Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

Αποκλειστική επιμέλεια στον πατέρα (Νομολογία)

Με την υπ.αρ. 1066/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων (Ισοκράτης, ΔΣΑ – Επίκαιρη Νομολογία) ανατέθηκε η επιμέλεια στον αιτούντα – πατέρα, διατάχθηκε η μετοίκηση της μητέρας από την συζυγική οικία και επιδικάσθηκε διατροφή για τα ανήλικα τέκνα.

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της απόφασης:  

«… Σύμφωνα με την μαρτυρική κατάθεση, η καθ' ης εμφάνιζε ανησυχία και ξεσπάσματα νεύρων διαρκούσης της εγγάμου συμβιώσεως των διαδίκων, διέβαλλε τον καθ' ου στα μάτια των παιδιών καθώς του καταλόγιζε ερωτικές σχέσεις και με άνδρες, παρεμπόδιζε την επικοινωνία και ίσως ο καθ' ου να έχει δεχτεί επίθεση και σωματικές βλάβες. Ο ίδιος μάρτυρας κατέθεσε ότι αυτά τα ξεσπάσματα ήταν «στα όρια του ελέγχου». Επίσης, πιθανολογήθηκε ότι ο μεγάλος γιός τους ... έχει αρχίσει να εκφράζει θυμό και βία. Από το σύνολο των παραπάνω αναφερόμενων πραγματικών περιστατικών πιθανολογείται ότι το συμφέρον των ως άνω ανηλίκων, όχι μόνο το ψυχικό αλλά και το συναισθηματικό, προσέτι δε και το σύνολο της διαμορφώσεως της προσωπικότητας τους, υπαγορεύει να αφαιρεθεί η επιμέλεια από την αιτούσα μητέρα τους και να ανατεθεί προσωρινά στον πατέρα τους, βοηθούμενου και από την μητέρα του. Η καθ' ης με το σημείωμα της ισχυρίζεται ότι ο αιτών όχι μόνο δεν δικαιούται από αυτήν διατροφή, αλλά αντίθετα ενόψει των εισοδημάτων του και του γεγονότος ότι δεν έχει καμία άλλη οικονομική υποχρέωση, ευχερέστατα μπορεί να καταβάλει το ποσό των 275 ευρώ το μήνα για καθένα από τα ανήλικα τέκνα τους. Όμως το Δικαστήριο κρίνει ότι τα δύο αυτά ανήλικα τέκνα δεν θα πρέπει να αντιληφθούν τη μεταβολή της επιμέλειας από τον περιορισμό των παροχών που μέχρι σήμερα απολάμβαναν πλουσιοπάροχα και ότι η ζωή τους θα πρέπει να είναι από υλικής απόψεως εξίσου ευτυχισμένη όπως και πρότερον. Ενόψει τούτων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η καθ' ης είναι σε κάθε περίπτωση οικονομικά ισχυρότερη το δικαστήριο κρίνει ότι το αρμόζον για την περίπτωση ασφαλιστικό μέτρο είναι η επιδίκαση στον αιτούντα για τη διατροφή καθενός από τα δύο ανήλικα τέκνα του, του ποσού των 200 ευρώ και συνολικά του ποσού των 400 ευρώ μηνιαίως. Η αιτούσα ως …. είναι σε θέση να καταβάλει το ως άνω ποσό της διατροφής χωρίς να διακινδυνεύσει η δική της διατροφή. Κατ' ακολουθία αυτών θα πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση του ... και να απορριφθεί η υπό κρίση αίτησή της ...


Τα δικαστικά έξοδα των συνεκδικαζομένων αιτήσεων, πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων, γιατί πρόκειται για διαφορά μεταξύ συζύγων (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων τις αναφερόμενες στο σκεπτικό της παρούσας αιτήσεις.

Απορρίπτει την από 16-11-2017 αίτηση.

Δέχεται την από 16-11-2017 αίτηση.

Διατάσσει την μετοίκηση της καθ' ης από τη συζυγική οικία εντός πέντε (5) μηνών από την έκδοση της παρούσας.

Αναθέτει προσωρινά την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων αποκλειστικά στον αιτούντα.

Υποχρεώνει την καθ' ης να προκαταβάλλει μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες κάθε μήνα στον αιτούντα προσωρινή διατροφή τετρακοσίων (400) ευρώ για τα ανήλικα τέκνα τους, των οποίων έχει την επιμέλεια για το μετά την επίδοση της αίτησης διάστημα.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων..."

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- Διαμεσολαβήτρια       
http://www.stefaniasouli.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.