Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014

Κληρονομητήριο - Διάταξη


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

                                         ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.…./ 2014


Η Ειρηνοδίκης ………………………………………………………………, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, έχοντας υπόψη την από ………..2013 αίτηση του ………………………………………………………, η οποία υπογράφεται από την Δικηγόρο Στεφανία Σουλή και κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις ………….2013 με αριθμό κατάθεσης ………/2013.


                                   ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ


Ο αιτών με την κρινόμενη αίτησή του ζητάει να του χορηγηθεί κληρονομητήριο, το οποίο να πιστοποιεί το κληρονομικό δικαίωμα και την μερίδα που του αναλογεί από την κληρονομία του ……………………., ο οποίος απεβίωσε στην Αθήνα στις ………………… και κατοικούσε στο ………………………….. Αττικής. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (αρ. 1956 Α.Κ., όπως αντικατεστάθη από 16/9/2012 δυνάμει των άρθρων 5 και 110 παρ. 21 Ν. 4055/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 110 παρ. 2 του ιδίου ως άνω νόμου) κατά της διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (αρ. 739, 740 παρ.1, 810, 819 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων  1710, 1814 ΑΚ και 819 επ. ΚΠολΔ. Επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Ο αιτών επικαλείται και προσκομίζει τα αναφερόμενα στην αίτηση δημόσια έγγραφα και ειδικότερα: 1) τη με αριθ. …………2013 Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του Ληξιαρχείου ………………………..Αττικής, 2) Το με αριθμ. πρωτ…………………….2013 πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του Δήμου Αθηναίων, 3) το με αριθ. ……………/2013 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Διαθηκών) στο οποίο πιστοποιείται ότι δεν υπάρχει διαθήκη, 4) το υπ.αρ. ……………….2013 πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου Αθηνών, στο οποίο πιστοποιείται ότι δεν υπάρχει διαθήκη, 5) το με αριθ…………………/2013 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου  Αθηνών, στο οποίο βεβαιώνεται ότι δεν έχει αμφισβητηθεί το κληρονομικό δικαίωμα του αιτούντος,  6) Το υπ.αρ. ……………………….2013 πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου Αθηνών, περί μη αποποίησης της κληρονομίας.

Επομένως, εφόσον ο αιτών δεν αποποιήθηκε την επαχθείσα σε αυτόν κληρονομία, εντός της νομίμου προθεσμίας, θεωρείται ότι την αποδέχθηκε και κατέστη οριστικός κληρονόμος του αποβιώσαντος ως άνω και η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως κατ’ ουσίαν βάσιμη κατά τα εις το διατακτικό οριζόμενα.


                                         ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ                                                             


Δέχεται την αίτηση.
Πιστοποιεί ότι ο μόνος εξ αδιαθέτου κληρονόμος (μοναδικός  κληρονόμος) κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του …………………………………, κατοίκου όσο ζούσε…………………………, είναι ο αιτών …………………………….

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του.

                                           Αθήνα,  ....Ιανουαρίου 2014


 Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            

                                                                                        (ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)

…..………………………………….                                        ……………………………………………

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
https://stefaniasouli.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.