Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Δικαίωμα πληροφόρησης του γονέα για τους τραπεζικούς λογαριασμούς του ανήλικου τέκνου


 

 
Κατά τα άρθ. 1 και 2 του ν.δ/τος 1059/71 οι κάθε μορφής καταθέσεις είναι απόρρητες. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθ. 2, 5 και 9 του Συντάγματος, 57, 361 και 288 ΑΚ, άρθ. 2 του ν. 2076/92, του ν.1858/89 και άρθ. 27 του ν. 1868/89, προκύπτει ότι η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη, με απειλή ποινικής κύρωσης των υπεύθυνων φυσικών προσώπων της, να τηρεί το απόρρητο των πάσης φύσεως καταθέσεων και λογαριασμών και όχι μόνο των εις χρήμα καταθέσεων των πελατών της, έναντι παντός τρίτου και απαγορεύεται η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή γνωστοποίησης σχετικά με τις εν λόγω καταθέσεις και λογαριασμούς (σχετ. ΟλΑΠ 3/93 ΕλΔ 1993.1458, Τριανταφυλλάκης ΕλΔ 1993.1445 επ. Γραμματίκας, Το Τραπεζ. Απόρρητο, 1991 § 18 σ. 150 Κουτσούκης, Το Τραπ. Απόρρητο, 1994 σ. 65 επ.• Βελέντζας, Τραπεζ. Απόρρητο, 1998 σ. 412 επ.• βλ. όμως ΟλΑΠ 1225/75 ΝοΒ 1976.189, πριν από το ν. 1868/89). Το απόρρητο όμως δεν αντιτάσσεται έναντι προσώπων δικαιούμενων κατά το νόμο να λάβουν γνώση των τραπεζικών λογαριασμών του πελάτη, όπως λ.χ. των συνδίκων της πτώχευσης, των πληρεξουσίων, εκτελεστών διαθήκης κ.λπ. και κατά τα ενδιαφέροντα εν προκειμένω, έναντι των ασκούντων τη γονική μέριμνα σε σχέση με καταθέσεις του ανηλίκου (σχετ. Τριανταφυλλάκης, ό. ανωτ.). Ειδικότερα, κατά τα άρθ. 1510 και 1516 ΑΚ τη γονική μέριμνα για το ανήλικο τέκνο, η οποία περιλαμβάνει και τη διοίκηση της περιουσίας και εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία, ασκούν από κοινού οι δύο γονείς, ο κάθε ένας όμως από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας, πλην άλλων περιπτώσεων και όταν πρόκειται για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του. Ως τρέχουσα διαχείριση πρέπει να θεωρηθεί ιδίως, η εγγραφή στο σχολείο ή το φροντιστήριο, η επίσκεψη στο γιατρό και οι σχετικές πληρωμές, η πληρωμή ή είσπραξη τρεχουσών απαιτήσεων, όπως η πληρωμή δόσεων τρεχόντων χρεών, φόρων, τοκοχρεωλυσίων, εισπράξεις μισθωμάτων, τοκομεριδίων, ενέργεια καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς (Αγαλλοπούλου σε Γεωργ. Σταθ. ΑΚ άρθ. 1516 αριθ. 9, 10, Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη, ΟικΔικ έκδ. 1990, σ. 37 Βαθρακοκοίλης, Αναλ. Ερμ. Νμλγ ΑΚ 1989, άρθ. 1516) και γενικά στην έννοια υπάγεται κάθε πράξη διαχείρισης που κατά την κοινή αντίληψη των συναλλαγών λόγω της ασημαντότητας των σύμπραξη και των δύο γονέων. Στην κατηγορία των εν λόγω πράξεων, εν όψει των προεκτεθέντων, κατά την έννοια του νόμου, υπάγεται και η δυνατότητα πληροφόρησης του ενός γονέα περί των τραπεζικών λογαριασμών του τέκνου, αφού οι συνέπειες της απλής πληροφόρησης δεν έχει οικονομικές συνέπειες επί της περιουσίας του ανηλίκου.

Συνεπώς η Τράπεζα, η οποία παρέχει πληροφορίες και αντίγραφα του λογαριασμού του τέκνου στον ένα μόνο από τους γονείς, χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, δεν παραβιάζει το τραπεζικό απόρρητο υπό την εκτεθείσα έννοια, έστω και αν ο λογαριασμός του τέκνου είναι κοινός με τον άλλο γονέα. (Βλ. ΕφΑθ 1664/2001, ΕλλΔνη 2002, 1703 επ. & Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ)

 
 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.