Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014

Πρακτικό Συμβιβασμού (άρθρο 208 και 209 ΚΠολΔ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜ…../2014

 

                               ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
                             (Άρθρα 208 και 209 Κ.Πολ.Δ)

 

Στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών σήμερα την …../6/2014, ημέρα ……… και ώρα ………… ενώπιον του Ειρηνοδίκη ……………………και τ…… Γραμματέα ………………, μετά από αίτησή τους εμφανίστηκαν οι: 1) …………………… του ………………. και της ………………, γεννηθείς στην ……………………  το ……., κατοίκου Αθηνών, οδός ……………. αρ …  κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό …………… που εκδόθηκε από το Α.Τ ………………… και 2) ……………….. του …………… και της ……….., γεννηθείσης στην …………….. το ……………, κατοίκου Αθηνών, οδός ……….. κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ………… που εκδόθηκε από το Α.Τ ………….., οι οποίοι ζήτησαν κατ’ εφαρμογή των άρθρων 208 και 209 Κ.Πολ.Δ συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, αφού εξέθεσαν αυτή συνομολόγησαν, συναποδέχθηκαν και δήλωσαν τα κάτωθι: « Γράφουμε συνοπτικά το ιστορικό »  
Οι αιτούντες αποφάσισαν σήμερα να ρυθμίσουν δια του παρόντος και προς το συμφέρον του ανήλικου τέκνου τους τα θέματα επικοινωνίας και διατροφής του, ως εξής: Ειδικότερα:

1. Η επικοινωνία του πατέρα με το τέκνο, (γράφουμε αναλυτικά και συγκεκριμένα την επικοινωνία)
2. Διατροφή ανήλικου τέκνου    

Αμφότεροι οι αιτούντες συμφωνούν ότι και οι δύο γονείς οφείλουν να συμβάλλουν στις ανάγκες του τέκνου τους, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του. Για το λόγο αυτό ο α’ αιτών - πατέρας θα καταβάλλει κάθε μήνα στη δεύτερη αιτούσα-  μητέρα, ως διατροφή του ανήλικου τέκνου τους, το ποσό  των ………… ευρώ. Η ως άνω συμφωνηθείσα διατροφή θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ήτοι από 1.07.2014 έως 30.06.2016. Το ποσό των ………. ευρώ θα προκαταβάλλεται στην μητέρα του ανήλικου, το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα με κατάθεση στον υπ.αρ. ………. λογαριασμό της μητέρας στην Τράπεζα …………. και τα αποκόμματα καταθέσεως θα αποτελούν πλήρη απόδειξη για την καταβολή της διατροφής. Μετά την πάροδο της διετίας το ως άνω ποσό της διατροφής που αφορά το ανήλικο τέκνο θα αναπροσαρμοσθεί κατόπιν νεωτέρας συμφωνίας των αιτούντων, βάσει το τότε εισοδημάτων των γονέων και των αναγκών του ανήλικου τέκνου τους. Περαιτέρω για την περίπτωση που απαιτηθούν έκτακτες δαπάνες υγειονομικής περιθάλψεως του ανήλικου τέκνου, ρητά συμφωνείται ότι η κάλυψη των ως άνω δαπανών θα γίνεται εξ ημισείας από τους αιτούντες- γονείς.
Κατεβλήθη το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου. (αριθμ. παραβόλου ……)

Δηλώνουν ότι παραιτούνται από το δικαίωμα προσβολής του παρόντος το οποίο αναγνωρίζουν τίτλο εκτελεστό και εκκαθαρισμένο. Παραιτούνται επίσης από το δικαίωμα άσκησης ένδικου μέσου ή βοηθήματος κατά του παρόντος συμβιβασμού ακόμη και εκείνου της αίτησης αναστολής εκτελέσεως και της λήψης προσωρινής διαταγής για αναστολή εκτέλεσης του παρόντος.
Το παρόν διαβάστηκε, επιβεβαιώθηκε και υπογράφεται.

Ο Ειρηνοδίκης   Ο Γραμματέας    Οι Εμφανισθέντες     

 Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.