Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013

Διαζύγιο και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (δεδομένα υγείας)


Ο Α με αίτηση που κατέθεσε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών και διαβιβάσθηκε στο Νοσοκομείο Χ, ζήτησε αντίγραφο του ιατρικού φακέλου νοσηλείας της Β (εν διαστάσει συζύγου του), προκειμένου να αντικρούσει την αγωγή διαζυγίου, οριστικής ανάθεσης της επιμέλειας του τέκνου τους και διατροφής που είχε καταθέσει η Β ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά του Α, και συγκεκριμένα του ισχυρισμού που προέβαλλε στην αγωγή της η εν διαστάσει σύζυγος, ότι διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Χ κατόπιν βιαιοπραγίας του Α (ενδοοικογενειακή βία).  
Το Νοσοκομείο διαβίβασε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων την αίτηση του Α και ζήτησε την χορήγηση άδειας για την ικανοποίηση του αιτήματος του Α.  

Με την  υπ.αρ. 121/2013 απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων έδωσε την άδεια στο Νοσοκομείο Χ., ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να χορηγήσει στον Α,  ιατρικό πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει το διάστημα νοσηλείας της εν διαστάσει συζύγου του και η αιτία της νοσηλείας της, αφού προηγουμένως ενημερώσει την Β, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 2472/1997 η οποία ορίζει «Εάν τα δεδομένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείμενο ενημερώνεται για την ανακοίνωση πριν από αυτούς».       

Παρακάτω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης όπως έχει δημοσιευθεί στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Δικαστήριο:


ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τόπος:
ΑΘΗΝΑ

Αριθ. Απόφασης:

121

Ετος: 2013
 


Περίληψη
Χορήγηση άδειας για διαβίβαση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο για δικαστική χρήση.


Κείμενο Απόφασης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3
115 23 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-6475600
FAX: 210-6475628
Αθήνα, 04-10-2013
ΑΠ: Γ/ΕΞ/3569-2/04-10-2013
Α Π Ο Φ Α Σ Η 121/2013
(Τμήμα)
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος στην έδρα της την 24.09.2013 και ώρα 10:00 μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν οι Γεώργιος Μπατζαλέξης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, κωλυομένου του Προέδρου της Αρχής Πέτρου Χριστόφορου και τα αναπληρωματικά μέλη Γρηγόριος Λαζαράκος και Χαράλαμπος Ανθόπουλος, ως εισηγητής σε αντικατάσταση των τακτικών μελών Αναστάσιου – Ιωάννη Μεταξά και Δημητρίου Μπριόλα, αντίστοιχα, οι οποίοι, αν και εκλήθησαν νομίμως εγγράφως δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος. Δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος, αν και εκλήθησαν νομίμως εγγράφως, ο Λεωνίδας Κοτσαλής και ο Σπυρίδων Βλαχόπουλος, τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, αντίστοιχα. Παρούσες χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν η Χαρίκλεια Λάτσιου, νομικός ελεγκτής - δικηγόρος, ως βοηθός εισηγήτρια και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τμήματος διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων, ως γραμματέας.
Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:
Με το υπ’ αρ. πρωτ. …./../../2013 (ΑΠΔΠΧ Γ/ΕΙΣ/3569/24.05.2013) έγγραφο το Νοσοκομείο X διαβιβάζει την από ../../2013 αίτηση του A, διά του υπ’ αρ. πρωτ. …../../../2013 εγγράφου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών … και ζητεί την χορήγηση άδειας για την ικανοποίηση του αιτήματος. Συγκεκριμένα, ο A με την προαναφερθείσα αίτηση ζητεί να λάβει από το ανωτέρω Νοσοκομείο αντίγραφο του ιατρικού φακέλου νοσηλείας της εν διαστάσει συζύγου του B προκειμένου – όπως ισχυρίζεται – να το χρησιμοποιήσει ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου προς αντίκρουση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου τους που έχει καταθέσει σε βάρος του η εν διαστάσει σύζυγός του με ημερομηνία συζήτησης την ../../2013. Η Αρχή κατά την εξέταση της υπόθεσης κάλεσε με το υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/3569-1/13.06.2013 έγγραφο το ανωτέρω Νοσοκομείο να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες. Σε απάντηση του εγγράφου αυτού ο A, με το υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/5110/31.07.2013 έγγραφο προσκόμισε στην Αρχή την αγωγή επιμέλειας και διατροφής (αρ. κατάθεσης δικογράφου …../…/2013) που έχει καταθέσει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου … κατά της B, την αγωγή διαζυγίου, οριστικής ανάθεσης της επιμέλειας και διατροφής (αρ. κατάθεσης δικογράφου …../.../2013) που έχει καταθέσει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου … σε βάρος του η B καθώς και την υπ’ αρ. …./2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου … με την οποία ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια της ανήλικης κόρης τους Γ στην μητέρα. Την χορήγηση των αιτούμενων πληροφοριών ζητεί ο Α προκειμένου να αντικρούσει τον ισχυρισμό που προβάλλει η εν διαστάσει σύζυγός του στην αγωγή που έχει καταθέσει ότι: « (…) έπραξ[ε] βιαίως απέναντί της, με πράξεις ενδοοικογενειακής βίας, τόσο ψυχικής όσο και σωματικής, κι ότι εισήχθη στο [Νοσοκομείο] X από επεισόδιο ξυλοδαρμού το οποίο φέρεται ως δήθεν αποτέλεσμα ενδοοικογενειακής βίας την οποία φέρεται πως τέλεσ[ε] [αυτός] εναντίον της (…)». Οι προαναφερόμενες αγωγές ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου … πρόκειται να συζητηθούν την ../../2015. Η Αρχή, μετά από εξέταση των στοιχείων του φακέλου, αφού άκουσε τον εισηγητή και τη βοηθό εισηγήτρια, η οποία στη συνέχεια αποχώρησε και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης,
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1. Επειδή, οι διατάξεις των άρθρων 2 στοιχ. β΄, 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του ν. 2472/1997 καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που αφορούν στην υγεία, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 13 παρ. 3 στοιχ. β΄ του ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) που προβλέπουν την κατ’’ εξαίρεση χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών σε τρίτο πρόσωπο, εφόσον έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει και τις προϋποθέσεις άρσης του ιατρικού απορρήτου. Επειδή, περαιτέρω, το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 2472/1997 ορίζει ότι εάν τα δεδομένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείμενο ενημερώνεται για την ανακοίνωση πριν από αυτούς.
2. Επειδή, στην κρινόμενη υπόθεση, ο Α ζητεί με την ιδιότητα του τρίτου (άρθρο 2 στοιχ. θ΄ του ν.2472/1997) την χορήγηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένων υγείας) που αφορούν στην εν διαστάσει σύζυγό του Β. Από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει ότι ο σκοπός επεξεργασίας συνίσταται στην αντίκρουση της αγωγής διαζυγίου, οριστικής ανάθεσης της επιμέλειας του τέκνου και διατροφής που έχει καταθέσει η Β ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά του Α και συγκεκριμένα του ισχυρισμού που προβάλλει στην αγωγή αυτή η εν διαστάσει σύζυγός του ότι διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Χ κατόπιν βιαιοπραγίας (ενδοοικογενειακή βία) του Α, όπου διαγνώσθηκαν ευαισθησία και άλγος αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, μώλωπες στην αριστερή πλάγια κοιλιακή χώρα και μώλωπες στον αριστερό βραχίονα.
3. Ο προβαλλόμενος αυτός σκοπός επεξεργασίας συνάδει με την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του ν.2472/1997. Η χορήγηση, ωστόσο, αντιγράφου του πλήρους ιατρικού φακέλου της Β παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας των δεδομένων του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. β΄ του ν.2472/1997, καθώς ο προβαλλόμενος σκοπός επεξεργασίας μπορεί να επιτευχθεί με την χορήγηση ιατρικού πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει το διάστημα νοσηλείας της Β στο Νοσοκομείο Χ και η αιτία της νοσηλείας. Το Νοσοκομείο Χ οφείλει, ως υπεύθυνος επεξεργασίας να ενημερώσει την Β για την διαβίβαση προσωπικών δεδομένων της στον Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 3 του ν.2472/1997.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Αρχή παρέχει άδεια στο Νοσοκομείο Χ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να χορηγήσει στον Α ιατρικό πιστοποιητικό κατά τα διαλαμβανόμενο στο σκεπτικό της παρούσης που αφορά στην εν διαστάσει σύζυγό του Β στο πλαίσιο της μεταξύ τους ως άνω ένδικης υπόθεσης, αφού προηγουμένως το Νοσοκομείο ενημερώσει την Β.
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
Γεώργιος Μπατζαλέξης
Η Γραμματέας Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου


Πρόεδρος:
Γεώργιος Μπατζαλέξης


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.