Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013

Νέος νόμος για την προστασία κύριας κατοικίας (Προϋποθέσεις αναστολής πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας οφειλετών 2014)


Την 21η Δεκεμβρίου 2013 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, νομοσχέδιο,  για παροχή προστασίας της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς.

Το άρθρο 2, «Αναστολή Πλειστηριασμών», του νόμου 4224/2013, ΦΕΚ Α΄288, που φέρει τον τίτλο, «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις», μεταξύ άλλων, ορίζει ότι:

·        Από 1/1/2014 και μέχρι 31/12/2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός τους, εφόσον η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000€) ευρώ.

·        Οι οφειλέτες για να τύχουν των ευεργετικών διατάξεων του νόμου, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα (χωρίς τις κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000€)  ευρώ, β) η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000€) ευρώ, και από το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20η Νοεμβρίου 2013 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες(15.000€) ευρώ, εξαιρουμένων περιοδικών παροχών από  συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα.

·       Μέχρι την 31/1/2014 ή εντός δύο μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στο δανειστή, με κάθε πρόσφορο μέσο, υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος και λεπτομερής αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των χιλίων (1.000€) ευρώ τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

·        Ο δανειστής, κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού, μπορεί να καλεί τον οφειλέτη να προσκομίσει: α) αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 1/1/2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν την 1/1/2007, β) βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής με αναφορά του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού, γ) αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9, δ) αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με ημερομηνία την 20η Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών, και όπου απαιτούνται, ε) βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ είτε αντίγραφο της επικαιροποιημένης κάρτας από τον ΟΑΕΔ, στ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ζ) πιστοποιητικό Α΄ /βάθμιας ή Β΄/βάθμιας Επιτροπής για την πιστοποίηση της αναπηρίας και του ποσοστού της.                      

·      Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης πλειστηριασμού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλλουν προς τους δανειστές, μηνιαίως, ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000€) ευρώ. Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000€) ευρώ, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλλουν προς τους δανειστές τους, μηνιαίως, ποσοστό 10%  στο ποσό μέχρι τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000€) ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο νόμο και μεγαλύτερη προστασία για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα, για άτομα με αναπηρία 67%  και άνω, και όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, για τους οποίους τα όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται κατά 10%. Δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές, η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 220.000€, το καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο των 38.500€, η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 297.000€ και από το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 16.500€. Για τις παραπάνω κατηγορίες οφειλετών προβλέπεται καταβολή μηνιαίας δόσης σε ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος, για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000€. Για οικογενειακά εισοδήματα άνω των20.000€ υπολογίζεται ποσοστό 10% μέχρι του ποσού των 20.000€ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα.  


Όσον αφορά τους οφειλέτες (ανέργους) με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα που ισούται μέχρι του ποσού του επιδόματος ανεργίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, προβλέπεται αναστολή των πλειστηριασμών και παρέχεται δυνατότητα μηδενικών καταβολών.Σημείωση της 20ης Ιανουαρίου 2014: Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μετά από αίτημα των τραπεζών-μελών της, οι τράπεζες θα παραλαμβάνουν υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 2, παρ.2α του ν. 4224/2013 για την προστασία της κύριας κατοικίας από πλειστηριασμό, μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014.  
 


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/ 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.