Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014

Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών (Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών)


        

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &  ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
       Αθήνα, 27   Ιανουαρίου   2014
       Αριθ.  Πρωτ: οικ. 4763
Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Ευαγγελιστρίας 2
105 63

 
      Προς: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της
                χώρας
               Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
 
 
                      

 

    

    Εγκύκλιος αριθ. 2

    Θέμα : Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

 

     Σχετ: α)  Η αριθ. 1/2014 εγκύκλιος του Υπουργείου  Εσωτερικών

              β)  Το με αριθ. πρωτ. 2878/2014 έγγραφό μας                 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και κατόπιν ερωτημάτων που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το θέμα, σας  γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

Α) Δικαιούχοι

 
Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί στη Βουλή σχετική νομοθετική ρύθμιση, οι διατάξεις της οποίας προβλέπουν την παράταση της ισχύος των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν εκδοθεί  από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και λήγουν από 1.01.2014 έως και  30.04.2014.

Οι εν λόγω άδειες διαμονής παρατείνονται επί πέντε μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την επιβολή προστίμου. Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στο γεγονός ότι η ημερομηνία έναρξης ισχύος και λήξης της παράτασης των αδειών διαμονής που λήγουν εντός του παραπάνω ορισθέντος διαστήματος, δεν είναι κοινή αλλά αφορά την κάθε περίπτωση ξεχωριστά (λ.χ. άδεια διαμονής που λήγει 31.01.2014 παρατείνεται έως την 30.06. 2014, ενώ άδεια διαμονής που λήγει 30.04.2014, παρατείνεται έως 30.09.2014).

 

B) Υποβολή αίτησης ανανέωσης

 
Η αίτηση ανανέωσης των αδειών διαμονής που εντάσσονται στο ρυθμιστικό πεδίο των προωθούμενων διατάξεων, υποβάλλεται υποχρεωτικά δύο μήνες πριν τη λήξη τους, συνυπολογιζόμενης της παράτασης (λ.χ. κάτοχος άδειας διαμονής που λήγει 31.01.2014 και παρατείνεται έως 30.06.2014, υποβάλλει το αίτημα ανανέωσης μετά την 01.04.2014).

Επισημαίνουμε ότι και στην περίπτωση των αδειών διαμονής που παρατείνονται, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης ανανέωσης μέχρι και ένα μήνα από τη λήξη της παράτασης. Σ’ αυτή την περίπτωση επιβάλλεται το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3386/2005, πρόστιμο.


Γ) Εξαιρέσεις 
 
Η παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και η υποχρέωση υποβολής των αντίστοιχων αιτημάτων δύο μήνες πριν τη λήξη της παραταθείσας άδειας διαμονής, καταλαμβάνει όλη την επικράτεια. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι προωθούμενες διατάξεις παρέχουν τη δυνατότητα στο Γενικό Γραμματέα της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να εκδίδει απόφαση βάσει της οποίας στα χωρικά όρια της αρμοδιότητάς του μπορούν να γίνονται δεκτά  όλα τα αιτήματα ανανέωσης καθ’ όλο το χρόνο της παράτασης, είναι αυτονόητο ότι η υποβολή ή μη του αιτήματος εναπόκειται στην ευχέρεια του πολίτη τρίτης χώρας.
Συνεπώς, τα αναφερόμενα, στην παράγραφο (Β) του παρόντος, αφορούν σε εκείνες τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για τις οποίες δεν θα έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.
Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες θα παραλαμβάνουν αιτήματα ανανέωσης  των ως άνω αδειών διαμονής καθ’ όλο το χρόνο της παράτασης, μόνον, εφ’ όσον τεκμηριώνεται σπουδαίος λόγος.
Ενδεικτικά αναφέρουμε, χωρίς να θεωρηθούν  δεσμευτικοί, ως σπουδαίους, λόγους που συναρτώνται με άμεση ανάγκη ταξιδιού (λ.χ. έκδοση εισιτηρίου), ασθένειας του ενδιαφερόμενου ή συγγενικού του προσώπου (λ.χ. ανάγκη νοσηλείας), εύρεσης εργασίας σε άλλο κράτος – μέλος ( λ.χ. υποβολή αιτημάτων για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος), σπουδές στο εξωτερικό, ERASMUS,  συμμετοχή σε προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς,  κ.λ.π.
Σπουδαίος λόγος, σε κάθε περίπτωση, θεωρείται η ανανέωση των αδειών διαμονής που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, η ισχύς των οποίων, ως γνωστό, δεν παρατείνεται, η ανανέωση των οποίων διενεργείται από τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας (λ.χ. μέλη οικογένειας Έλληνα, γονείς ημεδαπών, ενήλικοι που φοίτησαν σε ελληνικά σχολεία, κ.λ.π.).  
 
Δ. Δικαιώματα
 
Μέχρι την ψήφιση των σχετικών ρυθμίσεων και κατά τη διάρκεια της παράτασης, οι υπηρεσίες μπορούν να συναλλάσσονται με τους πολίτες τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της παραπάνω διάταξης και  να προβαίνουν στις οφειλόμενες ενέργειες, ανεξαρτήτως της λήξης της άδειας διαμονής τους.

Κατά το ως άνω διάστημα οι πολίτες τρίτων χωρών έχουν τα δικαιώματα που τους παρέχει η άδεια διαμονής που κατέχουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται, να συνάπτουν σύμβαση εργασίας, να υποβάλλουν αίτημα για εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα, να αιτούνται την απόδοση Α.Φ.Μ., να συνεχίζουν τη φοίτησή τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, να νοσηλεύονται, να λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας, να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων, κ.λ.π..

Αυτονόητο είναι ότι υποχρεούνται να ασφαλίζονται και να τηρούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.


Ε. Έξοδος και επανείσοδος

Λαμβανομένου υπόψη ότι η παράταση είναι αυτοδίκαιη και δεν απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης, προς διασφάλιση των πολιτών τρίτων χωρών, δεν επιτρέπεται η έξοδος και επανείσοδος στη χώρα κατά το ως άνω διάστημα. Σε περιπτώσεις που  κρίνεται απαραίτητο, όπως προαναφέραμε, θα υποβάλλονται αιτήματα ανανέωσης των αδειών διαμονής.

Σε κάθε περίπτωση, εάν  κριθεί αναγκαίο, θα εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, βάσει της οποίας θα ορισθούν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Κατά το συγκεκριμένο διάστημα  δεν εκδίδονται αποφάσεις επιστροφής, εκ μόνου του λόγου  της λήξης της άδειας διαμονής.

 
Στ. Διάρκεια ισχύος της  άδειας διαμονής 

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των αδειών διαμονής που υποβάλλονται σε Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση εξαίρεσης από το Γενικό Γραμματέα ή έχει παραληφθεί αίτηση ανανέωσης λόγω επίκλησης σπουδαίου λόγου,  θα είναι η ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Τυχόν μεσοδιάστημα, θεωρείται νόμιμη διαμονή.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα είναι η ημερομηνία λήξης της άδειας διαμονής όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά την παράταση.


Ζ. Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών


Για το διάστημα της ισχύος της παράτασης των αδειών διαμονής δεν θα αναζητούνται επιπλέον ημέρες ασφάλισης. Τυχόν ημέρες ασφάλισης  που θα πραγματοποιηθούν  στο διάστημα  της παράτασης θα προσμετρούνται θετικά για το διάστημα της κανονικής  ισχύος της άδειας διαμονής.


Η. Ειδικά ζητήματα


Η1. Σε όσες περιπτώσεις έχουν παραληφθεί αιτήματα ανανέωσης αδειών διαμονής που λήγουν μετά την  01.01.2014 και εκκρεμούν στις υπηρεσίες σας αυτά θα εξετασθούν και θα εκδοθούν κανονικά, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την επομένη της λήξης της κανονικής ισχύος της άδειας διαμονής.


Η2. Εάν τα αιτήματα έχουν ήδη εξετασθεί και έχουν εκδοθεί οι σχετικές άδειες διαμονής,  δεν θα προβείτε σε επανεκδόσεις αλλά θα επιδοθούν κανονικά στους δικαιούχους.


Η3. Εάν στις υπηρεσίες σας εκκρεμούν  αιτήματα ανανέωσης άδειας διαμονής που λήγουν μετά την 01.01.2014 και παραλήφθηκαν, ως εκπρόθεσμα, εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης τους, δεν θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Σε όσες περιπτώσεις έχουν επιβληθεί τα αντίστοιχα πρόστιμα και έχουν ήδη εκδοθεί οι άδειες διαμονής, δεν θα προβείτε σε περαιτέρω ενέργειες. 

 

                                                                       Ο Γενικός Γραμματέας
 

                                                                                      Α. Συρίγος

                                                                                       

 

 

 


Κοινοποίηση

1. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκ. Διακυβέρνησης

    Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη

    Βασ. Σοφίας 15           

2.  Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και  Προστασίας του Πολίτη

     Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

      Κλάδος Ασφάλειας και Τάξης

      Δ/νση Αλλοδαπών     

3. Υπουργείο  Οικονομικών

      Δ/νση Μητρώου

 4. Υπουργείο Εξωτερικών

         α) Δ/νση Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων

         & Schengen

          β) Δ/νση Εθιμοτυπίας

5. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής  Ασφάλισης και Πρόνοιας

         α) Δ/νση Απασχόλησης

         Τμήμα ΙΙΙ

          Πειραιώς 40

          β) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων   

            Σταδίου 29

6.  Υπουργείο Υγείας

7.  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

8.   ΟΑΕΔ

9.   ΟΓΑ

10.  ΙΚΑ

       Δ/νση Ασφάλισης- Εσόδων 

       Τμήμα Ειδικών Θεμάτων

 11.    ΣΕΠΕ

12.    ΟΑΕΕ

13.    Συνήγορο του Πολίτη

 14.     ΔΑΕΜ

 15.     Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

 16.     ΕΔΑΜ

       
 
Εσωτερική Διανομή

1.    Γραφείο κ. Υπουργού

2.    Γραφείο κ Αναπληρωτή Υπουργού

3.    Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής

4.    Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου

5.    Γραφεία Γενικών Διευθυντών

6.    ΔΜΗΕΣ

7.    Δ/νση Ιθαγένειας

8.    Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής

      (όλα τα Τμήματα της Δ/νσης )
 

 

   Πηγή: http://www.nbonline.gr 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.