Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014

Παροχή νομικής βοήθειας σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά


Η παροχή νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα συνίσταται στην απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μέρους ή του συνόλου των εξόδων της διαδικασίας και, εφόσον ειδικώς ζητηθεί, στο διορισμό δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή, με την εντολή να υπερασπιστούν τον δικαιούχο, να τον εκπροσωπήσουν στο δικαστήριο και να του δώσουν τη βοήθεια που χρειάζεται για να γίνουν οι αναγκαίες πράξεις (άρθρο 9 παρ.1 N. 3226/2004)

Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Δεκτή η αίτηση παροχής νομικής βοήθειας.

Διατάξεις: άρθρα 2 [παρ. 1], 9 [παρ. 1] Ν.3226/2004

[...] ΕΠΕΙΔΗ, με τις διατάξεις του Ν.3226/2004 εισήχθη ο θεσμός της νομικής βοήθειας, της οποίας δικαιούχοι είναι οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 2 παρ. 1), δηλαδή εκείνοι των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (άρθρο 2 παρ. 2 εδ. α’). Το κατώτερο ποσό ετησίων αποδοχών της Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (της ισχύουσας μετά την 14.07.2010 έως και την 31.12.2012) μετά την 14.02.2012, βάσει της Π.Υ.Σ. 6/28.02.2012 (και της εγκυκλίου 4601/304/12.03.2012 Υπουργείου Εργασίας) αποτελεί αυτό των 9.896,04 € (ήτοι 378 ημερομίσθια των 26,18 € έκαστο), του οποίου τα 2/3 αντιστοιχούν στο ποσό των 6.597,36 € (9.896,04 € ? 3 x 2).

Η παροχή νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα συνίσταται στην απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μέρους ή του συνόλου των εξόδων της διαδικασίας και, εφόσον ειδικώς ζητηθεί, στο διορισμό δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή, με την εντολή να υπερασπιστούν τον δικαιούχο, να τον εκπροσωπήσουν στο δικαστήριο και να του δώσουν τη βοήθεια που χρειάζεται για να γίνουν οι αναγκαίες πράξεις (άρθρο 9 παρ. 1).

Η απαλλαγή περιλαμβάνει ιδίως τα τέλη χαρτοσήμου, το τέλος δικαστικού ενσήμου, το τέλος απογράφου και τις προσαυξήσεις τους, τα δικαιώματα των μαρτύρων, των πραγματογνωμόνων, τα δικαιώματα ή την αμοιβή του διοριζόμενου δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή, καθώς και την υποχρέωση εγγυοδοσίας για τα έξοδα αυτά (άρθρο 9 παρ. 2). Η νομική βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου, ατελώς υποβαλλόμενη δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δίκη ή την πράξη για την οποία ζητείται η παροχή νομικής βοήθειας (άρθρο 2 παρ. 3) και αναφέρουσα συνοπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της πράξης και τα στοιχεία που βεβαιώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την παροχή της βοήθειας (άρθρο 2 παρ. 1). Στην αίτηση επισυνάπτονται τα αναγκαία δικαιολογητικά αποδεικτικά της οικονομικής καταστάσεως, ιδίως αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση του εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής καταστάσεως, εκκαθαριστικού σημειώματος, ΑΦΜ, βεβαιώσεις υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, ένορκες βεβαιώσεις (άρθρο 2 παρ. 2).

Αρμόδια αρχή για την εξέταση της αίτησης παροχής νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα είναι ο ειρηνοδίκης, ο δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή ο πρόεδρος του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη και, εάν πρόκειται για πράξεις που είναι άσχετες με δίκη, από τον ειρηνοδίκη της κατοικίας του αιτούντος (άρθρο 8 παρ. 1). Η νομική βοήθεια παρέχεται χωριστά για κάθε δίκη, ισχύει για κάθε βαθμό δικαιοδοσίας για κάθε δικαστήριο και αφορά και την αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης (άρθρο 9 παρ. 3).

Κατά της απόφασης του ειρηνοδίκη, του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου και του προέδρου του Πρωτοδικείου μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από τον αιτούντα ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έκδοσή της. Η προσφυγή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 8 παρ. 2). Για την παραδοχή της αίτησης αρκεί πιθανολόγηση. Ο αρμόδιος για την εξέτασή της δικαστής μπορεί να εξετάσει μάρτυρες, καθώς και τον αιτούντα, με όρκο ή χωρίς όρκο, να συγκεντρώσει κάθε αναγκαία πληροφορία και στοιχείο και να διατάξει την κλήτευση του αντιδίκου (άρθρο 2 παρ. 4). Η παραδοχή ή απόρριψη της αίτησης πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε περίπτωση μεταβολής των πραγματικών περιστατικών. Συμπληρωματική αίτηση επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση (άρθρο 2 παρ. 5). Τέλος, για την παροχή νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3226/2004 αποκλείεται η εφαρμογή των διατάξεων (άρθρα 194 έως 204 του ΚΠολΔ) περί του ευεργετήματος της πενίας (άρθρο 16 παρ. 1).

ΕΠΕΙΔΗ, η αιτούσα, κάτοικος Χανίων, με την κρινόμενη αίτηση της ζητά την παροχή νομικής βοήθειας ως χαμηλού εισοδήματος πολίτης κράτους που έχει συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένης υποθέσεως αστικού δικαίου και ειδικότερα ζητά να της παρασχεθεί νομική βοήθεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3226/2004 προκειμένου να προβεί στις αναφερόμενες ειδικότερα στην αίτηση δικαστικές ενέργειες.

ΕΠΕΙΔΗ, με τέτοιο περιεχόμενο, η κρινόμενη αίτηση, αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται ατελώς προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 2 και 8 παρ. 1 Ν 3326/2004) προκειμένου να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 8 παρ. 2 Ν 3226/2004 και 682 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 3 και 9 Ν. 3226/2004. Πρέπει επομένως η κρινόμενη αίτηση να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

ΕΠΕΙΔΗ, από την εκτίμηση όλων ανεξαιρέτως των δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, που η αιτούσα προσκομίζει, χωρίς να έχει παραλειφθεί κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς καθώς και την εν γένει διαδικασία, κατά την κρίση αυτού του Δικαστηρίου, πιθανολογήθηκε ότι: Το οικογενειακό εισόδημα της αιτούσας ανέρχεται για το οικονομικό έτος 2013 σε 4.832 ευρώ ετησίως, δηλαδή είναι κατώτερο των 2/3 του κατά τα ως άνω κατώτερου ποσού ετήσιων αποδοχών της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) δηλ. του ποσού των 6.597,36 €.

Περαιτέρω, η αιτούσα ζητά, όπως αναφέρει, νομική συνδρομή σχετικά με την κατάθεση αίτησης της στο Ειρηνοδικείο Χανίων για δικαστική ρύθμιση των οφειλών της, σύμφωνα με το Ν.3869/2010 έχοντας εύλογο έννομο συμφέρον προς τούτο. Συντρέχει συνεπώς σύμφωνα με το Ν.3226/2004 νόμιμη περίπτωση να κριθεί η αιτούσα ως δικαιούχος νομικής βοήθειας λόγω χαμηλών εισοδημάτων και να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος για να συνδράμει στη διεκπεραίωση της υπόθεσής της, καθώς και δικαστικός επιμελητής για τις αναγκαίες επιδόσεις. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. [...] ( Ειρ. Χανίων 801/2013)                                                                                                 

Πηγή: http://www.nbonline.gr  

 

 

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.