Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017

Υπόδειγμα αίτησης διορισμού επιτρόπου ανηλίκου
       ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
                                         ΑΙΤΗΣΗ
             ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ (άρθρο 739,740 ΚΠολΔ)
                           (Διαδικασία Εκουσία Δικαιοδοσία)
Της  Χ. Χ
                                            ΚΑΤΑ
Της Χ.Χ     
                                         **********
Είμαι γιαγιά του αβάπτιστου θήλυ εκτός γάμου τέκνου της καθής - κόρης μου …………… που γεννήθηκε στις … στο μαιευτήριο του Νοσοκομείου ….  και δεν έχει αναγνωριστεί μέχρι σήμερα από το βιολογικό του πατέρα, εκούσια ή δικαστικά. 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 1515 εδ. 1 του ΑΚ ως ορίζει: «Η γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, ανήκει στη μητέρα του».

Επειδή η καθής - κόρη μου …. του ……  είναι χρήστρια ηρωίνης με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο γονικό της ρόλο και να μην μπορεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα του τέκνου της για πραγματικούς λόγους. Συνεπεία της ανωτέρω αδυναμίας της σχηματίστηκε φάκελος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών - Τμήμα Ανηλίκων με αριθμό … και την …  εξεδόθη διάταξη της Εισαγγελέας Ανηλίκων Αθηνών κ. ...  με την οποία διέταξε την ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας του θήλυ βρέφους της κόρης μου ... σε εμένα τη γιαγιά του και στον παππού του και σύζυγό μου … . Το ότι η κόρη μου δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο γονικό της ρόλο και δεν μπορεί για λόγους πραγματικούς να ασκήσει τη γονική μέριμνα και να επιμεληθεί και να φροντίσει το τέκνο της βεβαιώνεται και από τις εκθέσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου … και η οποία υπηρεσία  δυνάμει του από … 2016 εγγράφου του Τμήματος Ανηλίκων της Εισαγγελίας Αθηνών …   

(ΙΣΤΟΡΙΚΟ) 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 1589 του ΑΚ ως ορίζει: «Ο ανήλικος τελεί υπό επιτροπεία όταν κανένας γονέας δεν έχει ή δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα, όταν το δικαστήριο διορίσει επίτροπο κατά το άρθρο 1532 και 1535 ή αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας σε τρίτον κατά το άρθρο 1513,1514, καθώς και όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις των άρθρων 1660 και 1661». 
Εξάλλου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1532 του ΑΚ, αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα, που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το Δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας, οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου, ο Εισαγγελέας ή αυτεπαγγέλτως, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.  

Επειδή η καθής (κόρη μας) είναι μοναδική γονέας (μονογονέας) και δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα του τέκνου της για λόγους πραγματικούς, όπως αναλυτικώς ανέφερα παραπάνω.

Επειδή είμαι το κατάλληλο πρόσωπο για να διορισθώ επίτροπος του αβάπτιστου βρέφους της κόρης μου καθόσον είμαι νέα, μόλις … ετών, και δεν εργάζομαι.
Επίσης διαμένουμε σε ένα όμορφο ευρύχωρο διαμέρισμα στo …. , εμβαδού ….. τ.μ, το οποίο μισθώνω και η μικρή εγγονή μας που διαμένει μαζί μας από την….   έχει το δικό της δωμάτιο στο οποίο κοιμάμαι και εγώ για να είμαι δίπλα της 24 ώρες το εικοσιτετράωρο .
Επειδή ο σύζυγός μου εργάζεται ………..
Επειδή έχουμε ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής και είμαστε ευυπόληπτα μέλη της κοινωνίας.   
Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω εγώ είμαι το κατάλληλο πρόσωπο για να διορισθώ επίτροπός της και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 1595 ΑΚ.

Επειδή πρέπει να διορισθεί εποπτικό συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) μέλη και για τη συγκρότησή του προτείνω τα ακόλουθα τρία πρόσωπα ως μέλη:
1) Τον …
2) Την…
3) Τον… 
Επειδή κατόπιν αυτών πρέπει να γίνει δεκτή η ένδικη αίτησή μου, να τεθεί το αβάπτιστο θήλυ εκτός γάμου τέκνο της κόρης μου … υπό επιτροπεία, να διορισθώ ως επίτροπος εγώ και να διορισθεί εποπτικό συμβούλιο από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα.
Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι κατά τόπο αρμόδιο καθώς στην περιφέρειά του  έχει τη συνήθη διαμονή της η ανήλικη εγγονή μου, και καθ’ύλη αρμόδιο προκειμένου να συζητηθεί η παρούσα αίτησή μου κατά την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 121ΕισΝΑΚ, 739, 740 παρ.1 , 796ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη η αίτησή μου στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων  1510,1532,1589,1590,1591,1592,1594,1595,1603,1606,1634,1636, 1639,1642, 1648 ΑΚ και 796 ΚΠολΔ.
Επειδή προσάγω το υπ.αρ. ……… γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών ΔΣΑ.

                            ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
                                             ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτή η αίτησή μου.
Να τεθεί υπό επιτροπεία το ανήλικο αβάπτιστο θήλυ τέκνο της κόρης μου … που γεννήθηκε στις …  στην Αθήνα και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του και δεν είναι αναγνωρισμένο, εκούσια ή δικαστικά. 
Να διορισθώ επίτροπος εγώ, η γιαγιά του, ….
Να διορισθεί εποπτικό συμβούλιο που θα αποτελείται από τους : 
1) …..   
2)  ….  
3) ….. 
Να διαταχθεί η Γραμματέας αυτού του Δικαστηρίου να καταχωρίσει την απόφαση στο ειδικό βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό στη γραμματεία του Δικαστηρίου.
Να διαταχθεί με επιμέλεια της Γραμματέως αυτού του Δικαστηρίου η επίδοση της απόφασης που θα εκδοθεί στην διορισθείσα επίτροπο και στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία.

                                                                            ΑΘΗΝΑ …….. 2016
Η ΑΙΤΟΥΣΑ                                         Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.