ανήλικης ..., φρόντιζε για τη σωστή ανατροφή και εκπαίδευση της ανήλικης, επιμελούνταν ώστε αυτή να παρακολουθεί συνεδρίες λογοθεραπείας και εργοθεραπείας και είχε δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξή της,  ενώ η αιτούσα - καθ' ης η αίτηση, μετέβαλε συνεχώς γνώμη ως προς τη διαβίωση της ανήλικης, προκαλώντας στην τελευταία ανασφάλεια και αβεβαιότητα.
Επομένως, αυτός ο οποίος μπορεί να προσφέρει ένα σταθερό και ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον, προκειμένου η ανήλικη να βοηθηθεί στην ομαλή ανάπτυξη και διαμόρφωση της προσωπικότητας της, είναι ο αιτών καθ' ου.

Από την άλλη πλευρά, η καθ' ης, μητέρα της ανήλικης, που εκ του νόμου έχει την άσκηση του δικαιώματος της γονικής της μέριμνας, με την προπαρατεθείσα συμπεριφορά της, την οποία επέδειξε έναντι της ανήλικης, παρέπεται, ότι δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η γονική μέριμνα του τέκνου της και συνεπώς, δεν μπορεί να παρέχει όλα εκείνα τα εχέγγυα που απαιτούνται ώστε να κριθεί από το Δικαστήριο, ότι είναι καταλληλότερη γονέας για την επιμέλεια του ανωτέρω ανηλίκου τέκνου της αφού συχνά την εγκατέλειπε. Επομένως, αφού ληφθεί υπόψη το αληθινό συμφέρον του τέκνου των διαδίκων, το οποίο και αποτελεί απόλυτο κριτήριο προκειμένου το Δικαστήριο να αποφασίσει σχετικά με την ανάθεση της άσκησης της επιμέλειας της ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων στο πρόσωπο εκείνου του γονέα, ο οποίος θα μπορεί να εξασφαλίσει την εν γένει ανάπτυξη αυτής και τη διατήρηση της σταθερότητας και συνέχειας στις συνθήκες ανάπτυξης της, το παρόν Δικαστήριο, θεωρεί ότι ο αιτών διαθέτει όλα εκείνα τα προσόντα που απαιτούνται, ούτως ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στο λειτουργικό του έργο, καθόσον είναι στοργικός, εμφορείται από υπέρμετρα αισθήματα αγάπης προς το τέκνο του και άρα, πρέπει να ανατεθεί αποκλειστικά σ' αυτόν η άσκηση της επιμέλειας της ανωτέρω ανήλικης, συντρέχουσας επείγουσας περίπτωσης ρύθμισης του θέματος της επιμέλειας του προσώπου της ανήλικης κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Περαιτέρω και ως προς τις λοιπές εκφάνσεις της άσκησης του δικαιώματος γονικής μέριμνας (διοίκηση της περιουσίας, εκπροσώπηση δικαστική ή εξώδικη), αυτές πρέπει προσωρινά να ασκούνται από κοινού από αμφότερους τους διαδίκους-γονείς, ώστε αφενός για να μην αποξενωθεί πλήρως η ανήλικη από την μητρική μέριμνα και αφετέρου για να αφυπνισθεί το ενδιαφέρον της καθ' ης μητέρας και να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να έχει ουσιαστική επαφή με την ανήλικη θυγατέρα της ώστε να συμμετέχει σε σημαντικές αποφάσεις της ζωής της. Κατόπιν όλων των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών που πιθανολογήθηκαν πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσία βάσιμη η με αριθμό κατάθεσης .../2017 αίτηση, να ανατεθεί προσωρινά στον αιτούντα η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου του ... και να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη η με αριθμό κατάθεσης .../2017 αίτηση. Τέλος, πρέπει η αιτούσα στην με αριθμό κατάθεσης .../2017 αίτηση και καθ' ης στην με αριθμό κατάθεσης .../2017 αίτηση, λόγω της ήττας της στην παρούσα δίκη ως προς αμφότερες τις αιτήσεις, να καταδικαστεί στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του καθ' ου η αίτηση - αιτούντος, κατά ουσιαστική παραδοχή σχετικού προς τούτο αιτήματος του (βλ. άρθρα 176, 191 παρ 2 ΚΠολΔ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό…» 


Υ.Γ: Την υπόθεση χειρίστηκε η κ. Ουρανία Σπυρίδωνος, Δικηγόρος Πατρών                                                 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.