Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

Έκδοση διαβατηρίου ανηλίκου τέκνου από τον γονέα που έχει την επιμέλεια

 
Ο έχων την επιμέλεια γονέας μπορεί, χωρίς την σύμπραξη του άλλου γονέα, να κινήσει και να ολοκληρώσει την έκδοση διαβατηρίου επ' ονόματι του τέκνου του, ώστε να έχει αυτό την ευχέρεια οποτεδήποτε να ταξιδεύσει στο εξωτερικό.


Ειδικότερα, η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 3021/22/10/28-6-2005 αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών», που απαιτούσε, προκειμένου για την έκδοση διαβατηρίου επ' ονόματι ανηλίκου, την αυτοπρόσωπη εμφάνιση και συναίνεση του ασκούντος αποκλειστικά τη γονική του μέριμνα, ενώ, εάν αυτή ασκείτο παρ' αμφοτέρων των γονέων του, την παρουσία τουλάχιστον ενός εξ αυτών και την έγγραφη συναίνεση του άλλου, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 3021/22/10-ΣΤ΄/26-7-2007 αποφάσεως των ιδίων Υπουργών και πλέον ορίζεται ότι τη διαδικασία της εκδόσεως διαβατηρίου επ' ονόματι ανηλίκου κινεί μόνος ο έχων την επιμέλεια του γονέας.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 3021/22/10-ΣΤ/2007 - ΦΕΚ 1503/Β'/17.8.2007,  Τροποποίηση διατάξεων της υπ' αριθμ. 3021/22/10 από 28.6.2005 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου, ή ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών» (Β'-932) ορίζεται ότι η παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 3021/22/10 από 28.6.2005 απόφασης μας αντικαθίσταται, ως εξής:

 
«Προκειμένου περί ανηλίκου για την υποβολή των δικαιολογητικών απαιτείται επιπλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία αυτού που ασκεί την επιμέλεια. Όταν η επιμέλεια ασκείται και από τους δύο γονείς αρκεί η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενός γονέα και η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. Όταν κανένας γονέας δεν μπορεί να παραστεί, για λόγους ανωτέρας βίας, παρίσταται οποιοσδήποτε συγγενής του ανηλίκου ο οποίος εξουσιοδοτείται σχετικά από τον ένα γονέα υποβάλλοντας και την έγγραφη συναίνεση του άλλου. Το ιδιόχειρο της υπογραφής των γονέων βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή της ως άνω εξουσιοδότησης ούτε της έγγραφης συναίνεσης απαιτείται ο διορισμός επιτρόπου και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1601 και 1602 Α.Κ. πρόσωπα κατά περίπτωση. Προκειμένου περί προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία και του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη».

 

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος

 

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

Προθεσμία Νόμου 4198/2013 για υποθέσεις αλλοδαπών που έχουν ασκηθεί στα Διοικητικά Δικαστήρια μέχρι 31/12/2010 (επείγουσα ανακοίνωση)


Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4198/11-10-2013 ΦΕΚ 215 τ. Α΄

...παρ.6.α. Με πράξη του Προέδρου του αρμοδίου Δικαστηρίου ή του οικείου Τμήματος κηρύσσονται καταργημένες εκκρεμείς δίκες για αιτήσεις ακυρώσεως και απορρίπτονται αιτήσεις αναστολής που ασκήθηκαν μέχρι 31.12.2010 και αφορούν ακυρωτικές διαφορές, υπαγόμενες στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου ή του τριμελούς διοικητικού εφετείου, οι οποίες δημιουργήθηκαν από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων, που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών (άρθρο 15 του ν. 3068/2002), εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η κατωτέρω, υπό στοιχείο β΄, οριζόμενη προθεσμία.

β. Οι πληρεξούσιοι που υπογράφουν τις παραπάνω αιτήσεις ακυρώσεως οφείλουν μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος να καταθέσουν στη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου εξουσιοδότηση του αλλοδαπού διαδίκου θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία να δηλώνεται ότι επιθυμεί τη συζήτηση της υποθέσεως. Η παραπάνω δήλωση μπορεί να γίνει και με αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου στη γραμματεία του δικαστηρίου.

γ. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε υποθέσεις των οποίων η αρχική η μετά από αναβολή δικάσιμος έχει ορισθεί εντός της, υπό στοιχείο β΄, τρίμηνης προθεσμίας.


 

 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος

 

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική σε γυναίκες


Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η σημερινή, και τα τελευταία στοιχεία που έδωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στη δημοσιότητα, καταδεικνύουν έξαρση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας σε ποσοστό που αγγίζει το 50%. Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κ. Βάσω Κόλλια, δήλωσε «Η βία και η κακοποίηση γυναικών, έχουν πάρει διαστάσεις μάστιγας που δεν γνωρίζει κοινωνικούς, οικονομικούς ή  πολιτισμικούς περιορισμούς. Απευθυνόμαστε σε εκείνες που υποφέρουν σιωπηλά γιατί δεν τολμούν να μιλήσουν. Τις καλούμε να πάψουν να σιωπούν. Η άσκηση βίας είναι έγκλημα και τιμωρείται σύμφωνα με τον Νόμο. Απευθυνόμαστε και σε εκείνες που δεν τολμούν να αποδεχθούν ότι είναι θύματα. Τις καλούμε να πάψουν να «βοηθούν» άθελά τους τον θύτη να συνεχίζει να ξεφεύγει από τις ευθύνες του. Η ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση αλλά ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Μας αφορά όλους!»

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) είναι ο πρώτος δημόσιος φορέας που δημιούργησε και λειτουργεί Συμβουλευτικά Κέντρα για τη Βία κατά των Γυναικών.
Τα Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ στελεχώνονται από ειδικό επιστημονικό προσωπικό συμβούλων εξειδικευμένων στην προσέγγιση των γυναικών με την οπτική του φύλου (ψυχολόγους, κοινωνικές/-ούς λειτουργούς και νομικούς) και παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις γυναίκες που απευθύνονται σε αυτά, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων δράσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης.
Λειτουργούν ήδη Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ στην Αθήνα, Ηράκλειο, Λαμία, Πάτρα, Τρίπολη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Κομοτηνή, Λάρισα, Μυτιλήνη και Ερμούπολη,   ενώ έχει προγραμματισθεί η δημιουργία νέων στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, και Πειραιά

 
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Αθήνας (Σύνταγμα)
λειτουργεί από το 1988 και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής για την ψυχολογική, κοινωνική και νομική στήριξη των γυναικών θυμάτων βίας. 

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 16:00
Νίκης 11, Αθήνα (Σύνταγμα), 105 57
Τ: 210 33.17.305-6 / F: 210 33.15.787
E: isotita4@otenet.gr

 
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών – ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ (Εξάρχεια)
λειτουργεί από τις 27/3/2012 και αποτελεί επέκταση του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Αθήνας (Σύνταγμα).Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς: α) ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη γυναικών θυμάτων βίας, β) απασχόληση και επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), γ) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και δ) σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία σε συνεργασία με το Μαιευτήριο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 18:00
Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, Αθήνα (Εξάρχεια), 106 81

Τ: 210 38.98.085 / F: 210 38.98.079


 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Πάτρας
λειτουργεί από τις 28/3/2012. Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς: α) ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη γυναικών θυμάτων βίας, β) απασχόληση και επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), γ) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Πάτρας.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 17:00
Κανακάρη 101β, Πάτρα, 262 21

Τ: 2610 620059 / F: 2610 620803


 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λαμίας
λειτουργεί από τις 5/4/2012. Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς: α) ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη γυναικών θυμάτων βίας και β) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας. 

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 17:00
Λεωνίδου 9-11, Λαμία, 351 00

Τ: 22310 20059 & 22310 20616 / F: 22310 20308


 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ηρακλείου
λειτουργεί από τις 6/4/2012. Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς: α) ψυχοκοινωνική και νομικής στήριξη γυναικών θυμάτων βίας, β) απασχόληση και επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), γ) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 17:00
Θησέως 18Α, Ηράκλειο, 712 01
Τ: 2810 341387 / F: 2810 343778
E: irakleio@isotita.gr

 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Τρίπολης
λειτουργεί από τις 17/12/2012. Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς: α) ψυχοκοινωνική και νομικής στήριξη γυναικών θυμάτων βίας, β) απασχόληση και επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), γ) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Τρίπολης.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 17:00

Πλατεία Νέας Δημοτικής Αγοράς, Τρίπολη, 22100

Τ: 2710 241814 / F: 2710 239592


 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λάρισας,
λειτουργεί από τις 05 Απριλίου 2013. Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς: α) ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη γυναικών θυμάτων βίας, β) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00
Γαληνού 4, Λάρισα, 412 22 
Τ: 2410 535840 / F: 2410 538365
E: larisa@isotita.gr

 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Μυτιλήνη,
λειτουργεί από τις 12 Απριλίου 2013. Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς: α) ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη γυναικών θυμάτων βίας, β) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Μυτιλήνης.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00
Παπαδιαμάντη 2, 811 00, Μυτιλήνη
Τ: 22510 34470 / F: 22510 34471
E: mytilini@isotita.gr

 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κομοτηνής,
λειτουργεί από τις 26 Απριλίου 2013. Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς: α) ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη γυναικών θυμάτων βίας, β) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Κομοτηνής.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου  8, 69 100 Κομοτηνή
Τ: 25310 33290 / F: 25310 33370
E: komotini@isotita.gr

 
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κέρκυρας,
λειτουργεί από τις 16 Μαΐου 2013. Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς: α) ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη γυναικών θυμάτων βίας, β) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00
Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας 7, 49 100 Κέρκυρα
Τ: 26610 47396 / F: 26610 80344
E: kerkyra@isotita.gr

 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ερμούπολης Σύρου,
λειτουργεί από τις 27/06/2013. Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς: α) ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη γυναικών θυμάτων βίας, β) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Σύρου.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00
Φολεγάνδρου 2, 84 100 Ερμούπολη
Τ: 22810 76496 / F: 22810 76497
E: ermoupoli@isotita.gr

 
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ιωαννίνων,
λειτουργεί από τις 10/07/2013. Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς: α) ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη γυναικών θυμάτων βίας, β) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00
Μαρίκας Κοτοπούλη 68 , 45 445 Ιωάννινα
Τ: 26510 77449 / F: 26510 77449
E: ioannina@isotita.gr

 


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
 

 

Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων (Σύνταξη από τον ΟΓΑ)


Από 1-1-2013 η παροχή του ανασφάλιστου υπερήλικα του Ν. 1296/1982, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του ν.4093/2012, χορηγείται σε Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες το γένος (ομογενείς), εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

1) Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
2) Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ανεξαρτήτως ποσού και επίσης σε περίπτωση εγγάμων, δεν λαμβάνει ο/η σύζυγός τους σύνταξη μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του Ν. 4169/1961 (για το έτος 2012 και 2013. 360€ το μήνα).
3) Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι (20) έτη πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και εξακολουθούν να διαμένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.
4) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους, δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάμων το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640) ευρώ.
Εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί/ές οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και όσοι εκτίουν ποινή φυλάκισης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ 

 
 

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος

 

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

Πως γράφεται μία διαθήκη (Ιδιόγραφη διαθήκη)


Ερώτηση η οποία υποβάλλεται συχνά και από νέους ανθρώπους που για κάποιο λόγο θέλουν να ορίσουν τους κληρονόμους τους ή να ρυθμίσουν ορισμένες σχέσεις οικογενειακού δικαίου. Συνοδεύεται δε συχνά με το αίτημα να φυλαχθεί από το δικηγόρο.

Όταν κάποιος ρωτάει πως μπορεί να γράψει μία έγκυρη διαθήκη συνήθως έχει στο μυαλό του την ιδιόγραφη διαθήκη που είναι η πιο απλή και η πιο εύκολη διαδικασία.   

Σύμφωνα με το νόμο η ιδιόγραφη διαθήκη πρέπει να έχει γραφτεί ολόκληρη με το χέρι του διαθέτη, να έχει χρονολογηθεί και να έχει υπογραφεί από αυτόν. Από την χρονολογία πρέπει να προκύπτει η ημέρα, ο μήνας και το έτος. Απλές προσθήκες σε περιθώριο ή σε υστερόγραφο, υπογράφονται από το διαθέτη, διαφορετικά θεωρούνται σαν να μην έχουν γραφεί.

Είναι σημαντικό να μην υπάρχουν διαγραφές, παρεγγραφές, ξύσματα ή άλλα τέτοια εξωτερικά ελαττώματα γιατί θα βεβαιωθούν από το δικαστήριο που θα δημοσιεύσει τη διαθήκη και μπορούν κατά την κρίση του δικαστηρίου, να επιφέρουν ολικά ή μερικά την ακυρότητα της διαθήκης.

Καλό θα είναι να αναγράφεται η λέξη διαθήκη για να είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για διάταξη τελευταίας βούλησης και να έχει την υπογραφή του διαθέτη σε κάθε ημίφυλλο (αριθμημένο).

Η ιδιόγραφη διαθήκη δεν υποβάλλεται σε κανέναν άλλο τύπο και μπορεί να κατατεθεί από το διαθέτη και σε συμβολαιογράφο για φύλαξη, κατά τις κοινές διατάξεις για την κατάθεση των εγγράφων.


Στεφανία Σουλή

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013

Διαζύγιο και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (δεδομένα υγείας)


Ο Α με αίτηση που κατέθεσε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών και διαβιβάσθηκε στο Νοσοκομείο Χ, ζήτησε αντίγραφο του ιατρικού φακέλου νοσηλείας της Β (εν διαστάσει συζύγου του), προκειμένου να αντικρούσει την αγωγή διαζυγίου, οριστικής ανάθεσης της επιμέλειας του τέκνου τους και διατροφής που είχε καταθέσει η Β ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά του Α, και συγκεκριμένα του ισχυρισμού που προέβαλλε στην αγωγή της η εν διαστάσει σύζυγος, ότι διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Χ κατόπιν βιαιοπραγίας του Α (ενδοοικογενειακή βία).  
Το Νοσοκομείο διαβίβασε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων την αίτηση του Α και ζήτησε την χορήγηση άδειας για την ικανοποίηση του αιτήματος του Α.  

Με την  υπ.αρ. 121/2013 απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων έδωσε την άδεια στο Νοσοκομείο Χ., ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να χορηγήσει στον Α,  ιατρικό πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει το διάστημα νοσηλείας της εν διαστάσει συζύγου του και η αιτία της νοσηλείας της, αφού προηγουμένως ενημερώσει την Β, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 2472/1997 η οποία ορίζει «Εάν τα δεδομένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείμενο ενημερώνεται για την ανακοίνωση πριν από αυτούς».       

Παρακάτω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης όπως έχει δημοσιευθεί στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Δικαστήριο:


ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τόπος:
ΑΘΗΝΑ

Αριθ. Απόφασης:

121

Ετος: 2013
 


Περίληψη
Χορήγηση άδειας για διαβίβαση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο για δικαστική χρήση.


Κείμενο Απόφασης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3
115 23 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-6475600
FAX: 210-6475628
Αθήνα, 04-10-2013
ΑΠ: Γ/ΕΞ/3569-2/04-10-2013
Α Π Ο Φ Α Σ Η 121/2013
(Τμήμα)
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος στην έδρα της την 24.09.2013 και ώρα 10:00 μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν οι Γεώργιος Μπατζαλέξης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, κωλυομένου του Προέδρου της Αρχής Πέτρου Χριστόφορου και τα αναπληρωματικά μέλη Γρηγόριος Λαζαράκος και Χαράλαμπος Ανθόπουλος, ως εισηγητής σε αντικατάσταση των τακτικών μελών Αναστάσιου – Ιωάννη Μεταξά και Δημητρίου Μπριόλα, αντίστοιχα, οι οποίοι, αν και εκλήθησαν νομίμως εγγράφως δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος. Δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος, αν και εκλήθησαν νομίμως εγγράφως, ο Λεωνίδας Κοτσαλής και ο Σπυρίδων Βλαχόπουλος, τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, αντίστοιχα. Παρούσες χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν η Χαρίκλεια Λάτσιου, νομικός ελεγκτής - δικηγόρος, ως βοηθός εισηγήτρια και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τμήματος διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων, ως γραμματέας.
Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:
Με το υπ’ αρ. πρωτ. …./../../2013 (ΑΠΔΠΧ Γ/ΕΙΣ/3569/24.05.2013) έγγραφο το Νοσοκομείο X διαβιβάζει την από ../../2013 αίτηση του A, διά του υπ’ αρ. πρωτ. …../../../2013 εγγράφου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών … και ζητεί την χορήγηση άδειας για την ικανοποίηση του αιτήματος. Συγκεκριμένα, ο A με την προαναφερθείσα αίτηση ζητεί να λάβει από το ανωτέρω Νοσοκομείο αντίγραφο του ιατρικού φακέλου νοσηλείας της εν διαστάσει συζύγου του B προκειμένου – όπως ισχυρίζεται – να το χρησιμοποιήσει ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου προς αντίκρουση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου τους που έχει καταθέσει σε βάρος του η εν διαστάσει σύζυγός του με ημερομηνία συζήτησης την ../../2013. Η Αρχή κατά την εξέταση της υπόθεσης κάλεσε με το υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/3569-1/13.06.2013 έγγραφο το ανωτέρω Νοσοκομείο να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες. Σε απάντηση του εγγράφου αυτού ο A, με το υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/5110/31.07.2013 έγγραφο προσκόμισε στην Αρχή την αγωγή επιμέλειας και διατροφής (αρ. κατάθεσης δικογράφου …../…/2013) που έχει καταθέσει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου … κατά της B, την αγωγή διαζυγίου, οριστικής ανάθεσης της επιμέλειας και διατροφής (αρ. κατάθεσης δικογράφου …../.../2013) που έχει καταθέσει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου … σε βάρος του η B καθώς και την υπ’ αρ. …./2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου … με την οποία ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια της ανήλικης κόρης τους Γ στην μητέρα. Την χορήγηση των αιτούμενων πληροφοριών ζητεί ο Α προκειμένου να αντικρούσει τον ισχυρισμό που προβάλλει η εν διαστάσει σύζυγός του στην αγωγή που έχει καταθέσει ότι: « (…) έπραξ[ε] βιαίως απέναντί της, με πράξεις ενδοοικογενειακής βίας, τόσο ψυχικής όσο και σωματικής, κι ότι εισήχθη στο [Νοσοκομείο] X από επεισόδιο ξυλοδαρμού το οποίο φέρεται ως δήθεν αποτέλεσμα ενδοοικογενειακής βίας την οποία φέρεται πως τέλεσ[ε] [αυτός] εναντίον της (…)». Οι προαναφερόμενες αγωγές ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου … πρόκειται να συζητηθούν την ../../2015. Η Αρχή, μετά από εξέταση των στοιχείων του φακέλου, αφού άκουσε τον εισηγητή και τη βοηθό εισηγήτρια, η οποία στη συνέχεια αποχώρησε και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης,
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1. Επειδή, οι διατάξεις των άρθρων 2 στοιχ. β΄, 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του ν. 2472/1997 καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που αφορούν στην υγεία, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 13 παρ. 3 στοιχ. β΄ του ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) που προβλέπουν την κατ’’ εξαίρεση χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών σε τρίτο πρόσωπο, εφόσον έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει και τις προϋποθέσεις άρσης του ιατρικού απορρήτου. Επειδή, περαιτέρω, το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 2472/1997 ορίζει ότι εάν τα δεδομένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείμενο ενημερώνεται για την ανακοίνωση πριν από αυτούς.
2. Επειδή, στην κρινόμενη υπόθεση, ο Α ζητεί με την ιδιότητα του τρίτου (άρθρο 2 στοιχ. θ΄ του ν.2472/1997) την χορήγηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένων υγείας) που αφορούν στην εν διαστάσει σύζυγό του Β. Από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει ότι ο σκοπός επεξεργασίας συνίσταται στην αντίκρουση της αγωγής διαζυγίου, οριστικής ανάθεσης της επιμέλειας του τέκνου και διατροφής που έχει καταθέσει η Β ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά του Α και συγκεκριμένα του ισχυρισμού που προβάλλει στην αγωγή αυτή η εν διαστάσει σύζυγός του ότι διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Χ κατόπιν βιαιοπραγίας (ενδοοικογενειακή βία) του Α, όπου διαγνώσθηκαν ευαισθησία και άλγος αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, μώλωπες στην αριστερή πλάγια κοιλιακή χώρα και μώλωπες στον αριστερό βραχίονα.
3. Ο προβαλλόμενος αυτός σκοπός επεξεργασίας συνάδει με την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του ν.2472/1997. Η χορήγηση, ωστόσο, αντιγράφου του πλήρους ιατρικού φακέλου της Β παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας των δεδομένων του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. β΄ του ν.2472/1997, καθώς ο προβαλλόμενος σκοπός επεξεργασίας μπορεί να επιτευχθεί με την χορήγηση ιατρικού πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει το διάστημα νοσηλείας της Β στο Νοσοκομείο Χ και η αιτία της νοσηλείας. Το Νοσοκομείο Χ οφείλει, ως υπεύθυνος επεξεργασίας να ενημερώσει την Β για την διαβίβαση προσωπικών δεδομένων της στον Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 3 του ν.2472/1997.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Αρχή παρέχει άδεια στο Νοσοκομείο Χ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να χορηγήσει στον Α ιατρικό πιστοποιητικό κατά τα διαλαμβανόμενο στο σκεπτικό της παρούσης που αφορά στην εν διαστάσει σύζυγό του Β στο πλαίσιο της μεταξύ τους ως άνω ένδικης υπόθεσης, αφού προηγουμένως το Νοσοκομείο ενημερώσει την Β.
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
Γεώργιος Μπατζαλέξης
Η Γραμματέας Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου


Πρόεδρος:
Γεώργιος Μπατζαλέξης


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/