Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

Προσβολή προσωπικότητας αποτελεί και η τηλεφωνική παρενόχληση προσώπου

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 278/2004 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών, δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

…» Με την διάταξη του άρθρου 5 § 1 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «καθένας έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα και τα χρηστά ήθη». Σκοπείται δηλαδή με αυτήν η κατοχύρωση της ελεύθερης αναπτύξεως της προσωπικότητας του ανθρώπου, που αποτελεί το κύριο περιεχόμενο της αξιοπρέπειάς του και πραγματώνεται με την ελευθερία του ατόμου για την αδέσμευτη, μέσα στα όρια που ορίζονται με τη διάταξη, επιχείρηση ενεργειών που αναφέρονται στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική δραστηριότητά του (ΟλΑΠ 10/2000, ΟλΑΠ 2/1997). Σε ό,τι αφορά τους αποδέκτες των σχετικών συνταγματικών επιταγών, η αρχή της αξίας του ανθρώπου δεν εξαντλείται σε μία αρνητική υποχρέωση «σεβασμού» εκ μέρους της πολιτείας, αλλά εκτείνεται στη θετική εκ μέρους της «προστασία» της ανθρώπινης αξιοπρέπειας έναντι των προσβολών της από ιδιώτες (με αποτέλεσμα η τυχόν μείωση, με νεότερη ή ειδικότερη νομοθετική ρύθμιση, της προστασίας που παρείχαν παλιότερες αλλά και οι γενικότερες διατάξεις του αστικού δικαίου να κρίνεται ως αντισυνταγματική). Σε επίπεδο κοινής νομοθεσίας η αρχή βρίσκει συνταγματικά επιβεβλημένη εξειδίκευσή της κυρίως στις διατάξεις των άρθρων 34 και 57 επ. του ΑΚ (βλ. ΑΠ 715/1995 ΤοΣ 1996 σελ. 489 επ., Α. Μανιτάκη, Το υποκείμενο των συνταγματικών δικαιωμάτων, 1981, σελ. 126). Η ιδιωτική ζωή συνιστά τον πυρήνα της ανθρώπινης προσωπικότητας, της αξίας του ανθρώπου. Ο ιδιωτικός βίος, η ελευθερία και η αξία του ανθρώπου τελούν σε τέτοια σχέση ώστε η απουσία ή η διακινδύνευση ενός από τα τρία δικαιώματα πλήττει σοβαρά τα άλλα. Η ελευθερία του ατόμου του άρθρου 5 § 1 νοείται ως η ικανότητα του ατόμου να εκδηλώνει τις ικανότητες και να κάνει πράξη τις δυνατότητές του εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα και τα χρηστά ήθη. Υπό το πρίσμα αυτό, η αυτονομία υπόκειται σε δεσμεύσεις: η άσκησή της οφείλει να μην έρχεται σε σύγκρουση όχι μόνο με τα δικαιώματα των άλλων και το Σύνταγμα, αλλά και τα χρηστά ήθη, δηλαδή τις αντιλήψεις περί ηθικής του μέσου πολίτη. Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρου 57 του Αστικού Κώδικα, συνάγεται ότι επί προσβολής της προσωπικότητας, την οποία συνιστά κάθε παράνομη, με πράξη ή παράλειψη προσβολή των αγαθών που συνδέονται αναπόσπαστα με το πρόσωπο και συγκροτούν τη σωματική, ψυχική, πνευματική και κοινωνική ατομικότητα του βλαπτομένου (ζωή, τιμή, υπόληψη, υγεία, ελευθερία, σωματική ακεραιότητα, απόρρητο ιδιωτικής ζωής, εικόνα προσώπου κ.λπ.) ο τελευταίος δικαιούται να ζητήσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή υπαιτιότητας του προσβάλλοντος. Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης είναι: α) προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας, β) η προσβολή να είναι παράνομη. Παράνομη προσβολή θεωρείται όχι μόνον εκείνη που αντίκειται στις επιταγές και τις απαγορεύσεις της έννομης τάξεως, αλλά και σε κάθε επέμβαση στην προσωπικότητα του άλλου, η οποία, χωρίς να συνιστά παράβαση συγκεκριμένου απαγορευτικού ή επιτακτικού κανόνα δικαίου, είναι αντίθετη στο γενικότερο πνεύμα του ή στις γενικές επιταγές της έννομης τάξεως και ενέχει παράβαση των γενικών υποχρεώσεων που επιβάλλουν να μην προσβάλλει κανείς υλικά ή ηθικά αγαθά του άλλου, εκτός αν υπάρχουν γενικοί ή ειδικοί όροι που ν' αναιρούν το παράνομο της επεμβάσεως αυτής (ΕφΑθ 1371/1997 ΔΕΕ 1997.997, ΕφΑθ 1688/ 1998 ΕλΔ 39.667, Δεληγιάννη - Κορνηλάκη, ΕιδΕνοχ III, 1992, παρ. 346 σ. 132-3, Απ. Γεωργιάδη σε Γεωργιάδη - Σταθόπουλο ΑΚ, 914 αριθ. 21).

2. Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών εκθέτει ότι είναι ……………….. Ότι η καθ' ης τον παρενοχλεί με κλήσεις τόσο στο κινητό τηλέφωνό του όσο και στο τηλέφωνο της οικίας του και του ……………. του. Ότι στις κλήσεις αυτές, η καθ' ης είτε τον υβρίζει είτε δεν ομιλεί καθόλου. Ότι από τις ενέργειες της καθ' ης προσβάλλεται η προσωπικότητά του και η περιουσία του. Ζητά δε να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και να υποχρεωθεί η καθ' ης να παραλείψει να προσβάλει την προσωπικότητά του στο μέλλον με τις αναφερόμενες στην αίτησή του παράνομες ενέργειες και πράξεις της, να απειληθεί χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση στην καθ' ης για κάθε παράβαση της απαγόρευσης αυτής και να καταδικασθεί η καθ' ης στη δικαστική του δαπάνη.

Η καθ' ης αρνείται την αίτηση ως αναληθή και ζήτησε την απόρριψή της.

3. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αίτηση αρμόδια και παραδεκτά φέρεται για συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου (άρθρα 13, 731, 732 ΚΠολΔ) κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στα άρθρα 5 § 1 του Συντάγματος, 34, 57 του ΑΚ, 361 του ΠΚ και 176, 947 του ΚΠολΔ. Πρέπει δε να ερευνηθεί περαιτέρω όσον αφορά την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από τις ανωμοτί μαρτυρικές καταθέσεις των διαδίκων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, τα έγγραφα που προσκόμισε ο αιτών και την εν γένει διαδικασία πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών είναι …………………., διαμένει δε μονίμως με την οικογένειά του και ασκεί το επάγγελμα στην πόλη των Θηβών. Η καθ' ης, λόγω έμμονων ιδεών, τηλεφωνεί καθημερινά και σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας τόσο στο σταθερό τηλέφωνο του αιτούντα στην οικία του, όσο και στο σταθερό τηλέφωνο του αιτούντα στο …………. του. Επίσης πραγματοποιεί συνεχείς κλήσεις στο κινητό τηλέφωνο του αιτούντα. Στην πλειονότητα των κλήσεων αυτών, η καθ' ης δεν ομιλεί σε όποιον απαντά αλλά απλά το κλείνει. Το Δικαστήριο κρίνει ότι αυτή η συμπεριφορά της καθ' ης προσβάλλει την προσωπικότητα του αιτούντα καθώς συνιστά βάναυση επέμβαση τόσο στην προσωπική του όσο και στην επαγγελματική του ζωή. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη και να καταδικαστεί η καθ' ης στη δικαστική δαπάνη του αιτούντα, εφόσον ηττήθηκε (ΚΠολΔ 176). Επιπλέον, πρέπει να απειληθεί σε βάρος της καθ' ης, για την περίπτωση που αυτή παραβεί την υποχρέωσή της, χρηματική ποινή 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση και προσωπική κράτηση της τριών μηνών (άρθρο 947 § 1 ΚΠολΔ).

 

 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.