Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων διατάραξης νομής ακινήτου (Υπόδειγμα)

 

                           ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ……………                           

                                    (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)    

                                                        ΑΙΤΗΣΗ

1. Του  

2.Της ….

                                                          ΚΑΤΑ

Του ….

                                                        *******   

Δυνάμει του με αριθμό …. συμβολαίου αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου …..  νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Yποθηκοφυλακείου …….. στον τόμο …  και αριθμό … αποκτήσαμε από κοινού αδιαίρετα και εξ ίσου την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή ενός αγροτεμάχιου που βρίσκεται στη θέση ….. της κτηματικής περιφερείας της κοινότητας …….. Σύμφωνα με τον τίτλο περιέχει ….  ελιές και ….  λιοφύτες, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά ………  περίπου ή όσης είναι και συνορεύει ολόγυρα με ιδιοκτησία …..  και με αγροτικό δρόμο και πέρα από αυτόν ….  Το ανωτέρω αγροτεμάχιο αποτελείται από δύο γεωτεμάχια:

Α. Το ένα γεωτεμάχιο έχει λάβει ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: …. (στο εξής «επίδικο») και το εμβαδόν του από κτηματογράφηση είναι ….   τ. μ. Όμοροι ιδιοκτήτες του γεωτεμαχίου μας είναι οι: …..

Το επίδικο  γεωτεμάχιο – οικόπεδο εμφαίνεται στο από Αυγούστου ……. τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού ………... με στοιχεία (1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.1) και έχει εμβαδόν ….  τ.μ. Βρίσκεται στη θέση…..  εκτός σχεδίου εντός ζώνης 800μ του στάσιμου οικισμού …. της Τ.Κ. ….  του Δήμου…………. και συνορεύει βόρεια με αγροτική οδό μέσου πλάτους 3,00 μέτρα, ανατολικά με ιδιοκτησία ….  δυτικά με αγροτική οδό μέσου πλάτους 3,20 μέτρων και νότια με ιδιοκτησία ……  Απόσπασμα του κατά τα άνω τοπογραφικού διαγράμματος ….  του πολιτικού μηχανικού ….  απεικονίζον ολόκληρο το επίδικο γεωτεμάχιο μας, υπογεγραμμένο από τον ίδιο, ενσωματώνεται στην παρούσα αίτηση.   

Ακολουθούν δύο σελίδες με εικόνα του ως άνω τοπογραφικού.

Β. Τμήμα του αγροτεμαχίου του υπ. αρ. …..  συμβολαίου αποτελεί και το γεωτεμάχιο – οικόπεδο, με ….  ελαιόδεντρα μέσα, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το επίδικο γεωτεμάχιο και είναι εμβαδού ….  τετραγωνικών μέτρων (εμβαδό δήλωσης τίτλου ….)  το οποίο έχει λάβει ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: ….  και όμοροι ιδιοκτήτες του γεωτεμαχίου μας είναι οι: …..

Σύμφωνα με το από ….  τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού του …..  το γεωτεμάχιο με στοιχεία (1.2.3…14.1) που βρίσκεται στη θέση …..  εκτός σχεδίου εντός ζώνης 800μ του στάσιμου οικισμού ……………….. του Δήμου …………, έχει εμβαδόν ….  τ.μ.  και συνορεύει ανατολικά με αγροτική οδό μέσου πλάτους 3,20 μέτρων, δυτικά …..  και βόρεια με ιδιοκτησία …..      

Απόσπασμα του κατά τα άνω τοπογραφικού διαγράμματος ….. του πολιτικού μηχανικού ….. , απεικονίζον το γεωτεμάχιο με αριθμό ΚΑΕΚ: …..  που βρίσκεται απέναντι από το επίδικο υπογεγραμμένο από τον ανωτέρω μηχανικό, ενσωματώνεται στην παρούσα αίτηση.

Ακολουθούν δύο (2) σελίδες με εικόνα του ως άνω τοπογραφικού.

Το έτος …..  καταθέσαμε ενώπιον της Πολεοδομίας …. …………….. αίτηση και φάκελο και εκδόθηκε η με αριθμό ….  Άδεια Οικοδομής (με αριθμό πρωτοκόλλου ….. ).

Το έτος ….  αναθεωρήθηκε η υπ.αρ. …..  (αριθ. Πρωτ. ….. ) άδεια οικοδομής μας ως προς τον χρόνο ισχύος της με διάρκεια έως …. . Σύμφωνα με το από ….  τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού …..  (δυνάμει του οποίου εκδόθηκε η με αριθμό …..  οικοδομική άδεια) το αγροτεμάχιο … με σημεία (1.2.3.5.7.10.11.13.15.16.17.1) εμβαδού επιφανείας ….  βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου αλλά εντός της ζώνης των 800,00 μ από τον Στάσιμο Οικισμό ….  με αποτέλεσμα να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Συνορεύει βόρεια με αγροτική οδό ανατολικά με ελαιώνα ιδιοκτησίας αγνώστου, νότια με ελαιώνα ιδιοκτησίας αγνώστου και δυτικά με αγροτική οδό. Απόσπασμα του κατά τα άνω τοπογραφικού διαγράμματος …..  του πολιτικού μηχανικού …..  απεικονίζον το επίδικο γεωτεμάχιο, υπογεγραμμένο από τον ανωτέρω μηχανικό, ενσωματώνεται στην παρούσα αίτηση.

Ακολουθούν δύο (2) σελίδες με εικόνα του ως άνω τοπογραφικού.                      

Το επίδικο γεωτεμάχιο ανήκε στην πατρική οικογένεια της β’ αιτούσης, αφού οι γονείς της και εν συνεχεία ο αδελφός της …………………….. (δικαιοπάροχός μας) τα νέμονταν και τα κατείχαν με καλή πίστη και διάνοια κυρίου, συνέχεια και αδιατάρακτα για χρονικό διάστημα πλέον των πενήντα ετών.

Το επίδικο γεωτεμάχιο νεμόμαστε και διακατέχουμε έκαστος κατά την εξ αδιαιρέτου μερίδα του (50%), με διάνοια κυρίου, νόμιμο τίτλο και καλή πίστη, ανεπιλήπτως και αδιαταράκτως, δημοσίως και συνεχώς, ασκώντας επ’ αυτού όλες τις προσιδιάζουσες στο είδος του πράξεις νομής και κατοχής, συνεχίζοντας έτσι επ’ αυτού, διανοία κυρίου, καλή τη πίστει και νομίμω τίτλω, τη νομή και διακατοχή των δικαιοπαρόχων μας, χωρίς ποτέ να εμποδιστούμε προς τούτο από κανέναν.

Από της κτήσεως και παραλαβής της νομής από τον δικαιοπάροχό μας (…)  και μέχρι της κατά τα κατωτέρω παράνομης διατάραξης της νομής μας από τον καθ’ ου έκαστος ημών, ασκεί επί του επιδίκου διανοία κυρίου, συνεχώς και αδιαλείπτως τη φυσική  εξουσία και τις αρμόζουσες στον προορισμό του πράξεις νομής. Ειδικότερα, ελέγχουμε και εποπτεύουμε το επίδικο ακίνητο (όπως πράττουμε με όλα τα ακίνητά μας) από τυχόν καταπατήσεις. Έχουμε προβεί σε καταμέτρηση, οριοθέτηση, σύνταξη τοπογραφικών και έκδοση οικοδομικής άδειας. Εμείς οι ίδιοι καθαρίζουμε το επίδικο από σκουπίδια και ξερόχορτα. Φυτεύουμε ελαιόδεντρα, μαζεύουμε με την βοήθεια τρίτων προσώπων τον καρπό τους, κλαδεύουμε και βάφουμε εμείς οι ίδιοι κάθε χρόνο τα ελαιόδεντρά μας.  Το επίδικο γεωτεμάχιο και όλη την ακίνητη περιουσία μας το δηλώνουμε κατ’ έτος στην φορολογική Αρχή, ήτοι στο έντυπο Ε9 και στη φορολογική δήλωση ακίνητης περιουσίας, καταβάλλοντας τον αναλογούντα φόρο. Επίσης έχουμε δηλώσει το επίδικο γεωτεμάχιο κι όλα τα ακίνητά μας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Και ενώ έτσι είχαν τα πράγματα, την ……/12/2023  και ώρα μεσημεριανή, …. , όλως αιφνιδίως, αυθαιρέτως, υπαιτίως, παρανόμως, χωρίς την σύμφωνη γνώμη μας και χωρίς την συναίνεσή μας, ……………………εισήλθαν στην επίδικη ιδιοκτησία μας και προέβην στις ακόλουθες παράνομες ενέργειες: μάζεψαν τον καρπό από τα ελαιόδεντρά μας και τα τοποθέτησαν σε τσουβάλια, έκοψαν τις ελιές μας και τα ξύλα μας και όλα αυτά (τσουβάλια με καρπό και ξύλα των δέντρων μας) τα τοποθέτησαν στο τζιπ του καθ’ ου που ήταν σταθμευμένο πλησίον του χωραφιού μας. Επίσης τοποθέτησαν συρματόπλεγμα γύρω από το χωράφι μας. Οι ανωτέρω παράνομες πράξεις του καθ’ ου  και των ανθρώπων του εις βάρος ημών και εις βάρος της ιδιοκτησίας μας έγιναν αντιληπτές αμέσως από τον άνθρωπο που έχουμε αναθέσει να μαζεύει φέτος τις ελιές μας, τον κ. …………… , ο οποίος μας ενημέρωσε αμέσως. Το ίδιο ………………..  καταθέσαμε  μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα …  κατά του καθ’ ου  για όλες τις παράνομες πράξεις που διέπραξε εναντίον μας και εναντίον της ιδιοκτησίας μας.

(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ)

Τα ανωτέρω όλα έχουν γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές με την από ….  μηνυτήρια αναφορά μας ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ………..  με στοιχεία ….

Από την …….../12/2023  πηγαίνουμε στο επίδικο από διαφορετικό δρόμο. Και ενώ είχαμε τοποθετήσει στην άκρη του δρόμου το συρματόπλεγμα, τα σίδερα και τις ξύλινες παλέτες, ο καθ’ ου ή όποιος αυτός στέλνει, τα ρίχνει πάλι μέσα στο χωράφι μας. Οι ανωτέρω παράνομες ενέργειες του καθ’ ου οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα αφού δεν έχει παραλάβει το συρματόπλεγμα, τα σίδερα και τα αντικείμενα που είχε ρίξει μέσα στην ιδιοκτησία μας, συνιστούν διαρκή και εξακολουθητική παρενόχληση ημών στην άσκηση της νομής μας.  

Επειδή κάθε φορά που πηγαίνουμε στο χωράφι ………. βιώνουμε παρακολούθηση και εκφοβισμό.  

Επειδή ο καθ’ ου επιχείρησε τις διαταρακτικές της νομής μας πράξεις δολίως και εν γνώσει ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα προς τούτο.

Επειδή την ……………  ξαναπήραμε τη νομή του ακινήτου μας που προσπάθησε να μας την αφαιρέσει παρανόμως ο καθ’ ου την ….. . 

Επειδή  ο καθ’ ου μας έχει προξενήσει ζημία χιλίων και πλέον ευρώ αφού μας έκλεψε περισσότερα από δώδεκα τσουβάλια καρπού ελιάς και τα ξύλα των δέντρων μας.

Επειδή υφίσταται μία παράνομη κατάσταση στην περιουσία μας την οποία έχει δημιουργήσει τεχνηέντως ο καθ’ ου . 

Επειδή εξ όλων των ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενων πραγματικών περιστατικών (παράνομων πράξεων του καθ’ ου) αποδεικνύεται ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μας προξενήσει μεγαλύτερη ζημία στην περιουσία μας.

Επειδή συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να προστατευτούμε από τις παράνομες πράξεις του καθ’ ου, αφού με τις συνεχιζόμενες (διαρκή και εξακολουθητική παρενόχληση) παράνομες ενέργειές του διαταράσσει τη νομή μας με αποτέλεσμα να παραβλάπτονται ποικιλοτρόπως τα δικαιώματά μας ως ιδιοκτήτες του επίδικου γεωτεμαχίου. Συνεπώς υφίσταται κατεπείγον να ρυθμιστούν τα δικαιώματά μας με δικαστική παρέμβαση και να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να παραλείπει στο μέλλον κάθε διατάραξη της νομής μας επί του επίδικου ακινήτου μας. 

Επειδή η προπεριγραφείσα διατάραξη εκ μέρους του καθ’ ου είναι παράνομη και αυθαίρετη, έγινε χωρίς τη θέλησή μας και προσβάλλει τη νομή του ακινήτου μας.

Επειδή εξαιτίας των παράνομων ενεργειών του καθ’ ου επίκεινται έριδες και διαπληκτισμοί.

Επειδή κατά τα άνω δικαιούμαστε να απαιτήσουμε την παύση της παρούσας διαταράξεως και την παράλειψη κάθε διαταράξεως στο μέλλον. 

Επειδή κατά την υποβολή της παρούσης αιτήσεως είμαστε συγκύριοι, συννομείς και συγκάτοχοι εξ αδιαιρέτου, κατά το ½ έκαστος εξ ημών του επίδικου ακινήτου και ασκούμε εν τοις πράγμασι σε αυτό όλες τις πράξεις νομής και κατοχής και πρέπει να προστατευτούμε από τις αυθαίρετες και διαταρακτικές ενέργειες του καθ’ ου.     

Επειδή η παρούσα αίτηση είναι αληθής, νόμιμη, βάσιμη, και ορισμένη, αρμοδίως και νομοτύπως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου και θα αποδειχθεί από εμάς νομίμως με έγγραφα και με μάρτυρες.                        

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και τους κατά τη συζήτηση και με την επιφύλαξη παντός εν γένει δικαιώματός μας

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η αίτησή μας.

Να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα κατά του καθ’ ου.  

Να αναγνωριστούμε με απόφαση του δικαστηρίου σας προσωρινά ότι είμαστε νομείς του στο ιστορικό λεπτομερώς περιγραφόμενου ακινήτου μας (γεωτεμαχίου- οικόπεδου) εμβαδού ………τ.μ  που βρίσκεται στη θέση ………………   εκτός σχεδίου εντός ζώνης 800μ του στάσιμου οικισμού …. της Τ.Κ ….  του Δήμου ……………  με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου:  ….  που περιέχει … ελαιόδεντρα το οποίο συνορεύει βόρεια με αγροτική οδό μέσου πλάτους 3,00 μ, ανατολικά με ιδιοκτησία … , νότια με ιδιοκτησία ….  και δυτικά με αγροτική οδό μέσου πλάτους 3,20μ.   

Να απαγορευτεί στον καθ’ ου η ενέργεια οποιασδήποτε πράξης στο μέλλον, η οποία τείνει στην διατάραξη με οποιοδήποτε τρόπο της νομής μας επί του άνω (επίδικου) ακινήτου μας. 

Να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να παύσει κάθε παρούσα διατάραξη της νομής μας και να παραλείπει στο μέλλον κάθε διατάραξη της νομής μας επί του ως άνω ακινήτου μας (γεωτεμάχιο -οικόπεδο). 

Να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να παραλάβει το συρματόπλεγμα, τα σίδερα και τις τέσσερις ξύλινες παλέτες που έχει ρίξει μέσα στο επίδικο γεωτεμάχιο – οικόπεδο ιδιοκτησίας μας και βρίσκονται στο δρόμο.

Να απαγγελθεί κατά του καθ’ ου προσωπική κράτηση διάρκειας έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000€) ευρώ για κάθε παραβίαση διατάξεως της αποφάσεως που θα  εκδοθεί και για κάθε μελλοντική προσβολή – διατάραξη της νομής μας.

Να καταδικαστεί ο καθ’ ου στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.

                                                           ………..  28/12/2023

                                                        Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ