Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

Αποξένωση του τέκνου από τον γονέα – Παραμέληση του τέκνου από τον γονέα (δικαστική απόφαση)


 
Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ. αρ. 2673/1999 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

«… Απ' όλα τα νόμιμα με επίκληση (βλ. προτάσεις των διαδίκων) προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα, δηλ. από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων που εξετάσθηκαν στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλούμενη απόφαση πρακτικά του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, από την .../ 26.11.1997 ένορκη βεβαίωση ενώπιον του Ειρηνοδίκου Θεσσαλονίκης, που λήφθηκε με επιμέλεια του εναγομένου-ενάγοντος ενόψει της δίκης αυτής μετά προηγούμενη νόμιμη κλήτευση της αντιδίκου του, ενώ η ένορκη βεβαίωση με αριθμό .../2.4.1999 ενώπιον του Ειρηνοδίκου Θεσσαλονίκης, που λήφθηκε με επιμέλεια της ενάγουσας, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη, αφού από κανένα αποδεικτικό στοιχείο προκύπτει ότι αυτή λήφθηκε μετά από προηγούμενη νόμιμη κλήτευση του αντιδίκου της, αφού η ενάγουσα ούτε προσκομίζει ούτε επικαλείται σχετική έκθεση επιδόσεως και απ' όλα τα άλλα έγγραφα, μεταξύ των οποίων και ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων που λήφθηκαν εξ αφορμής άλλων συναφών δικών μεταξύ των διαδίκων, οι οποίες εκτιμώνται ως δικαστικά τεκμήρια, αποδείχθηκαν τα εξής: Το έτος 1982 ο ενάγων - εναγόμενος ….. και η ενάγουσα-εναγομένη ….. τέλεσαν νόμιμο γάμο. Από το γάμο τους αυτόν απέκτησαν δύο θυγατέρες, την … που γεννήθηκε στις …. και την…., που γεννήθηκε στις …….

 Ο γάμος των διαδίκων λύθηκε με συναινετικό διαζύγιο. Προς τούτο εκδόθηκε η …../1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία κατέστη αμετάκλητη, αφού οι διάδικοι παραιτήθηκαν των ενδίκων μέσων. Με την ίδια απόφαση επικυρώθηκε η από …/…/1996 έγγραφη συμφωνία των διαδίκων με την οποία αυτοί ρύθμιζαν την επιμέλεια των ως άνω ανηλίκων τέκνων τους. Ειδικότερα, με τη συμφωνία αυτή η επιμέλεια των τέκνων των διαδίκων συμφωνήθηκε να ασκείται από τον πατέρα τους. Η συμφωνία αυτή είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης της ενάγουσας-εναγομένης και ήταν απότοκος της καταστάσεως που είχε δημιουργηθεί πριν από τη λύση του γάμου των διαδίκων. Είναι γεγονός ότι η ενάγουσα, μετά τη γέννηση του πρώτου ως άνω τέκνου της, αν και υποαπασχολείτο ως δασκάλα ...........,  αδιαφορούσε για τα καθήκοντά της ως μητέρας και συζύγου, αφού παραμελούσε τα καθήκοντά της για την ανατροφή και περιποίηση του τέκνου της. Επίσης παραμελούσε το σύζυγό της, που ήταν αρκετά εργατικός, εργαζόμενος επί 11 τουλάχιστον ώρες ...........ως καθηγητής …………Αλλά και μετά τη γέννηση της δεύτερης θυγατέρας της η κατάσταση δεν άλλαξε, αλλά χειροτέρεψε, αφού η ενάγουσα συνήψε ομοφυλοφιλικές σχέσεις με την οικιακή βοηθό της ….. και αδιαφορούσε εντελώς για τις ως άνω θυγατέρες της. Το γεγονός αυτό της συνάψεως ομοφυλοφιλικών σχέσεων έγινε αντιληπτό από την πρώτη θυγατέρα των διαδίκων, η οποία ενημέρωσε σχετικώς τον πατέρα της, ο οποίος, ενόψει της κατάστασης αυτής, αναγκάσθηκε να εκδιώξει την ως άνω οικιακή βοηθό. Επακολούθησε τον Ιούλιο του 1995 εγκατάλειψη της συζυγικής στέγης από την ενάγουσα και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του συζύγου της για ανάθεση σ' αυτόν προσωρινά της αποκλειστικής άσκησης της γονικής μέριμνας των ως άνω ανηλίκων τέκνων του. Η αίτηση αυτή ματαιώθηκε, αφού η ενάγουσα επανήλθε στη συζυγική οικία και δήλωσε σ' αυτόν ότι δεν θα εγκατέλειπε πλέον τη συζυγική οικία. Όμως οι σχέσεις των διαδίκων δεν εξελίχθηκαν ομαλά και αποφάσισαν να χωρίσουν κατά τα ανωτέρω με συναινετικό διαζύγιο, ρυθμίζοντας όλα τα σχετικά με την επιμέλεια του προσώπου των τέκνων τους. Έκτοτε τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων διαμένουν με τον πατέρα τους, ο οποίος, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, επιστράτευσε τις υπηρεσίες της μητέρας του και της αδελφής του, τις οποίες έφερε από την ... και διαμένουν εδώ μαζί του και οι οποίες περιποιούνται και φροντίζουν τα ανήλικα ως άνω τέκνα του και επιπλέον αυτός έχει προσλάβει οικιακή βοηθό για την καλύτερη διαβίωση των τέκνων του, που δεν παύει να φροντίζει και να υπεραγαπά και να ασχολείται με την ανατροφή τους κατά τον ελεύθερο χρόνο του. Ο φόβος της ενάγουσας, ότι κινδυνεύουν να εκτραπούν τα τέκνα της αφού σ' αυτά ο εναγόμενος έχει δώσει όπλα και μεγαλώνουν με τα όπλα, δεν είναι βάσιμος. Σε κάποια φωτογραφία που εμφανίζει η ενάγουσα φέρεται να κρατούν τα ανήλικα τέκνα της κάτι όπλα, πλην όμως αυτά είναι ψεύτικα και δεν είναι ασύνηθες τα μικρά παιδιά να παίζουν με τέτοια ψεύτικα (πλαστικά) όπλα. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων έχουν αναπτύξει ένα ισχυρό ψυχικό δεσμό με τον πατέρα τους. Η πρώτη θυγατέρα των διαδίκων έχει αποξενωθεί από τη μητέρα της και δεν θέλει να την αντικρύσει. Αυτό δεν είναι προϊόν επιβολής του πατέρα της, αλλά προέρχεται από την προηγούμενη αδιάφορη και αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά προς αυτήν της μητέρας της. Η γνώμη της, που ζητήθηκε κατά την πρωτόδικη δίκη, είναι αρνητική για τη μητέρα της και αυτή θέλει να παραμείνει με τον πατέρα της. Ενόψει των ανωτέρω και αφού ληφθεί υπόψη το πραγματικό συμφέρον των ανήλικων τέκνων των διαδίκων γονέων τους, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να ανατεθεί στον ενάγοντα-εναγόμενο η άσκηση της επιμέλειας των ανήλικων ως άνω τέκνων των διαδίκων, τον οποίο θεωρεί τον πλέον κατάλληλο για την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη των τέκνων του. Η μητέρα αυτών ασκούσε από κοινού με τον πρώην σύζυγό της τις λοιπές λειτουργίες της γονικής μέριμνας και επιπλέον αυτή, αν δείξει πραγματικό ενδιαφέρον και αγάπη σ' αυτά κατά τα διαστήματα που θα έχει την επικοινωνία με αυτά, μπορεί και αυτή να συντελέσει στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των τέκνων της και να άρει το έναντί της αρνητικό κλίμα των ανήλικων τέκνων της….»

  

 

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.