Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018

Βαριάς μορφής άνοιας Αλτσχάιμερ και δικαστική συμπαράσταση

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 3501/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.  

«… Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα, που εξετάστηκε νόμιμα στο ακροατήριο, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, σε συνδυασμό με όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που ο αιτών Εισαγγελέας νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο καθ’ ου η αίτηση, … του …., γεννηθείς την 02.02.1927 στο Δήμο ….., κάτοικος Θεσσαλονίκης, πάσχει από άνοια τύπου Αλτσχάιμερ, με μεγάλη έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, με διαταραχή συμπεριφοράς ψυχωσικού τύπου, με τάσεις φυγής και αποπροσανατολισμό σε χώρο- χρόνο, που τον καθιστούν ανίκανο για δικαιοπραξία και να αυτοεξυπηρετηθεί, λαμβάνει δε φαρμακευτική αγωγή (βλ. την από 04.04.2016 ιατρική γνωμάτευση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας- Π.Ε.Δ.Υ.- μονάδα υγείας 25ης Μαρτίου και την από 21.04.2016 ιατρική γνωμάτευση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας- Π.Ε.Δ.Υ.- μονάδα υγείας Τούμπας). Η κατάσταση αυτή της υγείας του καθιστά αναγκαία τη συνεχή φροντίδα και προστασία του από άλλο άτομο, αφού ο ίδιος αδυνατεί ολικά να επιμεληθεί του εαυτού του και της περιουσίας του. Επομένως, πρέπει αυτός να τεθεί σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και να διοριστεί τόσο προσωρινός, για το χρόνο από την έκδοση μέχρι την τελεσιδικία της παρούσας απόφασης (αρθρ. 1672 εδ. γ, 1673 ΑΚ, 805 § 5 ΚΠολΔ), όσο και οριστικός, για το μετέπειτα χρονικό διάστημα, δικαστικός συμπαραστάτης αυτού, χωρίς να είναι απαραίτητη ούτε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, αλλά ούτε και η προσωπική επικοινωνία του Δικαστηρίου με τον καθ’ ου για το σχηματισμό άμεσης αντίληψης της κατάστασης του τελευταίου, καθόσον, αφενός μεν από τα προαναφερθέντα δημόσια έγγραφα προκύπτει με σαφήνεια η μορφή και ο βαθμός της πνευματικής νόσου, από την οποία πάσχει (αρθρ. 804 § 2 ΚΠολΔ), αφετέρου δε πιστοποιείται αρμοδίως ότι αυτός βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να επικοινωνήσει με το περιβάλλον (αρθρ. 804 § 1 εδ. γ ΚΠολΔ). Κατάλληλο πρόσωπο για το λειτούργημα, τόσο του προσωρινού, όσο και του οριστικού δικαστικού συμπαραστάτη κρίνεται, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του συμπαραστατούμενου (αρθρ. 1684 ΑΚ), όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες του και με δεδομένο ότι, τόσο η σύζυγός του, …. του ….., όσο και το μοναδικό του τέκνο του ….., έχουν ήδη αποβιώσει (βλ. υπ’ αρ. …./23.11.2015 πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με τα αποσπάσματα των υπ’ αρ. …., ληξιαρχικής πράξης θανάτου του Ληξιάρχου του Δήμου …..  και ….. ληξιαρχικής πράξης θανάτου του Ληξιάρχου του Δήμου Θεσσαλονίκης), η ….. του …. και της …, κάτοικος Θεσσαλονίκης, τέκνο της αποβιώσασας αδερφής του ….., το γένος ….. Αυτή παρέχει τα εχέγγυα ότι θα ασκήσει με επάρκεια και συνέπεια το λειτούργημα, που της ανατίθεται, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον του καθ’ ου, δεδομένου ότι είναι ανιψιά του, τον φροντίζει και τον περιποιείται, περιβάλλοντάς τον με αισθήματα αγάπης και στοργής. Περαιτέρω, πρέπει να διορισθεί, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθρ. 1682 εδ. β ΑΚ, συμβούλιο, το οποίο θα ασκεί το έργο της εποπτείας της δικαστικής συμπαράστασης για το χρονικό διάστημα μετά την τελεσιδικία της παρούσας, αποτελούμενο από τα εξής πρόσωπα: 1) …..  ως πρόεδρο, 2)………… ως μέλος, 3) …………….. ως μέλος, και 4) ………. ως μέλος, κατοίκους ……….  Θεσσαλονίκης. Τα πρόσωπα αυτά, που συνδέονται με στενούς δεσμούς με τον καθ’ ου, καθώς τυγχάνουν τέκνα των αδερφών του, μπορούν να βοηθήσουν το έργο της ανωτέρω δικαστικής συμπαραστάτριας, ασκώντας αποτελεσματικά την εποπτεία της συμπαράστασης, κρίνονται δε κατάλληλα για το λειτούργημα αυτό (βλ. την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος). Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή, ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Επίσης πρέπει να διαταχθεί, κατ’ αρθρ. 1675 AK, 802 § 4 και 805 § 4 ΚΠολΔ, η Γραμματέας του Δικαστηρίου τούτου, αφενός μεν να καταχωρήσει το διατακτικό της παρούσας απόφασης στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται για το σκοπό αυτό στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, αφετέρου δε να επιμεληθεί για την επίδοση της παρούσας στα πρόσωπα, που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις του ΚΠολΔ, εκτός από το συμπαραστατούμενο, η επίδοση προς τον οποίο, καθώς και η υπενθύμιση του δικαιώματος άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής κρίνεται ατελέσφορη, ενόψει της προφανούς αδυναμίας του να επικοινωνεί με το περιβάλλον (αρθρ. 802 § 5 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Τέλος παράβολο δεν ορίζεται, διότι κατά της παρούσας απόφασης δε χωρεί ανακοπή ερημοδικίας (764 § 3 ΚΠολΔ) (ΕφΘεσ 164/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)….»   
Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαμεσολαβήτρια     
http://www.stefaniasouli.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.