Τρίτη 27 Μαΐου 2014

Η λήψη κοινών αποφάσεων των γονέων για θέματα υγείας και εκπαίδευσης του ανήλικου τέκνου και επίλυση της διαφωνίας από το δικαστήριο


 

Περίληψη: Με την υπ.αρ. 3129/2010 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ανατέθηκε η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα και διατηρήθηκε (συναίνεσε η μητέρα) η λήψη κοινών αποφάσεων των γονέων για θέματα υγείας και εκπαίδευσης του τέκνου. Στη συνέχεια προέκυψε διαφωνία των γονέων για το θέμα της εκπαίδευσης, η οποία επιλύθηκε από το δικαστήριο βάσει του άρθρου 1512 του Αστικού Κώδικα.

 

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 6305/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

….»Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 735 ΚΠολΔ, το δικαστήριο έχει το δικαίωμα να διατάξει κάθε πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο που υπαγορεύεται από τις περιστάσεις για τη ρύθμιση των σχέσεων γονέων και τέκνων. Εξάλλου, σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας και υπό την προϋπόθεση ότι το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί οπωσδήποτε απόφαση, τότε αποφασίζει το δικαστήριο (άρθρ. 1512 ΑΚ). Αντικείμενο της δίκης των ασφαλιστικών μέτρων στις παραπάνω περιπτώσεις είναι η δημόσια αξίωση που έχει ο αιτών απέναντι στο δικαστήριο να σταθμίσει τις περιστάσεις αναφορικά με το συμφέρον του τέκνου και να αποφασίσει αντί για το γονέα, δημιουργώντας του υποχρέωση για προσωρινή ενέργεια πράξης (βλ. Ι. Χαμηλοθώρη Ασφαλιστικά Μέτρα έκδ.2010 αριθμ. 1966, 1967). Στην προκείμενη περίπτωση, στην κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα εκθέτει ότι με τον καθ' ου τέλεσαν την …………. θρησκευτικό γάμο, από τον οποίο απέκτησαν ένα γιο, τον ………..…, ο οποίος γεννήθηκε την ………………… Ότι από τον ………….του 2009 διασπάστηκε ουσιαστικά η έγγαμη συμβίωση τους και στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 3129/2010 απόφαση αυτού του δικαστηρίου, με την οποία της ανετέθη προσωρινά η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους, πλην των θεμάτων της υγείας και της εκπαίδευσης, για τα οποία συνήνεσε να υπάρχει συναπόφαση με τον καθ' ου η αίτηση και με την οποία ρυθμίστηκε προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του καθ' ου με το τέκνο και υποχρεώθηκε ο τελευταίος να της καταβάλει προσωρινά και μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης, επί της από ……………… αγωγής της, το ποσόν των 500 ευρώ μηνιαίως. Ότι επειδή η συναπόφαση δεν μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη, με την ως άνω αγωγή της, η οποία πρόκειται να εκδικαστεί την 16-2-2015, ζητεί να της ανατεθεί εξ ολοκλήρου η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους. Ότι ενόψει της επικείμενης εγγραφής του γιου τους στην πρώτη τάξη δημοτικού για το σχολικό έτος 2013-2014, ανέκυψε το ζήτημα επιλογής σχολείου, δίχως τελικά να επιτευχθεί κάποια συμφωνία μεταξύ της ίδιας και του καθ' ου, μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ότι ήδη από το σχολικό έτος 2012-2013 το τέκνο τους είναι μαθητής στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων ………………………., το σύνολο των διδάκτρων των οποίων για την πρώτη δημοτικού είναι …………… ευρώ ετησίως και έχει προσαρμοστεί και ενταχθεί πλήρως στο σχολείο αυτό, στο οποίο και επιθυμεί να πηγαίνει. Ότι επειδή απώτατο χρονικό σημείο για την εγγραφή αποτελεί η ............,  συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση, όπως επιλυθεί άμεσα η σχετική διαφωνία από το δικαστήριο, καθώς έχει ήδη συνεννοηθεί με την διεύθυνση των εκπαιδευτηρίων να αποδεχθεί την αίτηση εγγραφής αμέσως μόλις εκδοθεί η σχετική απόφαση του δικαστηρίου. Με βάση το ως άνω ιστορικό, η αιτούσα ζητεί να διαταχθεί η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, με τα οποία να της επιτραπεί να εγγράψει το ανήλικο τέκνο στην Α' Δημοτικού των εκπαιδευτικών ……………………, καθώς και να καταδικαστεί ο καθ' ου στα δικαστικά της έξοδα…

….» Επομένως, κατά την κρίση του δικαστηρίου, το συμφέρον του τέκνου, το οποίο το δικαστήριο έχει πρωτίστως ως οδηγό, επιβάλλει να συνεχίσει να παρακολουθεί το σχολείο αυτό, όπως και κατά το προηγούμενο έτος και όπως και το ίδιο επιθυμεί, καθόσον πιθανολογείται ότι τυχόν αλλαγή του σχολείου του στο επόμενο σχολικό έτος και ανατροπή της καθημερινής ρουτίνας του, θα δημιουργούσε σ' αυτό στενοχώρια και αναστάτωση, καθώς θα αποκόπτονταν από το σχολικό περιβάλλον που του διασφαλίζει σταθερότητα και στο οποίο έχει ήδη πλήρως προσαρμοστεί. Εξάλλου, συντρέχει και επικείμενος κίνδυνος για τη ρύθμιση του ως άνω θέματος, καθόσον παρά τις προσπάθειες αμφοτέρων των διαδίκων να αχθούν σε κάποια κοινή απόφαση, τελικά διαφώνησαν σχετικά με την εγγραφή του σ' αυτό, η οποία, όμως, πρέπει να γίνει άμεσα διότι στα ως άνω Εκπαιδευτήρια υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις μαθητών και εφόσον αυτές εξαντληθούν, η εγγραφή του τέκνου των διαδίκων για την παρακολούθηση του σχολικού έτους 2013-2014 θα είναι αδύνατη. Κατ' ακολουθίαν των προαναφερομένων, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και ως ουσιαστικά βάσιμη και να επιτραπεί στην αιτούσα να εγγράψει τον .................. στην Α' Δημοτικού των ως άνω εκπαιδευτηρίων. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων, λόγω της ιδιότητας τους ως συζύγων (άρθρ. 179 ΚΠολΔ)...

 

 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.