Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016

Προσωρινή επιδίκαση διατροφής στο τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο της μητέρας του και πριν ακόμη ασκηθεί η αγωγή για την αναγνώριση της πατρότητάς τουΚατά τη διάταξη του άρθρου 1502 του ΑΚ, σε περίπτωση που ένα τέκνο έχει γεννηθεί χωρίς γάμο της μητέρας του και η πατρότητα του είναι πολύ πιθανή, η δε μητέρα του βρίσκεται σε απορία, το Δικαστήριο μπορεί, ακόμη και πριν ασκηθεί η αγωγή για την αναγνώριση του, να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο την προκαταβολή από τον πατέρα στο τέκνο, κάθε μήνα, εύλογου ποσού έναντι της οφειλόμενης σε αυτό διατροφής. Με την ανωτέρω διάταξη παρέχεται η δυνατότητα επιδίκασης προσωρινής διατροφής στο τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο της μητέρας του και πριν ακόμη ασκηθεί η αγωγή για την αναγνώριση της πατρότητας (πολύ περισσότερο δε κατ` αυτήν και μετ` αυτήν) και κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν συντρέχουν οι περιοριστικά οριζόμενοι σε αυτήν όροι, ήτοι α) η πατρότητα του πατέρα να είναι πολύ πιθανή, που συμβαίνει όταν η σαρκική συνάφεια με τη μητέρα του τέκνου κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης είτε αποδεικνύεται είτε πιθανολογείται ιδιαίτερα έντονα, από τις συχνές σεξουαλικές σχέσεις με τη μητέρα, από τη συμβίωση με αυτήν και την ανυπαρξία άλλου εραστή κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και β`) η μητέρα να είναι άπορη. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με το τέκνο, η ηλικία του οποίου είναι αδιάφορη στην προκείμενη περίπτωση. Θα πρέπει δηλ. να έχουν ανάγκη από ξένη βοήθεια, είτε διότι δεν έχουν περιουσία, είτε διότι δεν έχουν εισοδήματα από περιουσιακά στοιχεία ή εργασία, λόγω π.χ. ανηλικότητας του τέκνου ή απασχόλησης της μητέρας με τη φροντίδα του τέκνου. Η αίτηση προσωρινής διατροφής μπορεί να ασκηθεί και μετά την άσκηση της αγωγής για την αναγνώριση της πατρότητας, αλλά πριν από την έκδοση απορριπτικής απόφασης γι` αυτήν. Μπορεί να υποβληθεί η αίτηση μόνο μετά τη γέννηση του τέκνου και το ποσό της προσωρινής διατροφής πρέπει να είναι εύλογο, δηλαδή να ικανοποιεί τις άμεσες ανάγκες του τέκνου, με βάση το ποσό της οριστικής διατροφής του, δηλαδή να προσδιοριστεί με βάση τα άρθρα 1485 επ. του ΑΚ και κυρίως το άρθρο 1495 του ΑΚ (στοιχειώδης διατροφή). Η διάρκεια της προσωρινής διατροφής δεν είναι ανάγκη να προσδιορίζεται χρονικά, διότι το τέλος της συμπίπτει με το χρόνο της αμετάκλητης απόφασης για την αναγνώριση της πατρότητας, από τον οποίο και παύει η ισχύς της απόφασης για την προσωρινή διατροφή. Το δικαστήριο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, υποχρεούται να επιδικάσει προσωρινή διατροφή, χωρίς να αποκλείεται η ρύθμιση αυτή από τη λεκτική διατύπωση της διάταξης «Το δικαστήριο μπορεί... να διατάξει». 

Εξάλλου, για να διαταχθεί το ασφαλιστικό μέτρο της προσωρινής επιδίκασης χρηματικής απαίτησης, πρέπει να συντρέχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος, ο οποίος στην εν λόγω περίπτωση, από τη φύση του ασφαλιστικού μέτρου, που σκοπό έχει τη θεραπεία και συντήρηση του δικαιούχου ή των υπ` αυτού διατρεφομένων προσώπων, συνδέεται αναγκαία με την απορία του ( ΜονΠρΘεσ 16169/2010 Αρμ 2011 -426, ΜονΠρΑμφ 86/1991 ΑρχΝ 1992.543).

Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Τρίτη 16 Αυγούστου 2016

Προσβολή προσωπικότητας - Γνωστοποίηση άρνησης γάμου κατά την ορισθείσα ημερομηνία - Εγκυμοσύνη υποψηφίας συζύγουΚρίση για προσβολή προσωπικότητας και επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη 8.000 ευρώ, σε βάρος εκείνου ο οποίος, γνωστοποίησε τηλεφωνικά στην υποψήφια σύζυγό του το πρωί της ημέρας τέλεσης του γάμου την άρνησή του για το γάμο και η οποία ευρισκόταν ήδη σε κατάσταση προχωρημένης εγκυμοσύνης, διέκοψε τη συμβίωσή του μαζί της και την εγκατέλειψε, χωρίς να ενδιαφερθεί για την πορεία της εγκυμοσύνης της και για τον τοκετό.


Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 259/2016 απόφασης του Εφετείου Πειραιά , δημοσιευμένη την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.    


"... Μετά δε από μία σύντομη συνομιλία που είχε ο εναγόμενος με την ενάγουσα, για το θέμα αυτό, αποφάσισε να μην προχωρήσει στην τέλεση του μυστηρίου, γεγονός που γνωστοποίησε τηλεφωνικώς στην ενάγουσα, το πρωί της ημέρας τέλεσης του γάμου…. Το γεγονός αυτό υπήρξε ιδιαιτέρως σκληρό για την ενάγουσα, η οποία ευρισκόμενη σε κατάσταση προχωρημένης εγκυμοσύνης, είχε την επιπλέον υποχρέωση να ενημερώσει το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον της (να σημειωθεί ότι μεταξύ των καλεσμένων ήταν και στενοί συγγενείς της, κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι είχαν έλθει στη Ελλάδα) για την ξαφνική ματαίωση του γάμου της. Έκτοτε δε, ο εναγόμενος διέκοψε τη συμβίωσή του με την ενάγουσα και την εγκατέλειψε, χωρίς να ενδιαφερθεί για την πορεία της εγκυμοσύνης της και για τον τοκετό, ο οποίος έλαβε χώρα στις …..2007, ενώ, μερικούς μήνες αργότερα έλαβε χώρα και η γέννηση ενός τρίτου τέκνου του εναγομένου, από τη γυναίκα με την οποία είχε αποκτήσει το πρώτο τέκνο του. Γνώριζε δε, ότι η ενάγουσα δεν εργαζόταν, δεν είχε οικονομικούς πόρους για να συντηρηθεί, ούτε ήταν δυνατόν να εργασθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Επίσης, αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα αναγκάσθηκε να προβεί στην άσκηση αγωγής αναγνώρισης της πατρότητας του άρρενος τέκνου της, το οποίο, τελικώς αναγνωρίσθηκε ως τέκνο του εναγομένου, μετά τη διεξαγωγή ιατρικής πραγματογνωμοσύνης,  δυνάμει της ……/2012 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ενόψει των ανωτέρω αποδειχθέντων, το Δικαστήριο κρίνει ότι η ενάγουσα υπέστη από τη συμπεριφορά του εναγομένου ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας πρέπει να της επιδικασθεί το ποσό των 8.000€. Το ποσό αυτό κρίνεται εύλογο, ενόψει των προαναφερθεισών συνθηκών τελέσεως της αδικοπραξίας, της ηλικίας των διαδίκων και της οικονομικής και κοινωνικής τους καταστάσεως…"
Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια 

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/