Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Έγκληση (Μήνυση) για αδίκημα κατά του ανηλίκου
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 117 παρ. 1 και 118 παρ.2 ΠΚ συνάγεται ότι σε όσες περιπτώσεις για την άσκηση της ποινικής διώξεως ο νόμος απαιτεί έγκληση, ο δικαιούμενος σε υποβολή της πρέπει να την υποβάλει μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα που έλαβε γνώση της αξιόποινης πράξης και του προσώπου που την τέλεσε ή κάποιου από τους συμμετόχους της.

Αν ο παθών είναι πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του, δικαίωμα για υποβολή της εγκλήσεως έχει ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, μετά δε τη συμπλήρωση του έτους αυτού ηλικίας του και μέχρι να συμπληρώσει το 17ο έτος αυτής και ο νόμιμος αντιπρόσωπός του και μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους ηλικίας του μόνο αυτός (παθών). Εξ άλλου από το συνδυασμό των άρθρων 1510 παρ. 1 εδ. α, 1511 παρ. 1, 1512 και 1516 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκαν με το ν. 1329/1983 και κατά τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 68 αυτού, εφαρμόζονται και για τα τέκνα που γεννήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του, συνάγεται ότι οι γονείς του ανήλικου τέκνου, στους οποίους ανήκει η γονική μέριμνα, που περιλαμβάνει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπό του ή την περιουσία του, είναι νόμιμοι αντιπρόσωποι αυτού και από τη φύση και το χαρακτήρα της γονικής μέριμνας, ως λειτουργικού δικαιώματος το οποίο είναι συνάμα και καθήκον των γονέων, η άσκηση αυτής γίνεται από κοινού πάντοτε προς το συμφέρον του τέκνου, με την έννοια ότι από κοινού ρητώς ή σιωπηρώς αποφασίζουν για τη λήψη των μέτρων τα οποία επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου τους χωρίς να είναι αναγκαίο να συμπράττουν και κατά την επιχείρηση της ενέργειας με την οποία πραγματώνεται το περιεχόμενο του μέτρου που έχουν συναποφασίσει. Μάλιστα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1516 ΑΚ μεταξύ των οποίων και εκείνη κατά την οποία πρόκειται για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η υποβολή εγκλήσεως για αξιόποινη πράξη σε βάρος ανήλικου, ως περιλαμβανόμενη στην επιμέλεια αυτού, από τη φύση και το χαρακτήρα της και γιατί πρέπει να υποβληθεί μέσα στην καθοριζόμενη προθεσμία των τριών μηνών και γιατί για το συμφέρον του τέκνου επιβάλλεται η ταχύτερη τιμώρηση του δράστη της αξιόποινης πράξης και η εκκαθάριση της καταστάσεως που δημιουργήθηκε απ αυτήν σε βάρος του ανήλικου, μπορεί να γίνει και μόνο από τον ένα γονέα. (βλ. ΑΠ 1134/1996, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ, ΜΠρΑθ 1239/2002 Αρμ2002, 1617 επ.)

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.