Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

Ομοφυλόφιλος γονέας και περιστασιακή εμπλοκή με ναρκωτικές ουσίες (Δικαστική απόφαση)

Παρατίθεται  κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 3253/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.  


«… Ο αιτών, με την κρινόμενη αίτηση, εκθέτει ότι με την πρώτη των καθ’ών τυγχάνουν σύζυγοι και ότι έχουν αποκτήσει ένα τέκνο ηλικίας δυόμισι ετών. Ότι βρίσκονται σε διάσταση από τον Οκτώβριο του έτους 2015, διότι η σύζυγός του συνήψε ερωτική σχέση με τη δεύτερη των καθ’ών. Ότι η ερωτική αυτή σχέση των καθ’ών εγκυμονεί κινδύνους για την ανήλικη κόρη του, την επιμέλεια του προσώπου της οποίας ασκεί δυνάμει προσωρινής διαταγής η πρώτη των καθ’ών, για όσους λόγους αναφέρονται στο δικόγραφο, και επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση μέχρι να αναλάβει αυτός την επιμέλεια της ανήλικης και να υποχρεωθεί προσωρινά η πρώτη των καθ’ών να μην φέρνει την ανήλικη σε επαφή με τη δευτέρα των καθ’ών, και η δευτέρα των καθ’ών να μην πλησιάζει την ανήλικη, με απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για κάθε παράβαση της απόφασης που θα εκδοθεί, καθώς και να καταδικασθούν στη δικαστική του δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 57 επ. ΑΚ, 731, 732, 947 και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από την χωρίς όρκο εξέταση του αιτούντος και της πρώτης των καθ’ών που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, καθώς και το περιεχόμενο όλων των εγγράφων που προσκομίζουν οι διάδικοι πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών και η πρώτη των καθ’ών τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις …. 2013 στη Γερμανία. Από το γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα τέκνο, την …, που γεννήθηκε την ….. .2014. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά και τον Οκτώβριο του έτους 2015 διακόπηκε οριστικά η έγγαμη συμβίωσή τους. Έκτοτε βρίσκονται σε σφοδρή προσωπική αντιδικία αλλά και για θέματα που αφορούν στην επιμέλεια, την διατροφή και την επικοινωνία με την ανήλικη. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι η πρώτη των καθ’ών άσκησε σε βάρος του αιτούντος την από 16.5.2016 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την οποία ζήτησε αφενός να αναλάβει την επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης, αφετέρου να υποχρεωθεί ο αιτών να της καταβάλει χρηματικό ποσό για τη διατροφή αυτής (ανήλικης) και ο αιτών άσκησε την από 23.5.2016 αίτηση ρύθμισης του δικαιώματος της επικοινωνίας του με την ανήλικη, καθώς και ότι η πρώτη των καθ’ών ασκεί την επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης δυνάμει της από 25.5.2016 προσωρινής διαταγής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη δικαστική απόφαση επί των ανωτέρω αιτήσεων. Ο αιτών με την κρινόμενη αίτηση ισχυρίζεται ότι οι καθ’ών δεν είναι μόνο φίλες, αλλά διατηρούν ερωτική ομοφυλοφιλική σχέση και ότι η εν λόγω σχέση τους έχει δυσμενείς επιδράσεις στην ψυχοπνευματική και ψυχοδιανοητική ανάπτυξη της ανήλικης κόρης του, καθώς η ανήλικη «ανατρέφεται μέσα σε ένα περιβάλλον οικογενειακής ομοφυλοφιλίας». Σχετικά πιθανολογήθηκε ότι οι καθ’ών γνωρίζονται πολλά έτη, υπήρξαν συνάδελφοι και διατηρούν στενή φιλική σχέση. Από κανένα στοιχείο όμως δεν πιθανολογήθηκε ότι η σχέση αυτή είναι ερωτική σχέση. Το γεγονός ότι τον Αύγουστο του έτους 2016 πήγαν μαζί με άλλες τρεις φίλες τους για ολιγοήμερες διακοπές στη νήσο ….  και έμειναν σε ξενοδοχείο το οποίο αυτοχαρακτηρίζεται ως φιλικό προς τους ομοφυλόφιλους (gay and lesbian friendly) δεν αποδεικνύει αμάχητα την ομοφυλοφιλική τους σχέση όπως ισχυρίζεται ο αιτών, λαμβανομένου υπόψη ότι ένα τέτοιο ξενοδοχείο δε σημαίνει ότι είναι ξενοδοχείο αποκλειστικά για ομοφυλόφιλους, όπως άλλωστε τα ξενοδοχεία που αυτοχαρακτηρίζονται ως φιλικά προς οικογένειες ή προς κατοικίδια δε σημαίνει ότι δέχονται αποκλειστικά και μόνο οικογένειες και ιδιοκτήτες κατοικίδιων, αντίστοιχα. Αλλά ακόμη και αν ήθελε υποτεθεί ότι πράγματι οι καθ’ών δεν συνδέονται με φιλική σχέση αλλά διατηρούν ομοφυλοφιλική ερωτική σχέση, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν πιθανολογήθηκε ότι η ανήλικη «ανατρέφεται μέσα σε ένα περιβάλλον οικογενειακής ομοφυλοφιλίας», ότι η πρώτη των καθ’ών «αναμιγνύει την ομοφυλοφιλική της σχέση στην ανατροφή της κόρης τους», και ότι «η δευτέρα των καθ’ών έχει αναλάβει τον ρόλο της συντρόφου της μητέρας στην ανατροφή της ανήλικης», όπως εντελώς αβάσιμα ισχυρίζεται ο αιτών στο δικόγραφο της αίτησης. 
Αντίθετα πιθανολογήθηκε ότι οι καθ’ών δεν διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη αλλά σε διαφορετικές οικίες σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής, ότι η δευτέρα των καθ’ών βλέπει την ανήλικη ελάχιστες φορές και ότι κατά τη διάρκεια των προαναφερόμενων ολιγοήμερων διακοπών τους στη νήσο …. η ανήλικη δεν ήταν μαζί τους αλλά με το αιτούντα - πατέρα της, ο οποίος ασκούσε το δικαίωμα επικοινωνίας.
Περαιτέρω, μόλις που χρειάζεται να αναφερθεί ότι ουδόλως πιθανολογήθηκε ότι «οι καθ’ών συνευρίσκονται τακτικότατα στο διαμέρισμα της πρώτης παρουσία της ανήλικης», ότι «οι ερωτικές διαχύσεις τους λαμβάνουν χώρα παρουσία της ανήλικης», ότι «παρουσιάζουν στην ανήλικη τη γυναικεία ομοφυλοφιλία ως φυσιολογική καθημερινότητα», ότι «εκθέτουν την ανήλικη σε παραστάσεις ενός ερωτευμένου γυναικείου ζεύγους», ότι «την εκθέτουν στην οικειότητα και στην τρυφερότητα μεταξύ τους», και ότι «οι καθ’ών απομακρύνονται όλο και περισσότερο από την επικράτεια των ηθικών φραγμών». Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στο δικόγραφο προφανώς δεν αποτελούν πραγματικά περιστατικά αλλά αντανάκλαση των κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών επιρροών του αιτούντος, που εκλαμβάνοντας ως δεδομένη και υπαρκτή την ερωτική σχέση μεταξύ των καθ’ών, θεωρεί αδύνατη την ύπαρξη σχέσης αγάπης, αλληλοεκτίμησης, συνεργασίας, κατανόησης, σεβασμού και επίγνωσης καθήκοντος σε μία ομοφυλοφιλική σχέση και θεωρεί ότι πρόκειται για πρόσωπα έκφυλα με αχαλίνωτη και ακόρεστη σεξουαλική διάθεση και διαστροφή που επιδίδονται διαρκώς και αποκλειστικά σε ερωτικές πράξεις, όπως αυτές που, με αισχρό και χυδαίο λόγο, αναφέρει στα εξυβριστικά γραπτά μηνύματα που στέλνει στην πρώτη των καθ’ών κατά την αναγκαία επικοινωνία τους σχετικά με την ώρα παραλαβής και παράδοσης του κοινού τους τέκνου για την επικοινωνία του αιτούντος με αυτό. Τέλος, πιθανολογήθηκε ότι οι καθ’ών την 28.8.2016 κατά τη διάρκεια των προαναφερόμενων διακοπών τους στη νήσο ….  συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, τα οποία βρέθηκαν στην τάπα της δεξαμενής καυσίμου του οχήματός τους, και ότι η εν λόγω ποινική υπόθεση δεν έχει ακόμη εκδικασθεί. Οι καθ’ών αρνούνται την κατηγορία και ισχυρίζονται ότι τα ναρκωτικά τα τοποθέτησε ο αιτών εν αγνοία τους για να τις ενοχοποιήσει και ότι αυτός ακολούθως ειδοποίησε την αστυνομία. Ανεξάρτητα από την ουσιαστική ή μη βασιμότητα του ισχυρισμού τους η όλως περιστασιακή κατά τη διάρκεια ολιγοήμερων διακοπών εμπλοκή των καθ’ών με ναρκωτικές ουσίες, χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν είχαν μαζί τους την ανήλικη, όπως προαναφέρθηκε, ουδόλως εγκυμονεί κάποιο κίνδυνο για την ανήλικη, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο αιτών, ο οποίος άλλωστε, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε, έχει κάνει πολλές φορές κατά το παρελθόν χρήση ναρκωτικών ουσιών, γεγονός το οποίο δε θεωρεί ως απαγορευτικό για την επικοινωνία του με την ανήλικη. Κατ’ ακολουθίαν των παραπάνω, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη και να καταδικασθεί ο αιτών στα δικαστικά έξοδα των καθ’ών λόγω της ήττας του (άρθρο 176 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.
Για τους λόγους αυτούς
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Απορρίπτει την αίτηση.
Καταδικάζει τον αιτούντα στα δικαστικά έξοδα των καθ’ών, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ….» Στεφανία Σουλή  
Δικηγόρος- Διαμεσολαβήτρια   
http://www.stefaniasouli.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.