Σάββατο 8 Μαρτίου 2014

Δικαστική συμπαράσταση ενηλίκου (αίτηση υποβληθείσα από τον Εισαγγελέα)


Σύμφωνα με το άρθρο 1668 του Αστικού Κώδικα, (Κεφάλαιο Δέκατο Έκτο, Δικαστική Συμπαράσταση), οι δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι, οι εισαγγελείς, τα όργανα των αρμοδίων κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και οι προϊστάμενοι μονάδων ψυχικής υγείας οφείλουν να γνωστοποιούν στο δικαστήριο κάθε περίπτωση που μπορεί να συνεπάγεται την υποβολή ενός προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση, αμέσως μόλις την πληροφορούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.   


Παρακάτω παρατίθεται απόσπασμα της υπ.αρ. 1703/2011 απόφασης του Πρωτοδικείου Πειραιώς (ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ)


«… Η αιτούσα Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών ζητά να υποβληθεί σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης η …, επειδή πάσχει από διανοητική διαταραχή, συνεπεία της οποίας αδυνατεί να επιμεληθεί του εαυτού της και των υποθέσεων της γενικά, να διορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης η … και να ορισθεί το εποπτικό συμβούλιο αποτελούμενο από τα προτεινόμενα πρόσωπα. Μ' αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 §1 και 801 §1 ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1666 §1 περ. α', 1667, 1669, 1672, 1684 ΑΚ, σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 801, 802, 804 και 805 ΚΠολΔ όπως ισχύουν σήμερα. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησης τηρήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 748 § 2 ΚΠολΔ και 19 § 4 ν. 2521/1997 σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 1674 ΑΚ και 796 § 3 ΚΠολΔ προδικασία, με την επίδοση ακριβούς επικυρωμένου αντιγράφου της αίτησης και της κλήσης, με σημείωση για τον προσδιορισμό της δικασίμου, στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία (βλ. αντίστοιχα τα με ημερομηνία 20-10-2010 αποδεικτικό επίδοσης των επιμελητριών του Πρωτοδικείου τούτου … και …). Πρέπει να σημειωθεί ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 1674 ΑΚ έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας, ωστόσο το Δικαστήριο θα προχωρήσει στην ουσιαστική έρευνα της αίτησης χωρίς την έκθεση, καθόσον στο άρθρο 19 § 4 του ν. 2521/1997 ορίζεται ότι, αν η έκθεση αυτή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, το δικαστήριο δικάζει χωρίς έκθεση, η οποία άλλωστε δεν είναι δεσμευτική, αλλά απλώς συνεκτιμάται και συνεπώς η παράλειψη προσαγωγής της έκθεσης αυτής δε δημιουργεί τυπικό απαράδεκτο για τη συζήτηση της υπόθεσης και την έκδοση σχετικής απόφασης. Από τη συνεκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα ..., που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, από την (κατ' αρθρ. 804 § 1 ΚΠολΔ) προσωπική επικοινωνία του Δικαστηρίου με την συμπαραστατέα, καθώς και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζει η προσθέτως παρεμβαίνουσα τα οποία νομίμως λαμβάνονται υπ' όψιν κατ' αρθρ. 744 ΚΠολΔ, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η καθ' ης η αίτηση ..., γεννηθείσα στις 10-03-1980 (βλ. το υπ' αριθμ. πρωτ. …./……2010 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Πειραιώς), πάσχει από επιληψία με διαταραχές προσωπικότητας επί εδάφους νοητικής υστέρησης, συνεπεία παιδικής εγκεφαλοπάθειας, η δε ασθένεια της αυτή τυγχάνει μη ιάσιμη και επιδεινούμενη στον χρόνο (βλ. τις από …………2010 και ……..2010 ιατρικές γνωματεύσεις του ιατρού της Υγειονομικής Διεύθυνσης (τμήμα Ν-4) του ΙΚΑ, ………………..την υπ' αριθμ. ……/2009 γνωμάτευση της Α' βάθμιας επιτροπής του ΙΚΑ (υποκ/μα Πειραιώς) και το υπ' αριθμ. πρωτ. ……./….2009 πιστοποιητικό εξέτασης του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»). Λόγω της διανοητικής νόσου από την οποία πάσχει η καθ' ης, αυτή αδυνατεί εν όλω να φροντίζει μόνη της για τις υποθέσεις της, γεγονός για το οποίο το Δικαστήριο πείσθηκε τόσο από τα προαναφερόμενα ιατρικά πιστοποιητικά όσο και από την προσωπική επικοινωνία με αυτήν. Περαιτέρω, εφόσον από τα προσκομιζόμενα έγγραφα προκύπτει το είδος και ο βαθμός της διανοητικής νόσου από την οποία πάσχει η συμπαραστατέα, δεν απαιτείται να διαταχθεί η διενέργεια σχετικής πραγματογνωμοσύνης (άρθρο 804 § 2 ΚΠολΔ), και πρέπει, επομένως, η καθ' ης να τεθεί σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και να διορισθεί η θεία της (αδελφή της αποβιώσασας μητέρας της) … προσωρινή δικαστική συμπαραστάτρια αυτής για το διάστημα από τη δημοσίευση μέχρι την τελεσιδικία της παρούσας απόφασης και οριστική δικαστική συμπαραστάτρια για τον χρόνο μετά την τελεσιδικία της απόφασης. Η θεία της συμπαραστατέας, …, διατηρεί με την ανιψιά της, σχέση αγάπης και στοργής, και επιμελείται εδώ και χρόνια του προσώπου της και των υποθέσεων της, συνακόλουθα δε κρίνεται ότι παρέχει τα εχέγγυα ότι θα ασκήσει με επάρκεια και συνέπεια το λειτούργημα της. Να σημειωθεί ότι οι γονείς της συμπαραστατέας, … έχουν αποβιώσει (βλ. τις υπ' αριθμ. …….1998 και ……..2002 ληξιαρχικές πράξεις θανάτου που συνέταξε ο ληξίαρχος Πειραιώς), ο δε ευρισκόμενος στη ζωή πλησιέστερος συγγενής της συμπαραστατέας και συγκεκριμένα ο αδελφός της …, δεν κρίνεται κατάλληλος να διορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης αυτής, καθώς δεν δείχνει ενδιαφέρον για τη φροντίδα της, σύμφωνα με την ένορκη περί τούτου κατάθεση του προαναφερόμενου μάρτυρα. Τέλος, κατάλληλα πρόσωπα για να διορισθούν ως μέλη του εποπτικού συμβουλίου (άρθρα 1682, 1634 ΑΚ) είναι οι θείοι αυτής: α) …, ως πρόεδρος, β) …, και γ) …, ως μέλη, ήτοι πρόσωπα που κρίνονται ικανά να ασκήσουν με συνέπεια το λειτούργημα τους. Πρέπει, συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή κατ' ουσίαν, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό, το οποίο πρέπει να καταχωρηθεί στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου (άρθρο 1675 ΑΚ). Πρέπει, επίσης, να διαταχθεί η επίδοση της απόφασης στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 802 ΚΠολΔ, και ειδικότερα ως προς τη συμπαραστατούμενη πρέπει να γίνει γνωστοποίηση της απόφασης σ' αυτήν με την υπενθύμιση του δικαιώματός της να ασκήσει ένδικα μέσα κατά της απόφασης…»

         Πηγή: http://www.dsanet.grΣτεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
https://stefaniasouli.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.