Σάββατο 5 Μαΐου 2018

Δικαστική απόφαση παρένθετης μητρότητας. Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο
Παρατίθεται απόσπασμα της υπ.αρ. 299/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας, δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ. "... ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ - ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ..., κατοίκου Νέας Υόρκης Η.Π.Α. και προσωρινά διαμένουσας στην Ελλάδα, οδός ..., Αθήνα (με αμερικανικό ΑΦΜ ...), που παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου….. ,  δυνάμει του υπ' αριθμ. .../22-6-2017 συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, ο οποίος κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.

Η ΚΑΛΟΥΣΑ - ΑΙΤΟΥΣΑ ζητεί να γίνει δεκτή η από 23-6-2017 αίτηση της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με γενικό αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 553415/2017 και αριθμό καταθέσεως δικογράφου 597/3-7-2017, προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της 18-9-2017 και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά τη δικάσιμο αυτή η υπόθεση συζητήθηκε και εξεδόθη η με αριθμό 105/29-1-2018 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου με την οποία διετάχθη η επανάληψη της συζήτησης της υπόθεσης κατ' άρθρο 254 του ΚΠολΔ, προκειμένου να προσκομισθεί βεβαίωση από το προσωπικό της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.ΥΑ.) από την οποία να προκύπτει η ενημέρωση όλων των συμβαλλόμενων μερών κατ' άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του ν. 3305/2005. Με την από 5-2-2018 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 10937/2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 87/5-2-2018 νέα κλήση της αιτούσας, εισήλθε εκ νέου η υπόθεση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.
ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης, ο πληρεξούσιος Δικηγόρος της αιτούσας ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού και στις έγγραφες προτάσεις του.


ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νομίμως φέρεται προς περαιτέρω συζήτηση και έκδοση οριστικής αποφάσεως η υπ' αριθμόν εκθέσεως καταθέσεως 553415/597/3-7-2017 αίτηση της καλούσας, με την από 5-2-2018 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 10937/87/5-2-2018 νέα κλήση της, μετά την προσκόμιση της αιτούμενης βεβαίωσης από το προσωπικό της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.ΥΑ.), που τάχθηκε με την υπ' αριθμό 105/2018, μη οριστική, απόφαση του Δραστήριου τούτου.
Από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που η αιτούσα νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα,  ... ολλανδικής ιθαγένειας και ο σύζυγος της, ... βρετανός υπήκοος, κάτοικοι Νέας Υόρκης Η.Π.Α. και προσωρινά διαμένουσας της αιτούσας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα επί της οδού ... (βλ. την από  28-8-2017 ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής δήλωσης στοιχείων μίσθωσης ακινήτου στην ΑΑΔΕ), τέλεσαν νόμιμο γάμο την 21-8-2010 (βλ. το επικυρωμένο αντίγραφο και επίσημη μετάφραση της από 27-3-2013 καταχώρισης γάμου του Ληξιαρχείου της Περιφέριας Dorset). Η αιτούσα με το σύζυγο της επιθυμούν να αποκτήσουν τέκνο, αλλά, παρά τις πολλές προσπάθειες της μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό εξαιτίας γυναικολογικών προβλημάτων που δεν της επιτρέπουν να συλλάβει, και να κυοφορήσει, καίτοι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγος της βρίσκονται σε ηλικία φυσικής αναπαραγωγής, καθώς αμφότεροι διανύουν σήμερα το 45° έτος της ηλικίας τους (βλ. αντίγραφο του υπ' αριθμ. ... ολλανδικού διαβατηρίου της αιτούσας, με αναγραφόμενη ημερομηνία γέννησης την … 1973 και αντίγραφο του υπ' αριθμ. ... βρετανικού διαβατηρίου του συζύγου της αιτούσας, με αναγραφόμενη ημερομηνία γέννησης την…. 1973).

Ειδικότερα, η απούσα, μετά από άκαρπες προσπάθειες για φυσιολογική εγκυμοσύνη και διερεύνηση της υπογονιμότητάς της, διαπίστωσε ότι πάσχει από πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια λόγω μετάλλαξης του εύθραυστου γονιδίου Χ από το έτος 2005, συνοδευόμενη από πρώιμη εμμηνόπαυση και υπογονιμότητα. Στο παρελθόν δε έχει υποβληθεί σε πληθώρα εξωσωματικών γονιμοποιήσεων, συνολικά οκτώ, με δικά της και ξένα ωάρια χωρίς επιτυχία (βλ. την από 10-8-2017 ιατρική γνωμάτευση του μαιευτήρα - γυναικολόγου ...). Λόγω του ανωτέρω ιατρικού προβλήματος που αντιμετωπίζει καθώς και των πολλών αποτυχημένων προσπαθειών κυοφορίας της ίδιας με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οι πιθανότητες να μείνει έγκυος είναι μηδενικές και η μοναδική λύση να αποκτήσει ένα παιδί, είναι η παρένθετη μητρότητα, όπως προκύπτει από την ως άνω ιατρική γνωμάτευση. Ως εκ τούτου αποδεικνύεται ότι είναι αδύνατο να επιτευχθεί κυοφορία από την ίδια την αιτούσα. Η γυναίκα που προσφέρεται να κυοφορήσει είναι η ... (στο εξής «κυοφόρος»), γεωργιανής υπηκοότητας, έγγαμη με τον ... (στο εξής «σύζυγος της κυοφόρου»), όπως προκύπτει από το αντίγραφο της υπ' αριθμ. .../2008 ληξιαρχικής πράξης γάμου του Ληξιαρχείου Αθηνών και είναι μόνιμοι κάτοικοι Αθηνών, οδός ... (βλ. την από 31-8-2014 ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής δήλωσης στοιχείων μίσθωσης ακινήτου στην ΑΑΔΕ). Η ανωτέρω, διανύει σήμερα το 37° έτος της ηλικίας της (βλ. αντίγραφο του υπ' αριθμ. ... γεωργιανού διαβατηρίου της, με αναγραφόμενη ημερομηνία γέννησης την 26-5-1981) και δύναται, σύμφωνα με την από 10-8-2017 ιατρική γνωμάτευση του μαιευτήρα γυναικολόγου ..., να κυοφορήσει, καθόσον έχει αποκτήσει ήδη ένα δικό της τέκνο με καισαρική τομή

Περαιτέρω, η αιτούσα, ο σύζυγος της, η κυοφόρος και ο σύζυγος της κυοφόρου συμφώνησαν με το από υπ' αριθμ. .../22-6-2017 συμβολαιογραφικό συμφωνητικό ενώπιον της Συμβ/φου Αθηνών ..., να εφαρμοσθεί η μέθοδος της παρένθετης μητρότητας για την απόκτηση τέκνου από την αιτούσα και τον σύζυγο της και συγκεκριμένα να πραγματοποιηθεί η μεταφορά γονιμοποιημένων με γενετικό υλικό του συζύγου της αιτούσας ωαρίων τρίτης δότριας στο σώμα της ... και η κυοφορία τους απ' αυτήν ως παρένθετη μητέρα. Με το ίδιο έγγραφο συνομολογήθηκε ότι η αιτούσα και ο σύζυγος της δεν θα καταβάλουν κανένα οικονομικό αντάλλαγμα, πέραν των δαπανών της επίτευξης της εγκυμοσύνης, της κυοφορίας και του τοκετού. Προσκομίσθηκε δε και η από 1-2-2018 βεβαίωση ενημέρωσης του ιατρού μαιευτήρα γυναικολόγου ..., με την οποία βεβαιώνεται ότι πριν την υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού, η αιτούσα, ο σύζυγος της, η κυοφόρος και ο σύζυγος της κυοφόρου ενημερώθηκαν πλήρως από αυτόν ως προς τη διαδικασία, τις εναλλακτικές λύσεις, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τους πιθανούς κινδύνους, καθώς και τις κοινωνικές, ηθικές, νομικές και οικονομικές συνέπειες της εφαρμογής της μεθόδου της παρένθετης μητρότητας. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η ως άνω υποψήφια κυοφόρος δεν πάσχει από οποιαδήποτε μορφής ψυχική νόσο, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη από 3-8-2017 γνωμάτευση πιστοποιητικό του ψυχιάτρου ..., ενώ δεν έχει προσβληθεί από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV1, HIV2), της ηπατίτιδας Β και C και της σύφιλης (βλ. τα από 20-6-2017 αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων της). Επίσης, τόσο η αιτούσα, όσο και ο σύζυγος της υποβλήθηκαν σε ιατρική εξέταση για τους ιούς της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV1, HIV2), της ηπατίτιδας Β και C και της σύφιλης, των οποίων το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, καθώς διαγνώσθηκε ότι δεν πάσχουν απ' αυτές (βλ. τα από 23-6-2017 αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων τους).
Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, αποδεικνύεται ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, ώστε να δοθεί από το Δικαστήριο η άδεια για τη μεταφορά στο σώμα της ..., ωαρίων τρίτης δότριας, εξωσωματικά γονιμοποιημένων με γενετικό υλικό του συζύγου της και την κυοφορία τους από την ανωτέρω, προκειμένου η αιτούσα και ο σύζυγος της να αποκτήσουν τέκνο ή τέκνα και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως κατ' ουσίαν βάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΠΑΡΕΧΕΙ την άδεια στην αιτούσα να προβεί στη μεταφορά στο σώμα της ... ξένων προς την τελευταία ωαρίων, προερχόμενων από τρίτη δότρια, γονιμοποιημένων εξωσωματικά με γενετικό υλικό του συζύγου της, προκειμένου να κυοφορήσει τέκνο ή τέκνα που η αιτούσα και ο σύζυγος της επιθυμούν να αποκτήσουν…" 
 
Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.