Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015

Προσωρινή ρύθμιση επικοινωνίας ανιόντων με ανήλικο από το Εφετείο (Επείγουσα περίπτωση επικοινωνίας παππούδων με εγγονό)


 
Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 64/2013 απόφασης του Εφετείου Λάρισας, δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ  

"... Με την υπό κρίση αίτηση οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι έπειτα από την αριθμ. εκθ. κατάθεσης ..../17-2-2012 αγωγή τους που άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας κατά της εναγομένης και εδώ καθής η αίτηση, ζήτησαν να ρυθμιστεί το δικαίωμα της επικοινωνίας τους με το ανήλικο τέκνο του γιου τους …., το οποίο αυτός απέκτησε από το γάμο του με την εναγομένη, καθής η αίτηση, η οποία έχει την επιμέλεια αυτού μετά τη λύση του εν λόγω γάμου με την απειλή χρηματικής ποινής και την επιβολή προσωπικής κράτησης σε βάρος της, για κάθε παράβαση της απόφασης που θα εκδοθεί. Ότι το ως άνω Δικαστήριο με την αριθμ. …/2013 οριστική απόφασή του δέχθηκε ως ουσιαστικά βάσιμη την αγωγή τους και καθόρισε το δικαίωμα επικοινωνίας τους με τον άνω εγγονό τους από την πατρική γραμμή, με τον αναφερόμενο τρόπο, χωρίς η απόφαση αυτή να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, ελλείψει από παραδρομή τους σχετικού αιτήματος και ότι η καθής-εναγομένη άσκησε την αριθμ. εκθ. κατάθεσης 59/4-4-2013 έφεση κατά της απόφασης αυτής, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, η συζήτηση της οποίας έχει ορισθεί για τη δικάσιμο της 19-9-2014. Ζητούν δε, επικαλούμενοι επείγουσα περίπτωση, να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας τους με τον ως άνω εγγονό τους, το οποίο παρεμποδίζει η καθής, με τον εκτιθέμενο στην αίτηση τρόπο, με την απειλή χρηματικής ποινής και την επιβολή προσωπικής κράτησης σε βάρος της τελευταίας (καθής) η αίτηση για κάθε παράβαση της απόφασης που θα εκδοθεί και να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

Η αίτηση παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί κατ’ έφεση η κύρια υπόθεση (αριθμ. 684 ΚΠολΔ), κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ), καθόσον κατά την ορθότερη γνώμη, αυτή μπορεί να υποβληθεί και αυτοτελώς ενώπιον του Εφετείου και πριν από τη συζήτηση της έφεσης, όπως στην προκειμένη περίπτωση, και πριν από τη συζήτηση της έφεσης. Τούτο προκύπτει ιδίως, από την περιοριστική αναφορά της παραγράφου 5 του άρθρου 686 ΚΠολΔ, που ορίζει, ότι αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης, δικάζει αποκλειστικά μόνο το Πολυμελές Πρωτοδικείο και όχι άλλο δικαστήριο. Επομένως, το Εφετείο μπορεί να δικάσει αίτηση περί προσωρινής ρύθμισης του δικαιώματος επικοινωνίας με ανήλικο και αυτοτελώς, χωρίς να απαιτείται στάση της δίκης για την υποβολή της. Είναι δε και νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ, 947 παρ. 1 ΚΠολΔ, εκτός από το αίτημα περί κηρύξεως της αποφάσεως προσωρινά εκτελεστής, που είναι άνευ αντικειμένου, καθόσον όπως συνάγεται από το συνδυασμό των άρθρων 695, 699, 700 παρ. 2 και 734 ΚΠολΔ, η δεχόμενη την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απόφαση είναι αφ’ εαυτής αμέσως και προσωρινώς εκτελεστή. Πρέπει επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων αποδείξεως και ανταποδείξεως που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο και όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων τα οποία οι διάδικοι προσκομίζουν με επίκληση με το σημείωμά τους, καθώς και από την προσωπική επικοινωνία του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου με τον ανήλικο ……, πιθανολογήθηκαν τα εξής: Η καθής η αίτηση και ο υιός των αιτούντων …..., τέλεσαν στις …..2005 νόμιμο θρησκευτικό γάμο από τον οποίο απέκτησαν στις ......-2006 ένα τέκνο, το ….. Ο γάμος τους λύθηκε συναινετικά με την αριθμ. …./2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας την επιμέλεια δε του ανηλίκου τέκνου έχει έκτοτε η καθής η αίτηση, με την οποία και διαμένει στην οικία της στη Λάρισα.
Με την αριθμ. …./2012 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας που εκδόθηκε επί σχετικής αγωγής των εδώ αιτούντων κατά της εδώ καθής, ρυθμίστηκε το δικαίωμα επικοινωνίας αυτών με τον άνω ανήλικο εγγονό τους. Κατά της απόφασης αυτής, η οποία δεν κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή, αν και θα μπορούσε (σχετ. Γεωργιάδη-Σταθόπουλου «Αστικός Κώδιξ» στα άρθρα 1520 αριθμ. 104 και 1518 αριθμ. 131) ελλείψει σχετικού αιτήματος, η καθής άσκησε την αριθμ. εκθ. κατάθεσης .../4-4-2013 έφεσή της ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου η συζήτηση της οποίας ορίσθηκε για τη δικάσιμο της 19-9-2014. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε, ότι ο γιος των αιτούντων διαβιώνει μόνιμα στη Γερμανία, όπου εργάζεται. Η καθής η αίτηση προβάλλει εμπόδια στην επιδιωκόμενη από τους αιτούντες (παππού και γιαγιά) επικοινωνία με τον ανήλικο εγγονό τους, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος. Οι αιτούντες ηλικίας 68 ετών ο παππούς και 72 η γιαγιά είναι ψυχικά υγιείς και με ηθικές αρχές, διαβιώνουν σε υγιές και ευχάριστο περιβάλλον στις οικίες τους, που βρίσκονται, στη …... και στη …… (κατά τους θερινούς μήνες), χαίρουν εκτίμησης, έχουν δημιουργήσει συγκροτημένη οικογένεια, υπεραγαπούν δε και ενδιαφέρονται για τον εγγονό τους. Μάλιστα πριν από τη λύση του γάμου του γιού τους με την καθής, για μεγάλα χρονικά διαστήματα φιλοξενούσαν τον άνω εγγονό τους στις οικίες τους στη …. και στη ….. Επομένως, επιβάλλεται για την ψυχική ισορροπία του ανηλίκου, ηλικίας σήμερα οκτώ (8) ετών, η προσωπική επικοινωνία με τους αιτούντες και τούτο, διότι ο βασικός σκοπός του δικαιώματος επικοινωνίας είναι η διατήρηση του ψυχικού δεσμού και της προσωπικής σχέσης μεταξύ των απώτερων ανιόντων και του ανηλίκου τέκνου, η αποτροπή της μεταξύ τους αποξένωσης, η ικανοποίηση των αισθημάτων αγάπης, στοργής και ενδιαφέροντος και η δυνατότητα των ανιόντων άμεσης γνώσης της ανάπτυξης και γενικά της παρακολούθησης όλης της πορείας του ανηλίκου τέκνου. Η διανυκτέρευση δε του τελευταίου στις οικίες των αιτούντων δεν πιθανολογήθηκε ότι θα δημιουργήσει σ’ αυτό οποιοδήποτε πρόβλημα, όπως αβασίμως η καθής ισχυρίζεται, αντίθετα θα συμβάλλει στη δημιουργία ψυχικού και συναισθηματικού δεσμού αυτού με τους αιτούντες. Κατ’’ ακολουθίαν των ανωτέρω, εφόσον πιθανολογήθηκε και η ύπαρξη επείγουσας περίπτωσης, συνισταμένης στο ότι η προαναφερόμενη έφεση εκδικάζεται μετά από την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος (ενός και πλέον έτους) και υφίσταται ανάγκη, με γνώμονα το συμφέρον κυρίως του ανηλίκου, επικοινωνίας των αιτούντων με αυτό, πρέπει να γίνει μερικώς δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη η κρινόμενη αίτηση και να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας αυτών με τον ανήλικο εγγονό τους, κατά τον ειδικότερα οριζόμενο στο διατακτικό τρόπο, με την απειλή των προβλεπομένων από το άρθρο 947 παρ. 1 ΚΠολΔ κυρώσεων σε βάρος της καθής για την περίπτωση παρεμπόδισης εκ μέρους της της επικοινωνίας, όπως στο διατακτικό. Τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων βαρύνουν την καθής που ηττήθηκε, θα επιβληθούν όμως μειωμένα, εφόσον η αίτησή τους έγινε μερικώς δεκτή (άρθρ. 178 παρ. 1 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται στο διατακτικό…."  

 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.