Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015

Δεκτή αίτηση ακύρωσης της απόφασης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και του πρακτικού συνεδρίασης της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης, με τα οποία κρίθηκε ότι μαθητής Λυκείου δεν παρουσιάζει στοιχεία δυσλεξίας



 

Παρατίθεται απόσπασμα της υπ.αρ. 151/2010 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λαρίσης, δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.   

 

«…Επειδή με την κρινόμενη αίτηση για την οποία έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (Σχ το με αριθ …. ειδικό έντυπο παραβόλου Σειράς Α΄) οι αιτούντες, ως ασκούντες από κοινού την γονική μέριμνα και επιμέλεια του ανηλίκου υιού τους  …. ζητούν παραδεκτώς να ακυρωθούν η …. 2009 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και το ……2009 πρακτικό συνεδρίασης της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, με τα οποία κρίθηκε ότι ο υιός τους, μαθητής του ….. Λυκείου Τρικάλων, «δεν παρουσιάζει στοιχεία δυσλεξίας» και ως εκ τούτου δεν πρέπει να εξετάζεται προφορικά τόσο στις ενδοσχολικές δοκιμασίες όσο και στις πανελλαδικές εξετάσεις.

2.Επειδή, ο Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2.10.2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», στο άρθρο 2 αυτού ορίζει ότι: 1. Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση επιδιώκει.. 6. Οι ανωτέρω στόχοι επιτυγχάνονται με: α) την έγκαιρη ιατρική διάγνωση, β) τη διάγνωση και αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης και υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) και στα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ),στο άρθρο 3 αυτού ορίζει ότι: Μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 1. Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς  υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. 2. Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 3. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανατίθεται η ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους μαθητές αυτούς σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. που, κατόπιν πρόσκλησης που τους απευθύνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Στους μαθητές αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου. Στο άρθρο 4 ορίζει ότι: Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς. Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΔΥ, την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΛ) και τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων. 1. Τα ΚΕΔΔΥ αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από πενταμελή διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ (προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), έναν παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή νευρολόγο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο και έναν λογοθεραπευτή. Στη διεπιστημονική ομάδα δύναται να συμμετέχει και εργοθεραπευτής ή μέλος του εξειδικευμένου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του κλάδου ΠΕ 31 κατά περίπτωση, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου του οικείου ΚΕΔΔΥ. Οι απόφοιτοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, που δεν έχουν αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Τα ΚΕΔΔΥ έχουν τις εξής αρμοδιότητες: α) Την ανίχνευση και τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα ΚΕΔΔΥ συνεργάζονται με τις διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών. β)...γ)... στ) Την εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εισηγήσεις αφορούν, εκτός των μαθητών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ και μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, εισηγείται τη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης για τον έλεγχο και πιστοποίηση των γνώσεων του μαθητή στα μαθήματα που εξετάζεται, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Επίσης.. 2. Η Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) λειτουργεί στα ειδικά σχολεία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου των μαθητών που φοιτούν σε αυτά. Συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, μετά από σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδακτικού προσωπικού του σχολείου και περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν (1) ψυχολόγο, έναν (1) εκπαιδευτικό ΕΑΕ και έναν (1) κοινωνικό λειτουργό. Η Επιτροπή μπορεί να καλεί και πρόσωπα άλλων ειδικοτήτων, ανάλογα με τις προς αξιολόγηση περιπτώσεις και συνεργάζεται στενά με το σύλλογο διδακτικού προσωπικού, το ΕΕΠ και το ΕΒΠ του σχολείου. Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της ανωτέρω ΕΔΕΑ, δεν καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη της 3. Τα ΙΠΔ άλλων Υπουργείων συνιστούν αναγνωρισμένο διαγνωστικό και αξιολογικό φορέα στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, στον οποίο συμμετέχει εκπαιδευτικός ΕΑΕ. Για τους μαθητές για τους οποίους υπάρχει ανάγκη εφαρμογής Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) με βάση την εισήγηση των ΙΠΔ, το πρόγραμμα αυτό εκπονείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα κριτήρια, σι διαδικασίες και τα όργανα αξιολόγησης και επαναξιολόγησης όλων των ΙΠΔ που αναγνωρίζονται επίσημα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Βάσει αυτής της απόφασης προσδιορίζονται σι συνθήκες λειτουργίας τους, η στελέχωσή τους και ο αριθμός τους. Η αξιολόγηση των ΙΠΔ γίνεται κάθε πέντε ημερολογιακά έτη από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο άρθρο 5, Διαδικασία διάγνωσης, ορίζει ότι: 1....2.3. Για τη διαμόρφωση του ΕΠΕ διατυπώνει τις απόψεις του και ο γονέας ή ο κηδεμόνας του μαθητή με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που προσκαλείται για το σκοπό αυτόν από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς. Η άποψη του γονέα ή κηδεμόνα δεν είναι δεσμευτική. 4. Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή, οι γονείς έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, πού συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από: έναν σχολικό σύμβουλο ΕΑΕ της αντίστοιχης βαθμίδας ως συντονιστή, έναν σχολικό σύμβουλο γενικής εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας (για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ειδικότητας Φιλολόγων), έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ 23, έναν λογοθεραπευτή του κλάδου ΠΕ 21 ή ΠΕ 26 και έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ για μαθητές προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση. Η οικογένεια του μαθητή μπορεί να επιλέξει και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της πενταμελούς ΕΔΕΑ χωρίς δικαίωμα ψήφου με αμοιβή που καταβάλλεται από το Δημόσιο και είναι ίση με την αμοιβή του εκάστοτε μέλους της πενταμελούς δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ, όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση της δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι οριστική. Στην περίπτωση που υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς δεν προσφύγουν στην πενταμελή Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, υπερισχύει η γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ. 5.Οι σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις εισηγήσεις και τις προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις αξιολογικές εκθέσεις, που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Τα ΚΕΔΔΥ, ανάλογα με το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην εκδοθείσα γνωμάτευση. Όταν η αξιολόγηση αφορά σε μαθητές που φοιτούν στα Λύκεια, οι εισηγήσεις ισχύουν μέχρι την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι Λυκείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση των οποίων οι γνωματεύσεις έχουν λήξει, επαναξιολογούνται από τα οικεία ΚΕΔΔΥ.6. Στις επιτροπές που συγκροτούνται για την εξέταση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 Α΄), παρίσταται ο Σύμβουλος ΕΑΕ ή ο Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΔΔΥ ή οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε αυτό, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων.

3.Επειδή, περαιτέρω, το Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65), που αφορά την Αξιολόγηση των Μαθητών του Ενιαίου Λυκείου, στο άρθρο 27, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 2 του ΠΔ 12/2009» (ΦΕΚ 22 Α΄) και πριν την κατάργησή του με το άρθρο μόνο της ν.Α. Φ. 235/155439/Β6/16-12-2009 (Β΄ 2544/2009) απόφασης της Υπουργού Παιδείας , Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως εκ του χρόνου εκδόσεων των προβαλλόμενων πράξεων, ορίζει τα εξής:1. Εξέταση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 1. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στον Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ. Α΄ ) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και αξιολογούνται με βάση το ένα (1) από τα δύο (2) προβλεπόμενα είδη εξέτασης και μόνο. Ειδικότερα :α) Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή: ι) είναι τυφλοί..ιι)... ιιι)...., ιν).,ν) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία.. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώσεις ι έως ιν, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Για την περίπτωση -ν. απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ-ΔΔΥ), που λειτουργούν στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3699/2008 ή από τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησης του. ε) Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή, δίδεται το δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η απόφαση της δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι οριστική. Στην περίπτωση που υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή και δεν έχει γίνει προσφυγή στην πενταμελή Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ. Σε περίπτωση προσφυγής στην ΕΔΕΑ η σχετική αίτηση και η γνωμάτευση υποβάλλεται στο Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους. στ) Τυχόν γνωματεύσεις ή διαγνωστικές εκθέσεις των ΚΔΑΥ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, που έχουν εκδοθεί πριν από την ισχύ του παρόντος Διατάγματος, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκδοσή τους. ζ) Δεν γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις οι οποίες αναφέρουν αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών, των ΚΕΔΔΥ, των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου. 2..».

4.Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, οι αιτούντες γονείς του ανήλικου ….., μαθητή σήμερα της Γ΄ Λυκείου, που γεννήθηκε στις …….1992 στα Τρίκαλα ως ασκούντες νόμιμα από κοινού την γονική μέριμνα και επιμέλεια αυτού, ζήτησαν από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. ΑΧΕΠΑ να εξετασθεί το παιδί τους προκειμένου να διαπιστωθούν οι διαταραχές μάθησης (δυσλεξίας) του. Με την ……2007 γνωμάτευση της η Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, αποφάνθηκε ότι ο άνω μαθητής «εμφανίζει στοιχεία που συνηγορούν για την ύπαρξη διαταραχών της μάθησης κατά DSM-IV». Φοιτώντας πλέον το ανήλικο τέκνο τους στην Α΄ Λυκείου του …… Λυκείου Τρικάλων., κατά το σχολικό έτος 2007- 2008 οι αιτούντες ζήτησαν διάγνωση από το ΚΕ-ΔΔΥ Τρικάλων, το οποίο ονομαζόταν τότε Κ.Δ.Α.Υ Τρικάλων (Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης Τρικάλων), του οποίου η αρμόδια επιτροπή αποφάνθηκε μετά από εξέταση του τέκνου τους, με την …… 2008 γνωμάτευση της ότι αυτός έπασχε «από μαθησιακές δυσκολίες». Το σχολικό έτος 2008-2009, οι αιτούντες ζήτησαν από την Διεύθυνση του ……. Λυκείου Τρικάλων, σύμφωνα με την άνω γνωμάτευση του Κ.Δ.Α.Υ Τρικάλων, όπου ο υιός τους φοιτούσε στην Β΄ Λυκείου, να αντιμετωπιστεί κατ’ εφαρμογή του Ν. 3699/2008 στην εξέταση των μαθημάτων του με προφορική διαδικασία, αντί γραπτής εξέτασης εξαιτίας των μαθησιακών του δυσκολιών. Η Διεύθυνση του ….. Λυκείου Τρικάλων τους ενημέρωσε ότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της ….. 2007 ψυχιατρικής γνωμάτευσης της Γ΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ και της …… 2008 γνωμάτευσης του Κ.Δ.Α.Υ Τρικάλων (Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης Τρικάλων) και τους συνέστησε να προβούν στις ενέργειες των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν 3699/2008. Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω υπέβαλαν αίτηση-ένσταση προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, προκειμένου να συγκροτηθεί η αρμόδια Δευτεροβάθμια Επιτροπή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας για να αποφανθεί επί της διαστάσεως των δύο ανωτέρω γνωματεύσεων. Στις …..2009 η Β/θμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ), η οποία συγκροτήθηκε με την …… 2009 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης Θεσσαλίας αποτελούμενη από πέντε μέλη, με την ……2009 απόφαση της και το 2/10-4-2009 πρακτικό αποφάσισαν κατά πλειοψηφία 3-2, ότι ο υιός των αιτούντων «δεν παρουσιάζει στοιχεία δυσλεξίας». Με την κρινόμενη αίτηση οι αιτούντες στρέφονται κατά των άνω πράξεων και ζητούν την ακύρωση για τους παρακάτω αναφερόμενους λόγους.

5. Επειδή με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι: Α) Η απόφαση της Β/θμιας Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι μη νόμιμη, διότι υπερέβη την κατά τον νόμο ορισθείσα εξουσία της, η οποία συνίστατο στο να αποφανθεί επί της διάστασης απόψεων μεταξύ των εν λόγω γνωματεύσεων για τον ίδιο μαθητή οι οποίες διίσταντο ως προς την φύση της μαθησιακής δυσκολίας και όχι την ύπαρξη της. Αυτή μη νόμιμα, δεν αρκέστηκε στις προσκομισθείσες γνωματεύσεις που αποδεικνύουν την ύπαρξη των μαθησιακών δυσκολιών στον ανήλικο υιό τους αλλά προέβη σε μία νέα γνωμάτευση, καταλήγοντας στην αξιολόγηση και διάγνωση ότι ο άνω μαθητής δεν παρουσιάζει στοιχεία δυσλεξίας. Αν γίνει δεκτό ότι η Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ είχε δικαίωμα να προβεί σε νέα αξιολόγηση για την ύπαρξη οποιαδήποτε μαθησιακής δυσκολίας στον υιό τους θα έπρεπε να τους ζητηθεί να εξεταστεί αυτός ενώπιον της, όπως έπραξαν οι δύο άλλοι αρμόδιοι φορείς. Β) Το προσβαλλόμενο πρακτικό της Δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ πρέπει να ακυρωθεί γιατί στερείται την απαιτούμενη ειδική αιτιολογία λόγω της δυσμενούς φύσεώς του και δεν αναφέρονται σε αυτό με πληρότητα και σαφήνεια τα διαπιστωθέντα πραγματικά περιστατικά που οδήγησαν τα μέλη της στην κρίση για ανυπαρξία οποιασδήποτε μαθησιακής δυσκολίας ούτε διευκρινίζει πως κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα, ποια είναι η άποψη της επιτροπής επί των εγγράφων που κλήθηκε να γνωματεύσει και οι μεταξύ τους διαφορές. Ειδικότερα ενώ απορρίπτει κατά πλειοψηφία τον ισχυρισμό περί υπάρξεως δυσλεξίας, δεν αιτιολογεί επαρκώς ποια είναι τα στοιχεία που αναφέρει το μέλος αυτής κα ……  που συνηγορούν ότι ο μαθητής δεν παρουσιάζει ειδική μαθησιακή δυσκολία, πως εκτίμησε ο συντονιστής ….. ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στον γραπτό λόγο μετά από αξιολόγηση των δυσκολιών στην γνωμάτευση του ΑΧΕΠΑ, ενώ δεν λαμβάνει υπόψη του την γνωμάτευση του Κ.Δ.Α.Υ Τρικάλων, ενώ η πλέον αρμόδια για το θέμα ψυχολόγος και μέλος της επιτροπής κα ….. θεώρησε ότι δεν υπάρχει εγγενή ή επίκτητη διαταραχή γραπτού λόγου, χωρίς να αναφέρει πως κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα της Γ) Το προσβαλλόμενο πρακτικό της Δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ πρέπει να ακυρωθεί κατά κακή χρήση των ορίων της διακριτικής ευχέρειας του οργάνου που το εξέδωσε, αφού δεν αποφάνθηκε για την ύπαρξη μαθησιακής δυσκολίας στον ανήλικο υιό τους ενόψει του ότι κατά την άποψη του ΑΧΕΠΑ «εμφανίζει στοιχεία που συνηγορούν για την ύπαρξη διαταραχών της μάθησης» και κατά την άποψη του Κ.Δ.Α.Υ Τρικάλων πάσχει «από μαθησιακές δυσκολίες», ενώ διαπιστώθηκαν δυσκολίες στην γραφοκινητική του δεξιότητα (δυσγραφία), κατά την άποψη της κ. ….., μέλους της Δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ, με την οποία συμφώνησε και ο κ. ……μέλος της ίδιας επιτροπής προσθέτοντας και το πρόβλημα της δυσορθογραφίας. Δ) Το προσβαλλόμενο πρακτικό της Δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι ακυρωτέο κατά παράβαση των αρχών της ισότητας ως ίσης μεταχείρισης ομοειδών καταστάσεων (ΣτΕ 3254/1982) και της χρηστής Διοίκησης (ΣτΕ 3298/1992) που εξειδικεύονται ως αρχές της αναλογικότητας ή αναλογίας, καθώς το επαχθές μέτρο που επιβάλλεται στον διοικούμενο πρέπει να είναι ανάλογο προς το εξυπηρετούμενο δημόσιο ή προστατευόμενο ιδιωτικό συμφέρον και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου (ΣτΕ 9012/1999), η Β/θμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ)της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας με την προσβαλλόμενη απόφασή της δεν αποφαίνεται επί της διάστασης των δύο γνωματεύσεων, για τις οποίες εκλήθη να αποφανθεί, οι οποίες αποδέχονταν την ύπαρξη της μαθησιακής δυσκολίας στον ανήλικο υιό τους με διαφοροποίηση ως προς την μορφή αυτής αλλά προέβη σε μία νέα τρίτη γνωμάτευση, η οποία κατά πλειοψηφία δέχεται ότι δεν υφίσταται δυσλεξία στον ανήλικο υιό τους, χωρίς να αποφαίνεται καθόλου αν υπάρχει μαθησιακή δυσκολία άλλης φύσεως.

6.Επειδή, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3699/2008, ως μαθητές με αναπηρία θεωρούνται όσοι εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης, σ’ αυτούς δε συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν, μεταξύ άλλων, και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες εξειδικεύονται ως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα  κλπ, ενώ προϋπόθεση για την προσφυγή στην Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του ίδιου νόμου, είναι η διάσταση μεταξύ των γνωματεύσεων των αρμοδίων να αξιολογήσουν ΚΕΔΔΥ και ΙΠΔ ως προς τις μαθησιακές δυσκολίες του μαθητή. Εν προκειμένω, ο πρώτος των αιτούντων με την ένστασή του ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ζήτησε να ορισθεί σαφώς κατά το άρθρο 3 του ν. 3699/2008, η ειδική εκπαιδευτική ανάγκη του άνω μαθητή που είχε ήδη διαγνωσθεί από τις προαναφερόμενες επιτροπές και συγκεκριμένα από την …… 2008 γνωμάτευση του Κέντρου Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) Τρικάλων ως «μαθησιακές δυσκολίες», από δε την από ……. 2007 γνωμάτευση της Γ΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΧΕΠΑ, πιστοποιημένου από το ΥΕΠΘΙ Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου (ΙΠΔ) ως «εμφάνιση στοιχείων που συνηγορούν για την ύπαρξη διαταραχών της μάθησης κατά DSM-I» χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση. Ενόψει τούτων, η προσβαλλόμενη απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία έκρινε για τον ως άνω μαθητή ότι δεν παρουσιάζει στοιχεία δυσλεξίας, είναι μη νόμιμη, δοθέντος ότι μεταξύ των γνωματεύσεων του ΚΕΔΔΥ και ΙΠΔ δεν υπήρχε διάσταση απόψεων, αλλά όφειλε μόνο να εξειδικεύσει τις διαπιστωθείσες μαθησιακές δυσκολίες από το ΚΔΑΥ Τρικάλων όπως αυτές αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3699/2008 και περιγράφονται στις επίδικες γνωματεύσεις και να μη προβεί στην διαπίστωση ή όχι της δυσλεξίας , εφόσον και οι δύο ως άνω Επιτροπές γνωμάτευσαν για την ύπαρξη μαθησιακής δυσκολίας.

Συνεπώς, οι προσβαλλόμενες αποφάσεις είναι νομικώς πλημμελείς, κατά παραδοχή ως βασίμου του σχετικού λόγου της κρινόμενης αίτησης. Ο δε περί του αντιθέτου σχετικός λόγος της καθής Διεύθυνσης ότι η ένδικη Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να αποφασίσει οριστικά σχηματίζοντας τεκμηριωμένη κρίση για την εκπαιδευτική κατάσταση του μαθητή και όχι μόνον να προκρίνει μια από τις αντίθετες γνωματεύσεις πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Συνεπώς πρέπει να ακυρωθούν η ……. 2009 απόφαση της Περ/κής Δ/νσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και το …… 2009 πρακτικό συνεδρίασης της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, με τα οποία κρίθηκε ότι ο μαθητής του ….. Λυκείου Τρικάλων, υιός των αιτούντων «δεν παρουσιάζει στοιχεία δυσλεξίας», και ως εκ τούτου δεν πρέπει να εξετάζεται προφορικά τόσο στις ενδοσχολικές δοκιμασίες όσο και στις πανελλαδικές εξετάσεις, παρελκομένης της εξέτασης των λοιπών λόγων της κρινόμενης αίτησης. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, περαιτέρω δε να αποδοθεί στους διαδίκους το καταβληθέν παράβολο (άρθρο 36 παρ. 4 του π.δ. 18/1989) και να μην επιδικασθεί δικαστική δαπάνη (άρθρο 39 παρ. 1 του ίδιου π.δ/τος) σε βάρος της καθής Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας …» .

 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- Διαμεσολαβήτρια
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.