Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

Διαζύγιο λόγω ενδοοικογενειακής βίαςΣύμφωνα με τη διάταξη της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 1439 ΑΚ, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από τη διάταξη του άρθρου 3 του ν.3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας», ορίζεται ότι, εφόσον ο εναγόμενος δεν αποδεικνύει το αντίθετο, ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης συμβίωσης τεκμαίρεται, μεταξύ των άλλων περιπτώσεων, και σε περίπτωση άσκησης από τον εναγόμενο ενδοοικογενειακής βίας εναντίον του ενάγοντος. Για την στοιχειοθέτηση του νέου τεκμηρίου πρέπει να έχει ασκηθεί βία από τον εναγόμενο κατά του ενάγοντα. Το δίκαιο δεν δίνει τον ορισμό της βίας, μόνο τη διακρίνει σε σωματική-απόλυτη και ψυχολογική. Στο πεδίο της ενδοοικογενειακής βίας εμπίπτουν και οι δύο μορφές όμως, είναι σαφές ότι πρόκειται κυρίως για πράξεις σωματικής βίας, ασκούμενης με κάθε νοητό τρόπο. Δεν αποκλείεται και συνδυασμός με ψυχικό βασανισμό. Όπως πάντως, επισημαίνει και η εισηγητική έκθεση (εισαγωγή) του ν. 3500/2006, στην ενδοοικογενειακή βία υπάγονται μόνο οι σοβαρότερες και οι απεχθέστερες πράξεις βίας (βλ. Σκορίνη-Παπαρηγοπούλου στον Απ. Γεωργιάδη-Μιχ.Σταθόπουλο, Αστικός Κώδικας, έκδοση 2007, τόμος VII, ανάλυση άρθρου 1439, αρ. 87-90, σελ. 441-442).

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 4302/2011 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

«…Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη αγωγή, η ενάγουσα ιστορεί ότι στις … τέλεσε με τον εναγόμενο νόμιμο πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο … Αττικής, ο οποίος ιερολογήθηκε κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στις … στον Ιερό Ναό …, όπου και εγκαταστάθηκαν και συμβίωναν έως τον… του έτους …, οπότε και διασπάστηκε η έγγαμη συμβίωση λόγω ισχυρού κλονισμού εξαιτίας της άσκησης σωματικής και ψυχολογικής βίας του εναγομένου συζύγου προς την ενάγουσα σύζυγό του. Με βάση αυτό το ιστορικό, ζητεί να κηρυχθεί λυμένος ο ως άνω γάμος της με τον εναγόμενο σύζυγό της, λόγω ισχυρού κλονισμού των μεταξύ τους σχέσεων, από λόγο που αφορά αποκλειστικά το πρόσωπο του τελευταίου, και να καταδικασθεί αυτός στα δικαστικά της έξοδα. Με το εν λόγω περιεχόμενο και αίτημα, η ως άνω αγωγή παραδεκτά και αρμοδίως, καθ' ύλην και κατά τόπον, εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (αρθ. 18 αρ. 1, 22 και 39 ΚΠολΔ), να δικάσει την υπόθεση, κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών (αρθ. 592 - 613 ΚΠολΔ). Είναι δε ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των αρθ. 1438, 1439 παρ. 1 και 2 ΑΚ και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως, η αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω, για να κριθεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική άποψη. Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος απόδειξης, που εξετάστηκε νόμιμα στο ακροατήριο, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, σε συνδυασμό με όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, τις φωτογραφίες, που η ενάγουσα νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει, τα οποία το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη είτε προς άμεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, για μερικά από τα οποία γίνεται αναφορά παρακάτω, χωρίς όμως, να παραλειφθεί κανένα για την διάγνωση της παρούσας υπόθεσης, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν πολιτικό γάμο στον Δήμο … στις …, ο οποίος ιερολογήθηκε κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στις ….. Ο γάμος τους αυτός ήταν ο δεύτερος για αμφότερους τους διαδίκους (βλ. την υπ' αριθμ. … ληξιαρχική πράξη γάμου του Ληξιαρχείου ….). Από τον γάμο τους απέκτησαν ένα τέκνο, …  που γεννήθηκε στις …. (βλ. την υπ' αριθμ. … ληξιαρχική πράξη γέννησης του Ληξιαρχείου …). Από τον πρώτο γάμο τους η μεν ενάγουσα είχε αποκτήσει … Οι διάδικοι από την τέλεση του θρησκευτικού τους γάμου εγκαταστάθηκαν στη … σε διάφορες κατά καιρούς μισθωμένες οικίες, ήδη δε από τον Δεκέμβριο του έτους … διαμένουν σε μισθωμένο διαμέρισμα στην …, μαζί με το ανήλικο τέκνο τους … και ... Από τα πρώτα χρόνια της κοινής τους διαμονής στην Θεσσαλονίκη, η συμβίωση μεταξύ των διαδίκων άρχισε να εμφανίζει προβλήματα, ο εναγόμενος παρουσίαζε συχνά βίαιες αντιδράσεις εξαιτίας της εξάρτησής του από το αλκοόλ, απειλούσε, καθύβριζε και κτυπούσε την ενάγουσα και τον ανήλικο υιό της …., προξενώντας τους σωματικές βλάβες, λόγος για τον οποίο οδηγήθηκε πλείστες φορές, μετά από καταγγελία της ενάγουσας ή διάφορων γειτόνων, στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και ακολούθως στον αρμόδιο Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, ο οποίος άσκησε σε βάρος του εναγομένου ποινικές διώξεις για παράβαση του ν. 3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας» (βλ. την υπ' αρ. πρωτ…. απάντηση του Α.Τ. …. Θεσσαλονίκης). Η έγγαμη συμβίωση έχει ουσιαστικά διακοπεί και οι σχέσεις των διαδίκων-συζύγων είναι ιδιαίτερα τεταμένες λόγω της παραπάνω συμπεριφοράς του εναγομένου, οπότε η ενάγουσα άσκησε την υπ' αριθμ. καταθ. … αίτησή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) αιτούμενη να της ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου της, ..., να της επιδικασθεί προσωρινά διατροφή για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της και να διαταχθεί η μετοίκηση του εναγομένου από τη συζυγική τους στέγη. Επί της ανωτέρω αίτησης εκδόθηκε η υπ' αριθμ. …/2010 απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου, με την οποία μεταξύ άλλων διατάχθηκε η μετοίκηση του εναγομένου από τη συζυγική κατοικία επί της οδού … Από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ο εναγόμενος έφυγε από τη συζυγική κατοικία και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα σε άγνωστη διεύθυνση (βλ. την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος). Από τα παραπάνω τεκμαίρεται ότι οι μεταξύ των διαδίκων σχέσεις έχουν κλονιστεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά αποκλειστικά το πρόσωπο του εναγομένου, ώστε βάσιμα, η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης τους να αποβαίνει πλέον αφόρητη για την ενάγουσα. Πρέπει επομένως, η αγωγή να γίνει δεκτή, ως βάσιμη και κατ' ουσίαν, και να απαγγελθεί η λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου…»

Πηγή: www.dsanet.grΣτεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
https://stefaniasouli.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.