Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022

Πρακτικό συμβιβασμού. Κατάργηση δίκης. Επικύρωση συμφωνίας γονέων

 

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 626/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.  

«Κατά τη διάταξη του άρθρου 293 παρ.1 ΚΠολδ, «οι διάδικοι μπορούν σε κάθε στάση της δίκης να συμβιβάζονται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου. Ο συμβιβασμός γίνεται με δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου ή του εντεταλμένου δικαστή ή συμβολαιογράφου και επιφέρει αυτοδίκαιη κατάργηση της δίκης». Στην προκειμένη περίπτωση, οι διάδικοι δια των πληρεξουσίων δικηγόρων τους ενώπιον του δικαστηρίου, δήλωσαν ότι συμβιβάζονται ως προς την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους, την επικοινωνία του καθ' ου της πρώτης αίτησης και αιτούντος της δεύτερης και της τρίτης αίτησης με τον ανήλικο υιό τους ... ως εξής:

I. Γονική μέριμνα - Επιμέλεια : Η γονική  μέριμνα του  ανηλίκου τέκνου τους ... θα ασκείται από κοινού, ενώ την επιμέλεια αυτού θα την έχει αποκλειστικά η πρώτη συμβαλλόμενη, μητέρα του, ...

2.- Επικοινωνία: Το δικαίωμα της επικοινωνίας Θα ασκείται από το δεύτερο των συμβαλλομένων πατέρα ως εξής:

I) Σύνηθες πρόγραμμα

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος θα διαμένει με το ανήλικο τέκνο του, συνεχόμενα με διανυκτερεύσεις, την πρώτη (1η) και τρίτη (3η) εβδομάδα έκαστον ημερολογιακού μήνα κάθε έτους και, συγκεκριμένα, θα παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο του την Δευτέρα κάθε 1ης και 3ης εβδομάδας έκαστον μήνα από το σχολείο του μετά το σχόλασμα ή από την κατοικία της μητέρας εφόσον η Δευτέρα της 1ης και 3ης εβδομάδας έκαστον μήνα δεν είναι σχολική ημέρα, και ώρα 10:00 πρωινή, και θα διαμένει μαζί του συνεχόμενα με διανυκτερεύσεις μέχρι την Δευτέρα της (2ης) και (4ης) εβδομάδας οπότε και θα το παραδίδει στο σχολείο του, κατά την έναρξη της σχολικής ημέρας ή στην οικία της μητέρας του περί ώρα 10:00 πρωινή, εφόσον δεν πρόκειται για σχολική ημέρα.

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των διαδίκων ότι για τις 5ες εβδομάδες του μήνα, όπου αυτές υφίστανται ανά έτος, αυτές θα επιμερίζονται μεταξύ των διαδίκων κατόπιν συμφωνίας τους.

II) Ρύθμιση Ειδικών Περιόδων

Το ανήλικο τέκνο θα διαμένει μαζί με τον 2° συμβαλλόμενο πατέρα του, κατά τις διακοπές Χριστουγέννων και Νέον έτους, από την 23η Δεκεμβρίου, ώρα 10:30' π.μ. μέχρι την 30η Δεκεμβρίου, ώρα 10:30' π.μ., κατά τα έτη, που λήγουν σε ζυγό αριθμό, και από την 30η Δεκεμβρίου, ώρα 10.30' π.μ. μέχρι την 6η Ιανουαρίου, ώρα 10:30' π.μ. κατά τα έτη, που λήγουν σε μονό αριθμό.

Επίσης θα διαμένει μαζί του, κατά τις διακοπές του Πάσχα από την Δευτέρα μετά το Πάσχα (Διακαινησίμου), ώρα 17:00', μέχρι το πρωί της Δευτέρας, που ακολουθεί την Κυριακή του Θωμά, κατά τα έτη, που λήγουν σε ζυγό αριθμό.

Επίσης θα διαμένει μαζί του, κατά τις θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου και ώρα 10:00' π.μ. έως την Ι6η Ιουλίου και ώρα 10:00' π.μ. και από την 1η Αυγούστου και ώρα 10:00' π.μ. έως την 16η Αυγούστου και ώρα 10:00' π.μ., κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό, και από την 16η Ιουλίου και ώρα 10:00' π.μ. έως την 1η Αυγούστου και ώρα 10:00' π.μ. και από την 16η Αυγούστου και ώρα 10:00' π.μ. έως την 1η Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00' π.μ., κατά τα έτη, που λήγουν σε μονό αριθμό.

Το ανήλικο τέκνο θα το παραλαμβάνει ο πατέρας κατά τον χρόνο έναρξης της επικοινωνίας από την κατοικία της μητέρας του και δεύτερης συμβαλλόμενης (πλην των ημερών που θα το παραλαμβάνει από το σχολείο κατά τα ως άνω αναφερόμενα) και θα το επιστρέφει στην κατοικία αυτής κατά την ορισθείσα ώρα απόδοσης. Σε περίπτωση που ο πατέρας αδυνατεί να ασκήσει το δικαίωμα της επικοινωνίας έστω και μερικώς, οφείλει να ενημερώνει τη μητέρα εγκαίρως ήτοι 24 ώρες τουλάχιστον πριν, με τηλεφωνικό μήνυμα ή με email προκειμένου να μην δημιουργείται πρόβλημα στο πρόγραμμα εργασίας της μητέρας.

Σε περίπτωση ασθένειας του τέκνου, θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και ο έτερος γονέας, ώστε να παρίσταται, κατά την εξέταση στον ιατρό ή στο Νοσοκομείο, αλλά και να το επισκέπτεται στην οικία τον γονέα, με τον οποίο βρίσκεται, την δεδομένη στιγμή, κατά το στάδιο της ανάρρωσης.

Ο πατέρας θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας και κατά τις κάτωθι περιόδους:

Κατά την αργία της 28ης Οκτωβρίου από ώρα 10.00' π.μ. έως 20:00', αρχής γενομένης από την αργία της 28ης Οκτωβρίου του επομένου έτους της εκδοθησόμενης απόφασης εναλλάξ κατ' έτος.

Κατά την αργία της 25ης Μαρτίου από ώρα 10.00' π.μ. έως 20:00, αρχής γενομένης από την αργία της 25ης Μαρτίου του έτους της εκδοθησόμενης απόφασης, εναλλάξ κατ' έτος.

Κατά την αργία της Καθαράς Δευτέρας, από ώρα 10.00' π.μ. έως 20:00', αρχής γενομένης από την αργία της Καθαράς Δευτέρας του έτους της εκδοθησόμενης απόφασης, εναλλάξ κατ' έτος.

Κατά την αργία της Πρωτομαγιάς, από ώρα 10.00' π.μ. έως 20:00', αρχής γενομένης από την αργία της Πρωτομαγιάς του επόμενου έτους της απόφασης, εναλλάξ κατ' έτος.

Κατά την αργία τον Αγίου Πνεύματος, από ώρα 10.00' π.μ. έως 20:00', αρχής γενομένης από την αργία του Αγ. Πνεύματος, του έτους της εκδοθησόμενης απόφασης εναλλάξ κατ' έτος.

Κατά τα γενέθλια και την ονομαστική εορτή του, θα γίνεται εορτή στην οποία Θα συμμετέχουν και οι δύο γονείς.

Κατά την εορτή του πατέρα ...  από ώρα 10.00' π.μ. έως 20:Ο0', (ενώ, κατά την αντίστοιχη γιορτή της μητέρας, .... να είναι με την μητέρα του, κατά τις αντίστοιχες ώρες).

ΙΙΙ) Ρύθμιση εξ' αποστάσεως επικοινωνίας

Ο πατέρας κατά τις εβδομάδες που δεν θα διαμένει με το τέκνο του, διατηρεί το δικαίωμα εξ' αποστάσεως επικοινωνίας μαζί του με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως τηλεφωνικά και μέσω βιντεοκλήσης από κάθε διαθέσιμο μέσο skype, viber , wats'up)  και συγκεκριμένα για 15' λεπτά και δύο φορές ημερησίως.

Επίσης, αμφότερα τα μέρη συμφωνούν να συμψηφισθεί η τυχόν επιβληθησόμενη από το Ανωτέρω Δικαστήριο δικαστική δαπάνη, όπως αναφέρεται στο επισυναπτόμενο στα πρακτικά της παρούσας απόφασης από 24-3-2022 πρακτικό συμβιβασμού. Κατά συνέπεια, η δίκη θεωρείται καταργηθείσα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την από 16-2-2022 υπ' αριθ.../2022 αίτηση με την από 18-2-2022 υπ' αριθ.../2022 αίτηση και την από 14-3-2022 υπ' αριθ.../2022 αίτηση.

Καταργεί την δίκη.

Επικυρώνει το από 24-3-2022 πρακτικό συμβιβασμού, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης…»


Στεφανία Σουλή

Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

https://stefaniasouli.gr/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.