Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Κάθε άτομο έχει δικαίωμα σε δικαστική ακρόαση ( άρθρο 20 παρ. 1 Σ.) και η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίζει και να προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη ( άρθρο 25 παρ. 2 Σ.) , όπου η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελεί υπό την εγγύηση του Κράτους ( άρθρο 25 παρ.1 Σ.).

Οι συνταγματικές αυτές επιταγές σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της από 27-1-2003 με αριθμό 2002/8 οδηγίας  της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( για τη βελτίωση πρόσβασης στη Δικαιοσύνη επί συνοριακών διαφορών),  οδήγησαν στην υλοποίηση της νομοθετικής προσπάθειας για παροχή νομικής βοήθειας σε οικονομικώς αδύναμους πολίτες ( Legal Aid) .

Με το νόμο 3226/2004 ( ΦΕΚ 24/Α/4/4.2.2004) κατοχυρώθηκε η παροχή νομικής βοήθειας προς τους πολίτες χαμηλού εισοδήματος, σε ποινικές και πολιτικές υποθέσεις ( αστικού και εμπορικού χαρακτήρα).

Σύμφωνα με το ν. 3226/2004 , δικαιούχοι είναι οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος της χώρας μας, οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες τρίτου κράτους και οι ανιθαγενείς εφ’ όσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή  Ένωση.

Προσδιορίζοντας ο νόμος την έννοια του χαμηλού εισοδήματος ορίζει ότι δικαιούχοι είναι εκείνοι  των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας .  

Ο δικαιούχος καταθέτει αίτηση στο Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας του, στην οποία πρέπει να αναφέρει συνοπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της πράξης και τα στοιχεία που βεβαιώνουν την συνδρομή των προϋποθέσεων για την παροχή νομικής βοήθειας. Στην αίτηση  ο δικαιούχος οφείλει να επισυνάψει τα αναγκαία δικαιολογητικά, αποδεικτικά της οικονομικής του κατάστασης ( ιδίως αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση του εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής καταστάσεως, εκκαθαριστικού σημειώματος, Α.Φ.Μ, βεβαιώσεις υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, ένορκες βεβαιώσεις) καθώς επίσης αποδεικτικά κατοικίας ή διαμονής, εάν πρόκειται για πολίτη τρίτου κράτους.

Να επισημανθεί ότι σε περίπτωση ενδοοικογενειακής  διαφοράς ή διένεξης, δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή η διένεξη .

Η παροχή νομικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις συνίσταται στο διορισμό συνηγόρου υπέρ του κατηγορούμενου  για κακουργήματα, πλημμελήματα αρμοδιότητας Τριμελούς Πλημμελειοδικείου , εφέσεις, αναιρέσεις και αιτήσεις επανάληψης της διαδικασίας.

Νομική βοήθεια παρέχεται και στα θύματα βασανιστηρίων και προσβολών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, σωματικών βλαβών και εγκλημάτων σχετικά με το γάμο και την οικογένεια όσον αφορά τη σύνταξη και υποβολή έγκλησης και παράστασης πολιτικής αγωγής σε κάθε βαθμό.

Σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα την αίτηση παροχής νομικής βοήθειας εξετάζει ο ειρηνοδίκης, ο δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή ο πρόεδρος του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί  ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη και σε κάθε άλλη περίπτωση  ο ειρηνοδίκης της κατοικίας του αιτούντος. Σε περίπτωση  που απορριφθεί η αίτηση ο αιτών δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Η παροχή νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα συνίσταται στην απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μέρους ή του συνόλου των εξόδων της διαδικασίας και εφόσον ζητηθεί, στο διορισμό δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή.

Επιπλέον στο νόμο αυτό θεσπίζονται  ειδικές διατάξεις για διασυνοριακές διαφορές αστικού ή εμπορικού χαρακτήρα, στις οποίες προβλέπεται η παροχή νομικής βοήθειας ( διορισμός συνηγόρου για παροχή νομικών συμβουλών, απαλλαγή της αμοιβής διερμηνέα, απαλλαγή εξόδων μετάφρασης κ.λ.π).

Τέλος οι ενδιαφερόμενοι για τη δυνατότητα ένταξής τους στο σύστημα της νομικής βοήθειας μπορούν να ενημερώνονται για τις ποινικές υποθέσεις από τους εισαγγελείς υπηρεσίας και τους  εισαγγελείς-επόπτες των καταστημάτων κράτησης και για τις πολιτικές υποθέσεις (αστικού- εμπορικού χαρακτήρα) από τους προέδρους υπηρεσίας των κατά τόπους αρμοδίων Δικαστηρίων .

Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.