Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

5ο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου5ο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου
ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ :  Παρασκευή 10 & Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017
ΤΟΠΟΣ : Ξενοδοχείο “Elite City Resort”, Καλαμάτα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017
17:30
Α’ Συνεδρία
Προεδρεύουσα: Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Η κοινή συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες κατά τη συμβίωση
και μετά τη διακοπή της συμβίωσης

Ευγενία Δακορώνια, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Χρόνος, τρόπος, μέτρο και περιεχόμενο της διατροφής σε ομαλές περιόδους
και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης

Γεώργιος Λαδογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Διάλειμμα
Συζήτηση
Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017
9:30
Β’ Συνεδρία
Προεδρεύων: Απόστολος Γεωργιάδης, Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Διατροφή μετά το διαζύγιο ιδίως για λόγους επιείκειας
Ρόη Παντελίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής και υπηρεσιών επί πρόκλησης θανάτου
ή σωματικής βλάβης του ενός συζύγου

Κατερίνα Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Συζήτηση
Διάλειμμα
12:00
Γ’ Συνεδρία
Προεδρεύων: Ιωάννης Τέντες, Επίτιμος Eισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γενικός Γραμματέας ΕΟΔ
Αλληλεπίδραση της καταβολής διατροφής ανηλίκου με την επιμέλεια
και την παρεμπόδιση της επικοινωνίας

Παναγιώτης Νικολόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Καταχρηστική άσκηση της αξίωσης διατροφής
Ευριπίδης Ρίζος, Επίκουρος Καθηγητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Συζήτηση
Διάλειμμα
18:00
Δ’ Συνεδρία
Προεδρεύων: Ιωάννης Σπυριδάκης , Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Η διατροφή μεταξύ αδελφών και κατιόντων προς ανιόντες
Μαρία Τατσέλου, ΔΝ, Εφέτης Αθηνών
Εφαρμοστέο δίκαιο, διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων
σε θέματα διατροφής σύμφωνα με τον Κανονισμό 4/2009

Γεώργιος Παπαγεωργίου, Εφέτης Αθηνών
Το ποινικό αδίκημα της παραβίασης υποχρέωσης διατροφής
Νικόλαος Δεληδήμος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών
Διάλειμμα
Συζήτηση
Σύνοψη Συμπερασμάτων του συνεδρίου
Θεοφανώ Παπαζήση, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

 
Πληροφορίες-Εγγραφές:
Ελένη Στεφανίδη
Τ. 210 36 78 858 - 975, F. 210 36 78 857
www.nb.org
e-mail: stefanel@nb.org

Πληροφορίες:

Κωνσταντίνος Κουτσουλέλος, Ταμίας ΕΟΔ
Τ. 210 36 35 790, F. 210 36 03 617
www.eod.gr
e-mail: koutsoulelos.k@dsa.gr


Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

Αναγνώριση ακυρότητας πρακτικού συμβιβασμού που ρύθμισε το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα


Παρατίθεται απόσπασμα της υπ.αρ. 1090/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που δέχτηκε την αγωγή της μητέρας – ενάγουσας και ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ την ακυρότητα του περιεχόμενου, στο, με αριθμό …. /2013 πρακτικό συμβιβασμού του τμήματος ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, συμβιβασμού μεταξύ των διαδίκων, σχετικά με την επικοινωνία του εναγόμενου με τα ανήλικα τέκνα του. «… Επειδή το άρθρο 1520 ΑΚ, όπως ισχύει μετά το Ν. 1329/1983, ορίζει ότι ο γονέας, μετά του οποίου δεν διαμένει το ανήλικο τέκνο, διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής μετ' αυτού επικοινωνίας και ότι στην περίπτωση αυτή τα σχετικά με την επικοινωνία κανονίζονται ειδικότερα από το δικαστήριο. 

Από τη διάταξη αυτή, συνδυαζόμενη προς το όλο πλέγμα των διατάξεων του οικείου κεφαλαίου του ΑΚ και ιδία προς τα άρθρα 1510 παρ. 1, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 παρ. 2-3, 1518 και 1519 ΑΚ, προκύπτει ότι στις ρυθμιζόμενες αυτές προσωπικές σχέσεις γονέων και τέκνων, στις οποίες περιλαμβάνεται και το αναφαίρετο προσωπικό δικαίωμα του γονέως να διατηρεί μετά του ανηλίκου τέκνου του, που δεν διαμένει μαζί του, προσωπική επικοινωνία, προέχει πάντοτε το καλώς εννοούμενο συμφέρον του τέκνου. Στην εξυπηρέτηση δε κυρίως αυτού του συμφέροντος του τελευταίου αποβλέπει τόσο η προσωπική επικοινωνία του ανηλίκου τέκνου με το γονέα του όσο η, θεσπιζόμενη, πλέον, ρητώς, από το νόμο (άρθρο 1520 παρ. 2 ΑΚ όπως αυτό ισχύει μετά το Ν. 1329/1993), υποχρέωση των γονέων να μη παρεμποδίζουν την προσωπική επικοινωνία του τέκνου των με τους απωτέρους ανιόντες του τελευταίου, εκτός αν υπάρχει σοβαρός περί του αντιθέτου λόγος, αφού και στις δύο περιπτώσεις η επικοινωνία αυτή αποβλέπει και συμβάλλει στην καλή ψυχοπνευματική ανάπτυξη και σωματική διάπλαση του ανήλικου τέκνου. Στη περίπτωση, όμως, που υπάρχει απειλή κινδύνου, δια το τέκνο, από τη προσωπική αυτή επικοινωνία με το γονέα, ένεκα τυχόν υφισταμένης ψυχοσωματικής ασθένειας του γονέως του ανηλίκου ή του χαρακτήρος του τελευταίου ή από άλλο σχετικό λόγο, δεν δύναται μεν να απαγορευθεί τελείως η προσωπική αυτή επικοινωνία, δύναται όμως να περιορισθεί, είτε ως προς το χρόνο, το τόπο και τη συχνότητα της, είτε και κατ' άλλο τρόπο (λχ. δια της παρουσίας και τρίτου προσώπου κατά την προσωπική επικοινωνία κλπ). Η προσωπική αυτή επικοινωνία ρυθμίζεται μέσα στα πλαίσια του συμφέροντος του ανηλίκου τέκνου ανάλογα με τη ψυχοπνευματική και σωματική κατάσταση του τέκνου και των τυχόν υφισταμένων άλλων αναγκών του, ώστε να ικανοποιείται και η ανάγκη της μη αποξενώσεώς του από τυχόν υπάρχοντα άλλα αδέλφια του, της μη διαταράξεως της εκπαιδεύσεως του κλπ., ενώ σε δεύτερο στάδιο λαμβάνεται υπ' όψιν και το εκ του δεσμού του αίματος απορρέον αίσθημα στοργής του δικαιούμενου να ασκήσει το δικαίωμα της επικοινωνίας αυτής γονέως. 

Τη στάθμιση όλων αυτών των παραγόντων ο νόμος (άρθρο 1520 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. όπως ισχύει μετά το Ν. 1329/1983) έχει αναθέσει στο αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο τελικώς με την απόφαση του παρεμβαίνει αποφασιστικώς και κανονίζει ειδικότερα τα της προσωπικής αυτής επικοινωνίας. Η απόφαση αυτή είναι πάντως δυνατόν να τροποποιηθεί, οποτεδήποτε, εφόσον τούτο επιβάλλεται από το καλώς εννοούμενο συμφέρον του ανηλίκου τέκνου, το οποίο προσδιορίζουν οι παραπάνω όροι, καταστάσεις και οι συντρέχουσες περιπτώσεις. Η σχετική δικαστική κρίση περί της προσωπικής επικοινωνίας στην απόφαση είναι δεσμευτική δια τους γονείς και τους ανιόντες του ανηλίκου και δύναται να εκτελεσθεί αναγκαστικώς, κατά τις οικείες διατάξεις του ΚΠολΔ με τη παρέμβαση των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας. Για τη συνδρομή των ως άνω αποφασιστικών κριτηρίων ρύθμισης ενός δικαιώματος, που έχει έντονο τον προσωπικό και ηθικό χαρακτήρα, όπως είναι το περιλαμβανόμενο στις προσωπικές σχέσεις γονέων και τέκνων δικαίωμα της επικοινωνίας του γονέως μετά του ανηλίκου τέκνου του (άρθρο 1520 ΑΚ), κύριο ζήτημα αποτελεί και ερευνάται από το δικαστήριο κυρίως το καλώς εννοούμενο συμφέρον του ανηλίκου και όχι η βούληση των γονέων του. Διότι, ναι μεν κατά τεκμήριο οι γονείς πάντοτε ενδιαφέρονται δια τα τέκνα τους, χωρίς όμως να είναι και βέβαιο ότι, αντικειμενικώς ερευνωμένη, η βούληση αυτή των γονέων ταυτίζεται με το πραγματικό συμφέρον του τέκνου. 

Κατά συνέπειαν, το δικαίωμα αυτό δεν είναι δεκτικό δικαστικού συμβιβασμού (άρθρ. 293 παρ. 1 ΚΠολΔ), που αποτελεί σύμβαση διφυούς χαρακτήρος, δηλαδή συμφωνία ιδιωτικού δικαίου, αλλά συγχρόνως και δικονομική σύμβαση συναπτόμενη κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, και αφορά το επίδικο δικαίωμα. Άρα η σύμβαση των γονέων του ανηλίκου τέκνου, έστω και αν ο συμβιβασμός αυτός περιέχεται σε πρακτικό δημοσία συνεδριάζοντος δικαστηρίου, αφού αφορά το ανεπίδεκτο διαθέσεως δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του γονέως μετά του ανηλίκου τέκνου του, δεν είναι έγκυρος και δεν συνεπάγεται ούτε την αυτοδίκαια κατάργηση της δίκης, στην οποία αναφέρεται. Η ακυρότητα δε αυτή δύναται να αναγνωριστεί και με αναγνωριστική αγωγή του έχοντος έννομο συμφέρον, για την αναγνώρισή της, ετέρου γονέως. Αντίθετη προς τα ανωτέρω εκδοχή, δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη ρύθμιση της διατάξεως του άρθρου 1441 ΑΚ, που αναφέρεται στην έκδοση, μετά από κοινή αίτηση αμφοτέρων των συζύγων και κατά ειδική διαδικασία, συναινετικού διαζυγίου, αφού η προβλεπομένη στη διάταξη αυτή συμφωνία των διαδίκων και περί των προσωπικών σχέσεων μετά των εκ του γάμου των τέκνων των κλπ. πρέπει να εγκριθεί και από το δικαστήριο έχει δε όλως προσωρινή ισχύ και σε άλλο σκοπό αποβλέπει (ΑΠ 941/1996, ΑΠ 1461/1997, δημοσίευση ΝΟΜΟΣ)….»

Πηγή: www.dsa.gr 


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/ 


Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Δικαστική κρίση ότι το επίδομα λόγω νοητικής υστέρησης του ανηλίκου τέκνου που λαμβάνει η μητέρα ύψους 300 ευρώ, δεν προσμετράται στον υπολογισμό της διατροφής.Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 1060/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

«… Με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα εκθέτει ότι με τον καθ’ ου η αίτηση τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, καθώς και ότι η έγγαμη συμβίωση τους έχει διασπαστεί οριστικά από τον ….. του 2015, επικαλούμενη δε επείγουσα περίπτωση, ζητεί : α) να ανατεθεί σε αυτήν προσωρινά αποκλειστικά η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων της, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον τους, β) να υποχρεωθεί ο καθ’ ου η αίτηση να καταβάλλει σε αυτήν ατομικά το ποσό των 300 ευρώ, καθόσον η έγγαμη συμβίωση διακόπηκε για εύλογη αιτία και συγκεκριμένα λόγω της σύναψης εξωσυζυγικής σχέσης από τον καθ’ ου και της αποχώρησης του τελευταίου από τη συζυγική οικία, ενώ δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή της, διότι στερείται πόρων, και υπό την ιδιότητα της ως ασκούσας την επιμέλεια του προσώπου των ως άνω ανηλίκων τέκνων της και για λογαριασμό τους, τα οποία αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό του, το ποσό των 440 ευρώ για έκαστο εξ αυτών ως προσωρινή διατροφή, προκαταβολικά την πρώτη εκάστου μηνός, από την επίδοση της αίτησης με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας παροχής. Τέλος ζητεί να καταδικασθεί ο καθ’ ου στα δικαστικά της έξοδα.
Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 341, 345, 346, 1389, 1390, 1391, 1392, 1485, 1486, 1493, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518, 1520 ΑΚ, 728, 729, 735, 176, 191 παρ.2 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της, ερήμην του καθ’ ου η αίτηση, ο οποίος κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της εμφανίσθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου με την πληρεξούσια δικηγόρο ……………. και υπέβαλε αίτημα αναβολής της υπό κρίση υποθέσεως, το οποίο έγινε δεκτό αναβληθείσας της συζήτησης για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης (βλ. τη σχετική επισημείωση του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου στο πρώτο φύλλο της υπό κρίση αιτήσεως). Ο τελευταίος όμως δεν εμφανίσθηκε στη δικάσιμο αυτή κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του εκθέματος. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 699 ΚπολΔ).
Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος ... των εγγράφων τα οποία νομότυπα προσκομίζει η αιτούσα, όλα όσα ανέπτυξε η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας στο ακροατήριο, καθώς και με το έγγραφο σημείωμα της, και από όλη, γενικά, τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο την …. στην ……  Αττικής, από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, τη ... που γεννήθηκε στις ….. 2009, ηλικίας ήδη επτά ετών και τον ...που γεννήθηκε την …… 2011, ηλικίας ήδη πέντε ετών. Οι σχέσεις των διαδίκων υπήρξαν για αρκετά χρόνια αρμονικές, πλην όμως από το έτος 2012 διαταράχθηκαν αποκλειστικά εξαιτίας της συμπεριφοράς του καθ’ ου, ο οποίος συνήψε εξωσυζυγική σχέση και τον ……. του 2015 αποχώρησε από τη συζυγική οικία και έκτοτε συμβιώνει με τη νέα του σύντροφο. Εφόσον δε η διακοπή της συμβίωσης των διαδίκων προήλθε, όπως προαναφέρθηκε, ως αποτέλεσμα της ως άνω συμπεριφοράς του καθ’ ου, θεωρείται ότι υφίσταται εύλογη, για την αιτούσα, αιτία και δικαιούται διατροφής, κατ’ αρχήν, έναντι του συζύγου της, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με τις ανάγκες της, όπως είχαν διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, συνεκτιμωμένων και των νέων αναγκών της που προέκυψαν από τη χωριστή διαβίωση, υπό την προϋπόθεση ότι από τις εκατέρωθεν οικονομικές δυνάμεις των διαδίκων συζύγων και το συσχετισμό των οφειλόμενων εκατέρωθεν συμβολών προκύπτει διαφορά υπέρ της. Σχετικά πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα πριν από τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης της δεν εργαζόταν και το κύριο βάρος συντήρησης της οικογένειας των διαδίκων έφερε ο καθ’ ου με αποτέλεσμα η αιτούσα να απολάμβανε μέρος των εισοδημάτων του συζύγου της. Εξάλλου πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα εργάζεται ήδη σε επιχείρηση …… αποκερδαίνοντας περίπου το ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως, ενώ αυτή και τα τέκνα της διαμένουν σε μισθωμένη οικία, επιβαρυνόμενη με δαπάνη στέγασης, διαθέτει ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας ……….., δεν έχει οποιαδήποτε άλλη περιουσία ή εισοδήματα από άλλη πηγή, ενώ κατά τα λοιπά, οι σημερινές (μετά τη διάσταση) ανάγκες της αιτούσας είναι οι συνήθεις των γυναικών της ηλικίας της (τροφή, ένδυση-υπόδηση, ψυχαγωγία).
Εξάλλου, ύστερα από τα παραπάνω, πιθανολογήθηκε ότι λόγω της διακοπής της συμβιώσεως των διαδίκων συζύγων αποκλείεται η άσκηση της επιμέλειας στα ανήλικα τέκνα των διαδίκων από κοινού από αυτούς. Από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης η αιτούσα ασκεί εν τοις πράγμασι προσωρινά την επιμέλεια των ως άνω ανηλίκων τέκνων τους, τα οποία διαμένουν μαζί της και έχει στενό ψυχικό δεσμό με αυτά. Η μητέρα τους ανταποκρίνεται πλήρως στην άσκηση των μητρικών της καθηκόντων, καθόσον τα περιβάλλει, φροντίζει και ανατρέφει με στοργή και αγάπη. Είναι δε η πλέον κατάλληλη και ικανή να τους προσφέρει ένα ήρεμο και ομαλό οικογενειακό περιβάλλον και να συμβάλει θετικά και υπεύθυνα στην περαιτέρω ομαλή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη. Η ευαίσθητη ηλικία στην οποία βρίσκονται αυτά απαιτεί πρωτίστως τη συμπαράσταση της μητέρας, της οποίας η στοργή και φροντίδα αποτελούν αναντικατάστατο εφόδιο για τη φυσιολογική ψυχοσωματική τους ανάπτυξη. Η επιθυμία, η διάθεση, αλλά και η γνώση και ικανότητα, να προσφέρει στα τέκνα της τη στοργή και φροντίδα που χρειάζονται, αποτελούν μοναδικά στοιχεία που λειτουργούν θετικά υπέρ της προσωρινής ανάθεσης της επιμελείας στην τελευταία. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το Δικαστήριο και με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων τέκνων κρίνει ότι το καλώς νοούμενο συμφέρον των ανηλίκων επιβάλλει να ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων αποκλειστικά στην αιτούσα μητέρα τους. Ακολούθως από τα ίδια παραπάνω αποδεικτικά μέσα πιθανολογήθηκε ότι τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους τη διατροφή τους, γιατί στερούνται περιουσίας και εισοδημάτων και λόγω της ανηλικότητάς τους δεν μπορεί να γίνει λόγος για εργασία και πορισμό από αυτήν εισοδημάτων προς κάλυψη των διατροφικών τους αναγκών. Επομένως, αυτά έχουν δικαίωμα διατροφής σε χρήμα κατά μήνα προκαταβαλλομένης, έναντι του πατέρα τους. Τα ως άνω τέκνα των διαδίκων διαμένουν με τη μητέρα τους σε μισθωμένη οικία, για την οποία η τελευταία καταβάλλει ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 250 ευρώ, βαρύνονται με δαπάνες στεγάσεως καθώς και με την αναλογία τους επί των δαπανών ύδρευσης, θέρμανσης και ηλεκτροφωτισμού της εν λόγω οικίας, στην οποία διαμένουν. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι η θυγατέρα των διαδίκων... είναι μαθήτρια της Β΄ τάξης δημοτικού σχολείου, ενώ ο γιός τους ... φοιτά σε νηπιαγωγείο, ο τελευταίος δε πάσχει από αυτισμό και η νοημοσύνη του τοποθετείται στο επίπεδο της βαριάς νοητικής στέρησης, ενώ για την ως άνω πάθηση καταβάλλεται στην αιτούσα ως νόμιμη αντιπρόσωπο αυτού, λόγω της ανηλικότητας του το ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως, το οποίο, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, δεν δύναται να προσμετρηθεί στη διατροφή του τέκνου, ούτε να μειώσει την υποχρέωση διατροφής που βαρύνει τον υπόχρεο. Οι λοιπές δαπάνες τους, που απαιτούνται μηνιαίως για διατροφή εν στενή εννοία, ένδυση-υπόδηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εξωσχολικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία, προσωπικά καθημερινά έξοδα («χαρτζιλίκι») και αυτές που αντιστοιχούν στην αναλογία τους στις δαπάνες των λειτουργικών εξόδων της οικίας, όπου διαμένουν με την αιτούσα μητέρα τους είναι οι συνήθεις των συνομηλίκων τους, της αυτής, από απόψεως οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων τους, καταστάσεως. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι ο καθ’ ου η αίτηση εργάζεται ως τεχνίτης στην επιχείρηση του... με μηνιαίο μισθό 1.500 ευρώ, ενώ διαθέτει ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας ….. Ο καθ’ ου δεν διαθέτει άλλη κινητή η ακίνητη περιουσία, δεν βαρύνεται με διατροφή τρίτου προσώπου, πλην των τέκνων του, και έχει να αντιμετωπίσει τις συνήθεις βιοτικές και βιοποριστικές δαπάνες κοινωνού αντίστοιχης με αυτόν ηλικίας. Με βάση τις προαναφερόμενες περιστάσεις, αναγόμενες στο καθεστώς της εγγάμου συμβιώσεως των διαδίκων, δικαιολογείται η αναζήτηση από την τελευταία ανάλογου, προς διατροφή της, μέρους από τα εισοδήματα του καθ’ ου συζύγου της. Περαιτέρω, με βάση τις ανάγκες των διαδίκων, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής τους και όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τη χωριστή τους διαβίωση, η διατροφή, την οποία δικαιούται η σύζυγος από τον καθ’ ου ανέρχεται στο ποσό των 250 ευρώ το μήνα, που ενόψει των συντρεχουσών περιστάσεων, θα απολάμβανε αυτή, από το σύζυγό της υπό καθεστώς συμβιώσεως, και πρέπει να καταβάλλεται προκαταβολικά την πρώτη ημέρα κάθε μήνα από την επίδοση της αίτησης. Περαιτέρω με βάση τις προεκτεθείσες διατροφικές ανάγκες των ως άνω τέκνων, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής τους, με συνεκτίμηση και των συνθηκών της ζωής και των οικονομικών δυνατοτήτων του πατέρα τους, από τις οποίες αυτές συμπροσδιορίζεται, η ανάλογη διατροφή που δικαιούνται αυτά έναντι του πατέρα τους, λαμβανομένων υπόψη και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ για έκαστο εξ αυτών. Με το ποσό αυτό μπορούν να καλυφθούν όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την ανατροφή τους, ώστε να εξασφαλισθεί επίπεδο διαβίωσής τους ανταποκρινόμενο προς το επίπεδο που αρμόζει στην ηλικία τους και προς το επίπεδο ζωής του πατέρα τους.
Ενόψει όλων των ανωτέρω πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει να επιβληθεί μέρος των δικαστικών εξόδων της αιτούσας σε βάρος του καθ’ ου η αίτηση (άρθρο 178 παρ.1 ΚΠολΔ), και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη διάταξη του άρθρου 12 § 2 του Ν 3226/2004 (ΑΠ 2236/2013, ΤΝΠ Νόμος), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του καθ’ ου η αίτηση.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στην αιτούσα αποκλειστικά την άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων της ...

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ’ ου η αίτηση να προκαταβάλει προσωρινά στην αιτούσα, εντός της πρώτης ημέρας εκάστου μηνός αρχής γενομένης από την επίδοσης της αίτησης ως προσωρινή σε χρήμα μηνιαία διατροφή α) ατομικά στην ίδια το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ και β) για λογαριασμό εκάστου εκ των ανηλίκων τέκνων της το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε μηνιαίας παροχής έως την ολοσχερή εξόφληση.


ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον καθ’ ου μέρος των δικαστικών εξόδων της αιτούσας, τα οποία ορίζει σε διακόσια (200) ευρώ και επιδικάζει αυτά υπέρ του Ελληνικού 


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/ Δημοσίου…»  

Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Ένα χρήσιμο βιβλίο για την Νηπιαγωγό
Το βιβλίο αυτό έχει σαν πρώτο στόχο να εμπλουτίσει το ρόλο της Νηπιαγωγού στην πολυπλοκότητα της σημερινής εποχής.
Μέσα από τα θεωρητικά στοιχεία – αλλά και τις πρακτικές επισημάνσεις- διευκολύνεται η οριοθέτηση του ρόλου της, άρα και η αυτοπροστασία της από την εξουθένωση.
Ο δεύτερος στόχος του βιβλίου είναι να διευκολύνει άμεσα και πρακτικά την Νηπιαγωγό στο καθημερινό της έργο με τα παιδιά. 
Εφαρμόζοντας τις «ασκήσεις για την τάξη», προάγει βασικά ζητούμενα του ψυχοπαιδαγωγικού σκοπού του Νηπιαγωγείου ως θεσμού.  
Συγκεκριμένα, προάγει την ένταξη των παιδιών στην τάξη, την αποδοχή και την αξιοποίηση της διαφορετικότητας, τη συνεργασία και  την επικοινωνία μεταξύ τους.

--

Εκδόσεις Θυμάρι
Τηλ. 210 3634901Maria Pirounaki-Lioni , B.A., M.A., Ph.D.
Social Psychologist, Systemic Counselor & Psychotherapist                      
Private Practice: Paramythias 28-30, Athens , 104 35 (Metro station Keramikos)
Tel  2106892696 mob. +30.6970884118
e -mail: marpyr@hotmail.com, website: www.mariapirounaki.gr        


Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Για την απόδειξη της διάστασης στην ΕφορίαΓια την απόδειξη της διάστασης των συζύγων, απαιτείται αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά, οποιοδήποτε στοιχείο που να υποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση των συζύγων (π.χ χωριστή στέγη που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση μισθωτηρίου, λογαριασμών ΔΕΗ κτλ, φιλοξενούμενος με αποδεικτικό την αναγραφή στην προσωπική του δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αντίστοιχο δικαιολογητικό εάν διαμένει με δωρεάν παραχώρηση κατοικίας). 

Γενικότερα κάθε δικαιολογητικό το οποίο μπορεί να αποδείξει την χωριστή διαβίωση το οποίο ως πραγματικό γεγονός κρίνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  (ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1088/2015, αρ 5§6η (ΦΕΚ Β 763) :)  

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/ 

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Το Facebook και οι επιπτώσεις του στη ζωή μαςΗ τελευταία δεκαετία βρίθει από πανεπιστημιακές έρευνες για την απρεπή συμπεριφορά του ενήλικα χρήστη του Facebook και τις δυσμενείς επιπτώσεις αυτής της συμπεριφοράς στην προσωπική και εργασιακή του ζωή, αλλά και στην οικογένειά του.

Διάβασα πρόσφατα, ότι στην Αμερική - οι ειδικοί για την πρόσληψη εργαζομένων σε μεγάλες εταιρίες - συμβουλεύουν τους εργοδότες και τους υπευθύνους, να διερευνούν, όσο και όπως μπορούν, την «παρουσία» του ενδιαφερόμενου προσώπου και τις αναρτήσεις του, στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. «Ο καλύτερος τρόπος να δεις το ποιον κάποιου, που θέλεις να προσλάβεις, είναι να πάρεις πληροφορίες για αυτόν, μέσω του λογαριασμού του στο Facebook, και όχι στο επαγγελματικό του προφίλ - γνωστό σε όλους μας LinkedIn- που εκεί είναι δεδομένο ότι θα έχει μία αυστηρή επαγγελματική παρουσία» γράφει ένα άρθρο σοβαρής εφημερίδας και αυτομάτως θυμήθηκα μία συζήτηση που είχα, χρόνια πριν, με μία φίλη, ψυχολόγο στο επάγγελμα, που μου έλεγε: «Στεφανία μου … εσείς οι δικηγόροι μπορεί να μη θέλετε τους πελάτες σας, «φίλους» στο Facebook, εμείς όμως τους θέλουμε! Στη συνεδρία ακούμε τι μας λένε, μέσα όμως στο Facebook τους παρακολουθούμε στενότερα…». 
Και φυσικά από τη συζήτησή μας, μου διευκρινίστηκε, ότι η παρακολούθηση δεν ήταν η κατασκοπεία, που θα μπορούσε κάποιος βιαστικά να υποθέσει, και που πραγματώνεται συνήθως από περιέργεια ή για κουτσομπολιό ή για κακολογία. Επίσης, σκοπός της ανωτέρω παρακολούθησης δεν ήταν ούτε η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων εις βάρος του προσώπου, στοιχεία και υλικό που θα μπορούσαν, κάποια στιγμή, να χρησιμοποιηθούν επιβαρυντικά, όπως, φερ’ ειπείν, σε ένα δικαστήριο. Αυτό που εννοούσε η φίλη μου, ήταν η παρακολούθηση του «ειδικού» πάνω στον θεραπευόμενό του ή στην θεραπευόμενή του – όπως αποκαλεί με αγάπη τους πελάτες της – δηλαδή η παρακολούθηση της συμπεριφοράς του προσώπου αυτού στο Facebook, με σκοπό, ει δυνατόν, να αποκομίσει την μεγαλύτερη εκείνη γνώση του εσωτερικού κόσμου του, μία γνώση πολύ σημαντική για τη θεραπευτική σχέση αλλά και για τη θεραπεία.

Πράγματι το πως χρησιμοποιεί, το κάθε πρόσωπο, το μέσο αυτό, καταδεικνύει πολλά και για την προσωπικότητά του και την οικονομική του κατάσταση, αλλά και για το ήθος του, την παιδεία του και προπαντός την εκάστοτε ψυχολογία του ή την ψυχική του υγεία. Κάποιες συμπεριφορές, κάποιες φορές, είναι τόσο απρεπείς, επιπόλαιες και κραυγαλέες που δεν χρειάζεται να είσαι ψυχολόγος για να καταλάβεις ότι απέναντί σου έχεις πρόσωπα ανεύθυνα, επιθετικά, ζηλόφθονα, επιπόλαια, αναξιόπιστα, μικροπρεπή και χαιρέκακα. Σχεδόν όλοι μας, κάποια στιγμή, ευγνωμονήσαμε το Facebook που «έριξε» έγκαιρα τη μάσκα αρκετών προσώπων που δεν θα τα παίρναμε χαμπάρι ούτε με 100 καφέδες!  

Το Facebook έχει μπει για τα καλά στα σπίτια ολονών. Έχει μπει όμως και στις δικαστικές αίθουσες. Και αυτό γιατί δεν έχουν όλοι οι «παρακολουθητές» κατανόηση και αγαθές προθέσεις απέναντι στα πρόσωπα, όταν ασχημονούν. Και είναι απόλυτα λογικό όταν διαπράττονται αδικήματα, όταν προσβάλλεται η προσωπικότητα ανθρώπων, όταν κινδυνεύουν παιδιά. Συχνά στα δικόγραφά μας, είτε σε μηνυτήριες αναφορές, είτε σε άλλους είδους δικόγραφα, αναφέρουμε και περιγράφουμε, αναλυτικά και ορισμένα, έργα και πράξεις που έχουν δημοσιευτεί σε αυτό το πανίσχυρο μέσο. Εξυβρίσεις, απειλές, συκοφαντική δυσφήμηση, προσβολή της προσωπικότητας, κακή άσκηση της επιμέλειας ή της γονικής μέριμνας, κατάχρηση ή κακή άσκηση δικαιώματος επικοινωνίας, μοιχεία, έκλυτος βίος, κρυμμένα εισοδήματα ή σπατάλη οικογενειακού εισοδήματος, δεύτερη εργασία και άλλα αδικήματα και γεγονότα, όλο και πιο συχνά αποδεικνύονται με υλικό που εξάγεται από το μέσο αυτό, για δικαστική χρήση. 
Επίσης αρκετές δικαστικές αποφάσεις (κυρίως Οικογενειακού Δικαίου), εμπεριέχουν στο σκεπτικό τους, νόμιμο υλικό του Facebook που προσκομίστηκε για την απόδειξη. Και ως νόμιμο υλικό θεωρούνται οι αναρτήσεις που γίνονται δημόσια ή στους φίλους μας ή τα σχόλια που γράφουμε σε αναρτήσεις μας ή σε αναρτήσεις άλλων χρηστών. Διότι τα μηνύματα στη συνομιλία της κοινωνικής ιστοσελίδας του Facebook, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του Συντάγματος και το ν.3471/2006 (Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ L 201/37 της 31ης Ιουλίου 2002) δεν θεωρούνται νόμιμο αποδεικτικό υλικό, καθώς προστατεύεται το απόρρητο της προσωπικής επικοινωνίας. 

Άλλωστε, σύμφωνα με το νόμο, απαγορεύεται η χρήση στο δικαστήριο αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του απορρήτου, της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων.


Υ.Γ: Το ανωτέρω άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Volta South Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/