Κυριακή 9 Μαρτίου 2014

Αναδοχή ανηλίκου: Τι συνεκτιμά το δικαστήριοΣύμφωνα με το άρθρο 1664 ΑΚ, η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να είναι σύμφωνη με το συμφέρον του ανηλίκου. Το δικαστήριο οφείλει, ανάλογα με την ωριμότητα του ανηλίκου, να ακούει, πριν αποφασίσει, και τη δική του γνώμη. Επίσης οφείλει να ακούει τους ανάδοχους και τους φυσικούς γονείς ή τον επίτροπο και να συνεκτιμά την έκθεση της αρμόδια κοινωνικής υπηρεσίας.

 
Παρατίθεται παρακάτω απόσπασμα της υπ.αρ. 2778/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.  

«…Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα των αιτούντων, καθώς και την ανωμοτί κατάθεση αμφοτέρων των αιτούντων, που εξετάστηκαν νομίμως στο ακροατήριο κατά τη δικάσιμο της 11-5-2012 και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την υπ. αριθμό 18176/2012 μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου πρακτικά της κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού, από την προσωπική επικοινωνία του Δικαστηρίου με τον ανήλικο, ετών 10, και ξεχωριστά με τους αιτούντες, ως υποψήφιους ανάδοχους γονείς, σε συνδυασμό με όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που οι αιτούντες νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν, και από όλα τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της αρχής της ελεύθερης απόδειξης και του ανακριτικού συστήματος που εφαρμόζεται στην παρούσα διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 13-3-2002 γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο …......., ηλικίας σήμερα 10 ετών. Δυνάμει της προσκομιζόμενης υπ αριθμ. 26648/2008 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), και κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ιδρύματος με την επωνυμία …… κατά του ……, φυσικού πατέρα του ως άνω ανηλίκου, ανατέθηκε στο παραπάνω ίδρυμα, προσωρινά, αποκλειστικά και ολικά, η άσκηση της γονικής μέριμνας τόσο του ως άνω ανηλίκου όσο και του αναφερόμενου αδελφού του, για το λόγο ότι αφενός η μητέρα του, απεβίωσε αφετέρου ο πατέρας του, εγκατέλειψε τόσο αυτόν όσο και τον αναφερόμενο -στην άνω απόφαση- αδελφό του, και δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία του ανωτέρω ιδρύματος με τον πατέρα του ως άνω ανηλίκου. Έκτοτε ο ανήλικος, φιλοξενείται στο προαναφερθέν ίδρυμα, όπου εργάζεται η πρώτη αιτούσα ως κοινωνική λειτουργός, ενώ σύμφωνα με την κατάθεση της μάρτυρα των αιτούντων (βλ. πρακτικά συνεδρίασης της από 11-5-2012 δικασίμου), ο πατέρας του ανηλίκου έχει δημιουργήσει νέα οικογένεια στην Αλβανία και σπάνια συναντά και επικοινωνεί με τον ανήλικο υιό του.  Οι δε αιτούντες είναι σύζυγοι (βλ. την προσκομιζόμενη υπ. αριθμ….. και από 05-01-2012 ληξιαρχική πράξη γάμου της Ληξιάρχου Θεσσαλονίκης), ηλικίας 36 και 27 ετών αντίστοιχα, μέχρι σήμερα δεν έχουν αποκτήσει δικά τους τέκνα και διαμένουν στη Θεσσαλονίκη επί της οδού……...., σε ανήκον κατ’ αποκλειστική κυριότητα στην πρώτη αιτούσα, διαμέρισμα του 3ου ορόφου εμβαδού 75 τ.μ. σε οικοδομή που περιγράφεται αναλυτικά στα προσκομιζόμενα υπ. αριθμ. …………, συμβόλαια αποδοχής κληρονομίας, γονικής παροχής και δωρεάς εν ζωή κατά ψιλή κυριότητα και δωρεών εν ζωή κατ’ επικαρπία αντίστοιχα του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι, κατά τη διάρκεια της διαμονής του ανήλικου, στο παραπάνω ίδρυμα, η πρώτη αιτούσα αμέσως τον περιέβαλε με αγάπη και στοργή, άρχισε να επικοινωνεί μαζί του και να τον φροντίζει κι έγινε η «νονά» του (όπως ο ίδιος ο ανήλικος την αποκαλεί) βαφτίζοντας τον χριστιανό ορθόδοξο (βλ. πρακτικά συνεδρίασης της από 11-5-2012 δικασίμου). Έκτοτε, αναπτύχθηκε μεταξύ τους μια δυνατή συναισθηματική σχέση κι από το έτος 2009 άρχισε να τον φιλοξενεί στην οικία της τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και τις σχολικές διακοπές. Τούτο συνεχίστηκε και μετά το γάμο της με τον δεύτερο αιτούντα και συνεχίζεται έως σήμερα (βλ. σχετικά την υπ’ αριθμ…… πράξη του Προέδρου του ……… ιδρύματος). Άλλωστε, ο ανήλικος ήδη γνώριζε τον δεύτερο αιτούντα κι έχει αναπτύξει σήμερα μια καλή σχέση μαζί του, συμβιώνοντας σε ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον. Επίσης, οι αιτούντες, μετά τον γάμο τους, έχουν εκδηλώσει εμπράκτως το ενδιαφέρον και τη στοργή τους για τον ανήλικο τον οποίο φροντίζουν και περιποιούνται με τον προσήκοντα τρόπο, μεριμνούν για την διατροφή, την μόρφωση και την ομαλή κοινωνικοποίησή του (βλ. την κατάθεση της μάρτυρα ………….. κοινωνικής λειτουργού στα πρακτικά συνεδρίασης της από 11-5-2012 δικασίμου) και καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των αναγκών του, και γι’ αυτό επιθυμούν να τους ανατεθεί η πραγματική φροντίδα του, καθιστάμενοι έτσι ανάδοχοι γονείς. Προς τούτο συναινεί και το ίδρυμα με την επωνυμία……..(βλ. την υπ’ αριθμ. ….., πράξη του Προέδρου του), το οποίο ασκεί αποκλειστικά την γονική μέριμνα του ανηλίκου, ενώ και ο φυσικός του πατέρας, όπως προκύπτει από την κατάθεση της μάρτυρα των αιτούντων, συμφωνεί να γίνει ό,τι είναι συμφέρον για το τέκνο του. Επιπρόσθετα, οι αιτούντες έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι σωματικά και ψυχικά υγιείς (βλ. τις σχετικές από 31-8-2012 ιατρικές γνωματεύσεις και τις από 28-1-2013 ψυχιατρικές βεβαιώσεις), και έχουν άμεμπτο ποινικό παρελθόν (βλ. τα με αριθμούς ……….σχετικά πιστοποιητικά της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης). Η δε οικονομική κατάσταση τους είναι καλή ώστε να διασφαλίσει στον ανήλικο μια αξιοπρεπή διαβίωση, όπως αποδεικνύεται αφενός από το εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2012, όπου το συνολικό δηλωθέν εισόδημα της αιτούσας είναι 13.301,94 ευρώ και αφετέρου από την από 5-11-2012 βεβαίωση του εργοδότη του αιτούντος, απ’ όπου προκύπτει ότι οι καθαρές μηνιαίες του αποδοχές ανέρχονται σε 600 ευρώ, ενώ συγχρόνως διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία της πρώτης αιτούσας. Τέλος, οι αιτούντες είναι άτομα υπεύθυνα και ώριμα και τα κίνητρα τους ως υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς είναι ανιδιοτελή και παιδοκεντρικά και αναμένεται να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στα θέματα που άπτονται της ανατροφής του ως άνω ανήλικου. Το γεγονός δε ότι ο δεύτερος αιτών είναι ηλικίας 27 ετών και είναι μεγαλύτερος από τον ανήλικο, μόλις κατά 17 έτη δεν αποτελεί κώλυμα για την αιτούμενη αναδοχή, καθόσον, όπως διαλαμβάνεται στη μείζονα σκέψη της παρούσας, πρόκειται για συζύγους, οπότε αρκεί ότι οι προϋποθέσεις, που τάσσονται από τα άρθρα 1543 και 1544 ΑΚ συντρέχουν στο πρόσωπο της πρώτης αιτούσας (άρθρο 1545 § 2 ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1§2 ΠΔ 86/2009). Συνεπώς, οι αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις για την εξασφάλιση στον ανήλικο όλων των απαραίτητων υλικών και ηθικών προϋποθέσεων για την κανονική διαβίωση του, την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και την ομαλή ένταξη του στο κοινωνικό σύνολο.

Κατόπιν όλων αυτών, το Δικαστήριο κρίνει ότι η αιτούμενη αναδοχή είναι προς το συμφέρον του ανηλίκου και θα αποβεί προς όφελός του. Συνεπώς, εφόσον συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως βάσιμη και κατ' ουσίαν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στους αιτούντες ως ανάδοχους γονείς την πραγματική φροντίδα του ανήλικου, ηλικίας 10 ετών, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 13-3-2002…..»

Πηγή: http://www.dsanet.gr

 

 

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil


 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.