Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Δικαστική κρίση ότι το επίδομα λόγω νοητικής υστέρησης του ανηλίκου τέκνου που λαμβάνει η μητέρα ύψους 300 ευρώ, δεν προσμετράται στον υπολογισμό της διατροφής.Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 1060/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

«… Με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα εκθέτει ότι με τον καθ’ ου η αίτηση τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, καθώς και ότι η έγγαμη συμβίωση τους έχει διασπαστεί οριστικά από τον ….. του 2015, επικαλούμενη δε επείγουσα περίπτωση, ζητεί : α) να ανατεθεί σε αυτήν προσωρινά αποκλειστικά η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων της, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον τους, β) να υποχρεωθεί ο καθ’ ου η αίτηση να καταβάλλει σε αυτήν ατομικά το ποσό των 300 ευρώ, καθόσον η έγγαμη συμβίωση διακόπηκε για εύλογη αιτία και συγκεκριμένα λόγω της σύναψης εξωσυζυγικής σχέσης από τον καθ’ ου και της αποχώρησης του τελευταίου από τη συζυγική οικία, ενώ δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή της, διότι στερείται πόρων, και υπό την ιδιότητα της ως ασκούσας την επιμέλεια του προσώπου των ως άνω ανηλίκων τέκνων της και για λογαριασμό τους, τα οποία αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό του, το ποσό των 440 ευρώ για έκαστο εξ αυτών ως προσωρινή διατροφή, προκαταβολικά την πρώτη εκάστου μηνός, από την επίδοση της αίτησης με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας παροχής. Τέλος ζητεί να καταδικασθεί ο καθ’ ου στα δικαστικά της έξοδα.
Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 341, 345, 346, 1389, 1390, 1391, 1392, 1485, 1486, 1493, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518, 1520 ΑΚ, 728, 729, 735, 176, 191 παρ.2 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της, ερήμην του καθ’ ου η αίτηση, ο οποίος κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της εμφανίσθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου με την πληρεξούσια δικηγόρο ……………. και υπέβαλε αίτημα αναβολής της υπό κρίση υποθέσεως, το οποίο έγινε δεκτό αναβληθείσας της συζήτησης για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης (βλ. τη σχετική επισημείωση του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου στο πρώτο φύλλο της υπό κρίση αιτήσεως). Ο τελευταίος όμως δεν εμφανίσθηκε στη δικάσιμο αυτή κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του εκθέματος. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 699 ΚπολΔ).
Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος ... των εγγράφων τα οποία νομότυπα προσκομίζει η αιτούσα, όλα όσα ανέπτυξε η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας στο ακροατήριο, καθώς και με το έγγραφο σημείωμα της, και από όλη, γενικά, τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο την …. στην ……  Αττικής, από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, τη ... που γεννήθηκε στις ….. 2009, ηλικίας ήδη επτά ετών και τον ...που γεννήθηκε την …… 2011, ηλικίας ήδη πέντε ετών. Οι σχέσεις των διαδίκων υπήρξαν για αρκετά χρόνια αρμονικές, πλην όμως από το έτος 2012 διαταράχθηκαν αποκλειστικά εξαιτίας της συμπεριφοράς του καθ’ ου, ο οποίος συνήψε εξωσυζυγική σχέση και τον ……. του 2015 αποχώρησε από τη συζυγική οικία και έκτοτε συμβιώνει με τη νέα του σύντροφο. Εφόσον δε η διακοπή της συμβίωσης των διαδίκων προήλθε, όπως προαναφέρθηκε, ως αποτέλεσμα της ως άνω συμπεριφοράς του καθ’ ου, θεωρείται ότι υφίσταται εύλογη, για την αιτούσα, αιτία και δικαιούται διατροφής, κατ’ αρχήν, έναντι του συζύγου της, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με τις ανάγκες της, όπως είχαν διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, συνεκτιμωμένων και των νέων αναγκών της που προέκυψαν από τη χωριστή διαβίωση, υπό την προϋπόθεση ότι από τις εκατέρωθεν οικονομικές δυνάμεις των διαδίκων συζύγων και το συσχετισμό των οφειλόμενων εκατέρωθεν συμβολών προκύπτει διαφορά υπέρ της. Σχετικά πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα πριν από τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης της δεν εργαζόταν και το κύριο βάρος συντήρησης της οικογένειας των διαδίκων έφερε ο καθ’ ου με αποτέλεσμα η αιτούσα να απολάμβανε μέρος των εισοδημάτων του συζύγου της. Εξάλλου πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα εργάζεται ήδη σε επιχείρηση …… αποκερδαίνοντας περίπου το ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως, ενώ αυτή και τα τέκνα της διαμένουν σε μισθωμένη οικία, επιβαρυνόμενη με δαπάνη στέγασης, διαθέτει ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας ……….., δεν έχει οποιαδήποτε άλλη περιουσία ή εισοδήματα από άλλη πηγή, ενώ κατά τα λοιπά, οι σημερινές (μετά τη διάσταση) ανάγκες της αιτούσας είναι οι συνήθεις των γυναικών της ηλικίας της (τροφή, ένδυση-υπόδηση, ψυχαγωγία).
Εξάλλου, ύστερα από τα παραπάνω, πιθανολογήθηκε ότι λόγω της διακοπής της συμβιώσεως των διαδίκων συζύγων αποκλείεται η άσκηση της επιμέλειας στα ανήλικα τέκνα των διαδίκων από κοινού από αυτούς. Από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης η αιτούσα ασκεί εν τοις πράγμασι προσωρινά την επιμέλεια των ως άνω ανηλίκων τέκνων τους, τα οποία διαμένουν μαζί της και έχει στενό ψυχικό δεσμό με αυτά. Η μητέρα τους ανταποκρίνεται πλήρως στην άσκηση των μητρικών της καθηκόντων, καθόσον τα περιβάλλει, φροντίζει και ανατρέφει με στοργή και αγάπη. Είναι δε η πλέον κατάλληλη και ικανή να τους προσφέρει ένα ήρεμο και ομαλό οικογενειακό περιβάλλον και να συμβάλει θετικά και υπεύθυνα στην περαιτέρω ομαλή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη. Η ευαίσθητη ηλικία στην οποία βρίσκονται αυτά απαιτεί πρωτίστως τη συμπαράσταση της μητέρας, της οποίας η στοργή και φροντίδα αποτελούν αναντικατάστατο εφόδιο για τη φυσιολογική ψυχοσωματική τους ανάπτυξη. Η επιθυμία, η διάθεση, αλλά και η γνώση και ικανότητα, να προσφέρει στα τέκνα της τη στοργή και φροντίδα που χρειάζονται, αποτελούν μοναδικά στοιχεία που λειτουργούν θετικά υπέρ της προσωρινής ανάθεσης της επιμελείας στην τελευταία. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το Δικαστήριο και με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων τέκνων κρίνει ότι το καλώς νοούμενο συμφέρον των ανηλίκων επιβάλλει να ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων αποκλειστικά στην αιτούσα μητέρα τους. Ακολούθως από τα ίδια παραπάνω αποδεικτικά μέσα πιθανολογήθηκε ότι τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους τη διατροφή τους, γιατί στερούνται περιουσίας και εισοδημάτων και λόγω της ανηλικότητάς τους δεν μπορεί να γίνει λόγος για εργασία και πορισμό από αυτήν εισοδημάτων προς κάλυψη των διατροφικών τους αναγκών. Επομένως, αυτά έχουν δικαίωμα διατροφής σε χρήμα κατά μήνα προκαταβαλλομένης, έναντι του πατέρα τους. Τα ως άνω τέκνα των διαδίκων διαμένουν με τη μητέρα τους σε μισθωμένη οικία, για την οποία η τελευταία καταβάλλει ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 250 ευρώ, βαρύνονται με δαπάνες στεγάσεως καθώς και με την αναλογία τους επί των δαπανών ύδρευσης, θέρμανσης και ηλεκτροφωτισμού της εν λόγω οικίας, στην οποία διαμένουν. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι η θυγατέρα των διαδίκων... είναι μαθήτρια της Β΄ τάξης δημοτικού σχολείου, ενώ ο γιός τους ... φοιτά σε νηπιαγωγείο, ο τελευταίος δε πάσχει από αυτισμό και η νοημοσύνη του τοποθετείται στο επίπεδο της βαριάς νοητικής στέρησης, ενώ για την ως άνω πάθηση καταβάλλεται στην αιτούσα ως νόμιμη αντιπρόσωπο αυτού, λόγω της ανηλικότητας του το ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως, το οποίο, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, δεν δύναται να προσμετρηθεί στη διατροφή του τέκνου, ούτε να μειώσει την υποχρέωση διατροφής που βαρύνει τον υπόχρεο. Οι λοιπές δαπάνες τους, που απαιτούνται μηνιαίως για διατροφή εν στενή εννοία, ένδυση-υπόδηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εξωσχολικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία, προσωπικά καθημερινά έξοδα («χαρτζιλίκι») και αυτές που αντιστοιχούν στην αναλογία τους στις δαπάνες των λειτουργικών εξόδων της οικίας, όπου διαμένουν με την αιτούσα μητέρα τους είναι οι συνήθεις των συνομηλίκων τους, της αυτής, από απόψεως οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων τους, καταστάσεως. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι ο καθ’ ου η αίτηση εργάζεται ως τεχνίτης στην επιχείρηση του... με μηνιαίο μισθό 1.500 ευρώ, ενώ διαθέτει ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας ….. Ο καθ’ ου δεν διαθέτει άλλη κινητή η ακίνητη περιουσία, δεν βαρύνεται με διατροφή τρίτου προσώπου, πλην των τέκνων του, και έχει να αντιμετωπίσει τις συνήθεις βιοτικές και βιοποριστικές δαπάνες κοινωνού αντίστοιχης με αυτόν ηλικίας. Με βάση τις προαναφερόμενες περιστάσεις, αναγόμενες στο καθεστώς της εγγάμου συμβιώσεως των διαδίκων, δικαιολογείται η αναζήτηση από την τελευταία ανάλογου, προς διατροφή της, μέρους από τα εισοδήματα του καθ’ ου συζύγου της. Περαιτέρω, με βάση τις ανάγκες των διαδίκων, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής τους και όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τη χωριστή τους διαβίωση, η διατροφή, την οποία δικαιούται η σύζυγος από τον καθ’ ου ανέρχεται στο ποσό των 250 ευρώ το μήνα, που ενόψει των συντρεχουσών περιστάσεων, θα απολάμβανε αυτή, από το σύζυγό της υπό καθεστώς συμβιώσεως, και πρέπει να καταβάλλεται προκαταβολικά την πρώτη ημέρα κάθε μήνα από την επίδοση της αίτησης. Περαιτέρω με βάση τις προεκτεθείσες διατροφικές ανάγκες των ως άνω τέκνων, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής τους, με συνεκτίμηση και των συνθηκών της ζωής και των οικονομικών δυνατοτήτων του πατέρα τους, από τις οποίες αυτές συμπροσδιορίζεται, η ανάλογη διατροφή που δικαιούνται αυτά έναντι του πατέρα τους, λαμβανομένων υπόψη και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ για έκαστο εξ αυτών. Με το ποσό αυτό μπορούν να καλυφθούν όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την ανατροφή τους, ώστε να εξασφαλισθεί επίπεδο διαβίωσής τους ανταποκρινόμενο προς το επίπεδο που αρμόζει στην ηλικία τους και προς το επίπεδο ζωής του πατέρα τους.
Ενόψει όλων των ανωτέρω πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει να επιβληθεί μέρος των δικαστικών εξόδων της αιτούσας σε βάρος του καθ’ ου η αίτηση (άρθρο 178 παρ.1 ΚΠολΔ), και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη διάταξη του άρθρου 12 § 2 του Ν 3226/2004 (ΑΠ 2236/2013, ΤΝΠ Νόμος), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του καθ’ ου η αίτηση.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στην αιτούσα αποκλειστικά την άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων της ...

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ’ ου η αίτηση να προκαταβάλει προσωρινά στην αιτούσα, εντός της πρώτης ημέρας εκάστου μηνός αρχής γενομένης από την επίδοσης της αίτησης ως προσωρινή σε χρήμα μηνιαία διατροφή α) ατομικά στην ίδια το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ και β) για λογαριασμό εκάστου εκ των ανηλίκων τέκνων της το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε μηνιαίας παροχής έως την ολοσχερή εξόφληση.


ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον καθ’ ου μέρος των δικαστικών εξόδων της αιτούσας, τα οποία ορίζει σε διακόσια (200) ευρώ και επιδικάζει αυτά υπέρ του Ελληνικού 


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/ Δημοσίου…»  

Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Ένα χρήσιμο βιβλίο για την Νηπιαγωγό
Το βιβλίο αυτό έχει σαν πρώτο στόχο να εμπλουτίσει το ρόλο της Νηπιαγωγού στην πολυπλοκότητα της σημερινής εποχής.
Μέσα από τα θεωρητικά στοιχεία – αλλά και τις πρακτικές επισημάνσεις- διευκολύνεται η οριοθέτηση του ρόλου της, άρα και η αυτοπροστασία της από την εξουθένωση.
Ο δεύτερος στόχος του βιβλίου είναι να διευκολύνει άμεσα και πρακτικά την Νηπιαγωγό στο καθημερινό της έργο με τα παιδιά. 
Εφαρμόζοντας τις «ασκήσεις για την τάξη», προάγει βασικά ζητούμενα του ψυχοπαιδαγωγικού σκοπού του Νηπιαγωγείου ως θεσμού.  
Συγκεκριμένα, προάγει την ένταξη των παιδιών στην τάξη, την αποδοχή και την αξιοποίηση της διαφορετικότητας, τη συνεργασία και  την επικοινωνία μεταξύ τους.

--

Εκδόσεις Θυμάρι
Τηλ. 210 3634901Maria Pirounaki-Lioni , B.A., M.A., Ph.D.
Social Psychologist, Systemic Counselor & Psychotherapist                      
Private Practice: Paramythias 28-30, Athens , 104 35 (Metro station Keramikos)
Tel  2106892696 mob. +30.6970884118
e -mail: marpyr@hotmail.com, website: www.mariapirounaki.gr        


Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Για την απόδειξη της διάστασης στην ΕφορίαΓια την απόδειξη της διάστασης των συζύγων, απαιτείται αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά, οποιοδήποτε στοιχείο που να υποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση των συζύγων (π.χ χωριστή στέγη που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση μισθωτηρίου, λογαριασμών ΔΕΗ κτλ, φιλοξενούμενος με αποδεικτικό την αναγραφή στην προσωπική του δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αντίστοιχο δικαιολογητικό εάν διαμένει με δωρεάν παραχώρηση κατοικίας). 

Γενικότερα κάθε δικαιολογητικό το οποίο μπορεί να αποδείξει την χωριστή διαβίωση το οποίο ως πραγματικό γεγονός κρίνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  (ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1088/2015, αρ 5§6η (ΦΕΚ Β 763) :)  

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/ 

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Το Facebook και οι επιπτώσεις του στη ζωή μαςΗ τελευταία δεκαετία βρίθει από πανεπιστημιακές έρευνες για την απρεπή συμπεριφορά του ενήλικα χρήστη του Facebook και τις δυσμενείς επιπτώσεις αυτής της συμπεριφοράς στην προσωπική και εργασιακή του ζωή, αλλά και στην οικογένειά του.

Διάβασα πρόσφατα, ότι στην Αμερική - οι ειδικοί για την πρόσληψη εργαζομένων σε μεγάλες εταιρίες - συμβουλεύουν τους εργοδότες και τους υπευθύνους, να διερευνούν, όσο και όπως μπορούν, την «παρουσία» του ενδιαφερόμενου προσώπου και τις αναρτήσεις του, στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. «Ο καλύτερος τρόπος να δεις το ποιον κάποιου, που θέλεις να προσλάβεις, είναι να πάρεις πληροφορίες για αυτόν, μέσω του λογαριασμού του στο Facebook, και όχι στο επαγγελματικό του προφίλ - γνωστό σε όλους μας LinkedIn- που εκεί είναι δεδομένο ότι θα έχει μία αυστηρή επαγγελματική παρουσία» γράφει ένα άρθρο σοβαρής εφημερίδας και αυτομάτως θυμήθηκα μία συζήτηση που είχα, χρόνια πριν, με μία φίλη, ψυχολόγο στο επάγγελμα, που μου έλεγε: «Στεφανία μου … εσείς οι δικηγόροι μπορεί να μη θέλετε τους πελάτες σας, «φίλους» στο Facebook, εμείς όμως τους θέλουμε! Στη συνεδρία ακούμε τι μας λένε, μέσα όμως στο Facebook τους παρακολουθούμε στενότερα…». 
Και φυσικά από τη συζήτησή μας, μου διευκρινίστηκε, ότι η παρακολούθηση δεν ήταν η κατασκοπεία, που θα μπορούσε κάποιος βιαστικά να υποθέσει, και που πραγματώνεται συνήθως από περιέργεια ή για κουτσομπολιό ή για κακολογία. Επίσης, σκοπός της ανωτέρω παρακολούθησης δεν ήταν ούτε η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων εις βάρος του προσώπου, στοιχεία και υλικό που θα μπορούσαν, κάποια στιγμή, να χρησιμοποιηθούν επιβαρυντικά, όπως, φερ’ ειπείν, σε ένα δικαστήριο. Αυτό που εννοούσε η φίλη μου, ήταν η παρακολούθηση του «ειδικού» πάνω στον θεραπευόμενό του ή στην θεραπευόμενή του – όπως αποκαλεί με αγάπη τους πελάτες της – δηλαδή η παρακολούθηση της συμπεριφοράς του προσώπου αυτού στο Facebook, με σκοπό, ει δυνατόν, να αποκομίσει την μεγαλύτερη εκείνη γνώση του εσωτερικού κόσμου του, μία γνώση πολύ σημαντική για τη θεραπευτική σχέση αλλά και για τη θεραπεία.

Πράγματι το πως χρησιμοποιεί, το κάθε πρόσωπο, το μέσο αυτό, καταδεικνύει πολλά και για την προσωπικότητά του και την οικονομική του κατάσταση, αλλά και για το ήθος του, την παιδεία του και προπαντός την εκάστοτε ψυχολογία του ή την ψυχική του υγεία. Κάποιες συμπεριφορές, κάποιες φορές, είναι τόσο απρεπείς, επιπόλαιες και κραυγαλέες που δεν χρειάζεται να είσαι ψυχολόγος για να καταλάβεις ότι απέναντί σου έχεις πρόσωπα ανεύθυνα, επιθετικά, ζηλόφθονα, επιπόλαια, αναξιόπιστα, μικροπρεπή και χαιρέκακα. Σχεδόν όλοι μας, κάποια στιγμή, ευγνωμονήσαμε το Facebook που «έριξε» έγκαιρα τη μάσκα αρκετών προσώπων που δεν θα τα παίρναμε χαμπάρι ούτε με 100 καφέδες!  

Το Facebook έχει μπει για τα καλά στα σπίτια ολονών. Έχει μπει όμως και στις δικαστικές αίθουσες. Και αυτό γιατί δεν έχουν όλοι οι «παρακολουθητές» κατανόηση και αγαθές προθέσεις απέναντι στα πρόσωπα, όταν ασχημονούν. Και είναι απόλυτα λογικό όταν διαπράττονται αδικήματα, όταν προσβάλλεται η προσωπικότητα ανθρώπων, όταν κινδυνεύουν παιδιά. Συχνά στα δικόγραφά μας, είτε σε μηνυτήριες αναφορές, είτε σε άλλους είδους δικόγραφα, αναφέρουμε και περιγράφουμε, αναλυτικά και ορισμένα, έργα και πράξεις που έχουν δημοσιευτεί σε αυτό το πανίσχυρο μέσο. Εξυβρίσεις, απειλές, συκοφαντική δυσφήμηση, προσβολή της προσωπικότητας, κακή άσκηση της επιμέλειας ή της γονικής μέριμνας, κατάχρηση ή κακή άσκηση δικαιώματος επικοινωνίας, μοιχεία, έκλυτος βίος, κρυμμένα εισοδήματα ή σπατάλη οικογενειακού εισοδήματος, δεύτερη εργασία και άλλα αδικήματα και γεγονότα, όλο και πιο συχνά αποδεικνύονται με υλικό που εξάγεται από το μέσο αυτό, για δικαστική χρήση. 
Επίσης αρκετές δικαστικές αποφάσεις (κυρίως Οικογενειακού Δικαίου), εμπεριέχουν στο σκεπτικό τους, νόμιμο υλικό του Facebook που προσκομίστηκε για την απόδειξη. Και ως νόμιμο υλικό θεωρούνται οι αναρτήσεις που γίνονται δημόσια ή στους φίλους μας ή τα σχόλια που γράφουμε σε αναρτήσεις μας ή σε αναρτήσεις άλλων χρηστών. Διότι τα μηνύματα στη συνομιλία της κοινωνικής ιστοσελίδας του Facebook, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του Συντάγματος και το ν.3471/2006 (Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ L 201/37 της 31ης Ιουλίου 2002) δεν θεωρούνται νόμιμο αποδεικτικό υλικό, καθώς προστατεύεται το απόρρητο της προσωπικής επικοινωνίας. 

Άλλωστε, σύμφωνα με το νόμο, απαγορεύεται η χρήση στο δικαστήριο αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του απορρήτου, της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων.


Υ.Γ: Το ανωτέρω άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Volta South Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/ 

Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Η ανάρτηση φωτογραφιών ανηλίκου τέκνου στο Facebook από τον ένα γονέα, χωρίς τη συγκατάθεση του έτερου γονέα που ασκεί την επιμέλειά του, προσβάλει το δικαίωμα του τέκνου στην εικόνα του που αποτελεί έκφανση του δικαιώματος της προσωπικότητάς τουΜε την ένδικη αίτηση, η αιτούσα εκθέτοντας ότι με τον καθού τέλεσε νόμιμο γάμο κατά τη διάρκεια του οποίου απέκτησαν ένα τέκνο τον Χ.,   και επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζήτησε μεταξύ άλλων και να απαγορευθεί στον καθού να δημοσιεύει ή να διαδίδει προσωπικά δεδομένα και κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εικόνα και περιγραφή, φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, τόπο ψυχαγωγίας του ανηλίκου τέκνου τους, στον ιστότοπο διαδικτυακής κοινωνικής δικτύωσης Facebook, με το όνομα του ανηλίκου και το δικό του, στον τοίχο και το χρονολόγιο αυτού.


Παρατίθεται μικρό απόσπασμα της υπ.αρ. 3085/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.    

«… Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι ο καθού χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο επικοινωνίας (ή διαδικτυακός τόπος κοινωνικής δικτύωσης) «FACEBOOK» και διατηρεί σ` αυτόν προσωπική σελίδα, ανάρτησε δε σε αυτήν και σε χώρο προσβάσιμο από κάθε τρίτο χρήστη του ίδιου διαδικτυακού τόπου (και δη στον «τοίχο» του προφίλ της σελίδας του) φωτογραφία του ανήλικου τέκνου του με την ταυτόχρονη αναγραφή στον ίδιο χώρο του ονοματεπωνύμου του. Η ανωτέρω δημοσίευση, την οποία ο καθού ομολογεί, έλαβε χώρα χωρίς να υπάρχει συναίνεση ή συγκατάθεση της αιτούσας, που ασκεί από κοινού την κατά τα λοιπά (πλην της επιμέλειας που ήδη της ανατέθηκε) γονική μέριμνα του ανηλίκου με τον καθού πατέρα αυτού, η οποία ήταν αναγκαία κατά νόμο (1510, 1518 ΑΚ). Η ανάρτηση δε αυτή στην προσωπική σελίδα του καθού, φωτογραφίας του ανήλικου, η παράθεση του ονοματεπωνύμου του, που αποτελεί δημοσίευση και η διάδοσή της σε οποιονδήποτε χρήστη του ίδιου διαδικτυακού τόπου επικοινωνίας, πιθανολογείται ότι προσβάλει το δικαίωμα αυτού στην εικόνα του, η οποία αποτελεί έκφανση του δικαιώματος της προσωπικότητας του. Περαιτέρω η ανάρτηση της φωτογραφίας στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο, η οποία αποτελεί προσωπικό δεδομένο, πιθανολογείται ότι συνιστά, αφού έγινε από τον καθ΄ ου χωρίς τη συγκατάθεση της αιτούσας, αυτοματοποιημένη παράνομη επεξεργασία του έτσι δημιουργηθέντος «αρχείου», με αποτέλεσμα η συμπεριφορά του να αποτελεί παράβαση και των σχετικών διατάξεων του ν. 2472/1997. Κατόπιν όλων αυτών πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση κατά το αντίστοιχο αίτημα και να απαγορευθεί προσωρινά στον καθού να δημοσιεύει ή να διαδίδει στην προσωπική του σελίδα στο διαδικτυακό τόπο επικοινωνίας «FACEBOOK» τη φωτογραφία και το ονοματεπώνυμο του ανήλικου τέκνου του και κάθε πληροφορίας για την εκπαίδευση, τους τόπους ψυχαγωγίας και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισής του, απειλουμένης χρηματικής ποινής τριακοσίων (300) ευρώ και προσωπικής κράτησης ενός (1) μήνα σε βάρος του για την περίπτωση παραβίασης της ως άνω διάταξης. Τέλος πρέπει τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων να συμψηφισθούν μεταξύ τους λόγω της σχέσης που τους συνδέει (αρθ. 179, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ)….»  

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/ 

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Δικαστική απόφαση συνεπιμέλειας τέκνου. Εφαρμογή της εναλλασσόμενης κατοικίας. Χρονική κατανομή άσκησης γονικής μέριμνας.
Δημοσιεύτηκε η υπ.αρ. 60/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στο πρώτο τεύχος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ της Νομικής Βιβλιοθήκης.

Σύμφωνα με το Σημείωμα, η ανωτέρω απόφαση ίσως είναι η πρώτη στην έννομη τάξη που αφορά τη χρονική (εναλλασσόμενη) κατανομή της επιμέλειας τέκνων.

Να επισημειώσω, ότι το αίτημα της ενάγουσας – μητέρας ήταν η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου της και η καταβολή μηνιαίας διατροφής από τον εναγόμενο. Από την πλευρά του ο πατέρας είχε ασκήσει ανταγωγή με αίτημα τη ρύθμιση της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο του. Το δικαστήριο έκρινε κατά τους μήνες που λήγουν σε ζυγό αριθμό θα ασκεί την αποκλειστική επιμέλεια ο πατέρας του δεκάχρονου αγοριού και κατά τους μήνες που λήγουν σε μονό αριθμό η μητέρα. Περαιτέρω ορίστηκε δικαίωμα επικοινωνίας στον κάθε γονέα για το χρονικό διάστημα που το παιδί διαμένει με τον άλλο γονέα. Επίσης επιδικάστηκε διατροφή στη μητέρα 250 ευρώ κάθε μήνα.


Παραθέτω μικρό απόσπασμα:

«Το κύριο όμως κριτήριο στο σχηματισμό της κρίσιμης δικανικής πεποίθησης αποτέλεσε η επικοινωνία του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου με τον ανήλικο Χ…. , τον οποίο κρατούσαν από το χέρι και τον έφεραν και οι δύο γονείς, που έλαβε χώρα την .... .2016. Πρόκειται για ανήλικο με επιμελή εξωτερική εμφάνιση, το οποίο ήταν σε θέση να παράσχει απαντήσεις χωρίς δισταγμό ή επιφύλαξη, ένδειξη της συγκρότησης και ωριμότητάς του. Έδειξε πολύ στενό ψυχικό δεσμό με τον πατέρα του και απολαμβάνει την επαφή και την επικοινωνία μαζί του, οι σχέσεις με τον οποίο αποτελούν σημαντικό στοιχείο για τον ίδιο αλλά παράλληλα και αγάπη και εκτίμηση για τη μητέρα του. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωσή του ότι δεν φταίει που οι γονείς του χώρισαν και ότι θα προτιμούσε να ήταν και πάλι μαζί. Κατέληξε ότι προτιμότερη λύση είναι να διαμένει και με τους δυο του γονείς, εναλλάξ ένα μήνα με τον πατέρα του και ένα μήνα με τη μητέρα του. Σε σχετική ερώτηση του Δικαστηρίου, αν είχε εκφράσει αυτή την προτίμησή του στους γονείς του, απάντησε αρνητικά, συμπληρώνοντας ότι περίμενε ότι κάποτε θα τον καλούσε κάποιος δικαστής για να εκφράσει τη γνώμη του…»         Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/ 
      Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Απόρριψη του αιτήματος απόδοσης του τέκνου από τους τρίτους στους πραγματικούς του γονείς, προκειμένου να αποτραπεί κίνδυνος βλάβης του τέκνου
Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 955/1999 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ  


" … Από τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 1510 και 1518 του ΑΚ προκύπτει ότι η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την επιμέλεια είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα), οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Κατά την άσκηση του δικαιώματός των αυτού, εν όψει και του χαρακτήρος του ως προσωποπαγούς και αμεταβιβάστου (Ι. Σπυριδάκη Οικ. Δικ. τόμ. 4ος σελ. 267, Ε. Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη Οικ. Δικ. τόμ. 2ος σελ. 181) στερούνται οι φυσικοί γονείς της εξουσίας να παραδίδουν το τέκνο τους σε τρίτο για πολύ χρόνο προς άσκηση επιμελείας σ’ αυτό, καθόσον θα συνεπαγόταν τούτο την αυτοδίκαιη εν τοις πράγμασι παύση της γονικής τους μέριμνας στο τέκνο. Αν παρά ταύτα καταχρώμενοι του δικαιώματος οι γονείς παραδώσουν το τέκνο, όπως λέχθηκε, η σχετική σύμβαση είναι άκυρη ως αντικείμενη στις ως άνω δημοσίας τάξεως διατάξεις, οι οποίες θεσπίσθηκαν για την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της προστασίας των ανηλίκων τέκνων. Στην περίπτωση όμως κατά την οποία φυσικοί γονείς, για οποιονδήποτε έκριναν αυτοί λόγο ορθό παρέδωσαν πάλι το τέκνο εγγύς του χρόνου γέννησής του σε τρίτους, προς άσκηση επιμέλειας σ’ αυτό, και παρέμεινε στην οικία τους για ικανό χρόνο, διαμορφώνοντας την πεποίθηση ότι οι έχοντες αυτό είναι οι πραγματικοί γονείς, τότε αν αποδοθεί το τέκνο στους φυσικούς του γονείς, χωρίς να προηγηθεί μακρά ψυχολογική προετοιμασία, υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν βαρύτατα μέχρι και καταστροφικά ψυχικά τραύματα σ’ αυτό. Εν προκειμένω οι αιτούντες ως ασκούντες τη γονική μέριμνα στο ανήλικο τέκνο τους …, το οποίο προ πενταετίας παρέδωσαν προσωρινά για συντροφιά στους καθών προς κατασίγαση του πόνου τους εκ της απωλείας σε τροχαίο συμβάν του δικού τους συνώνυμου τέκνου, επικαλούμενοι επείγουσα περίπτωση ζητούν να υποχρεωθούν οι καθών και με την απειλή του άρθρου 946 ΚΠολΔ να τους αποδώσουν το σ’ αυτούς παραδοθέν τέκνο, που ήδη παράνομα κατακρατούν. Η αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο είναι νόμιμη, στηριζομένη στις τεθείσες στην αρχή της παρούσης διατάξεις, ως και στις των άρθρων 731 και 735 του ΚΠολΔ, και πρέπει να ερευνηθεί κατ’ ουσίαν κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 682 και επ. του ΚΠολΔ. Πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα περιστατικά: Οι αντίδικοι διατηρούσαν από ετών πολύ καλές φιλικές και οικογενειακές σχέσεις. Η αγάπη αυτή εκδηλώθηκε έμπρακτα με τη μορφή της συμπαράστασης από πλευράς αιτούντων, η οποία υλοποιήθηκε με την προσωρινή παράδοση απ’ αυτούς στους καθών του ηλικίας μόλις 40 ημερών άρρενος τέκνου τους για συντροφιά τους και προς κατασίγαση του πόνου τους από τη θανάτωση σε τροχαίο συμβάν κατά Νοέμβριο του …. του γιου τους …., ηλικίας 20 ετών. Το ανήλικο τέκνο μετά προθυμίας παρέλαβαν οι καθών στην οικία τους και το περιέβαλαν με ειλικρινή αγάπη και περισσή φροντίδα. Όταν αυτό έγινε 5 μηνών, το βάπτισαν με ανάδοχο τη θυγατέρα τους και του έδωσαν το όνομα ….., εις ανάμνηση του θανατωθέντος συνώνυμου γιου τους, και έκτοτε κατοικεί και διατρέφεται μονίμως στην οικία των καθών σαν να ήταν γνήσιο τέκνο τους. Έτσι δια του τρόπου αυτού η ορφανεμένη κλίνη και η κενή καρέκλα του θανατωθέντος ξαναβρήκαν το διάδοχο εξουσιαστή στο πρόσωπο του μικρού …., η δε περιοχή του ονόματός του εντός της οικίας των καθών ανέστησε το συνώνυμο γιο τους και απάλυνε τον πόνο τους, διατηρώντας αμείωτο το άθροισμα των μελών της οικογενείας τους. Από τέτοιου είδους παραστάσεις και συναισθήματα κυριαρχούμενοι οι καθών, εν όψει και της κοινωνικής τους θέσης, του πρώτου ως ....  και της δεύτερης ως ...., δημιούργησαν άρρηκτο ψυχικό δεσμό αμοιβαίας αγάπης και συμπάθειας με το τέκνο, όπως διαπιστώθηκε από την κατ’ ιδία εξέτασή του στο δικαστήριο. Στη μνήμη του, που διαμορφώνει και το πιστεύω του, διαφάνηκε ότι έχει καταγράψει και εξιδανικεύσει την πατρική και μητρική εικόνα των καθών με όλα τα τυχόν προτερήματά τους, και βάσει των προτύπων αυτών έχει σχεδιάσει τα μελλοντικά του όνειρα. Ουδέποτε έμαθε την φυσική του προέλευση, παρά το γεγονός ότι οι αντίδικοι αντήλλασσαν συχνές επισκέψεις στις οικίες των, αντίθετα όμως γνωρίζει και αποδέχεται ως
πραγματικούς γονείς τους καθών, που το έχουν μαζί τους 5,5 έτη, το φροντίζουν και το υπεραγαπούν. Εάν τυχόν ήθελε επιχειρηθεί ευθεία αποκάλυψη σ’ αυτό της αλήθειας για τη φυσική του προέλευση, θα του δημιουργούσε βαρύτατα ψυχικά προβλήματα απόγνωσης και συντριβής με απρόβλεπτες περαιτέρω συνέπειες για τη σωματική και ψυχική του υγεία. Γι’ αυτό το λόγο ακριβώς πρέπει οι άλλοτε καλές οικογενειακές σχέσεις των αντιδίκων όχι μόνο να φθάσουν στο προ των παρεξηγήσεων επίπεδο, αλλά και να ενταθούν περαιτέρω σε βαθμό που να ταυτισθούν στο γνωστικό του ανηλίκου τέκνου υπαρξιακά και αξιοκρατικά οι μορφές των φυσικών γονέων προς τις των καθών εις τρόπον ώστε να περιαχθεί τούτο σε κατάσταση αδυναμίας επιλογής του κρείττονος, και τότε μόνο να μάθει ανώδυνα την αλήθεια για τη φυσική του προέλευση, η οποία επίσης κρίνεται αναγκαία για τον προσδιορισμό της καταγωγής του, την ανάπτυξη αισθημάτων οικειότητας με τους φυσικούς του γονείς και την εν γένει ψυχοσωματική του υγεία και προκοπή. Σύμφωνα με τις σκέψεις αυτές πρέπει το τέκνο να παραμείνει προσωρινά στους καθών οι οποίοι ορθώς αρνούνται να το αποδώσουν, διότι τούτο επιβάλλει το συμφέρον του (άρθρο 1660 ΑΚ) και μόνο μετά πάροδο ικανού χρόνου και μετά μακράν ψυχολογική προετοιμασία, να του αποκαλυφθεί η αλήθεια και να ενσωματωθεί εν συνεχεία ομαλά στη φυσική του οικογένεια. Κατ’ ακολουθίαν αυτών, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη..."


Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/
 


Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Παρουσίαση του βιβλίου "Λιβιάχοβο λένε το μοιρολόγι" από το συγγραφέα- δημοσιογράφο Ζάχο ΧατζηφωτίουΟι εκδόσεις "ΠΕΛΑΣΓΟΣ" του Ιωάννου Γιαννάκενα σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Στεφανίας Ι. Σουλή μέ τίτλο, ΛΙΒΙΑΧΟΒΟ λένε το μοιρολόγι, Μετά την πτώση της Μουργκάνας - Νοέμβριος 1948.

Το βιβλίο παρουσιάζει ο συγγραφέας - δημοσιογράφος Ζάχος Χατζηφωτίου.


Συμμετέχουν: η Νάγια Κωστοπούλου, Ποιήτρια, υπεύθυνη λεσχών ανάγνωσης Δυτικής Αττικής και η επιμελήτρια της εκδόσεως Ελίνα Μαστέλλου-Γιαννάκενα. Συντονίζει ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017, 6.30 μ.μ., στο Polis Art Café – Αίθριο Αρσακείου Μεγάρου (Στοά Βιβλίου), Πεσματζόγλου 5.
Η παρουσία σας θα είναι χαρά και τιμή για όλους μας.
Είσοδος Ελεύθερη.

Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Πρόστιμο 1.500 ευρώ σε όσους καπνίζουν μέσα στα αυτοκίνητα που υπάρχουν παιδιά


Σύμφωνα με την υπ.αρ. εγκύκλιο Α4γ/Γ.Π./ οικ. 10790/13.2.2017 του Υπουργείου Υγείας, στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών και υπάρχει επιβαίνοντας που κάνει χρήση καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που κάνει αυτή τη χρήση, ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των 3.000 ευρώ, αν αυτός που κάνει χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού , ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης. Επιπλέον, στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των προαναφερόμενων διοικητικών ποινών γίνεται από τα αστυνομικά όργανα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ως άνω εγκύκλιο . Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/


Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Ο ψυχολόγος δίπλα σας (Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας)Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Γεωργία Κουμπούνη για το ένθετο "Ο ψυχολόγος δίπλα σας " { Ενδοoικογενειακή βία, Η γνώμη των ειδικών} στο φύλλο της εφημερίδας ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, Σάββατο 18η Φεβρουαρίου του 2017.       


ΓΚ: Στα χρόνια της κρίσης, η ενδοοικογενειακή βία έχει αυξηθεί. Πιστεύετε πως η συμβουλευτική και η ψυχολογία μπορούν να προσφέρουν λύσεις ; 
ΣΣ: Στα χρόνια της κρίσης «φαίνεται» να έχει αυξηθεί η ενδοοικογενειακή βία. Η εμπειρία καταδεικνύει ότι η οικονομική κρίση ούτε γέννησε, ούτε δημιούργησε βίαιους άνδρες. Η οικονομική κρίση απλώς επιδείνωσε τα περιστατικά βίας εκεί που ήδη υπήρχαν, και έσπρωξε τα θύματα να μιλήσουν. Πάντα μπορούν να βοηθήσουν. Τόσο η συμβουλευτική, όσο και η ψυχολογία. Το ίδιο το θύμα, ή και το περιβάλλον του, που ενίοτε δεν είναι και υποστηρικτικό. Να μάθει το θύμα γιατί παραμένει σε μία τοξική σχέση. Να συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που πραγματικά το φοβίζει και δεν αποτολμά να απεγκλωβιστεί. Να μάθει να προστατεύει τα παιδιά του. 

ΓΚ: Πότε πρέπει να λέει το θύμα της βίας "φτάνει πια" και να φεύγει; 
ΣΣ: Από το πρώτο περιστατικό πρέπει να αντιδράσει. Να θέσει θέμα. Να βάλει όρια στο σύντροφο/σύζυγο και να μη το ξαναδεχτεί. Επίσης να δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν θα το ξαναδεχτεί. Στην αρχή είναι πιο εύκολο. Είναι και θέμα αυτοσεβασμού.  

ΓΚ: Που βρίσκει καταφύγιο μια γυναίκα που κακοποιείται και που ένα παιδί και πώς διασφαλίζει την επιβίωσή της, ειδικά αν ο σύντροφος είναι πολύ βίαιος ή ψυχοπαθής ή ισχυρό μέλος της κοινωνίας;
ΣΣ: Υπάρχουν κρατικοί φορείς και ξενώνες που μπορεί να απευθυνθεί μαζί με τα παιδιά της. Περαιτέρω, εάν δεν έχει χρήματα μπορεί να ζητήσει από το Κράτος να της διορίσει δωρεάν δικηγόρο, να προχωρήσει τις νομικές διαδικασίες (π.χ  άδεια μετοίκησης από την οικογενειακή στέγη, ανάληψη επιμέλειας τέκνων, διατροφή για την ίδια και για τα τέκνα, περιοριστικοί όροι κατά του δράστη κ.α )   

ΓΚ: Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσει το άτομο που κακοποιείται ψυχολογικά ή σωματικά; 
ΣΣ: Η ψυχολογική βία είναι «ύπουλη». Δεν αποδεικνύεται εύκολα γιατί συνήθως ασκείται χωρίς μάρτυρες - πολλές φορές χωρίς να είναι τα παιδιά μπροστά. Όσο μένει το θύμα, τραυματίζεται. Ροκανίζεται αργά και σταθερά η αυτοεκτίμηση, ο αυτοσεβασμός, η συναισθηματική ισορροπία, ο υγιής ναρκισσισμός του. Η ψυχολογική βία έχει πολλές μορφές έκφρασης και εκδήλωσης. Τις περισσότερες φορές το ίδιο το πρόσωπο που βιώνει υποτιμητικές και προσβλητικές συμπεριφορές αδυνατεί να τις ονομάσει. Και εδώ μπορεί να βοηθήσει η συμβουλευτική και η ψυχολογία. Η σωματική βία αφήνει αποδείξεις. Και είναι πιο εύκολο για το θύμα να πείσει τον περίγυρό του για αυτό που περνάει. Σαφέστατα θα πρέπει να απευθυνθεί στην Αστυνομία. Να κάνει μήνυση και όχι παράπονα γιατί η ενδοοικογενειακή βία διώκεται αυτεπάγγελτα (Ν. 3500/2006). Όταν φέρει τραυματισμό - και τον πιο ελαφρύ - παραπέμπεται σε Ιατροδικαστή, ο οποίος βεβαιώνει για τα ακριβά τραύματα, αλλά και τον τρόπο που μετήλθε ο δράστης για να προκληθούν. 
       
Γ.Κ: Τι κάνουν οι "μάρτυρες"; Κάποιος που ακούει ή γνωρίζει την κακοποίηση πώς μπορεί να βοηθήσει χωρίς να κινδυνεύσει ο ίδιος;
ΣΣ: Οι μάρτυρες συνήθως σιωπούν. Ακριβώς γιατί δεν θέλουν να «κινδυνεύσουν». Το λυπηρό και συνάμα τραγικό είναι, όταν τρίτος γίνεται μάρτυρας - συνήθως αυτήκοος- παιδικής κακοποίησης και θέλει να το αναφέρει ή να το καταγγείλει σε κάποια αρχή αλλά ταυτόχρονα να μην εμπλακεί με οιονδήποτε τρόπο σε οιαδήποτε διαδικασία. Ευτυχώς υπάρχουν και εξαιρέσεις!        

ΓΚ: Στην Ελλάδα υπάρχουν επαρκείς δομές για την προστασία των θυμάτων αλλά και για την πρόληψη του φαινομένου; 
ΣΣ.: Υπάρχει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ). Υπό την αιγίδα της λειτουργεί η 24ωρη τηλεφωνική γραμμή βοήθειας 15900 και συμβουλευτικά κέντρα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας αλλά και στην Αθήνα. Υπάρχουν όμως και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που παρέχουν έργο. Ενδεικτικά αναφέρω την WIN HELLAS που παρέχει δωρεάν σεμινάρια με ψυχολόγους, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία λειτουργούν προληπτικά του φαινομένου και ενδυναμωτικά στην ψυχολογία της γυναίκας.   

ΓΚ: Κακοποιημένο παιδί ή σύζυγος: Ποια είναι τα σημάδια; 
ΣΣ: Κάθε περίπτωση είναι μοναδική και ξεχωριστή. Το παιδί συνήθως το καταλαβαίνουν οι εκπαιδευτικοί. Λυπημένο, χαμένο στις σκέψεις του, φοβισμένο, δεν υπάρχει αυτή η αναιτιολόγητη χαρά της ηλικίας και η διάθεση για παιχνίδι. Βέβαια άλλες φορές το παιδί γίνεται επιθετικό, παρενοχλεί άλλα παιδιά, ενίοτε ασκεί σε αυτά, τη βία που βλέπει στο σπίτι του. Η γυναίκα ξέρει να κρύβεται, όσο μπορεί και «ελέγχει» την κακοποίηση. Διαφορετικά η κατάθλιψη «μιλάει» πιο δυνατά και από την ίδια. 

ΓΚ: Υπάρχουν περιπτώσεις που η κατάσταση αλλάζει; Μπορεί ο θύτης να αλλάξει συμπεριφορά; 
ΣΣ: Ναι μπορεί! Στην αρχή της σχέσης. Στο πρώτο περιστατικό.

ΓΚ: Τι οδηγεί κάποια άτομα στη βία; Γιατί παρατηρείται έξαρση του φαινομένου την εποχή της κρίσης; 
ΣΣ: Η βία είναι έλεγχος και εξουσία. Όταν δεν υπάρχει ψυχοπαθολογία (που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει) η εκδήλωσή της αποσκοπεί στη χειραγώγηση και στον έλεγχο του άλλου προσώπου. Στην κρίση, λόγω και της οικονομικής αδυναμίας των περισσότερων θυμάτων - κατάσταση που τα οδηγεί να είναι εγκλωβισμένα στις επιθυμίες του δράστη-, τα περιστατικά βίας έχουν ενταθεί.   

ΓΚ: Τι πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να γνωρίζουν τα μέλη μιας οικογένειας και τι η κοινωνία για την ενδοοικογενειακή βία; 
ΣΣ: Για την Οικογένεια θα έλεγα το εξής: Ότι η άσκηση κάθε μορφής βίας τιμωρείται και είναι έγκλημα. Για την κοινωνία θα πω το εξής: Ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι προσωπική υπόθεση.


ΓΚ: Τι έχει γίνει στον τομέα "μάθηση", "πρόληψη", "ψυχολογική υποστήριξη"; 
ΣΣ: Πολλά σχολεία πραγματώνουν εκδηλώσεις για ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών τους. Ο εκπαιδευτικός είναι ενημερωμένος και υποχρεωμένος εκ του νόμου να αναφέρει στον Εισαγγελέα, οιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης μαθητή ή μαθήτριας, το οποίο θα υποπέσει στην αντίληψή του. Δέκα χρόνια μετά την εφαρμογή του Ν. 3500/2006, η ελληνική κοινωνία είναι ενημερωμένη και η Αστυνομία είναι εκπαιδευμένη και υποστηρικτική στα θύματα. Η πρόληψη είναι πιο σημαντική από την καταστολή και η ενημέρωση και η εκπαίδευση πρέπει να γίνει από τις νηπιακές ηλικίες. 

ΓΚ: Τι γίνεται όταν η βία συνοδεύεται με άλλα προβλήματα, π.χ. αλκοολισμός, εξαρτήσεις; 
ΣΣ: Στην πλειονότητά τους, οι βίαιοι άντρες δεν είναι εξαρτημένοι από ουσίες (αλκοόλ, ναρκωτικά, ψυχοφάρμακα). Ούτε όλοι αυτοί που κάνουν χρήση ουσιών κακομεταχειρίζονται τις συντρόφους τους. Όμως έχει διαπιστωθεί ότι, όταν υπάρχει κατάχρηση ουσιών και ειδικά αλκοόλ, η σωματική βία είναι συχνή, έντονη και επικίνδυνη για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή της γυναίκας- θύμα.   

ΓΚ: Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι θύματα βίας πέφτουν (πιο συχνά ή πιο σπάνια;) γυναίκες μορφωμένες, ευκατάστατες ή επιτυχημένες επαγγελματικά; ΣΣ: Δεν είναι ούτε πιο συχνά, ούτε πιο σπάνια. Είναι ένα ποσοστό και αυτό. Γιατί η βία δεν έχει κοινωνική τάξη. Επίσης πολλοί βίαιοι άνδρες είναι και μορφωμένοι, και ευκατάστατοι, και πετυχημένοι επαγγελματικά και υπεράνω πάσης υποψίας. Το καλύτερο παιδί για την κοινωνία μπορεί να είναι ένας τύραννος για την οικογένεια.

ΓΚ: Τι μπορεί να κάνει η οικογένεια του θύματος (π.χ., παιδιά, συγγενείς, γονείς) όταν το ίδιο το θύμα δεν ζητάει βοήθεια ή αρνείται να συνεργαστεί; 
ΣΣ: Να σταθεί δίπλα του. Να του μιλήσει με ενδιαφέρον πραγματικό και χωρίς πίεση. Να μην κρίνει. Να το διαβεβαιώσει ότι θα είναι εκεί, όταν αυτό νοιώσει έτοιμο να προχωρήσει σε διαδικασίες χωρισμού. Και εάν το θύμα έχει σημάδια κατάθλιψης να το παροτρύνει να επισκεφτούν μαζί έναν Ψυχίατρο.   

Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/


Αντιποίηση Δικηγορικού Λειτουργήματος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με αριθμό 664/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών: Αστική Ετερόρρυθμη Εμπορική Εταιρεία, με καταστατικό σκοπό την εκτίμηση ακινήτων, είχε συνάψει σύμβαση με πολίτη, δυνάμει της οποίας είχε, μεταξύ άλλων, συνομολογηθεί να οργανώνει τους νομικούς αυτής συμβούλους, οι οποίοι θα αναλάμβαναν τη σύνταξη και κατάθεση δικογράφων και την παράσταση ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών σε δίκες απαλλοτριώσεων, λαμβάνοντας η Ετερόρρυθμη Εταιρεία ως αμοιβή, ποσοστό (10%) επί της επιδικασθείσας αποζημίωσης (Εργολαβικό Δίκης). Η συγκεκριμένη δραστηριότητα της ανωτέρω Ετερόρρυθμης Εταιρείας συνιστά μη νόμιμη και απαγορευμένη δραστηριότητα, η οποία έχει ανατεθεί αποκλειστικά στους Δικηγόρους και εντεύθεν απορρίπτεται η αγωγή της ενάγουσας Ετερόρρυθμης Εταιρείας, ως μη νόμιμη, καθώς εδραζόταν σε απολύτως άκυρη δικαιοπραξία, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δικηγόρων Κώδικος.


Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της απόφασης που έχει δημοσιευτεί στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.  

  
«…Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παρ. 1 του προϊσχύσαντος Κώδικα περί Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954, όπως αυτό ίσχυε πριν την κατάργηση από το Ν. 4194/2013), «Έργο του δικηγόρου είναι να αντιπροσωπεύει και να υπερασπίζεται τον εντολέα του ενώπιον κάθε δικαστηρίου και ενώπιον κάθε αρχής και επιτροπής ειδικής δικαιοδοσίας, καθώς και των πειθαρχικών συμβουλίων, ενεργώντας ελεύθερα και ανεμπόδιστα κάθε αναγκαία πράξη γι' αυτό, καθώς και να παρέχει στον εντολέα του νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις. Η άσκηση του έργου αυτού ανήκει αποκλειστικά στον δικηγόρο...», ενώ στις παραγράφους 2 και 3 του ιδίου ως άνω άρθρου προβλέπονταν οι περιπτώσεις που κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 και 2 του ιδίου ως άνω ν. διατ/τος «1. Πρόσωπο, το οποίο, χωρίς να έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, παρέχει τις υπηρεσίες που προβλέπονται στα άρθρα 39 και 42 (παράσταση σε συμβολαιογραφικές πράξεις) ή προβαίνει στην έρευνα των βιβλίων των υποθηκοφυλακείων κατά παράβαση του άρθρου 41, διώκεται και τιμωρείται κατά τη διάταξη του άρθρου 175 του Ποινικού Κώδικα... 2. Κάθε ιδιώτης που αναλαμβάνει, χωρίς δικηγόρο ή με δικηγόρο της εκλογής του, ή εμφανίζεται ή διαφημίζει ότι αποδέχεται την επιμέλεια υποθέσεων ή άσκηση έργων για τα οποία είναι αποκλειστικά αρμόδιος ο δικηγόρος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39, 41 και 42, και αν στην περίπτωση του άρθρου 42 δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου, τιμωρείται ύστερα από έγκληση δικηγόρου ή δικηγορικού συλλόγου με τις ποινές που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την ίδια ποινική ευθύνη έχει ο εκπρόσωπός του» Από τις ανωτέρω διατάξεις, συνδυαζόμενες και προς τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 2, 93, 100-157 του ιδίου ως άνω ν. διατ/τος, οι οποίες αποσκοπούν στην περιφρούρηση των επαγγελματικών συμφερόντων των δικηγόρων και στην καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης, υπό την ευρεία έννοια του όρου, προκύπτει ότι η επιμέλεια των υποθέσεων των πολιτών όχι μόνο στα δικαστήρια, αλλά και στις διοικητικές αρχές, είναι έργο αποκλειστικά των δικηγόρων, δεδομένου ότι αυτοί, λόγω της ειδικής επιστημονικής και επαγγελματικής τους κατάρτισης, είναι ικανοί και κατάλληλοι προς πληρέστερη κατανόηση και ευστοχότερη διεξαγωγή των υποθέσεων των ανωτέρω. Σημειωτέον ότι, για τους προαναφερόμενους λόγους δημοσίου συμφέροντος, η καταργηθείσα διάταξη του άρθρου 40, που ορίζει τα της αντιποίησης του δικηγορικού λειτουργήματος, επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 9 του νέου Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Και, ναι μεν επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η αυτοπρόσωπη παράσταση των πολιτών προς επιμέλεια των υποθέσεων τους στις ειδικώς προβλεπόμενες περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 39 ν.δ. 3026/1954, οσάκις, όμως, δεν παρίστανται αυτοπροσώπως, αλλά ενεργούν δια πληρεξουσίου, ο τελευταίος δεν μπορεί να είναι άλλος, παρά μόνο δικηγόρος. Επομένως, δεν μπορεί να διορισθεί ως πληρεξούσιος μη δικηγόρος για να επιμεληθεί επ' αμοιβή υπόθεση τρίτου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, με την έννοια της παρακολούθησης αυτής σε κάθε στάδιο μέχρι την τελική διεκπεραίωσή της, και με το δεδομένο αυτό, δεν είναι και επιτρεπτή και ειδική συμφωνία με πληρεξούσιο μη δικηγόρο, που εξαρτά την αμοιβή αυτού ή το είδος της αμοιβής από την έκβαση μιας υπόθεσης, την οποία αναλαμβάνει αυτός να επιμεληθεί και να προωθήσει ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών, καθώς και συμφωνία περί αμοιβής με εκχώρηση ή μεταβίβαση μέρους του αντικειμένου της υποθέσεως, καθόσον πρόκειται περί έργου που έχει ανατεθεί αποκλειστικά σε δικηγόρους, και μάλιστα μόνο σ' αυτούς, κατ' αποκλεισμό των δικολάβων (βλ. άρθρο 92 παρ. 4 και 5 του ν.δ. 3026/1954). Μια τέτοια συμφωνία είναι απολύτως άκυρη, σύμφωνα με το άρθρο 174 ΑΚ, ως αντικείμενη στις προαναφερθείσες διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, οι οποίες είναι απαγορευτικές, δε διασώζεται δε το κύρος της συμφωνίας αυτής ούτε και στην περίπτωση κατά την οποία είχε προβλεφθεί ο διορισμός δικηγόρου από πληρεξούσιο μη δικηγόρο, εκεί όπου ο νόμος το απαιτεί, αφού την επιμέλεια διεξαγωγής και έκβασης της όλης υπόθεσης την έχει ο πληρεξούσιος μη δικηγόρος και όχι ο διοριζόμενος απ’ αυτόν προς επιχείρηση μεμονωμένων πράξεων, δικηγόρος.                                                    
(βλ. ΑΠ 328/2001 Δ/νη 2001.1295, ΑΠ 1403/1992  ΤΝΠ Ισοκράτης, ΕφΑθ Δνη 1998.623, ΕφΑΘ 1191/1991 Αρμ 1991.330). 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΑΚ 181, δικαιοπραξία, της οποίας ένα μέρος είναι άκυρο, παραμένει ισχυρή κατά το υπόλοιπο και μόνο κατ' εξαίρεση μπορεί να συνάγεται ή να αποδεικνύεται ότι, κατά τη βούληση των μερών, η ακυρότητα καταλαμβάνει όλη τη δικαιοπραξία, δηλαδή καθιερώνεται ερμηνευτικός κανόνας υπέρ της μερικής ακυρότητας (ΑΠ 1194/2000 ΕλλΔνη2000.1600, ΑΠ 804/1980 ΝοΒ 1981.72, ΑΠ 305/1979 ΝοΒ 1979.1296, ΑΠ 1492/1977 ΝοΒ 1981.1990, ΕφΑΘ 9518/1999 ΕλλΔνη 2001.1659) Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης του ΑΚ 181 είναι: 1. δικαιοπραξία της οποίας κάποιο μέρος είναι άκυρο, 2. διαιρετότητα της δικαιοπραξίας, ώστε να κατανέμεται σε περισσότερα μέρη, 3. η ακυρότητα να πλήττει μέρος μόνο της δικαιοπραξίας, ώστε το υπόλοιπο να παραμένει άθικτο (ΑΠ 305/1979 ΝοΒ 1979.1296, ΠΠΑΘ 3517/1983 ΕλλΔνη 1984/216, Καράκωστας/Τριάντος/Βαρελά, ΑΚ, άρθρο 181 αρ. 621). Η ακυρότητα του μέρους συμπαρασύρει όλη τη δικαιοπραξία, αν συνάγεται ότι τα μέρη δε θα την επιχειρούσαν χωρίς το άκυρο μέρος. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να αναζητηθεί ερμηνευτικά όχι η πραγματική, αλλά η υποθετική ή η εικαζόμενη θέληση που θα είχαν οι δικαιοπρακτούντες κατά την κατάρτιση της δικαιοπραξίας, αν γνώριζαν την ακυρότητα του μέρους, με βάση και τις 173 και 200 ΑΚ, δηλαδή το δικαστήριο συμπληρώνει με νομικό πλάσμα τη θέληση των μερών. Η εξακρίβωση της θέλησης των μερών θα γίνει με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και με κριτήρια αντικειμενικά, όπως η φύση της δικαιοπραξίας και ο επιδιωκόμενος σκοπός και υποκειμενικά, όπως τα ελατήρια, οι συνήθειες και τα συμφέροντα των δικαιοπρακτούντων (βλ. Νικολόπουλο σε Σ.Ε.ΑΚ Γεωργιάδη, υπό το άρθρο 181, αρ. 1, 4, σελ. 322-323 με τις εκεί παραπομπές σε θεωρία και νομολογία). Τέλος, εάν η σύμβαση κριθεί άκυρη στο σύνολό της, τότε ο πλουτισμός του αντισυμβαλλομένου στερείται νομίμου αιτίας και ο βλαπτόμενος από την ακυρότητα της συμβάσεως δύναται να αναζητήσει την παροχή που κατέβαλε σε εκτέλεση της ακύρου συμβάσεως κατά τις διατάξεις των άρθρων 904 επ. ΑΚ (ΠΠΠειρ 2881/2004 ΑρχΝ 2006.214).

«… Με την υπό κρίση αγωγή, κατ' εκτίμηση του περιεχομένου της, η ενάγουσα εκθέτει ότι τυγχάνει ετερόρρυθμη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκτίμησης και της αξιολόγησης ακινήτων και ότι στο πλαίσιο της ως άνω δραστηριότητας της συνήψε, στην τοπική κοινότητα Περάσματος Νομού Φλώρινας, την 27-09-2007 με τον εναγόμενο, ο οποίος τύγχανε ιδιοκτήτης των υπό στοιχεία Κ.Π. …, …, … και … ακινήτων, κειμένων εντός εκτάσεως συνολικού εμβαδού 1.259.593,05 τ.μ. που ευρίσκεται στην περιοχή των Δήμων Περάσματος και Φλώρινας του Νομού Φλώρινας και η οποία κηρύχθηκε αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα για λόγους δημόσιας ωφελείας [και συγκεκριμένα για την κατασκευή του Φράγματος Τριανταφυλλιάς καθώς και δανειοθαλάμων (Θ4-Θ5-Θ6-Θ7-Θ8)], δυνάμει της με αριθμό 1007816/697/0010/24-02-2005 Κ.Υ.Α. Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 233Δ'/04-03-2005), το από 27-09-2007 ιδιωτικό συμφωνητικό, απλό αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην υπό κρίση αγωγή, αποτελώντας ένα σώμα με αυτή. Ότι, δυνάμει του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού, η ενάγουσα εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση να οργανώσει και να συντονίσει τους νομικούς και τεχνικούς συμβούλους της σχετικά με: α. την κατάθεση αιτήσεων και ενστάσεων ενώπιον των αρμοδίων αρχών, β. τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, γ. τη σύνταξη τεχνικών μελετών, εκθέσεων καθώς και άλλων αναγκαίων εγγράφων, δ. τη σύνταξη και κατάθεση δικογράφων και ε. την παράσταση ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών, προκειμένου ο εναγόμενος να επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατή αποζημίωση της απαλλοτριωθείσας περιουσίας του, έναντι αμοιβής, η οποία καθορίσθηκε σε ποσοστό 10%, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., επί του επιδικασθέντος από το αρμόδιο Δικαστήριο ποσού, στο πλαίσιο της δίκης για τον καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδας. Ότι η ενάγουσα εταιρεία εκτέλεσε προσηκόντως και εμπροθέσμως τα συμφωνηθέντα, ήτοι προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα να επιδικασθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο ως αποζημίωση για τις απαλλοτριωθείσες ιδιοκτησίες του εναγομένου το συνολικό ποσό των ….. €, όπως αυτό αναλυτικά επιμερίζεται στην υπό κρίση αγωγή για εκάστη απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία. Ότι το ως άνω ποσό ήταν πολλαπλάσιο σε σχέση με το ποσό που επιδικάσθηκε ως προσωρινή τιμή μονάδος απαλλοτρίωσης των ως άνω ιδιοκτησιών από το Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας, σε χρονικό σημείο κατά το οποίο δεν είχε συναφθεί η μεταξύ των διαδίκων σύμβαση και συνεπώς η ενάγουσα εταιρεία δεν είχε εισέτι προσφέρει τις συμβουλές και υπηρεσίες της στον εναγόμενο. Ότι ο εναγόμενος, κατά παράβαση ρητού συμβατικού όρου του ως άνω ιδιωτικού συμφωνικού, δεν της κατέβαλε τη συμφωνηθείσα αμοιβή ύψους ……………..€ (…………… € χ 10%) πλέον του αναλογούντος σε αυτή ΦΠΑ 23 % …………… €. Ενόψει των ανωτέρω, η ενάγουσα ζητεί, με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, και με μοναδική βάση της υπό κρίση αγωγής τη μεταξύ των διαδίκων καταρτισθείσα σύμβαση έργου, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει σε αυτή το ποσό των ... € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 23 %, ήτοι το συνολικό ποσό των … €, με το νόμιμο τόκο από την 16-09-2013, ημερομηνία κατάθεσης της αποζημίωσης για τις απαλλοτριωθείσες ιδιοκτησίες του εναγομένου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, άλλως, από την επίδοση της υπό κρίση αγωγής έως την πλήρη εξόφληση και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αγωγή, η οποία αρμοδίως καθ' ύλη και κατά τόπο εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, δυνάμει εγκύρως καταρτισθείσας ρήτρας παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας (άρθρα 14 παρ. 1α και 42-43 ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία, τυγχάνει μη νόμιμη και ως εκ τούτου απορριπτέα, καθώς από την επισκόπηση του δικογράφου αυτής, στο οποίο, ως προελέχθη, ενσωματώνεται αυτούσιο το μεταξύ των διαδίκων καταρτισθέν ιδιωτικό συμφωνητικό, στο άρθρο 2.1. περ. δ και ε του οποίου προβλέπεται ότι η ενάγουσα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις, ανέλαβε την υποχρέωση να συντονίζει και να οργανώνει τους τεχνικούς και νομικούς συμβούλους της σχετικά με τη σύνταξη και κατάθεση δικογράφων και την παράσταση ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών, προκύπτει ότι μεταξύ των διαδίκων έχει συναφθεί δικαιοπραξία, μέρος της οποίας αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη του νόμου (174 ΑΚ). Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της επίδοξης σύμβασης, αλλά και από τα λοιπό εκτιθέμενα στο δικόγραφο της υπό κρίση αγωγής, η ενάγουσα εταιρεία είχε αναλάβει το συνολικό χειρισμό της ως άνω υπόθεσης του εναγομένου και μάλιστα με παραστάσεις ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών, σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 2.1 περ. ε του από 27-09-2007 ιδιωτικού συμφωνητικού, με την έννοια της παρακολούθησης αυτής σε κάθε στάδιο μέχρι την τελική διεκπεραίωση, που εν προκειμένω ήταν η έκδοση της με αριθμό 25/2011 απόφασης του Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης των απαλλοτριωθέντων ακινήτων του εναγομένου, με εξάρτηση μάλιστα του είδους της αμοιβής της από την έκβαση της εν λόγω δίκης, δεδομένου ότι η αμοιβή της έχει συμφωνηθεί σε ποσοστό επί της επιδικασθείσας από το ως άνω Δικαστήριο οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης. Πλην όμως, τα ανωτέρω συνιστούν ενέργειες στις οποίες δικαιούνται να προβαίνουν αποκλειστικά και μόνον Δικηγόροι (με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 39 ν.δ. 3026/1954 εξαιρέσεις αυτοπρόσωπης παράστασης του ιδίου του διαδίκου, οι οποίες εν προκειμένω δεν συντρέχουν), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας απόφασης, με αποτέλεσμα το συναφθέν μεταξύ των διαδίκων από 27-09-2007 ιδιωτικό συμφωνητικό να τυγχάνει άκυρο, καθ' ο μέρος τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2.1 περ. δ και ε και 3 αυτού, αντιβαίνουν στις αναφερόμενες στη νομική σκέψη της παρούσας διατάξεις αναγκαστικού δικαίου του ν.δ. 3026/1954, το οποίο εφαρμόζεται εν προκειμένω, λόγω του χρόνου σύναψης της επίδικης σύμβασης (27-09-2007), που προηγείται της κατάργησης του από το Ν. 4194/2013 (βλ. άρθρο 166 αυτού). Μάλιστα, κατ' εξαίρεση του ερμηνευτικού υπέρ της μερικής ακυρότητας κανόνα του άρθρου 181 ΑΚ και δεδομένου ότι αντικείμενο της επίδικης δικαιοπραξίας αποτελούν τόσο τεχνικές όσο και νομικές υπηρεσίες, οι οποίες συμφωνήθηκαν να παρασχεθούν από την ενάγουσα εταιρεία έναντι συνολικής αμοιβής, καθοριζομένης σε ποσοστό επί της επιδικασθείσας αποζημίωσης, χωρίς να γίνεται σαφής διαχωρισμός αυτών (των υπηρεσιών), αλλά και του αναλογούντος σε έκαστη εξ αυτών μερικότερου ποσοστού αμοιβής, αυτή (επίδικη δικαιοπραξία) δε μπορεί να κατατμηθεί σε περισσότερα μέρη, έτσι ώστε το έγκυρο μέρος αυτής (παρασχεθείσες από αυτήν τεχνικές υπηρεσίες) να ισχύει ως αυτοτελής δικαιοπραξία μετά την αφαίρεση του άκυρου μέρους. Μάλιστα, κατά την εικαζόμενη από το παρόν Δικαστήριο βούληση των μερών, όπως αυτή συνάγεται ερμηνευτικά με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών (ΑΚ 288) και με κριτήρια τόσο αντικειμενικά (αμέσως ως άνω αναφερόμενη φύση της επίδικης δικαιοπραξίας), όσο και υποκειμενικά (τα ελατήρια που ώθησαν τα μέρη στη σύναψη αυτής, ήτοι αφενός μεν ο εναγόμενος επιθυμούσε το συνολικό χειρισμό της επίδικης υπόθεσης, τόσο κατά το τεχνικό, όσο και κατά το νομικό σκέλος αυτής, από την ενάγουσα, ήτοι επιθυμούσε να προβεί αυτή, δια των συνεργατών σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εισπράξει τη μέγιστη δυνατή αποζημίωση, η δε τελευταία ανέλαβε το συντονισμό της ως άνω υπόθεσης, σε όλα τα σκέλη αυτής, προσβλέποντας στην είσπραξη της αναλογούσας στο σύνολο των ενεργειών της αμοιβής), προκύπτει ότι, αν τα συμβαλλόμενα μέρη γνώριζαν την ακυρότητα του μέρους κατά το χρόνο σύναψης αυτής, δε θα την επιχειρούσαν καθόλου. Συνεπώς, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας, η ως άνω ακυρότητα του μέρους συμπαρασύρει όλη τη δικαιοπραξία.
Ενόψει των ανωτέρω, και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η ενάγουσα δεν επιχειρεί να θεμελιώσει την αξίωση που διατηρεί κατά του εναγομένου σε κάποια επικουρική βάση (λ.χ. του αδικαιολόγητου πλουτισμού, βλ. διαλαμβανόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας), πρέπει η υπό κρίση αγωγή να απορριφθεί ως νόμω αβάσιμη και να επιβληθεί ή δικαστική δαπάνη του εναγόμενου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του, νομίμως υποβληθέντος με τις προτάσεις του, σε βάρος της ενάγουσας, λόγω της ήττας της στην παρούσα δίκη (176 και 191 παρ.2 ΚΠολΔ), σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Απορρίπτει την υπό κρίση αγωγή…»
Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/