Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017

Δικαστική κρίση ότι το επίδομα λόγω νοητικής υστέρησης του ανηλίκου τέκνου που λαμβάνει η μητέρα ύψους 300 ευρώ, δεν προσμετράται στον υπολογισμό της διατροφής.Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 1060/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

«… Με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα εκθέτει ότι με τον καθ’ ου η αίτηση τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, καθώς και ότι η έγγαμη συμβίωση τους έχει διασπαστεί οριστικά από τον ….. του 2015, επικαλούμενη δε επείγουσα περίπτωση, ζητεί : α) να ανατεθεί σε αυτήν προσωρινά αποκλειστικά η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων της, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον τους, β) να υποχρεωθεί ο καθ’ ου η αίτηση να καταβάλλει σε αυτήν ατομικά το ποσό των 300 ευρώ, καθόσον η έγγαμη συμβίωση διακόπηκε για εύλογη αιτία και συγκεκριμένα λόγω της σύναψης εξωσυζυγικής σχέσης από τον καθ’ ου και της αποχώρησης του τελευταίου από τη συζυγική οικία, ενώ δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή της, διότι στερείται πόρων, και υπό την ιδιότητα της ως ασκούσας την επιμέλεια του προσώπου των ως άνω ανηλίκων τέκνων της και για λογαριασμό τους, τα οποία αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό του, το ποσό των 440 ευρώ για έκαστο εξ αυτών ως προσωρινή διατροφή, προκαταβολικά την πρώτη εκάστου μηνός, από την επίδοση της αίτησης με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας παροχής. Τέλος ζητεί να καταδικασθεί ο καθ’ ου στα δικαστικά της έξοδα.
Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 341, 345, 346, 1389, 1390, 1391, 1392, 1485, 1486, 1493, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518, 1520 ΑΚ, 728, 729, 735, 176, 191 παρ.2 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της, ερήμην του καθ’ ου η αίτηση, ο οποίος κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της εμφανίσθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου με την πληρεξούσια δικηγόρο ……………. και υπέβαλε αίτημα αναβολής της υπό κρίση υποθέσεως, το οποίο έγινε δεκτό αναβληθείσας της συζήτησης για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης (βλ. τη σχετική επισημείωση του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου στο πρώτο φύλλο της υπό κρίση αιτήσεως). Ο τελευταίος όμως δεν εμφανίσθηκε στη δικάσιμο αυτή κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του εκθέματος. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 699 ΚπολΔ).
Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος ... των εγγράφων τα οποία νομότυπα προσκομίζει η αιτούσα, όλα όσα ανέπτυξε η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας στο ακροατήριο, καθώς και με το έγγραφο σημείωμα της, και από όλη, γενικά, τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο την …. στην ……  Αττικής, από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, τη ... που γεννήθηκε στις ….. 2009, ηλικίας ήδη επτά ετών και τον ...που γεννήθηκε την …… 2011, ηλικίας ήδη πέντε ετών. Οι σχέσεις των διαδίκων υπήρξαν για αρκετά χρόνια αρμονικές, πλην όμως από το έτος 2012 διαταράχθηκαν αποκλειστικά εξαιτίας της συμπεριφοράς του καθ’ ου, ο οποίος συνήψε εξωσυζυγική σχέση και τον ……. του 2015 αποχώρησε από τη συζυγική οικία και έκτοτε συμβιώνει με τη νέα του σύντροφο. Εφόσον δε η διακοπή της συμβίωσης των διαδίκων προήλθε, όπως προαναφέρθηκε, ως αποτέλεσμα της ως άνω συμπεριφοράς του καθ’ ου, θεωρείται ότι υφίσταται εύλογη, για την αιτούσα, αιτία και δικαιούται διατροφής, κατ’ αρχήν, έναντι του συζύγου της, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με τις ανάγκες της, όπως είχαν διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, συνεκτιμωμένων και των νέων αναγκών της που προέκυψαν από τη χωριστή διαβίωση, υπό την προϋπόθεση ότι από τις εκατέρωθεν οικονομικές δυνάμεις των διαδίκων συζύγων και το συσχετισμό των οφειλόμενων εκατέρωθεν συμβολών προκύπτει διαφορά υπέρ της. Σχετικά πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα πριν από τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης της δεν εργαζόταν και το κύριο βάρος συντήρησης της οικογένειας των διαδίκων έφερε ο καθ’ ου με αποτέλεσμα η αιτούσα να απολάμβανε μέρος των εισοδημάτων του συζύγου της. Εξάλλου πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα εργάζεται ήδη σε επιχείρηση …… αποκερδαίνοντας περίπου το ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως, ενώ αυτή και τα τέκνα της διαμένουν σε μισθωμένη οικία, επιβαρυνόμενη με δαπάνη στέγασης, διαθέτει ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας ……….., δεν έχει οποιαδήποτε άλλη περιουσία ή εισοδήματα από άλλη πηγή, ενώ κατά τα λοιπά, οι σημερινές (μετά τη διάσταση) ανάγκες της αιτούσας είναι οι συνήθεις των γυναικών της ηλικίας της (τροφή, ένδυση-υπόδηση, ψυχαγωγία).
Εξάλλου, ύστερα από τα παραπάνω, πιθανολογήθηκε ότι λόγω της διακοπής της συμβιώσεως των διαδίκων συζύγων αποκλείεται η άσκηση της επιμέλειας στα ανήλικα τέκνα των διαδίκων από κοινού από αυτούς. Από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης η αιτούσα ασκεί εν τοις πράγμασι προσωρινά την επιμέλεια των ως άνω ανηλίκων τέκνων τους, τα οποία διαμένουν μαζί της και έχει στενό ψυχικό δεσμό με αυτά. Η μητέρα τους ανταποκρίνεται πλήρως στην άσκηση των μητρικών της καθηκόντων, καθόσον τα περιβάλλει, φροντίζει και ανατρέφει με στοργή και αγάπη. Είναι δε η πλέον κατάλληλη και ικανή να τους προσφέρει ένα ήρεμο και ομαλό οικογενειακό περιβάλλον και να συμβάλει θετικά και υπεύθυνα στην περαιτέρω ομαλή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη. Η ευαίσθητη ηλικία στην οποία βρίσκονται αυτά απαιτεί πρωτίστως τη συμπαράσταση της μητέρας, της οποίας η στοργή και φροντίδα αποτελούν αναντικατάστατο εφόδιο για τη φυσιολογική ψυχοσωματική τους ανάπτυξη. Η επιθυμία, η διάθεση, αλλά και η γνώση και ικανότητα, να προσφέρει στα τέκνα της τη στοργή και φροντίδα που χρειάζονται, αποτελούν μοναδικά στοιχεία που λειτουργούν θετικά υπέρ της προσωρινής ανάθεσης της επιμελείας στην τελευταία. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το Δικαστήριο και με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων τέκνων κρίνει ότι το καλώς νοούμενο συμφέρον των ανηλίκων επιβάλλει να ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων αποκλειστικά στην αιτούσα μητέρα τους. Ακολούθως από τα ίδια παραπάνω αποδεικτικά μέσα πιθανολογήθηκε ότι τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους τη διατροφή τους, γιατί στερούνται περιουσίας και εισοδημάτων και λόγω της ανηλικότητάς τους δεν μπορεί να γίνει λόγος για εργασία και πορισμό από αυτήν εισοδημάτων προς κάλυψη των διατροφικών τους αναγκών. Επομένως, αυτά έχουν δικαίωμα διατροφής σε χρήμα κατά μήνα προκαταβαλλομένης, έναντι του πατέρα τους. Τα ως άνω τέκνα των διαδίκων διαμένουν με τη μητέρα τους σε μισθωμένη οικία, για την οποία η τελευταία καταβάλλει ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 250 ευρώ, βαρύνονται με δαπάνες στεγάσεως καθώς και με την αναλογία τους επί των δαπανών ύδρευσης, θέρμανσης και ηλεκτροφωτισμού της εν λόγω οικίας, στην οποία διαμένουν. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι η θυγατέρα των διαδίκων... είναι μαθήτρια της Β΄ τάξης δημοτικού σχολείου, ενώ ο γιός τους ... φοιτά σε νηπιαγωγείο, ο τελευταίος δε πάσχει από αυτισμό και η νοημοσύνη του τοποθετείται στο επίπεδο της βαριάς νοητικής στέρησης, ενώ για την ως άνω πάθηση καταβάλλεται στην αιτούσα ως νόμιμη αντιπρόσωπο αυτού, λόγω της ανηλικότητας του το ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως, το οποίο, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, δεν δύναται να προσμετρηθεί στη διατροφή του τέκνου, ούτε να μειώσει την υποχρέωση διατροφής που βαρύνει τον υπόχρεο. Οι λοιπές δαπάνες τους, που απαιτούνται μηνιαίως για διατροφή εν στενή εννοία, ένδυση-υπόδηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εξωσχολικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία, προσωπικά καθημερινά έξοδα («χαρτζιλίκι») και αυτές που αντιστοιχούν στην αναλογία τους στις δαπάνες των λειτουργικών εξόδων της οικίας, όπου διαμένουν με την αιτούσα μητέρα τους είναι οι συνήθεις των συνομηλίκων τους, της αυτής, από απόψεως οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων τους, καταστάσεως. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι ο καθ’ ου η αίτηση εργάζεται ως τεχνίτης στην επιχείρηση του... με μηνιαίο μισθό 1.500 ευρώ, ενώ διαθέτει ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας ….. Ο καθ’ ου δεν διαθέτει άλλη κινητή η ακίνητη περιουσία, δεν βαρύνεται με διατροφή τρίτου προσώπου, πλην των τέκνων του, και έχει να αντιμετωπίσει τις συνήθεις βιοτικές και βιοποριστικές δαπάνες κοινωνού αντίστοιχης με αυτόν ηλικίας. Με βάση τις προαναφερόμενες περιστάσεις, αναγόμενες στο καθεστώς της εγγάμου συμβιώσεως των διαδίκων, δικαιολογείται η αναζήτηση από την τελευταία ανάλογου, προς διατροφή της, μέρους από τα εισοδήματα του καθ’ ου συζύγου της. Περαιτέρω, με βάση τις ανάγκες των διαδίκων, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής τους και όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τη χωριστή τους διαβίωση, η διατροφή, την οποία δικαιούται η σύζυγος από τον καθ’ ου ανέρχεται στο ποσό των 250 ευρώ το μήνα, που ενόψει των συντρεχουσών περιστάσεων, θα απολάμβανε αυτή, από το σύζυγό της υπό καθεστώς συμβιώσεως, και πρέπει να καταβάλλεται προκαταβολικά την πρώτη ημέρα κάθε μήνα από την επίδοση της αίτησης. Περαιτέρω με βάση τις προεκτεθείσες διατροφικές ανάγκες των ως άνω τέκνων, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής τους, με συνεκτίμηση και των συνθηκών της ζωής και των οικονομικών δυνατοτήτων του πατέρα τους, από τις οποίες αυτές συμπροσδιορίζεται, η ανάλογη διατροφή που δικαιούνται αυτά έναντι του πατέρα τους, λαμβανομένων υπόψη και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ για έκαστο εξ αυτών. Με το ποσό αυτό μπορούν να καλυφθούν όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την ανατροφή τους, ώστε να εξασφαλισθεί επίπεδο διαβίωσής τους ανταποκρινόμενο προς το επίπεδο που αρμόζει στην ηλικία τους και προς το επίπεδο ζωής του πατέρα τους.
Ενόψει όλων των ανωτέρω πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει να επιβληθεί μέρος των δικαστικών εξόδων της αιτούσας σε βάρος του καθ’ ου η αίτηση (άρθρο 178 παρ.1 ΚΠολΔ), και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη διάταξη του άρθρου 12 § 2 του Ν 3226/2004 (ΑΠ 2236/2013, ΤΝΠ Νόμος), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του καθ’ ου η αίτηση.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στην αιτούσα αποκλειστικά την άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων της ...

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ’ ου η αίτηση να προκαταβάλει προσωρινά στην αιτούσα, εντός της πρώτης ημέρας εκάστου μηνός αρχής γενομένης από την επίδοσης της αίτησης ως προσωρινή σε χρήμα μηνιαία διατροφή α) ατομικά στην ίδια το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ και β) για λογαριασμό εκάστου εκ των ανηλίκων τέκνων της το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε μηνιαίας παροχής έως την ολοσχερή εξόφληση.


ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον καθ’ ου μέρος των δικαστικών εξόδων της αιτούσας, τα οποία ορίζει σε διακόσια (200) ευρώ και επιδικάζει αυτά υπέρ του Ελληνικού 


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/ Δημοσίου…»  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.