Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013

Ρύθμιση δικαιώματος επικοινωνίας πατέρα μετά από συναινετικό διαζύγιο (αντιδικία)
Στην συγκεκριμένη περίπτωση το ζευγάρι χώρισε όταν το τέκνο ήταν ενός έτους. Η επικοινωνία του πατέρα με το ανήλικο τέκνο του, ρυθμίστηκε με το ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο επικυρώθηκε με την απόφαση του συναινετικού διαζυγίου και ήταν η εξής:

«…Ειδικώτερον ανατέθη η επιμέλεια αυτής εις την μητέρα της και καθωρίσθη η επικοινωνία του πατρός της ως ακολούθως: α) δύο εργάσιμες ημέρες εκάστης εβδομάδας (Δευτέρα και Τετάρτη) και ώρες 14:00 έως 20:00, β) κατά τις μη εργάσιμες ημέρες (Σάββατον και Κυριακήν) ανά δεύτερον Σαββατοκύριακον και δη από Σάββατον και ώρα 17:00 έως Κυριακή και ώρα 17:00, γ) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων, δια χρονικό διάστημα τριών ημερών, εναλλάξ κατ’ έτος κατά τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά και δη από 24ης Δεκεμβρίου και ώραν 09:00 έως 26ης Δεκμεβρίου και ώρα 20:00 ή από 31ης Δεκεμβρίου και ώρα 09:00 έως 2ας Ιανουαρίου και ώραν 20:00, δ) κατά τις εορτές του Πάσχα δια χρονικό διάστημα τεσσάρων ημερών και δη από Μεγάλην Παρασκευήν και ώρα 09:00 έως Δευτέρα της Διακαινησίνου Εβδομάδας και ώρα 20:00 ή από Δευτέραν της Διακαινησίμου και ώρα 09:00 έως Πέμπτη της Διακαινησίμου και ώρα 20:00 και ε) κατά τις καλοκαιρινές διακοπές δέκα πέντε ημέρες κατόπιν συνεννοήσεως μετά της μητρός του ανηλίκου τέκνου.  

Όταν το τέκνο έγινε τριών ετών, ο πατέρας ζήτησε από την μητέρα να τροποποιηθεί το ιδιωτικό συμφωνητικό και να μεγαλώσει ο χρόνος επικοινωνίας του με το παιδί. Η μητέρα ήταν αρνητική. Ο πατέρας κατέθεσε αγωγή και ζήτησε από το Δικαστήριο να ρυθμισθεί η μέχρι τότε, βάσει του δια της αποφάσεως περί συναινετικού διαζυγίου επικυρωθέντος ιδιωτικού συμφωνητικού, προσωρινώς ρυθμισθείσα επικοινωνία μετά του ανηλίκου τέκνου του.

Πράγματι μετά από έφεση της μητέρας στην πρωτόδικη απόφαση, και μία αναβολή (αποχή δικηγόρων) συνεδρίασε το δικαστήριο την 21/3/2013 και εξεδόθη η υπ.αρ. 748/2013 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς. Να αναφερθεί ότι ο Δικαστής μετά την εξέταση του μάρτυρα της εκκαλούσας, ζήτησε να επικοινωνήσει με το παιδί σε ιδιαίτερο γραφείο του 7ου ορόφου την επόμενη ημέρα και διέκοψε την συνεδρίαση. Την 22/3/2013 ο δικαστής σε ιδιαίτερο γραφείο του 7ου ορόφου επικοινώνησε με το παιδί ιδιαιτέρως, εκτός ακροατηρίου.


                                     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
                                             748/2013
                           ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  


Δικαστής (Εφέτης) ***********
Συνεδρίασε δημοσίως στο ακροατήριό του την 21η Μαρτίου 2013, δια να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΗΣ : ************* η οποία παρέστη μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου *********************
ΤΟΥ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ : **************** ο οποίος παρέστη μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του Στεφανίας Σουλή
  
 ………………………………………………………………………………………………………………                           

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Δια του άρθρου 528 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του δια του άρθρου 44 παρ. 2 Ν. 3994/2011, το οποίον άρχισε να εφαρμόζεται από 25ης Ιουλίου 2011, ορίζεται ότι αν ασκηθεί έφεση από διάδικο δικασθέντα ερήμην, η εκκαλουμένη απόφαση εξαφανίζεται εντός των ορίων των καθοριζομένων υπό της εφέσεως και των προσθέτων λόγων ανεξαρτήτως της τηρηθείσης διαδικασίας και ότι ο εκκαλών δικαιούται να προβάλλει όλους τους ισχυρισμούς, οι οποίοι ηδύναντο να προβληθούν πρωτοδίκως...

Δια της εις το προεισαγωγικόν της παρούσης αναφερόμενης αγωγής ο ενάγων εζήτησε, κατ'ορθήν εκτίμησιν του αγωγικού δικογράφου, να ρυθμισθεί η μέχρι τότε βάσει του δια της αποφάσεως περί συναινετικού διαζυγίου επικυρωθέντος ιδιωτικού συμφωνητικού προσωρινώς ρυθμισθείσα επικοινωνία μετά του ανηλίκου τέκνου αυτού και της εναγομένης, να παραλείπει η εναγομένη μήτηρ του ανηλίκου να παρεμποδίζει την τοιαύτην επικοινωνία μετά του ως άνω πατρός της και να απειληθεί κατ' αυτής χρηματική ποινή δι'εκάστην παράλειψην συμμορφώσεως προς το διατακτικόν της εκδοθησομένης αποφάσεως. Η αγωγή αυτή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στα άρθρα 1520 ΑΚ και 947παρ. 1 και 950 παρ. 2 ΚΠολΔ (βλ. ως προς το προσωρινόν της, κατ΄άρθρον 1441 ΑΚ, συμφωνίας περί ρυθμίσεως της επικοινωνίας μετά του ανηλίκου τέκνου: ΕφΑθ 255/1993, ΕλλΔνη 35: 439 και ΕφΑθ 8053/1990, ΕλλΔνη 33:174, ως προς την φύση και το περιεχόμενο του δικαιώματος επικοινωνίας και την αναγκαιότητα καθορισμού αυτού πάντοτε προς το συμφέρον του τέκνου: ΑΠ 1516/2005, ΤΝΠΝΟΜΟΣ:403572, ΕΦΑθ 2758/1998, ΕλλΔνη 39:1646 και ως προς τον τρόπον αναγκαστικής εκτελέσεως του δικαιώματος επικοινωνίας ΑΠ 422/1999, ΕλλΔνη 40: 1546, ΑΠ 499/1994, ΕλλΔνη 36:140, ΕφΑθ 1271/2005, ΕλλΔνη 48: 550, ΕφΑθ 2201/1991, ΕλλΔνη 34:1624 και Ιωάννου Μπρίνια, " Αναγκαστική Εκτέλεσιν", έκδοσιν Β, τόμον Δεύτερον, άρθρο 950 παρ. 2, σελ. 684-685). Πρέπει επομένως να εξετασθεί και κατ'ουσίαν.     


Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων αποδείξεως και ανταποδείξεως, οι οποίες εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα προς τις εκκαλουμένη και παρούσα απόφαση αντίστοιχα πρακτικά, από τα έγγραφα, τα οποία νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, από τις ένορκες βεβαιώσεις υπ.αρ. **************** και ****************** ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών ****************** και ******************ενώπιον της Συμβολαιογράφου Πειραιώς ****************** μετά νόμιμη κλήτευση του ενάγοντος από την εναγομένη ………………και από την κατ’ ιδίαν, κατ’ άρθρον 681Γ παρ3 &4 ΚΠολΔ, επικοινωνία του εκδικάσαντος την υπόθεση Δικαστού μετά της ανηλίκου θυγατρός των διαδίκων, απεδείχθησαν τα ακόλουθα ….. Ο ενάγων (πατέρας) τρέφει βαθέα αισθήματα αγάπης δια την ανήλικη θυγατέρα του, ήδη επτά ετών... Οι τυπικές, πλέον, σχέσεις των γονέων της ανηλίκου εμπεριέχουν ακόμη ένταση, η οποία πρέπει να εξαλειφθεί χάριν της ισορροπημένης και απροσκόπτου ψυχοσωματικής αναπτύξεως του ανήλικου τέκνου αυτών....
Βάσει των προαναφερομένων επιβάλλεται η επικοινωνία της ανηλίκου θυγατρός των διαδίκων μετά του πατρός της αυτής, η οποία όμως πρέπει να διαφοροποιηθεί ως προς τον τρόπο ασκήσεώς της εν σχέσει προς τα δια του επικυρωθέντος ιδιωτικού συμφωνητικού προσωρινώς ρυθμισθέντα. Ειδικώτερον τυγχάνει προσήκον να αυξηθεί ο ημερήσιος χρόνος επικοινωνίας της ανηλίκου θυγατρός μετά του πατρός της κατά της σχολικές αργίες του πρώτου και τρίτου διημέρων σχολικής αργίας Σαββάτου και Κυριακής εκάστου μηνός, ενώ πρέπει να καταργηθεί το δικαίωμα επικοινωνίας κατά τις σχολικές ημέρες της Δευτέρας, οι οποίες επακολουθούν των (πρώτου και τρίτου) διημέρων Σαββάτου και Κυριακής εκάστου μηνός, κατά τα οποία παρέχεται δικαίωμα επικοινωνίας μετά διανυκτερεύσεως της ανηλίκου θυγατρός εις την οικία του πατρός, λαμβανομένου υπ'όψιν ότι η επικοινωνία του πατρός μετά της ανηλίκου κατά τα πρώτο και τρίτο διήμερα σχολικής αργίας (Σαββάτου και Κυριακής) εκάστου μηνός είναι επαρκής, ούτως ώστε η επιπρόσθετη μετακίνηση του ανηλίκου τέκνου από την οικία της μητρός προς την οικία του πατρός και τανάπαλιν εντός του περιορισμένου δευτέρου χρονικού ημίσεος (δωδεκαώρου) της επακολουθούσης σχολικής ημέρας της Δευτέρας να προσδίδει άνευ ικανώς δεδικαιολογημένης αιτίας επιρπόσθεστη κόπωση στο ανήλικο τέκνο, να περισπά τούτο από την κατ'οίκον μελέτη των σχολικών μαθημάτων και να μειώνει τον χρόνο της αναγκαίας ημερησίας αναπαύσεως και αναψυχής του. Επιπλέον πρέπει να αυξηθεί ο συνολικός χρόνος επικοινωνίας της ανηλίκου θυγατρός μετά του πατρός αυτού κατά την διάρκεια των διακοπών (Χριστουγέννων- Νέου Έτους, Πάσχα και καλοκαιριού) ούτως ώστε παραλλήλως προς την καλλιέργεια της γονεϊκής σχέσεως μεταξύ της ανηλίκου θυγατρός μετά της μητρός αυτής, η οποία εξελίσσεται, αναπτύσσεται και ενδυναμούται φυσιολογικώς εντός του πλαισίου της συγκατοικήσεως αυτών υπό την ιδίαν στέγην, να παρέχεται επαρκής χρόνος δια την παράλληλη και ισομερή ανάπτυξη, καλλιέργεια και ενδυνάμωση και της γονεϊκής σχέσεως της ανηλίκου θυγατρός μετά του μη υπό την ιδίαν στέγην μετ’ αυτής κατοικούντος πατρός βάσει των ήδη μεταξύ αυτών υφισταμένων αισθημάτων θαλπωρής, αγάπης και σεβασμού. Η δε ηλικία της ανήλικης θυγατρός των διαδίκων, η οποία από έτους και πλέον τυγχάνει μαθήτρια δημοτικού, επιτρέπει και επιβάλλει την τοιαύτην αύξηση των ωρών επικοινωνίας αυτής μετά του πατρός αυτής εν συγκρίσει προς τα δια του προρρηθέντος ιδιωτικού συμφωνητικού ορισθέντα μικρότερα χρονικά διαστήματα…................

Ο ως άνω (κατωτέρω) ρυθμιζόμενος χρόνος και τρόπος επικοινωνίας κρίνεται βάσει των προαναφερομένων πραγματικών περιστατικών και κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας τα αρρυόμενα από τις ανάγκες και συνθήκες διαβιώσεως της σύγχρονης οικογένειας και κοινωνίας εντός του ελλαδικού χώρου (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), ότι συμβάλλει στην αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη του ως άνω ανηλίκου τέκνου δια της παραλλήλου και ισοδυνάμου αναπτύξεως αμφοτέρων των ριζών και κλάδων μετά του γονεϊκού δένδρου και αμβλύνει τις δυσμενείς συνέπειες του συναισθηματικού κενού, το οποίο δημιουργείται εις τον ευαίσθητο ψυχικό κόσμο του παιδιού εκ της απουσίας του ενός γονέως από την στέγη εγκαταβιώσεως του τέκνου μετά την διάσπαση της εγγάμου συμβιώσεως και την λύση του γάμου των γονέων αυτού…                     

                                        ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ  

Δικάζει ………..

Ρυθμίζει το δικαίωμα επικοινωνίας του ενάγοντος μετά της ανηλίκου θυγατρός αυτού……………………………. και ορίζει ότι το δικαίωμα επικοινωνίας πρέπει να ασκείται ως ακολούθως: α) τα πρώτο και τρίτο διήμερα Σαββάτου και Κυριακής εκάστου μηνός από ώραν 10:00 του Σαββάτου έως ώραν 20:00 της Κυριακής, εκτός από τα διήμερα Σαββάτου και Κυριακής ολοκλήρου του –εκ των Ιουλίου ή Αυγούστου- θερινός μηνός του ανήκοντος (εναλλάξ κατ’ έτος) εις την μητέρα δια την λήψη της θερινής αδείας της, β) δύο λοιπές ημέρες εκάστης εβδομάδας (Δευτέρα και Τετάρτη) και από ώραν 14:00 έως ώραν 20:00 (και ειδικώς την Καθαράν Δευτέραν από ώραν 10:00 έως 16:00), εκτός: 1) από την ημέρα της Δευτέρας της επακολουθούσης τα πρώτο και τρίτο διήμερο Σαββάτου και Κυριακής εκάστου μηνός (καθ’ά παρέχεται εις τον πατέρα δικαίωμα επικοινωνίας μετά του ανηλίκου τέκνου του), 2) από την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας των ετών των ληγόντων εις άρτιον αριθμόν και 3) από τις ημέρες της Δευτέρας και της Τετάρτης ολοκλήρου του- εκ των Ιουλίου ή Αυγούστου- θερινού μηνός του ανήκοντος (εναλλάξ κατ’ έτος) εις την μητέρα δια την λήψη της θερινής αδείας της, γ) κατά τις εορτές Χριστουγέννων και Νέου Έτους εναλλακτικώς δια μεν τα εις περιττόν αριθμόν λήγοντα έτη από 24η Δεκεμβρίου και ώραν 10:00 έως 30ην Δεκεμβρίου και ώρα 20:00, δια δε τα εις άρτιον αριθμόν λήγοντα έτη από 31η Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 έως 6η Ιανουαρίου και ώρα 18:00, δ) κατά τις εορτές του Πάσχα και της Διακαινησίμου Εβδομάδας εναλλακτικώς δια μεν τα εις περιττόν αριθμόν λήγοντα έτη από Μεγάλη Τρίτη και ώρα 09:00 έως Δευτέρα της Διακαινησίμου και ώραν 20:00, δια δε τα εις άρτιον αριθμόν λήγοντα έτη από Τρίτη της Διακαινησίμου και ώραν 09:00 έως Κυριακή του Θωμά και 19:00, ε’) κατά τις θερινές διακοπές εναλλακτικώς δια μεν τα εις περιττόν αριθμόν λήγοντα έτη από 1η Ιουλίου και ώραν 10:00 έως 31η Ιουλίου και ώραν 20:00, δια δε τα εις άρτιον αριθμόν λήγοντα έτη από 1ης Αυγούστου και ώραν 10:00 έως 31η Αυγούστου και ώραν 20:00. Η παραλαβή και παράδοση του ανηλίκου τέκνου πρέπει να γίνεται προσωπικώς υπό του πατρός από και εις την οικίαν της μητρός του ανηλίκου τέκνου.

Υποχρεώνει την εναγομένη να παραλείπει να παρεμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του ενάγοντος μετά του ως άνω ανηλίκου τέκνου αυτών.

Απειλεί εις βάρος της εναγομένης χρηματική ποινή τριακοσίων (300) δι’ εκάστην παράλειψιν συμμορφώσεως προς το διατακτικόν της παρούσης.

Κατανέμει την δικαστική δαπάνη αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας και υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλλει εις τον ενάγοντα χρηματικό ποσό πεντακοσίων (500) Ευρώ.

Εκρίθη απεφασίσθη και εδημοσιεύθη σε έκτακτη και δημοσία συνεδρίαση στο ακροατήριό του, δίχως να παρίστανται οι διάδικοι, την 14η Αυγούστου 2013………

 Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
***********                                              ************


Σημείωση: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει γνωμοδοτήσει (Γνωμοδότηση αρ.2/2006) ότι η δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ύστερα από ανωνυμοποίηση των στοιχείων των φυσικών προσώπων (ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο θα μπορούσε εμμέσως να προκύψει η ταυτότητα των φυσικών προσώπων) πλην των στοιχείων που αφορούν τα πρόσωπα της σύνθεσης του δικαστηρίου καθώς και των πληρεξουσίων δικηγόρων. Ως προς τις τελευταίες κατηγορίες προσώπων υπερισχύει ο δημόσιος ρόλος τους κατά τη διεξαγωγή της δίκης και επίσης, η αναφορά του ονοματεπωνύμου δεν συνδέεται με περαιτέρω πληροφορίες όπως στην περίπτωση των διαδίκων ή άλλων εμπλεκόμενων μερών. Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.