Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης


Και φτάνει η στιγμή όπου τα αντίπαλα μέρη θα αποφασίσουν να υπαγάγουν τη διαφορά τους στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Πριν ή και κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών. Και τα μέρη θα αναζητήσουν τον κατάλληλο διαμεσολαβητή.
Όταν τα μέρη θα συμφωνήσουν στο ποιος διαμεσολαβητής θα επιλεγεί για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, θα επικοινωνήσουν μαζί του (συνήθως αυτό γίνεται από τους δικηγόρους τους) για να ορισθεί ο χρόνος και ο τόπος που θα λάβει χώρα η διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία αυτή, μεταξύ άλλων, ο διαμεσολαβητής θα ενημερωθεί και για το είδος της διαφοράς προκειμένου να προετοιμασθεί για την διαμεσολάβηση.

Η διαμεσολάβηση ως διαδικασία κρατάει περίπου μία μέρα και τυπικά άρχεται με την υπογραφή του συμφώνου διαμεσολάβησης. Το σύμφωνο διαμεσολάβησης υπογράφεται από όλους όσους παρευρίσκονται μέσα στη διαδικασία (τα μέρη, τους δικηγόρους, τον διαμεσολαβητή, τους εμπειρογνώμονες, τους ειδικούς συμβούλους, κ.λ.π)  και εμπεριέχει και τον όρο περί του απορρήτου της διαδικασίας και της εμπιστευτικότητας των όσων διαδραματίζονται και λέγονται σε αυτή. Αυτό σημαίνει ότι, οτιδήποτε ειπωθεί μέσα στην διαδικασία της διαμεσολάβησης δεν μπορεί να κοινοποιηθεί ή να δημοσιοποιηθεί, ούτε φυσικά να χρησιμοποιεί σε κάποιο δικαστήριο. Είναι άξιο αναφοράς ότι υπάρχει απόρρητο και διπλή εμπιστευτικότητα στις πληροφορίες που δίνει το κάθε μέρος στον διαμεσολαβητή, ο οποίος δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες στο άλλο μέρος χωρίς την ρητή συναίνεσή του.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3898/2010 η διαμεσολάβηση πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο που να μην παραβιάζει το απόρρητο αυτής, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν άλλως. Επίσης  οι διαμεσολαβητές, τα μέρη, οι πληρεξούσιοι αυτών και όσοι άλλοι συμμετέχουν στην διαδικασία διαμεσολάβησης δεν εξετάζονται ως μάρτυρες.
Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι εκούσια που σημαίνει ότι τα μέρη οιαδήποτε στιγμή επιθυμούν μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από αυτή. 

Ενώ η συμμετοχή στη διαμεσολάβηση είναι εθελοντική, η παρουσία και η συνεργασία πρέπει να πραγματοποιείται καλή τη πίστει και με σεβασμό. Άλλωστε τα μέρη που θα συνεργαστούν ενεργά, με σεβασμό και καλή τη πίστει είναι και εκείνα που θα έχουν τις υψηλότερες πιθανότητες να οδηγηθούν σε λύση της διαφωνίας, με συμφωνία.
Το πρακτικό διαμεσολάβησης που εμπεριέχει τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα μέρη κατά τη διαμεσολάβηση, εφόσον ένα τουλάχιστον των μερών το ζητήσει, κατατίθεται (το πρωτότυπο αυτού) με επιμέλεια του διαμεσολαβητή στη γραμματεία του μονομελούς πρωτοδικείου της περιφέρειας όπου διεξήχθη η διαμεσολάβηση. Από την κατάθεση στη γραμματεία του μονομελούς πρωτοδικείου το πρακτικό διαμεσολάβησης, υπό προϋποθέσεις, δύναται να αποτελέσει και τίτλο εκτελεστό.

 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.