Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

Υπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού ρύθμισης επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής ανήλικου τέκνου (συναινετικό διαζύγιο)

Στην Αθήνα σήμερα την ….6.2013, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι

1.    Ο ……………………………………………, κάτοικος Αθηνών, οδός ………………….... 
2.    Η ……………………………………………, κάτοικος Αθηνών, οδός  ………………...... 

Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι:

Α. Οι συμβαλλόμενοι με το παρόν σύζυγοι τέλεσαν στις …………2007 νόμιμο θρησκευτικό γάμο, κατά τους κανόνας της Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας, στην ........................…………………………………., στην ………………. Από το γάμο τους αυτό απέκτησαν στις ……………………., την ……………………., ηλικίας σήμερα 3 ετών.    
Β. Οι συμβαλλόμενοι αποφάσισαν να ζητήσουν τη λύση του τελεσθέντος μεταξύ τους γάμου, σύμφωνα με το άρθρο 1441 ΑΚ, όπως αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του ν. 4055/2012, και εν όψει της διακοπής της έγγαμης συμβίωσής τους διευθετούν τα εξ αυτής δημιουργούμενα ζητήματα επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής του ανήλικου τέκνου τους ως εξής:


1.       Η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των συμβαλλομένων, ………………., ανατίθεται στη δεύτερη συμβαλλομένη - μητέρα του, με την οποία και θα κατοικεί, μέχρι την ενηλικίωσή του.  

2.       Η δεύτερη των συμβαλλομένων θα μετοικήσει με την κόρη της  από την οικογενειακή στέγη, ιδιοκτησίας του πρώτου των συμβαλλομένων, το αργότερο έως και ...6.2013 και θα ...........................................................    
3.       Η δεύτερη συμβαλλόμενη κατά την αποχώρησή της από τη συζυγική στέγη, θα παραλάβει όλα τα προσωπικά και ανήκοντα αποκλειστικά στην ίδια αντικείμενα (ρουχισμός, βιβλία κ.λ.π) και τα κάτωθι κινητά πράγματα ιδιοκτησίας της: ................................................................................

4.       Η γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου θα συνεχίσει να ασκείται και από τους δύο γονείς, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον του ανήλικου τέκνου και με την επιφύλαξη των παρακάτω οριζόμενων (υπό 5) για την επιμέλεια.

5.       Η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου ανατίθεται, όπως προεκτέθηκε, στην δεύτερη  συμβαλλομένη - μητέρα με την οποία και θα κατοικεί το παιδί. Ειδικότερα, όσον αφορά στα θέματα υγείας (σωματικής ή ψυχικής) και περίθαλψης του  τέκνου συμφωνείται ότι θα υπάρχει πάντοτε έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση του πατέρα και κοινή απόφαση των γονέων ως προς την αντιμετώπιση των σοβαρών περιπτώσεων (ιατρικών επεμβάσεων, κ.τ.λ.).

6.  Ο πρώτος συμβαλλόμενος, πατέρας του ανήλικου τέκνου, θα  επικοινωνεί με το παιδί του ως ακολούθως: Α) Κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, από ώρα 10:00 Σαββάτου έως ώρα 19:00 Κυριακής. Η ως άνω επικοινωνία θα αργεί κατά την περίοδο των  θερινών διακοπών του τέκνου με την δεύτερη συμβαλλόμενη –μητέρα και εφόσον συμπίπτει με τις άνω ημέρες. Β) Εβδομαδιαίως κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 18:30 έως 20:30. Η επικοινωνία κατά τις ανωτέρω ημέρες θα αργεί κατά την περίοδο των εορτών και την περίοδο των θερινών διακοπών του ανήλικου με την μητέρα του. Γ) Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων – Νέου Έτους, τρεις (3) μέρες ως εξής: Κάθε μονό έτος από την 24 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 έως και 27 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00. Κάθε ζυγό έτος από την 31 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 έως και 3 Ιανουαρίου και ώρα 19:00. Κατά την εορτή του Πάσχα τρεις (3) μέρες ως εξής: Κάθε μονό έτος από Μεγάλη Παρασκευή και ώρα 10:00 έως και Δευτέρα του Πάσχα και ώρα 19:00. Κάθε ζυγό έτος από την Πέμπτη της Διακαινισίμου και ώρα 10:00 μέχρι Κυριακή του Θωμά και ώρα 19:00.  Ο πατέρας θα παραλαμβάνει το παιδί από την κατοικία της μητέρας και θα το παραδίδει και πάλι εκεί τις ανωτέρω ημέρες και ώρες. Σε περίπτωση κωλύματος της δεύτερης συμβαλλόμενης θα μπορεί να παραδίδει και να παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο η μητέρα της. Επίσης ο πατέρας  θα έχει δικαίωμα να διαμένει με το ανήλικο τέκνο, δέκα (10) ημέρες το καλοκαίρι και, συγκεκριμένα, κατά τον μήνα Αύγουστο, οι οποίες προσδιορίζονται ως εξής: Κάθε μονό έτος από 1 Αυγούστου και ώρα 10:00 έως και 11 Αυγούστου και ώρα 19:00. Κάθε ζυγό έτος από 11 Αυγούστου και ώρα 10:00 έως και 21 Αυγούστου και ώρα 19:00. Ο πρώτος συμβαλλόμενος - πατέρας θα ενημερώνεται από την δεύτερη συμβαλλόμενη- μητέρα για τις θερινές διακοπές της με το τέκνο της, είκοσι (20) μέρες νωρίτερα. Ο πατέρας  θα έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί τηλεφωνικά, καθημερινά με το τέκνο του στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας της μητέρας. Συμφωνείται ακόμη ότι σε περίπτωση που ο πρώτος των συμβαλλομένων αδυνατεί να τηρήσει τις ώρες που άνω καθορίσθηκαν για την επικοινωνία του με το ανήλικο τέκνο οφείλει εγκαίρως, ήτοι μέχρι την προηγούμενη της κάθε καθορισθείσης ημέρας συναντήσεως του με αυτό, να το γνωστοποιεί στη δεύτερη των συμβαλλομένων – μητέρα.

7.      Ο πρώτος συμβαλλόμενος θα καταβάλει κάθε μήνα στη δεύτερη συμβαλλομένη ως διατροφή του ανήλικου τέκνου τους το ποσό των ..........................., ποσό το οποίο κρίθηκε εύλογο και δίκαιο, καθόσον το ανήλικο τέκνο από το Σεπτέμβριο του 2013 θα παρακολουθεί ιδιωτικό παιδικό σταθμό ………………, τα δίδακτρα του οποίου ανέρχονται μηνιαίως στο ποσό των τριακοσίων (300€) ευρώ. Το ποσό των ................................ ευρώ θα καταβάλλεται από τον πατέρα μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε ημερολογιακού μηνός επί μία διετία από σήμερα στον λογαριασμό Ταμιευτηρίου της δεύτερης συμβαλλομένης σε τράπεζα που διατηρεί και θα γνωστοποιηθεί στον πρώτο συμβαλλόμενο. Μετά την πάροδο της διετίας το ως άνω ποσό της διατροφής που αφορά το ανήλικο τέκνο θα αναπροσαρμοσθεί κατόπιν νεωτέρας συμφωνίας των συμβαλλομένων, βάσει των τότε εισοδημάτων των συμβαλλομένων και των αναγκών του ανήλικου τέκνου  τους.

8.   Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν αμοιβαία και εκατέρωθεν ότι δεν έχουν καμία άλλη απαίτηση ή δικαίωμα ο ένας εναντίον του άλλου ούτε καμία απαίτηση για περιουσιακά οφέλη, τα οποία αποκτήθηκαν ατομικά ή από κοινού κατά τη διάρκεια του γάμου τους και τα οποία θα παραμείνουν ως έχουν, δεδομένου ότι κανείς από τους δύο δεν συνέβαλε κατά οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση της περιουσίας του άλλου μετά την τέλεση του γάμου.

9.  Για οποιοδήποτε θέμα τυχόν ανακύψει στο μέλλον είτε αναφορικώς με την ερμηνεία, εφαρμογή και εκτέλεση του παρόντος είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξαντλήσουν κάθε προσπάθεια εξωδικαστικής και ειρηνικής διευθέτησής του, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα το συμφέρον του τέκνου τους.

10.   Οι συμβαλλόμενοι, τέλος, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην κατηγορούν ο ένας τον άλλο στο ανήλικο τέκνο τους, αλλά να του εμπεδώνουν αισθήματα αγάπης και σεβασμού για το πρόσωπό τους, ανεξάρτητα από τις διαφορές που τους οδήγησαν στη λύση του γάμου τους και οι οποίες αφορούν τους ίδιους προσωπικά και μόνο, και σε καμία περίπτωση τις σχέσεις τους με το τέκνο τους.

11.   Η συμφωνία αυτή θα υποβληθεί στο αρμόδιο δικαστήριο για επικύρωση, μαζί με την έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων για τη λύση του γάμου τους, για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου.


ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους, όπως ακολουθεί. Κάθε συμβαλλόμενος παρέλαβε από ένα όμοιο πρωτότυπο, ενώ το τρίτο θα κατατεθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


          ………………………….                            ………………………………            


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
https://stefaniasouli.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.