Παρασκευή 16 Μαΐου 2014

Προσωρινή επιμέλεια τέκνου και μετοίκηση μητέρας στο εξωτερικό


 
Περίληψη: Η αντιδικία περί της επιμελείας του τέκνου, ανέκυψε μετά την απόφαση της μητέρας να εγκατασταθεί μαζί με τον ανήλικο στον Καναδά, προκειμένου να εξεύρει εργασία, καθώς στη Θεσσαλονίκη ήταν άνεργη χωρίς εισόδημα, αδυνατούσε να καλύψει τις βιοτικές ανάγκες του ανηλίκου τέκνου της και της ιδίας και συντηρούνταν αποκλειστικώς από τους ελάχιστους πόρους της μητέρας της. Ο πατέρας αμφισβήτησε την εξουσία της μητέρας να μεταβάλει με απόφασή της και παρά τη θέλησή του, τη χώρα διαμονής του τέκνου τους και αμφισβητώντας πλέον την κοινή τους συμφωνία ανάθεσης της επιμέλειας του τέκνου στη μητέρα που διελήφθη στο ιδιωτικό συμφωνητικό που επικυρώθηκε με την απόφαση δια της οποίας απαγγέλθηκε η λύση του γάμου τους με συναινετικό διαζύγιο, ζήτησε να του ανατεθεί η επιμέλεια του τέκνου τους. Η μητέρα κατέθεσε και αυτή αίτηση και ζήτησε να της ανατεθεί η επιμέλεια του τέκνου τους.  

 
Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 1575/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

…» Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι από το νόμιμο γάμο τους που έχει λυθεί ήδη με διαζύγιο απέκτησαν ένα τέκνο τον ……., που γεννήθηκε το ……. Από την έναρξη της διάστασης των συζύγων με κοινή συμφωνία τους ο ανήλικος …………., τέθηκε υπό την επιμέλεια της μητέρας του, η οποία πιθανολογείται ότι ασκεί προσηκόντως τα μητρικά της καθήκοντα και επιμελείται του ανηλίκου με αφοσίωση και αγάπη…

…»Επομένως, έχει δημιουργηθεί επείγουσα περίπτωση να ρυθμιστεί εκ νέου η επιμέλεια του τέκνου (βλ. για τη δυνατότητα των συζύγων να ζητήσουν ρύθμιση των θεμάτων της επιμέλειας και της επικοινωνίας, είτε με τη διαδικασία των άρθρων 1513 ΑΚ, 681Β και 681Γ ΚΠολΔ, είτε με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, παρά την επικύρωση της συμφωνίας περί επιμέλειας και επικοινωνίας από το δικαστήριο που απήγγειλε τη λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο, Η δίκη διαζυγίου, 2001, σελ.127). Η μητέρα ήδη εργάζεται στον Καναδά ως υπάλληλος γραφείου, κερδίζει περί τα 1.500 ευρώ μηνιαίως, έχει βρει κατοικία κατάλληλη για την ίδια και το τέκνο (στη διεύθυνση που δηλώνει στο δικόγραφο της αίτησής της) και το έχει εγγράψει σε νηπιαγωγείο, εξασφαλίζοντάς του μία σταθερή και ασφαλή ζωή. Επομένως δεν κρίνεται πως είναι προς τα συμφέρον του τέκνου να επέλθει αλλαγή του προσώπου του γονέα και εν προκειμένω της μητέρας που επιμελείται επιτυχώς του προσώπου του τέκνου, αδιαλείπτως από τη γέννησή του μέχρι σήμερα και πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη η αίτηση του …………, και να καταδικαστεί στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της καθ’ ης, λόγω της ήττας του, δεδομένου ότι η καθ’ ης διαλαμβάνει σχετικό αίτημα στο από 14.1.2013 σημείωμά της (176 ΚΠολΔ). Κατά λογική ακολουθία πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη το αίτημα της αιτούσας περί ανάθεσης σ΄αυτή προσωρινώς της επιμέλειας του τέκνου τους. …

 


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος                                                         

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.