Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015

Πατέρας μουσουλμάνος και μητέρα χριστιανή. Δικαστική απαγόρευση στην μητέρα να προβεί σε βάπτιση της ανήλικης κόρης με τους τύπους της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας χωρίς τη συναίνεση του πατέρα.


Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 3354/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.


"... Σύμφωνα με το άρθρο 1510 ΑΚ, η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο, είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα), οι οποίοι και την ασκούν από κοινού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του. Το άρθρο 1512 ΑΚ, του ίδιου κώδικα, ορίζει ότι, αν διαφωνούν οι γονείς, και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο, το οποίο ως προς το ζήτημα αυτό, δικάζει σύμφωνα με όσα ορίζει η διάταξη του άρθρου 681Β ΚΠολΔ, δηλαδή κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών που αφορούν τη διατροφή και την επιμέλεια του τέκνου (άρθρα 666 § 1, 667, 670, 671 §§ 1-3 και 672 έως 676 ΚΠολΔ). Αν η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου, έχει ανατεθεί, σε περίπτωση διάστασης των γονέων, με δικαστική απόφαση στον έναν από τους γονείς, π.χ. στη μητέρα, τότε αυτή έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει μόνη της, για τα τρέχοντα και καθημερινά μόνο θέματα, τα σχετιζόμενα με την επιμέλεια του τέκνου, όχι δε και εκείνα που από τη φύση τους είναι προορισμένα να επηρεάσουν κρίσιμα για τη ζωή του θέματα (όπως ονοματοδοσία, επιλογή αναδόχου, επιλογή θρησκεύματος, σοβαρή χειρουργική επέμβαση), για τα οποία δεν είναι αρκετή, κατά την αληθινή έννοια των προμνημονευομένων διατάξεων, η απόφαση του ενός από τους γονείς. Και τούτο γιατί, και αν ακόμα η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα, λ.χ. στη μητέρα, εξακολουθεί να παραμένει στον πυρήνα της γονικής μέριμνας η λήψη της απόφασης επί των πιο πάνω σοβαρών ζητημάτων, γι’ αυτό και είναι απαραίτητο, εφόσον η γονική μέριμνα ανήκει και στους δύο γονείς, να αποφασίζουν αυτοί από κοινού για τα ζητήματα αυτά και αν διαφωνούν, τη διαφορά τους θα τη λύσει το δικαστήριο (ΑΠ 1321/ 1992 Αρμ 1994. 340, ΕφΑθ 4287/2005 αδημ.), μη αποκλειόμενης της λήψης ασφαλιστικών μέτρων αν συντρέχει επείγουσα περίπτωση (ΕφΠειρ 3072/ 2011, ΕφΑθ 2012. 55, Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, «Οικογενειακό Δίκαιο», τόμος II, έκδ. β', σ. 268).

Στην κρινόμενη περίπτωση ο αιτών, μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, επικαλούμενος επικείμενο κίνδυνο συνιστάμενο στη σχετική διαφωνία του με την καθής, εν διαστάσει σύζυγό του, χριστιανή ορθόδοξη στο θρήσκευμα, ως προς της βάπτιση της ανήλικης θυγατέρας τους, η ονοματοδοσία της οποίας έχει ήδη ολοκληρωθεί, ζητεί ως ασφαλιστικό μέτρο να απαγορευθεί προσωρινά η σε ιερό ναό κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας βάπτιση της ανήλικης, κατά την ήδη εκπεφρασμένη προς τούτο βούληση της καθής, και να επιβληθούν σε βάρος της τα δικαστικά του έξοδα.
Η αίτηση, αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510 § 1, 1518 του ΑΚ, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 735 του ΚΠολΔ και 84 § 2 του ν.4194/2013, σύμφωνα με τη σκέψη που προεκτέθηκε, καθώς η επιλογή του τύπου του βαπτίσματος συνέχεται με την επιλογή θρησκεύματος για το ανήλικο και ως εκ τούτου αποτελεί περιεχόμενο της γονικής μέριμνας και δεν εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του γονέα που ασκεί την επιμέλειά του. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν, εφόσον για την άσκηση και συζήτησή της προσκομίζονται τα γραμμάτια καταβολής εισφοράς των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, κατ’ άρθρο 61 §§ 1 και 4 του ν. 4194/2013, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 7 § 8 α' και γ' αντίστοιχα του ν. 4205/2013 (υπ’ αριθ….  και ….. γραμμάτια προκαταβολής εισφορών του ΔΣΑ).

Από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν μετ’ επικλήσεως, με εξαίρεση τα προσκομιζόμενα από τον αιτούντα εντός φακέλου μετά τη χορηγηθείσα προθεσμία (31.1.2014 και ώρα 12.00), σύμφωνα με σχετική επισημείωση επί του εμπρόσθιου φύλλου αντιγράφου της αίτησης, τα οποία έχουν συρραφεί και τεθεί εντός αυτού, και όσα ανέπτυξαν προφορικά και με τα έγγραφα σημειώματά τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Οι διάδικοι, εκ των οποίων ο αιτών είναι Αιγύπτιος υπήκοος και μουσουλμάνος στο θρήσκευμα και η αιτούσα, Ελληνίδα και χριστιανή ορθόδοξη, παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις …….2006, από τον οποίο απέκτησαν ένα ανήλικο τέκνο, που γεννήθηκε στις ……..2008 και στο οποίο, με σχετική δήλωσή τους στη ληξίαρχο Αμαρουσίου, έδωσαν το όνομα …

Ήδη τελούν σε διάσταση και η γονική μέριμνα της ανήλικης ανατέθηκε οριστικά με την υπ’ αριθ…./2011 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου που εκδόθηκε επί αγωγής της καθής και δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, εκκρεμούσας έφεσης κατ’ αυτής, στην ίδια, η οποία διαμένει με την ανήλικη και έχει προσωρινά την επιμέλεια του προσώπου της. Συνεπώς, φορείς της γονικής μέριμνας της ανήλικης, στον πυρήνα της οποίας παραμένει η λήψη κάθε απόφασης επί σοβαρών ζητημάτων που την αφορούν, εξακολουθούν να είναι αμφότεροι οι διάδικοι. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η επιλογή του τύπου της βαπτίσεώς της, που συνέχεται με την επιλογή θρησκεύματος. Η καθής με το από 1.9.2013 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απέστειλε στον αιτούντα εξεδήλωσε σαφώς την πρόθεσή της να προβεί για τους ειδικότερα εκτιθέμενους λόγους στην βάπτιση της ανήλικης με τους τύπους της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας την ίδια ημέρα, που δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, λόγω ενημερώσεως του ιερέα που επρόκειτο να τελέσει το μυστήριο από τον αιτούντα, ο οποίος διαφωνεί με την επιλογή του συγκεκριμένου τύπου, ως μουσουλμάνος. Επομένως, εφόσον δεν υφίσταται απόφαση αμετάκλητη περί ανάθεσης της γονικής μέριμνας σε κάποιον εκ των γονέων, ώστε να αποφασίσει αυτός μόνος περί του τύπου της βαπτίσεως της ανήλικης, το ζήτημα αυτό, για το οποίο υφίσταται διαφωνία των διαδίκων και δεν επιδέχεται προσωρινής ρύθμισης, καθόσον όπως μία μόνο φορά γεννιέται κανείς φυσικά, έτσι και πνευματικά με τη βάπτιση, ώστε να μην είναι δυνατή η αναβάπτιση, θα αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής κρίσης, κατόπιν ασκήσεως τακτικής αγωγής, με γνώμονα το συμφέρον της. Είναι δε υπαρκτός ο κίνδυνος τελέσεως του μυστηρίου της βαπτίσεως εν τω μεταξύ κατ’ επιλογήν αποκλειστικά της καθής, κατά την ήδη εκπεφρασμένη βούλησή της, ο οποίος μπορεί να αποτραπεί αποτελεσματικά με το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο, της απαγόρευσης, δηλαδή, τελέσεώς του χωρίς τη συναίνεση του αιτούντος.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος σε βάρος της καθής, λόγω της ήττας της, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό….  
Για τους λόγους αυτούς
Δικάζει την αίτηση αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται αυτήν.
Απαγορεύει προσωρινά στην καθής να προβεί στη βάπτιση της ανήλικης θυγατέρας της ….., που γεννήθηκε στις ……..2008 από το γάμο της με τον αιτούντα, σε ιερό ναό κατά τους τύπους της ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας χωρίς τη συναίνεσή του. 


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.