Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017

Ληξιαρχική μεταβολή φύλου χωρίς εγχείρηση αφαίρεσης οργάνων
Παρατίθεται απόσπασμα της υπ.αρ. 418/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών .  


«… Από την διάταξη του άρθρου 782 παρ. 1 και 3 του Κ.Πολ.Δ. συνάγεται ότι κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας δικάζονται οι αιτήσεις όποιου έχει έννομο συμφέρον ή του Εισαγγελέα με τις οποίες ζητείται η βεβαίωση ενός γεγονότος με σκοπό να συνταχθεί η ληξιαρχική πράξη ή διόρθωση ορισμένου στοιχείου της ληξιαρχικής πράξης, που προβλέπεται από το νόμο ως απαραίτητο για τη σύνταξή της και το οποίο από παραδρομή ή και ηθελημένα καταχωρήθηκε στη ληξιαρχική πράξη που έχει συνταχθεί. Το πεδίο εφαρμογής του προαναφερόμενου άρθρου αφορά γεγονότα που καταχωρούνται σε ληξιαρχικές πράξεις. Η διόρθωση δεν μπορεί να ζητηθεί για όλα τα στοιχεία, αλλά μόνο για εκείνα των οποίων η καταχώρηση προβλέπεται από το νόμο και μάλιστα ανεξάρτητα αν τα σφάλματα προήλθαν από παραδρομή ή από ψευδή δήλωση (βλ. Μπρακατσούλα, Εκουσία Δικαιοδοσία, Θεωρία-Νομολογία-Πράξη, εκδ.8η, σελ. 214 επ.). Εξάλλου, κατά την παρ. 2 του άρθρου 782 Κ.Πολ.Δ., η απόφαση πρέπει να βεβαιώνει και κάθε άλλο στοιχείο που πρέπει κατά νόμο να περιέχει η ληξιαρχική πράξη, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο. Καθώς, τέλος, αντικείμενο της αίτησης διόρθωσης είναι η διαπίστωση των ακριβών στοιχείων της ληξιαρχικής πράξης, η απόφαση που εκδίδεται, ως προς την ρυθμιστική της ενέργεια, είναι στην ουσία διαπιστωτική θετική διοικητική πράξη και όχι διαταγή προς το ληξίαρχο για τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης, ήτοι δεν εκτελείται αμέσως κατά του ληξίαρχου, ούτε υποκαθιστά τη δική του ενέργεια, αλλά δημιουργεί εις βάρος του την υποχρέωση να προβεί στην σχετική σύνταξη (ΕφΘεσ 2571/1996 Αρμ1996. 1088, ΕφΘεσ 3135/1992 Αρμ1992/1021, ΜπραΚ, έκδοση 8η, σελ. 207, 210, Στασινόπουλου, Δίκαιον των Διοικητικών πράξεων. Παρ. 13 ΙΙ Α', σελ. 136 επ., Αρβανιτάκη σε Κ./Κ./Ν., άρθρο 782, αριθ.1).

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα, με την επίκληση άμεσου έννομου συμφέροντος, ζητά, κατ' εκτίμηση του δικογράφου, να βεβαιωθεί το φύλο της, το κύριο όνομα αυτής και το επίθετό της, όπως προέκυψε κατόπιν χειρουργικής επέμβασης άμφω μαστεκτομής και φαρμακευτικής αγωγής, ώστε να συνάδει ο φαινότυπός της με τα επίσημα στοιχεία της με σκοπό να διορθωθεί η ... ληξιαρχική πράξη γέννησης βάπτισης της που συντάχθηκε από τον Ληξίαρχο του Δήμου ... και καταχωρήθηκε στα βιβλία του Ληξιαρχείου στον τόμο ..., έτους ... Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα η κρινόμενη αίτηση αρμόδια καθ' ύλην και κατά τόπον εισάγεται για να συζητηθεί στο παρόν δικαστήριο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1 και 782 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ.). Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 του Συντάγματος (δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας), 13 παρ. 1 Ν.344/1976 “περί ληξιαρχικών πράξεων” και 782 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί κατ' ουσίαν, δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η προδικασία που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 748 παρ. 2 (βλ. την με αρ. 1440Β/1-10-2015 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών ….προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, με κλήση να παραστεί κατά την δικάσιμο της …./…./2015.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος – μητέρας της αιτούσας που δόθηκε στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά, τα έγγραφα που μετ΄επικλήσεως προσκομίζει η αιτούσα και από τις κατατεθείσες προτάσεις της, αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά:
Η αιτούσα γεννήθηκε στις ... στο ... και συντάχθηκε από τον ληξίαρχο ... η με αριθμό ... (τόμος ..., έτος ...) ληξιαρχική πράξη γέννησης, σύμφωνα με την οποία ως φύλο αυτής αναγράφεται “ΚΟΡΙΤΣΙ”, το κύριο όνομά της, σύμφωνα με τη δήλωση βάφτισης ... και επώνυμο ... (βλ. την προσκομιζόμενη σε φωτοαντίγραφο ληξιαρχική πράξη γέννησης). Στη συνέχεια και από μικρή ηλικία η αιτούσα παρουσίασε συμπτώματα διεμφυλικής διαταραχής (θήλυ προς άρρεν). Ήδη από την ηλικία των 12 ετών η αιτούσα είχε γνωστοποιήσει στους οικείους της ότι ο τρόπος με τον οποίο βίωνε το φύλο της δεν αντιστοιχούσε με την εμφάνισή της, ενώ από τις προσκομιζόμενες φωτογραφίες προκύπτει ότι οι επιλογές της από μικρή ηλικία (ένδυση, υπόδηση, εμφάνιση κλπ) προσιδίαζε σε άρρεν άτομο. Αφού παρακολουθήθηκε από 19-10-2012 από την σεξολόγο – σύμβουλο σχέσεων ... και από τον ... (ψυχίατρο – ψυχοθεραπευτή) στη ....  για την αντιμετώπιση της ψυχικής της δυσφορίας με βάση τις αρχές της τριαδικής θεραπείας, όπως αυτές καθορίζονται από την 6η έκδοση (Φεβρουάριος 2011) του Standards of care for gender identity disorders του W.P.A.T.H. και συγκεκριμένα: διαβίωση στο επιθυμητό φύλο, ορμονοθεραπεία και χειρουργική επέμβαση. Η αιτούσα υπεβλήθη σε αγωγή με τεστοστερόνη από τον Δεκέμβριο 2014, αρχικά με gel testosterone και από τον Φεβρουάριο του 2015 με ΙΜ ενέσεις ενανθικής τεστοστερόνης (βλ. την ***/20-4-2015 ιατρική βεβαίωση της ενδοκρινολόγου – διευθύντριας Ε.Σ.Υ. ... την θεραπεία αυτή θα ακολουθεί εφ' όρου ζωής. Επιπροσθέτως, η αιτούσα την….. 2014 υπεβλήθη σε αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή που πραγματοποιήθηκε στην κλινική “...”, στη ... Μετά την επέμβαση, η κλινική εικόνα ταυτίζεται με αυτή του ανδρικού στέρνου και δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τυχόν παύση της ορμονικής θεραπείας (βλ. το από 10-4-2015 ιατρικό πιστοποιητικό του πλαστικού χειρουργού ...).
Ακόμα αποδείχθηκε ότι η αιτούσα εμφανισιακά είναι άρρεν, ζει δε στο ρόλο του επιθυμητού φύλου με απόλυτη επιτυχία (βλ. την από 6-11-2014 ιατρική γνωμάτευση του ..., ψυχιάτρου – ψυχοθεραπευτή). Ο ίδιος ψυχίατρος γνωματεύει ότι η πιθανότητα να αλλάξει στο μέλλον την επιθυμία του να ζει ως άρρεν είναι περιορισμένη. Στην απόφασή του δε αυτή στηρίζεται και από το οικογενειακό του περιβάλλον, γεγονός που διαπίστωσε και το Δικαστήριο με την εξέταση της μητέρας της αιτούσας.
Όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι η αιτούσα, αν και έχει υποβληθεί σε μαστεκτομή και των 2 μαστών, ορμονοθεραπεία και εμφανίζεται από μικρή της ηλικία ως άρρεν (κοντά μαλλιά, όχι ενδυμασία κοριτσιού κλπ), εν τούτοις δεν έχει προβεί σε χειρουργική αλλαγή φύλου με την αφαίρεση των γυναικείων γεννητικών οργάνων και προσθήκη των χαρακτηριστικών των ανδρικών γεννητικών οργάνων.

Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τούτο δεν πρέπει να θεωρηθεί πρόβλημα για τις αιτούμενες αλλαγές στην ληξιαρχική πράξη γέννησης. Συγκεκριμένα, η υποχρεωτική στείρωση, η χειρουργική αλλαγή φύλου με αφαίρεση των γεννητικών οργάνων από θήλυ σε άρρεν και αντίστροφα, σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της αλλαγής φύλου στα διεμφυλικά άτομα (όπως η αιτούσα) κρίνεται ότι είναι υπερβολική απαίτηση και πρακτική και παραβιάζει το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), σύμφωνα με την οποία “καθένας έχει το δικαίωμα στον σεβασμό της προσωπικής και οικογενειακής του ζωής, του οίκου του και των επικοινωνιών του”. Επίσης, οι παραπάνω υποχρεώσεις προσκρούουν στο δικαίωμα για ισότητα και μη επιβολή διακρίσεων των άρθρων 2 και 26 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR).

Κατ΄ ακολουθία των παραπάνω που έγιναν δεκτά κρίνεται ότι έχει πλήρως επικρατήσει το άρρεν φύλο. Περαιτέρω, το ανδρικό φύλο και το όνομα *** και της ελεύθερης βούλησής της να λάβει αυτό το κύριο όνομα αποτελεί απαραίτητο και χαρακτηριστικό στοιχείο της προσωπικότητάς της ενώ το επίθετό της θα πρέπει να αποδοθεί στο αρσενικό γένος, από “...” σε “...” και πρέπει η νέα κατάσταση, αναφορικά με το φύλο, το κύριο όνομα και το επίθετό της, να απεικονίζεται και στα ληξιαρχικά βιβλία.
Πρέπει επομένως να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη κατ' ουσία, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της απόφασης...»  
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
https://stefaniasouli.gr/


Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017

Υπόδειγμα αίτησης διορισμού επιτρόπου ανηλίκου
       ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
                                         ΑΙΤΗΣΗ
             ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ (άρθρο 739,740 ΚΠολΔ)
                           (Διαδικασία Εκουσία Δικαιοδοσία)
Της  Χ. Χ
                                            ΚΑΤΑ
Της Χ.Χ     
                                         **********
Είμαι γιαγιά του αβάπτιστου θήλυ εκτός γάμου τέκνου της καθής - κόρης μου …………… που γεννήθηκε στις … στο μαιευτήριο του Νοσοκομείου ….  και δεν έχει αναγνωριστεί μέχρι σήμερα από το βιολογικό του πατέρα, εκούσια ή δικαστικά. 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 1515 εδ. 1 του ΑΚ ως ορίζει: «Η γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, ανήκει στη μητέρα του».

Επειδή η καθής - κόρη μου …. του ……  είναι χρήστρια ηρωίνης με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο γονικό της ρόλο και να μην μπορεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα του τέκνου της για πραγματικούς λόγους. Συνεπεία της ανωτέρω αδυναμίας της σχηματίστηκε φάκελος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών - Τμήμα Ανηλίκων με αριθμό … και την …  εξεδόθη διάταξη της Εισαγγελέας Ανηλίκων Αθηνών κ. ...  με την οποία διέταξε την ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας του θήλυ βρέφους της κόρης μου ... σε εμένα τη γιαγιά του και στον παππού του και σύζυγό μου … . Το ότι η κόρη μου δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο γονικό της ρόλο και δεν μπορεί για λόγους πραγματικούς να ασκήσει τη γονική μέριμνα και να επιμεληθεί και να φροντίσει το τέκνο της βεβαιώνεται και από τις εκθέσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου … και η οποία υπηρεσία  δυνάμει του από … 2016 εγγράφου του Τμήματος Ανηλίκων της Εισαγγελίας Αθηνών …   

(ΙΣΤΟΡΙΚΟ) 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 1589 του ΑΚ ως ορίζει: «Ο ανήλικος τελεί υπό επιτροπεία όταν κανένας γονέας δεν έχει ή δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα, όταν το δικαστήριο διορίσει επίτροπο κατά το άρθρο 1532 και 1535 ή αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας σε τρίτον κατά το άρθρο 1513,1514, καθώς και όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις των άρθρων 1660 και 1661». 
Εξάλλου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1532 του ΑΚ, αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα, που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το Δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας, οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου, ο Εισαγγελέας ή αυτεπαγγέλτως, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.  

Επειδή η καθής (κόρη μας) είναι μοναδική γονέας (μονογονέας) και δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα του τέκνου της για λόγους πραγματικούς, όπως αναλυτικώς ανέφερα παραπάνω.

Επειδή είμαι το κατάλληλο πρόσωπο για να διορισθώ επίτροπος του αβάπτιστου βρέφους της κόρης μου καθόσον είμαι νέα, μόλις … ετών, και δεν εργάζομαι.
Επίσης διαμένουμε σε ένα όμορφο ευρύχωρο διαμέρισμα στo …. , εμβαδού ….. τ.μ, το οποίο μισθώνω και η μικρή εγγονή μας που διαμένει μαζί μας από την….   έχει το δικό της δωμάτιο στο οποίο κοιμάμαι και εγώ για να είμαι δίπλα της 24 ώρες το εικοσιτετράωρο .
Επειδή ο σύζυγός μου εργάζεται ………..
Επειδή έχουμε ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής και είμαστε ευυπόληπτα μέλη της κοινωνίας.   
Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω εγώ είμαι το κατάλληλο πρόσωπο για να διορισθώ επίτροπός της και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 1595 ΑΚ.

Επειδή πρέπει να διορισθεί εποπτικό συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) μέλη και για τη συγκρότησή του προτείνω τα ακόλουθα τρία πρόσωπα ως μέλη:
1) Τον …
2) Την…
3) Τον… 
Επειδή κατόπιν αυτών πρέπει να γίνει δεκτή η ένδικη αίτησή μου, να τεθεί το αβάπτιστο θήλυ εκτός γάμου τέκνο της κόρης μου … υπό επιτροπεία, να διορισθώ ως επίτροπος εγώ και να διορισθεί εποπτικό συμβούλιο από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα.
Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι κατά τόπο αρμόδιο καθώς στην περιφέρειά του  έχει τη συνήθη διαμονή της η ανήλικη εγγονή μου, και καθ’ύλη αρμόδιο προκειμένου να συζητηθεί η παρούσα αίτησή μου κατά την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 121ΕισΝΑΚ, 739, 740 παρ.1 , 796ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη η αίτησή μου στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων  1510,1532,1589,1590,1591,1592,1594,1595,1603,1606,1634,1636, 1639,1642, 1648 ΑΚ και 796 ΚΠολΔ.
Επειδή προσάγω το υπ.αρ. ……… γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών ΔΣΑ.

                            ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
                                             ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτή η αίτησή μου.
Να τεθεί υπό επιτροπεία το ανήλικο αβάπτιστο θήλυ τέκνο της κόρης μου … που γεννήθηκε στις …  στην Αθήνα και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του και δεν είναι αναγνωρισμένο, εκούσια ή δικαστικά. 
Να διορισθώ επίτροπος εγώ, η γιαγιά του, ….
Να διορισθεί εποπτικό συμβούλιο που θα αποτελείται από τους : 
1) …..   
2)  ….  
3) ….. 
Να διαταχθεί η Γραμματέας αυτού του Δικαστηρίου να καταχωρίσει την απόφαση στο ειδικό βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό στη γραμματεία του Δικαστηρίου.
Να διαταχθεί με επιμέλεια της Γραμματέως αυτού του Δικαστηρίου η επίδοση της απόφασης που θα εκδοθεί στην διορισθείσα επίτροπο και στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία.

                                                                            ΑΘΗΝΑ …….. 2016
Η ΑΙΤΟΥΣΑ                                         Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ