Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017

Ειδική Αναγνώριση από το δικαστήριο ότι η γονική μέριμνα του προσώπου του εκτός γάμου και εκουσίως αναγνωρισθέντος με συμβολαιογραφική πράξη ανήλικου τέκνου ασκείται από την μητέρα του.Η ενάγουσα μητέρα ισχυρίστηκε ότι λόγω και της προσωρινής διαμονής του εναγόμενου πατέρα στη Γερμανία, αντιμετώπιζε προβλήματα με τις δημόσιες υπηρεσίες σε θέματα σχετικά με το ανήλικο τέκνο της, που ειδικότερα ανέφερε στην ένδικο αγωγή της, και με τον τρόπο αυτό αμφισβητήθηκε η άσκηση του δικαιώματος της ενάγουσας για αποκλειστική άσκηση της γονικής μέριμνας του ανήλικου τέκνου της (που έχει εκ του νόμου). Για το λόγο αυτό, ζήτησε  - ασχέτως του ότι ο εναγόμενος δεν αιτήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου αυτού, την από κοινού άσκηση του δικαιώματος της γονικής μέριμνας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου του με την ενάγουσα-, να αναγνωρισθεί ότι η άσκηση της γονικής μέριμνας και επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου της, ασκείται από την ίδια.


Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 227/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.  

«… Από την εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων που προσκομίστηκαν νόμιμα με επίκληση, ειδικότερα δε από την ένορκη κατάθεση των μαρτύρων, ενός από κάθε πλευρά, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, από την χωρίς όρκο κατάθεση των ενήλικων διαδίκων στο ακροατήριο του δικαστηρίου αυτού και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως, σε συνδυασμό με τα έγγραφα, που νομότυπα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, άλλα από τα οποία λαμβάνονται υπόψη προς άμεση απόδειξη και άλλα προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, και όσα συναποδέχθηκαν και συνομολόγησαν οι διάδικοι, αποδεικνύονται πλήρως τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι από τις εκτός γάμου σχέσεις τους, απέκτησαν την ….  του 2011, ένα τέκνο, τ…  ηλικίας, κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής, περίπου δύο (2) ετών. Ο εναγόμενος έχει προβεί σε εκούσια αναγνώριση της πατρότητάς του, με τη συναίνεση και αποδοχή της αντιδίκου του, με την υπ`αριθμ. .. συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, … , με κοινή δε συμφωνία των διαδίκων αυτό, έλαβε το επώνυμο ….  δηλαδή το επώνυμο του εναγόμενου. Συνεπώς, το προαναφερόμενο ανήλικο τέκνο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1484 του Α.Κ., έχει ως προς όλα θέση τέκνου γεννημένου σε γάμο απέναντι στους δύο γονείς του, στην προκειμένη δε περίπτωση, απέναντι στους διαδίκους, τη γονική του μέριμνα όμως ασκεί η ενάγουσα (βλ. άρθρ. 1515 εδ. α του Α.Κ.). Το ανωτέρω ανήλικο τέκνο των διαδίκων από τη πρώτη στιγμή της γέννησής του, κατοικεί με τη μητέρα του, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την κατάθεση της μάρτυρος, που με επιμέλεια της ενάγουσας εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, η ενάγουσα αντιμετωπίζει προβλήματα εγγραφής του ανηλίκου τέκνου της στον ασφαλιστικό της φορέα το ΙΚΑ, για το λόγο δε αυτό, το ανήλικο τέκνο δεν έχει εγγραφεί ως έμμεσα ασφαλισμένο στον ασφαλιστικό φορέα της μητέρας του, ενώ για να λάβει αυτή το σχετικό επίδομα θέρμανσης, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί μονογονεϊκή οικογένεια. Τόσο ο μάρτυρας που με επιμέλεια του εναγόμενου εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, όσο και ο εναγόμενος, κατά τη χωρίς όρκο εξέτασή του στο ακροατήριο, - για τον οποίο προέκυψε ότι υπεραγαπά το τέκνο του και ενδιαφέρεται πραγματικά γι` αυτό-, ανέφεραν ότι δεν αμφισβητούν την άσκηση του δικαιώματος της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας από την ενάγουσα, ενώ ο εναγόμενος ανέφερε ότι δεν επιθυμεί να αποξενωθεί ο ίδιος από την άσκηση του δικαιώματος της γονικής μέριμνας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου του. Ενόψει λοιπόν των ανωτέρω, συνεκτιμημένου και του συμφέροντος του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, αλλά και του γεγονότος ότι η ενάγουσα αντιμετωπίζει προβλήματα στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, θα πρέπει, να αναγνωρισθεί ότι η ενάγουσα, - ως έχουσα για τον ανωτέρω λόγο, σχετικό έννομο συμφέρον -, ασκεί τη γονική μέριμνα του προσώπου του ανηλίκου τέκνου της και για το λόγο αυτό, θα πρέπει, να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ` ουσία η αγωγή κατά το ανωτέρω σκέλος της…»  


Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.