Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

Αλλοδαπή γυναίκα - θύμα ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς άδεια διαμονήςΕίναι σύνηθες, τρίτα πρόσωπα να επικοινωνούν με υποστηρικτικές υπηρεσίες για θύματα βίας και να αναφέρουν την κακοποίηση αλλοδαπών γυναικών από τον σύντροφό τους. Το κοινό χαρακτηριστικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι, κατά δήλωση των τρίτων προσώπων, τα θύματα δεν καταγγέλλουν και δεν αναζητούν βοήθεια γιατί δεν έχουν Άδεια Διαμονής.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 3386/05 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42,παρ.1 του Ν.3907/2011) υπάρχει πρόβλεψη για προστασία του ενήλικου θύματος ενδοοικογενειακής βίας, υπηκόου τρίτης χώρας. Μπορεί να εκδοθεί Άδεια Διαμονής, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος.
Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της Άδειας Διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (σύμφωνα με την υπ.αρ. 21879/2011 Απόφαση Υφυπ. Εσωτερικών) κατατίθενται μόνο στο Υπουργείο Εσωτερικών και είναι τα εξής:
  • Έντυπο αίτησης
  • Τρεις (3)πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000».
  • Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με εξαίρεση τις περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 3386/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία θα αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι και συγκεκριμένη αιτιολογία για την υφιστάμενη αντικειμενική αδυναμία κατοχής του ή σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τον ισχυρισμό περί μη κατοχής του (π.χ. έγγραφο της προξενικής αρχής του κράτους προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο). Σε κάθε περίπτωση θα προσκομίζεται έγγραφο δημόσιας αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας από το οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου(διαβατήριο, ασχέτως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης).
  • Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφελούς σκοπού, από την οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  • Καταστατικό λειτουργίας στο οποίο προβλέπεται ο σκοπός του ιδρύματος ή ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του νομικού προσώπου
  • Απόφαση διορισμού του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος ή οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβληθεί σε αρμόδια ελληνική αρχή για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας ή έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας σχετική με το ιστορικό της υπόθεσης

 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.