Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014

Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου


                  
Επειδή αρκετοί νέοι γονείς αγχώνονται με την διαδικασία της αναγνώρισης τέκνου και συχνά ρωτάνε τι περίπου γράφει το χαρτί του/της συμβολαιογράφου, παρατίθεται κατωτέρω σχέδιο συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης η οποία συντάχθηκε και υπογράφηκε στο μαιευτήριο που γέννησε η μητέρα.          
 
 
 
 
                                        ΑΡΙΘΜΟΣ -       -

                       ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΕΚΝΟΥ 

                   ---------------------------------------
 
Στην …………  Αττικής σήμερα …… του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (2014) ημέρα ……… στο Μαιευτήριο ……………………… όπου με κάλεσαν για την υπογραφή του παρόντος, σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθήνας με έδρα την Αθήνα (οδός … και αριθμ….), ………………… και με αριθμό φορολογικού μητρώου ………………της Δ.Ο.Υ. .....Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1)   …………………… και  2) ……… ……………………, οι οποίοι ζήτησαν να συντάξω την πράξη αυτή με την οποία δήλωσαν τα εξής:

Στις … γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στο μαιευτήριο ………… από τις σχέσεις της… με τον…… και εκτός γάμου, ένα …………  το οποίο ο ………. αναγνωρίζει ως δικό του τέκνο σύμφωνα με τα άρθρα 1475 και 1476 του Αστικού Κώδικα με τα αποτελέσματα της εκούσιας αναγνωρίσεως και παραγγέλλει τον αρμόδιο ληξίαρχο να καταχωρίσει τις δηλώσεις του πατέρα σε όλο το περιεχόμενό τους. Η μητέρα του  ...............  αποδέχεται τις δηλώσεις του πατέρα.

Και οι δύο γονείς δηλώνουν ότι το τέκνο τους θα εγγραφεί στα Δημοτολόγια του Δήμου ………Αττικής, θα φέρει το επώνυμο του πατέρα δηλαδή ……………, ο δε πατέρας είναι γραμμένος στο Δήμο  …… .

Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανιζομένους, οι οποίοι την επιβεβαίωσαν και υπέγραψαν αυτοί και εγώ νόμιμα.
Θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματα  … € εκ των οποίων 1 € για ΤΑΧΔΙΚ και     …€ για Φ.Π.Α.

 
ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ            Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

 
 
Σημείωση: Η αναγνώριση μπορεί να γίνει και στο μαιευτήριο όπου οι γονείς θα πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως και να έχουν τις αστυνομικές ταυτότητες ή διαβατήριο μαζί τους.
 
 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.