Τρίτη 4 Απριλίου 2017

Η ανάρτηση φωτογραφιών ανηλίκου τέκνου στο Facebook από τον ένα γονέα, χωρίς τη συγκατάθεση του έτερου γονέα που ασκεί την επιμέλειά του, προσβάλει το δικαίωμα του τέκνου στην εικόνα του που αποτελεί έκφανση του δικαιώματος της προσωπικότητάς τουΜε την ένδικη αίτηση, η αιτούσα εκθέτοντας ότι με τον καθού τέλεσε νόμιμο γάμο κατά τη διάρκεια του οποίου απέκτησαν ένα τέκνο τον Χ.,   και επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζήτησε μεταξύ άλλων και να απαγορευθεί στον καθού να δημοσιεύει ή να διαδίδει προσωπικά δεδομένα και κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εικόνα και περιγραφή, φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, τόπο ψυχαγωγίας του ανηλίκου τέκνου τους, στον ιστότοπο διαδικτυακής κοινωνικής δικτύωσης Facebook, με το όνομα του ανηλίκου και το δικό του, στον τοίχο και το χρονολόγιο αυτού.


Παρατίθεται μικρό απόσπασμα της υπ.αρ. 3085/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.    

«… Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι ο καθού χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο επικοινωνίας (ή διαδικτυακός τόπος κοινωνικής δικτύωσης) «FACEBOOK» και διατηρεί σ` αυτόν προσωπική σελίδα, ανάρτησε δε σε αυτήν και σε χώρο προσβάσιμο από κάθε τρίτο χρήστη του ίδιου διαδικτυακού τόπου (και δη στον «τοίχο» του προφίλ της σελίδας του) φωτογραφία του ανήλικου τέκνου του με την ταυτόχρονη αναγραφή στον ίδιο χώρο του ονοματεπωνύμου του. Η ανωτέρω δημοσίευση, την οποία ο καθού ομολογεί, έλαβε χώρα χωρίς να υπάρχει συναίνεση ή συγκατάθεση της αιτούσας, που ασκεί από κοινού την κατά τα λοιπά (πλην της επιμέλειας που ήδη της ανατέθηκε) γονική μέριμνα του ανηλίκου με τον καθού πατέρα αυτού, η οποία ήταν αναγκαία κατά νόμο (1510, 1518 ΑΚ). Η ανάρτηση δε αυτή στην προσωπική σελίδα του καθού, φωτογραφίας του ανήλικου, η παράθεση του ονοματεπωνύμου του, που αποτελεί δημοσίευση και η διάδοσή της σε οποιονδήποτε χρήστη του ίδιου διαδικτυακού τόπου επικοινωνίας, πιθανολογείται ότι προσβάλει το δικαίωμα αυτού στην εικόνα του, η οποία αποτελεί έκφανση του δικαιώματος της προσωπικότητας του. Περαιτέρω η ανάρτηση της φωτογραφίας στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο, η οποία αποτελεί προσωπικό δεδομένο, πιθανολογείται ότι συνιστά, αφού έγινε από τον καθ΄ ου χωρίς τη συγκατάθεση της αιτούσας, αυτοματοποιημένη παράνομη επεξεργασία του έτσι δημιουργηθέντος «αρχείου», με αποτέλεσμα η συμπεριφορά του να αποτελεί παράβαση και των σχετικών διατάξεων του ν. 2472/1997. Κατόπιν όλων αυτών πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση κατά το αντίστοιχο αίτημα και να απαγορευθεί προσωρινά στον καθού να δημοσιεύει ή να διαδίδει στην προσωπική του σελίδα στο διαδικτυακό τόπο επικοινωνίας «FACEBOOK» τη φωτογραφία και το ονοματεπώνυμο του ανήλικου τέκνου του και κάθε πληροφορίας για την εκπαίδευση, τους τόπους ψυχαγωγίας και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισής του, απειλουμένης χρηματικής ποινής τριακοσίων (300) ευρώ και προσωπικής κράτησης ενός (1) μήνα σε βάρος του για την περίπτωση παραβίασης της ως άνω διάταξης. Τέλος πρέπει τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων να συμψηφισθούν μεταξύ τους λόγω της σχέσης που τους συνδέει (αρθ. 179, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ)….»  

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/