Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014

Η ενδοοικογενειακή βία μέσα από τα μάτια ενός παιδιού

 
 
 
 
 
"Safe Place" by Angelos Roditakis
 
 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα όπως ορίζει, αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, μπορεί να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Το δικαστήριο μπορεί ιδίως να αφαιρέσει από τον ένα γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ολικά ή μερικά και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο ή, αν συντρέχουν και στο πρόσωπο αυτού οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, να αναθέσει την επιμέλεια του τέκνου ολικά ή μερικά σε τρίτον ή να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για την σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας μπορεί να διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός τριάντα ημερών.   

 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
 
 
 


Σάββατο 26 Ιουλίου 2014

Ταξιδεύοντας με Πλοίο - Δικαιώματα Καταναλωτών


Οι τουρίστες – καταναλωτές έχουν δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν να τα γνωρίζουν και να τα διεκδικούν. Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπενθυμίζει στους καταναλωτές τα βασικά δικαιώματά τους όταν ταξιδεύουν με πλοίο:

1.) Ακύρωση του Εισιτηρίου από τον επιβάτη

Σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου σας, δικαιούστε να σας επιστραφεί κάποιο πόσο της αρχικής τιμής, ανάλογα με το χρόνο ακύρωσής του.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
(ΠΡΙΝ από την προγραμματισμένη αναχώρηση)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
<12 ώρες
0%
Έως 12 ώρες
50%
Έως 7 ημέρες
75%
Έως 14 ημέρες
100%
Ανεξάρτητα από τον χρόνο ειδοποίησης, το 100% του εισιτηρίου, επιστρέφεται όταν υπάρχουν αποδεδειγμένοι λόγοι ανώτερης βίας.

·       Στις παραπάνω περιπτώσεις ακύρωσης επιστρέφονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και ο ΦΠΑ.

·       Εάν δεν ταξιδέψετε λόγω δική σας ευθύνης, χάνετε το εισιτήριο.

2.) Ακύρωση ταξιδιού

Με υπαιτιότητα της εταιρείας

Στην περίπτωση αυτή ο επιβάτης δικαιούται να λάβει πλήρη αποζημίωση ή άλλες αντισταθμιστικές παροχές κατ' επιλογή του εφόσον:

·       Δεν ενημερώθηκε μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση του ακυρωθέντος δρομολογίου.

ή

·       Δεν ενημερώθηκε τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση και δεν προωθήθηκε με άλλο μέσο στον προορισμό του εντός 12 ωρών από την προγραμματισμένη αναχώρηση του ακυρωθέντος δρομολογίου.

Λόγω βλάβης ή ζημίας του πλοίου

Στην περίπτωση αυτή ο επιβάτης δικαιούται:

·       Να ενημερωθεί εγκαίρως και εφόσον συμφωνήσει να προωθηθεί στον προορισμό του με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας εντός 24 ωρών ή να υπαναχωρήσει και να του επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου.

·       Εφόσον δεν προωθηθεί στον προορισμό του ή δεν υπαναχωρήσει, δικαιούται να του χορηγηθεί από την εταιρεία τροφή και κατάλυμα στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αναγκαία η διανυκτέρευση.

·       Να λάβει χρηματική αποζημίωση διπλάσιας της τιμής εισιτηρίου επιβάτη, εφόσον με υπαιτιότητα της εταιρείας δεν προωθηθεί στον προορισμό του εντός 24 ωρών.

3.) Καθυστέρηση του πλοίου

Καθυστέρηση Αναχώρησης

Σε περίπτωση καθυστέρησης αναχώρησης του πλοίου για πάνω από 90 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα, λόγω υπαιτιότητας του μεταφορέα, ο επιβάτης δικαιούται:

·       να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να του καταβληθεί ως αποζημίωση το αντίτιμο του εισιτηρίου επιβάτη και οχήματος (εάν υπάρχει).

ή

·       να του παρασχεθεί πλήρη κάλυψη των εξόδων διατροφής και διαμονής μέχρις ότου αναχωρήσει το πλοίο.

·       να λάβει αποζημίωση 25%-50% επί της τιμής του εισιτηρίου ανάλογα με το μέγεθος του χρόνου καθυστέρησης.

·       να λάβει αποζημίωση διπλάσια της τιμής εισιτηρίου επιβάτη καθώς και επιστροφή της τιμής εισιτηρίου του οχήματος, εφόσον με υπαιτιότητα της εταιρείας δεν προωθήθηκε στον προορισμό του εντός 24 ωρών από τον προγραμματισμένο απόπλου.

Καθυστέρηση κατά την διάρκεια του ταξιδιού

Σε περίπτωση καθυστέρησης του πλοίου λόγω βλάβης ή ζημιάς του ή υπαιτιότητας της εταιρείας δικαιούται:

·       Να υπαναχωρήσει και να επιστραφεί η τιμή του εισιτηρίου που αναλογεί για το υπόλοιπο της διαδρομής.

ή

·       Να συνεχίσει το ταξίδι του και να λάβει αποζημίωση 25%-50% επί της τιμής του εισιτηρίου ανάλογα με το μέγεθος του χρόνου καθυστέρησης.

Στον παρακάτω πίνακα, θα βρείτε αναλυτικά την αποζημίωση που δικαιούστε, ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης άφιξης:

Προγραμματισμένη Διάρκεια Ταξιδιού
Αποζημίωση 25%
του εισιτηρίου
Αποζημίωση 50%
του εισιτηρίου
Καθυστέρηση Άφιξης
< 4 ώρες
1 ώρα
2 ώρες
4 – 8 ώρες
2 ώρες
4 ώρες
8 – 24 ώρες
3 ώρες
6 ώρες
> 24 ώρες
6 ώρες
12 ώρες

Παράδειγμα

ταξίδι: Πειραιάς- Νάξος

προγραμματισμένη διάρκεια: 5 ώρες

κόστος εισιτηρίου: 40€

διάρκεια ταξιδιού: 7 ώρες

καθυστέρηση: 2 ώρες

Αποζημίωση: το 25% του εισιτηρίου = 10€

Διακοπή του ταξιδίου

Σε περίπτωση που διακοπεί το ταξίδι σε ενδιάμεσο λιμάνι εξαιτίας βλάβης ή ζημιάς του πλοίου και εφόσον δεν προωθήθηκε στον προορισμό του και δεν άσκησε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, ο επιβάτης δικαιούται:

·       Να του χορηγηθεί τροφή και κατάλυμα, καθ’ όλο το χρόνο αναμονής του μέχρι τη συνέχιση του ταξιδίου.

ή

·       Να λάβει αποζημίωση διπλάσια του ναύλου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία με την εταιρεία.

Απώλεια πλοίου Ανταπόκρισης

Σε περίπτωση που καθυστερήσει ή ματαιωθεί το ταξίδι και ο επιβάτης χάσει την ανταπόκριση για την συνέχιση του θαλάσσιου ταξιδιού, τότε δικαιούται:

·       να προωθηθεί με τον προσφορότερο τρόπο στον τελικό προορισμό του με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας, αφού πρώτα όμως έχει ενημερώσει την εταιρεία για την ανταπόκρισή του.

·       να του προσφερθεί τροφή και διαμονή στο λιμάνι της ανταπόκρισης, με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας, όταν αναγκάζεται να αναχωρήσει την επόμενη ημέρα.

4.) Οι τιμές στις καντίνες των πλοίων

Οι επιβάτες που μετακινούνται με πλοία εσωτερικών γραμμών μπορούν να αγοράζουν από τα κυλικεία των πλοίων τα παρακάτω προϊόντα, στις ακόλουθες προκαθορισμένες τιμές:

ΠΡΟΪΟΝ
ΤΙΜΗ
Εμφιαλωμένο νερό 0.50l, (εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου)
0.35 €
Εμφιαλωμένο νερό 0.75l, (εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου)
0.50 €
Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, (ψημένο ή άψητο)
1.35 €
Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, (ψημένο ή άψητο)
1.15 €
Καφές ελληνικός μονός
1.20 €
Καφές γαλλικός φίλτρου μονός
1.20 €
Καφές εσπρέσο μονός, (ζεστός ή κρύος)
1.35 €
Καφές στιγμιαίος μονός - τύπου φραπέ κ.λπ., (ζεστός ή κρύος)
1.20 €
Τσάι (ζεστό ή κρύο)
1.20€

·       Πρέπει να υπάρχουν ανηρτημένοι τιμοκατάλογοι σε εμφανή σημεία στους οποίους θα αναγράφονται με ευκρίνεια όλα τα προς πώληση προϊόντα και οι τιμές τους

·       Ο καταναλωτής πρέπει να λαμβάνει απόδειξη ταμειακής μηχανής και να ελέγχει τις αναγραφόμενες τιμές με αυτές των τιμοκαταλόγων

Που μπορείτε να απευθυνθείτε για να υποβάλετε παράπονα-καταγγελία

Για περισσότερες πληροφορίες και για καταγγελίες οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στην ΕΚΠΟΙΖΩ. Επιπλέον στην ιστοσελίδα της ΕΚΠΟΙΖΩ (www.ekpizo.gr) υπάρχουν υποδείγματα καταγγελιών για τα παραπάνω ζητήματα.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ: Πειραιά: 2104102269 , Ραφήνας: 22940 22492, Λαυρίου: 22920 25249

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: 1520, e-mail: 1520@efpolis.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ : 210 4191700 (60 γραμμές) - 210 4064700 (60 γραμμές)

Τα παραπάνω δικαιώματα προκύπτουν από το Ν.3709/2008 και την τροποποίησή του από το αρθρο 35 του Ν.4150/2013.


Καλές διακοπές!!!

Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014

Στοιχεία της αγωγής για συμμετοχή στα αποκτήματα συζύγου


Σύμφωνα με την υπ.αρ. 1956/2013 απόφαση του Αρείου Πάγου, (δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ), αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάμος αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο 1/3 της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ή καμία συμβολή". Εξ άλλου, το άρθρο 54 § 1 του ιδίου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε αφότου ίσχυσε με το άρθρο 12 του ν. 1649/1986, ορίζει ότι "οι διατάξεις του άρθρου 1400 ΑΚ, όπως αντικαθίστανται με το άρθρο 15 αυτού του νόμου (1329/1983) αφορούν και περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 1329/1983, εφόσον ο γάμος δεν είχε λυθεί ή ακυρωθεί μέχρι τότε". Η απαίτηση του κάθε συζύγου από το άρθρο 1400 ΑΚ είναι κατ` αρχήν (Ολ, ΑΠ 28/1996) ενοχή αξίας, δηλαδή χρηματική ενοχή, αντικείμενο της οποίας αποτελεί η χρηματική αποτίμηση της αύξησης της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου, που προέρχεται από τη συμβολή του δικαιούχου άμεση ή έμμεση. Ως αύξηση νοείται όχι μία συγκεκριμένη κτήση, αλλά η διαφορά που υπάρχει στην περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία, ήτοι κατά την τέλεση του γάμου (αρχική περιουσία) και κατά το χρόνο που γεννάται η αξίωση για συμμετοχή στα αποκτήματα, (τελική περιουσία). Από τη σύγκριση της αξίας αυτών, αναγόμενης σε τιμές του χρόνου της γέννησης της αξίωσης δηλαδή της έγερσης της αγωγής θα κριθεί αν υπάρχει αύξηση της περιουσίας του ενός συζύγου που να δικαιολογεί την αξίωση του άλλου για συμμετοχή στα αποκτήματα. Προς υπολογισμό της τελικής περιουσίας, κρίσιμος χρόνος θεωρείται στη μεν περίπτωση λύσης ή ακύρωσης του γάμου με δικαστική απόφαση, ο χρόνος κατά τον οποίο η απόφαση αυτή έγινε αμετάκλητη, στην περίπτωση δε της τριετούς διάστασης (κατά την οποία προϋποτίθεται ότι ο γάμος δεν έχει ακόμη λυθεί ή ακυρωθεί), κρίσιμος είναι ο χρόνος της άσκησης της αγωγής του άρθρου 1400 του ΑΚ, καθόσον για τη γέννηση της αξιώσεως αυτής δεν ορίζεται από το νόμο συγκεκριμένη χρονική αφετηρία, αφού αρκεί να έχει διαρκέσει η διάσταση των συζύγων περισσότερο από τρία χρόνια (Α.Π. 1250/2010, Α.Π. 546/2009, Α.Π. 406/2003, Α.Π. 94/2001, Α.Π. 1658/2001).
Από τα ανωτέρω, σε συνδυασμό προς το άρθρο 216 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι στοιχεία της αγωγής με την οποία επιδιώκεται η συμμετοχή στα αποκτήματα του ενός συζύγου από τον άλλο με βάση την παρ. 2 του άρθ. 1400 του Α.Κ. είναι: α) η λύση ή ακύρωση του γάμου ή, κατ` ανάλογη εφαρμογή, η συμπλήρωση τριετούς διαστάσεως των συζύγων και β) η αύξηση της περιουσίας του εναγομένου συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου την οποία και μόνον ο ενάγων οφείλει να επικαλεστεί και να αποδείξει, προσδιορίζοντας την τυχόν αρχική κατά την τέλεση του γάμου περιουσία του εναγομένου και την τελική κατά τη λύση ή την ακύρωση του γάμου ή την άσκηση της αγωγής επί τριετούς διάστασης περιουσία του, καθώς και την σε χρήμα, αξία αμφοτέρων κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής, οπότε η συμβολή του τεκμαίρεται ότι ανέρχεται στο 1/3 της περιουσιακής επαύξησης, που προκύπτει με την αφαίρεση της αρχικής περιουσίας από την τελική. Στην περίπτωση αυτή ο ενάγων σύζυγος δεν βαρύνεται με την επίκληση και απόδειξη ούτε της συμβολής του καθ’ εαυτή ούτε του ποσοστού της ούτε της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ αυτής και της περιουσιακής επαύξησης του εναγομένου (βλ. ΑΠ 76/1997)...Ο εναγόμενος ως υπόχρεος σύζυγος του οποίου η περιουσία αυξήθηκε με τη συμβολή του ενάγοντος συζύγου μπορεί να προβάλει, μεταξύ άλλων, ότι η συμβολή του ενάγοντος ήταν κάτω από το ένα τρίτο ή ότι δεν υπάρχει καμία συμβολή. Για να γίνει όμως δεκτή η ανυπαρξία συμβολής, που αποκλείει την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, θα πρέπει ο εναγόμενος σύζυγος να επικαλεσθεί και αποδείξει ότι ο δικαιούχος της αξιώσεως συμμετοχής σύζυγος είτε δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων είτε δεν ήθελε να συμβάλει και ότι η επαύξηση της περιουσίας οφείλεται μόνο σ`αυτόν...Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα σε περίπτωση ελεύθερης συμβίωσης


 
Σύμφωνα με την υπ.αρ. 1926/2013 απόφαση του Αρείου Πάγου (δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ), στο πλαίσιο της δικαστικής διαγνώσεως μιας διαφοράς η χρησιμοποίηση της μεθόδου της αναλογίας νόμου προϋποθέτει, αφενός μεν την ύπαρξη ακούσιου κενού ως προς τη νομοθετική ρύθμιση μιας συγκεκριμένης βιοτικής σχέσεως, δηλαδή την κατάληψη αυτής αρρύθμιστης, αφετέρου δε, την ομοιότητα της εν λόγω βιοτικής σχέσεως, κατά τα ουσιώδη της σημεία, με άλλη νομοθετικώς ρυθμισμένη. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει κενό που να απαιτεί συμπλήρωση με αναλογία, ήτοι με προσφυγή σε άλλον κανόνα δικαίου, όταν ο νομοθέτης άφησε μια περίπτωση αρρύθμιστη είτε διότι δεν τον ενδιέφερε η ρύθμισή της είτε, κατά μείζονα λόγο, διότι δεν επιθυμούσε να τη ρυθμίσει. Εξάλλου, το άρθρο 1400 παρ. 1 ΑΚ, το οποίο έχει ενταχθεί στο -αναφερόμενο στις σχέσεις των συζύγων από το γάμο- τέταρτο κεφάλαιο του ίδιου Κώδικα, ορίζει ότι "αν ο γάμος λυθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή.." Από τη διάταξη αυτή, αποσκοπούσα στην προστασία του συζύγου με τη μικρότερη αύξηση της περιουσίας (δηλ. κατά κανόνα του οικονομικώς ασθενέστερου) και περιέχουσα, ως εκ τούτου κανόνα αναγκαστικού δικαίου, συνάγεται ότι η εφαρμογή της προϋποθέτει τέλεση γάμου και άρα στο ρυθμιστικό της πεδίο εμπίπτει μόνο η αξίωση του ενός συζύγου για συμμετοχή στα αποκτήματα του άλλου συζύγου. Αναλογική εφαρμογή αυτής της ρυθμίσεως στη λεγόμενη ελεύθερη (εκτός γάμου) ένωση δύο ετερόφυλων προσώπων δεν είναι δυνατή, καθόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αναλογίας.
Ειδικότερα, κατά τη θέσπιση της κρίσιμης ρυθμίσεως, ο νομοθέτης, επιθυμώντας την υπαγωγή σ' αυτή μόνο της έγγαμης σχέσεως, απέφυγε ηθελημένως όμοια ή ανάλογη ρύθμιση και της ελεύθερης ενώσεως, μολονότι τη γνώριζε ως υπάρχουσα de facto κατάσταση. Μεταξύ των δύο περιπτώσεων άλλωστε υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές, ως προς τη σύσταση, τη λειτουργία, τη λύση, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις δεσμεύσεις κλπ, και ως εκ τούτου η ελεύθερη ένωση, μη υπαγόμενη στο νομικό καθεστώς του γάμου, δεν επιφέρει τις έννομες συνέπειές του, ενόψει μάλιστα και του ότι οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι, αρνούμενοι να τελέσουν γάμο, δεν θέλησαν να υπαχθούν γενικώς στις διατάξεις που ρυθμίζουν τον γάμο. Είναι όμως δυνατή η ευθεία εφαρμογή των διατάξεων για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, αν σε συγκεκριμένη περίπτωση ελεύθερης συμβιώσεως συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των.
 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/
 

Τρίτη 8 Ιουλίου 2014

Δεν αρκεί μόνο η αγάπη

Αν και έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που το έχω διαβάσει (σχεδόν 15), πάντα έρχεται στο μυαλό μου όταν καταλαβαίνω ότι το πρόσωπο το οποίο έχει απευθυνθεί σε εμένα, δεν βρίσκεται σε ένα γάμο που έχει κλονιστεί σοβαρά και το διαζύγιο είναι μονόδρομος (όπως το ίδιο πιστεύει) αλλά σε ένα γάμο ζωντανό με τα «συνηθισμένα» προβλήματα επικοινωνίας. Και το συστήνω ανεπιφύλακτα. Περί ου ο λόγος, το βιβλίο «Δεν αρκεί μόνο η αγάπη» του Άαρον Τ. Μπεκ, καθηγητή Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και ιδρυτή της πιο σύγχρονης σχολής ψυχοθεραπείας, της Γνωστικής Θεραπείας .

Γράφει ο συγγραφέας στην εισαγωγή του βιβλίου « … Δυστυχώς, υπάρχουν κάποιες φυγόκεντρες δυνάμεις που τίθενται σε λειτουργία και οι οποίες μπορούν να ταράξουν μία σχέση: αποθαρρυντικές διαψεύσεις, ακραίες παρερμηνείες και αδύναμη επικοινωνία. Η αγάπη από μόνη της σπάνια έχει το σθένος ν’ αντισταθεί  σε αυτές τις διαιρετικές δυνάμεις και τα υποπροϊόντα τους, την οργή και τη δυσαρέσκεια…»

Σε κάποιο άλλο σημείο του βιβλίου ο Α. Μπεκ αναφέρει "Εξαιτίας της σφοδρότητας των συναισθημάτων και των προσδοκιών, της βαθιάς εξάρτησης  και των καθοριστικών – συχνά αυθαίρετων – συμβολικών μηνυμάτων που αποδίδει ο ένας στις πράξεις του άλλου, οι σύζυγοι είναι επιρρεπείς στο να παρερμηνεύουν ο ένας τη συμπεριφορά του άλλου. Με την εμφάνιση των συγκρούσεων, συχνά συνέπεια της πενιχρής επικοινωνίας, οι σύντροφοι έχουν την τάση να αλληλοκατηγορούνται παρά να αντιμετωπίζουν τη σύγκρουση σαν ένα πρόβλημα που είναι δυνατόν να επιλυθεί…"

Το βιβλίο είναι γεμάτο αληθινά περιστατικά (από την κλινική εμπειρία του συγγραφέα και της ομάδας του) και πολύ βοηθητικό. Όπως έχω γράψει και σε παλαιότερη ανάρτηση, «όταν ο γάμος είναι ακόμα ζωντανός πρέπει και επιβάλλεται να το παλέψεις.»        

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/