Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

Ανώτατο όριο ηλικίας στην παρένθετη μητρότητα
Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ.398/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.  


"… Σύμφωνα ωστόσο με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 3305/2005, η ρύθμιση της παρένθετης μητρότητας έχει θεσπισθεί για ιατρικούς και κοινωνικούς λόγους, δεδομένου ότι η εγκυμοσύνη και η τεκνοποιία σε προχωρημένη ηλικία συνδέονται με αυξημένους κινδύνους για την υγεία της γυναίκας και το συμφέρον του παιδιού, αλλά ως ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής της γυναίκας νοείται το πεντηκοστό πέμπτο έτος. Δεν πρέπει επίσης να παραβλέπεται το δικαίωμα του ατόμου στην αναπαραγωγή ως έκφανση του δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Μολονότι λοιπόν η 54 ετών αιτούσα αδυνατεί να κυοφορήσει, ευρίσκεται ακόμη σε φυσική ηλικία αναπαραγωγής. Επομένως, η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με τη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας δεν εμποδίζεται στην προκειμένη περίπτωση από το γεγονός ότι η ηλικία της αιτούσας υπερβαίνει κατά τέσσερα έτη το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. β Ν. 3305/2005 ανώτατο όριο των πενήντα ετών, διότι πρέπει, κατά τελολογική συστολή του εδαφίου β’ της προαναφερθείσας διάταξης, να εφαρμοσθεί εκείνη του πρώτου εδαφίου του ίδιου άρθρου, ερμηνευόμενη υπό το φως του άρθρου 5 παρ. 1 Σ, για το δικαίωμα στην αναπαραγωγή ως έκφραση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, αφού δε συντρέχουν μάλιστα in concreto οι προειρημένοι κίνδυνοι, στην αποφυγή των οποίων αποσκοπεί το άρθρο 4 του Ν. 3305/2005. Κατόπιν τούτων, συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της προμνηνευθείσας μεθόδου ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η αιτούσα εξάλλου είχε αποκτήσει το έτος 2007 ένα θήλυ τέκνο, την … η οποία όμως απεβίωσε το έτος 2015 λόγω πολλαπλού υποτροπιάζοντος μεταστατικού μυελοβλαστώματος (βλ. την υπ.αρ. ……/2015 ληξιαρχική πράξη θανάτου της πρεσβείας της Ελλάδος στο Λονδίνο.) 

Πρέπει επομένως η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσία βάσιμη και να επιτραπεί στην αιτούσα η μεταφορά στο σώμα της …. γονιμοποιημένων ωαρίων με γενετικό υλικό του συζύγου της αιτούσας, ξένων προς την κυοφόρο, προκειμένου αυτή να κυοφορήσει το τέκνο που η αιτούσα και ο σύζυγός της επιθυμούν να αποκτήσουν, όπως ειδικότερα διαλαμβάνεται στο διατακτικό της παρούσας..."     Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/