Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

Εκπομπή θορύβων και έντονης δυσοσμίας ζώου συντροφιάς γειτονικού διαμερίσματος (Δικαστική απόφαση)
Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 135/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Ασφαλιστικά μέτρα Νομής), δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ (Επίκαιρη νομολογία).


«…Σύμφωνα με το άρθρο 989 ΑΚ, ο νομέας που διαταράχθηκε παράνομα, έχει δικαίωμα να αξιώσει την παύση της διατάραξης, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον. Διατάραξη είναι κάθε παρεμπόδιση ή παρακώλυση της φυσικής εξουσίας πάνω στο πράγμα, με διαρκή ή παροδικό χαρακτήρα, που δεν φτάνει μέχρι την αποβολή και με την οποία ανατρέπεται η ήσυχη και ειρηνική απόλαυση της νομής, συνιστά δε μερική προσβολή, γιατί ο νομέας δεν στερείται πλήρως τη φυσική εξουσία, αλλά παρακωλύεται σε κάποια από τις εκδηλώσεις της. Θετικά εκδηλώνεται η διατάραξη, είτε με πράξη του προσβολέα στο πράγμα, είτε με παρεμπόδιση πράξεως του νομέα, ενώ αρνητικά, με παράλειψη όταν ο προσβολέας δεν προβαίνει στην επιβαλλόμενη ενέργεια προς αποτροπή ή παύση της διαταράξεως.
Με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών εκθέτει, ότι είναι κύριος, νομέας και κάτοχος ενός διαμερίσματος κειμένου επί πολυκατοικίας ευρισκόμενης επί της οδού ... στην ………… Αττικής. Ότι οι καθ ων διατηρούν επί διαμερίσματος όμορης πολυκατοικίας κειμένης επί της οδού ..., ένα κατοικίδιο ζώο συντροφιάς και συγκεκριμένα ένα σκύλο, ο οποίος καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας βρίσκεται στο μπαλκόνι τους που είναι απέναντι και σε μικρή απόσταση από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του. Ότι από την εκπομπή συνεχών και υπερβολικών θορύβων, γαυγισμάτων, κλαμάτων του ζώου ακόμα και σε ώρες κοινής ησυχίας καθώς και της έντονης δυσοσμίας λόγω περιττωμάτων και σκουπιδιών διαταράσσεται η άσκηση της νομής επί του διαμερίσματός του, ενώ οι καθ ων δημιουργούν επεισόδια υβρίζοντάς τον χωρίς λόγο κατά τα ειδικώς εκτιθέμενα στην αίτηση. Με βάση τα παραπάνω ζητεί κατ εκτίμηση, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, καθώς και κίνδυνο ερίδων και διαπληκτισμών μεταξύ των διαδίκων, να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα δια την προστασία του εμπράγματου δικαιώματος της νομής επί του ακινήτου του και συγκεκριμένα να διαταχθεί η άρση της προσβολής δια της απομακρύνσεως του σκύλου από την κατοχή τους εντός τριών ημερών από την επίδοση της απόφασης και δια της απολύμανσης της βεράντας τους από τα περιττώματα με δικά τους έξοδα. Να διαταχθεί επίσης η παράλειψη της προσβολής της νομής του επί του ως άνω ακινήτου στο μέλλον δια των βλαπτικών εκπομπών από την εγκατάσταση κατοικίδιου ζώου στην ιδιοκτησία τους και δη του μπαλκονιού τους, με την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για κάθε παράβαση των διατάξεων της εκδοθησομένης απόφασης καθώς και για κάθε μελλοντική διατάραξη και να καταδικασθούν αυτοί στη δικαστική  του δαπάνη.  
Με το ανωτέρω περιεχόμενο η ένδικη αίτηση, αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση στο παρόν δικαστήριο (683 παρ. 2, 733 και 29 παρ. 1 ΚΠολΔ) με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρ. 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 974, 984, 989, 1003 ΑΚ, 682, 733, 734, 947 παρ. 1 εδ. α, 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ. Επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί η ουσιαστική της βασιμότητα.
Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος, την ανωμοτί κατάθεση του β των καθ’ ων που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά της συνεδριάσεως, όλα τα επικαλούμενα και νομίμως προσκομιζόμενα έγγραφα, την υπ αριθμ. .../….2018 ένορκη βεβαίωση ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών ... που επικαλείται και προσκομίζει ο αιτών, η οποία ελήφθη μετά προηγούμενη κλήτευση των αντιδίκων του (βλ. τις υπ’ αριθ……& …….εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών ...) καθώς και τις υπ αριθμ ... και .../…-1-2018 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών που προσκομίζουν οι καθ’ ων χωρίς προηγούμενη κλήτευση του αντιδίκου τους που κατά την άποψη του παρόντος Δικαστηρίου λαμβάνονται υπόψη κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέρων έστω και χωρίς την κλήτευση του αντιδίκου (βλ. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, εκδ. Δ, σελ. 53, Μ. Μαργαρίτη, Ερμηνεία ΚΠολΔ, εκδ. 2012, τόμος ΙΙ, άρθρο 690, αρ. 5, σελ. 186-187, Χαμηλοθώρη, Ασφαλιστικά Μέτρα, σελ. 54, παρ. 217, ΜΠρΘεσ 306/2012), τις εκατέρωθεν προσαγόμενες φωτογραφίες πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών είναι κύριος, νομέας και κάτοχος ενός διαμερίσματος που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας κειμένης επί της οδού ...   στην ….. Αττικής. Η α εκ των καθ’ ων, μητέρα του β΄ εξ αυτών, είναι επικαρπώτρια και ο β΄ καθ’ ου γιος της ψιλός κύριος όμορου διαμερίσματος, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας κείμενης επί της οδού .... Οι καθ ων διατηρούν από κοινού (ως κάτοχος και ιδιοκτήτης αντίστοιχα) επί του ως άνω διαμερίσματος ένα κατοικίδιο ζώο συντροφιάς και συγκεκριμένα ένα σκύλο, ράτσας Spitz Pomeranian, ο οποίος τις περισσότερες ώρες της ημέρας, καθημερινά, βρίσκεται στο μπαλκόνι της κουζίνας του  ως άνω διαμερίσματος των καθ ων, που είναι απέναντι και σε μικρή απόσταση, (περίπου 4-5 μέτρα) από το μπαλκόνι της οικίας του αιτούντος, ανάμεσα σε διάφορα αντικείμενα και χωρίς να υπάρχει σε αυτό κατάλληλο κατάλυμα για ζώο. (βλ. προσαγόμενες φωτογραφίες). Το ως άνω κατοικίδιο κατά την παραμονή του στο εν λόγω μπαλκόνι γαυγίζει συνέχεια, κλαίει δυνατά, ορμάει στα κάγκελα του μπαλκονιού εκπέμποντας συνεχείς και υπερβολικούς θορύβους, αλλά και δυσοσμία, αφού πολλές φορές κάνει τις βιολογικές ανάγκες του στο μπαλκόνι. Από τις εκπομπές αυτές (θορύβου και δυσοσμίας) προκαλείται σοβαρή ενόχληση στον αιτούντα, καθόσον από τους συνεχείς και υπερβολικούς θορύβους και τα γαυγίσματα του ως άνω κατοικίδιου διαταράσσεται η ψυχική ηρεμία αυτού και της οικογένειάς του, και ιδία του ανήλικου τέκνου του, το οποίο προετοιμάζεται για πανελλήνιες εξετάσεις τον προσεχή Μάιο για την …..  σχολή και χρειάζεται ησυχία για να αυτοσυγκεντρωθεί στην μελέτη του, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται έτσι η άσκηση της νομής του αιτούντος επί του ως άνω ακινήτου του. Συνεπώς, αφού πιθανολογήθηκε ότι υπάρχει επείγουσα περίπτωση και κίνδυνος συγκρούσεων και διαπληκτισμών μεταξύ των διαδίκων, απορριπτομένου του αντίθετου ισχυρισμού ως αβασίμου, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως και κατ ουσία βάσιμη, να ληφθούν τα πλέον ενδεδειγμένα κατά την κρίση του Δικαστηρίου ασφαλιστικά μέτρα (692 παρ. 1 ΚΠολΔ) για την προστασία της νομής του αιτούντος επί του ακινήτου του, που ορίζονται στο διατακτικό και να καταδικαστούν οι καθ’ ων στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος λόγω ήττας τους (176 ΚΠολΔ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει  αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται την αίτηση.
Υποχρεώνει τους καθ΄ ων να απομακρύνουν εντός τριών (3) ημερών από την επίδοση της παρούσας απόφασης, το σκύλο τους, από το μπαλκόνι της κουζίνας του επί της οδού ... διαμερίσματος, που ευρίσκεται απέναντι από το μπαλκόνι του διαμερίσματος του αιτούντος (οδός ... ….) και να καθαρίσουν το χώρο.
Υποχρεώνει τους καθ ων να παραλείπουν στο μέλλον κάθε διατάραξη της νομής του αιτούντος στο ως άνω διαμέρισμα του δια βλαπτικών εκπομπών (θορύβων και δυσοσμίας) από την εγκατάσταση και την παραμονή, έστω και ολιγόλεπτη, κατοικίδιου ζώου επί του ως άνω μπαλκονιού της οικίας τους.
Απειλεί κατά των καθ ων χρηματική ποινή 300,00 Ευρώ και προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης.
Καταδικάζει τους καθ ων στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, τα οποία ορίζει σε τετρακόσια (400) Ευρώ…»

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- Διαμεσολαβήτρια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.