Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

Ρύθμιση επιμέλειας τέκνων μετά την έκδοση συναινετικού διαζυγίου με το νέο νόμο
Παρατίθεται απόσπασμα της υπ.αρ. 8255/2018 απόφασης τους Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.    


«…Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά και για το λόγο αυτό οι διάδικοι συνήψαν την υπ' αριθμ. .../8 -3-2018 Πράξη Συναινετικής Λύσης Γάμου και Ρύθμισης Επιμέλειας και Διατροφής Τέκνων, καταρτισθείσα ενώπιον της συμβ/φου Αθηνών .... Με την Πράξη αυτή οι διάδικοι συμφώνησαν ότι η επιμέλεια των ανωτέρω ανηλίκων τέκνων τους θα ανατεθεί στην καθής η αίτηση μητέρα τους, ενώ ο αιτών πατέρας τους θα έχει το δικαίωμα επικοινωνίας με αυτά (τέκνα) κατά τον τρόπο που ορίσθηκε στην εν λόγω Πράξη (βλ. 3° φύλλο της Πράξεως). Μετά τη συναινετική λύση του γάμου τους οι διάδικοι διέμειναν σε ξεχωριστές οικίες στην Αθήνα μέχρι τις 31-8-2018, οπότε και η καθής η αίτηση μετακόμισε για επαγγελματικούς λόγους στην Καβάλα, που είναι η γενέτειρα της, μαζί με τα προαναφερόμενα ανήλικα τέκνα της. Εξάλλου, από το υφιστάμενο αποδεικτικό υλικό πιθανολογήθηκε ότι η καθής η αίτηση είναι ικανή και κατάλληλη για να ασκεί την επιμέλεια των προαναφερομένων ανηλίκων τέκνου τους, ήτοι για να τους παράσχει όλες τις αναγκαίες φροντίδες για την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξή τους, την ανατροφή τους και την εξασφάλιση της διαβίωσης τους κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Άλλωστε, ο αιτών δεν εκθέτει με την υπό κρίση αίτηση κάποιο περιστατικό - π.χ. βίαιης ή επιθετικής συμπεριφοράς της καθής αίτηση μητέρας έναντι των τέκνων, καταφανούς παραμέλησης των τέκνων από την καθής η αίτηση, πλήρους αδιαφορίας της τελευταίας για φροντίδα των τέκνων κλπ - από το οποίο το παρόν Δικαστήριο θα μπορούσε να αχθεί στη δικανική πεποίθηση ότι η καθής η αίτηση είναι ακατάλληλη για το καθήκον της επιμέλειας των προσώπων των εν λόγω τέκνων. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπό κρίση αίτηση, η καθής η αίτηση διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό (βλ. π.χ. σελ. 9), δεν επαρκεί για να διαμορφώσει το παρόν Δικαστήριο τη δικανική πεποίθηση περί ακαταλληλότητας της για την άσκηση της επιμέλειας επί των ανωτέρω τέκνων της, καθόσον δεν πιθανολογήθηκε ότι εξαιτίας του εν λόγω γεγονότος αυτή (καθής η αίτηση) παραμελούσε τη φροντίδα και την ανατροφή των τέκνων. Επιπροσθέτως, παρόλο που, όπως πιθανολογήθηκε, ο αιτών έχει κάθε διάθεση να προσφέρει φροντίδα, στοργή και αγάπη στα ανωτέρω τέκνα του, το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι θα ήταν αντίθετο με το συμφέρον των εν λόγω τέκνων να στερηθούν την καθής η αίτηση μητέρα τους, με την οποία, άλλωστε, διαμένουν στην Καβάλα κατά την παρούσα συζήτηση. Πρέπει, επομένως, το κύριο αίτημα της υπό κρίση αιτήσεως περί προσωρινής ανάθεσης της επιμέλειας των ανωτέρω ανηλίκων τέκνων στον αιτούντα πατέρα τους να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο. Κατόπιν τούτου, πρέπει να εξετασθεί ως προς τη βασιμότητα του το επικουρικό αίτημα της υπό κρίση αιτήσεως, που αφορά την προσωρινή ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του αιτούντος με τα ανωτέρω τέκνα του. 

Το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι ο τρόπος επικοινωνίας του αιτούντος με τα προαναφερόμενα ανήλικα τέκνα του, τον οποίο αυτός (αιτών) προτείνει με την υπό κρίση αίτηση, είναι -εκτός από το κατωτέρω αναφερόμενο «σημείο» του - σύμφωνος τόσο με το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων, όσο και με τους σκοπούς του παρεχόμενου με το άρθρο 1520 ΑΚ δικαιώματος επικοινωνίας, που είναι η ικανοποίηση των αισθημάτων αμοιβαίας στοργής και αγάπης ανάμεσα στο παιδί και στον γονέα που διαμένει ξεχωριστά απ' αυτό και η αποτροπή της μεταξύ τους αποξένωσης (βλ. και Κουνουγέρη -Μανωλεδάκη ΟικογΔ τ. II σελ. 234, Πουλιάδης εις Γεωργιάδη -Σταθόπουλου ΕρμΑΚ άρθρ. 1520 υπ' αριθμ. 4, ΕφΑΘ 730/1985 ΕλλΔνη η 26.269, ΠρΘεσσαλ 3253/1988 Αρμ 42 . 989). Θα πρέπει, όμως, να υπάρξει παραλλαγή ως προς τον υπό στοιχ. 1 τρόπο της προσωρινής επικοινωνίας του αιτούντος με τα ανήλικα τέκνα του, με τον οποίο προτείνεται να καθορισθεί η εν λόγω προσωρινή επικοινωνία «την πρώτη και τρίτη Παρασκευή εκάστου μηνός από ώρα 12 : 00 μέχρι Κυριακή ώρα 16 : 00 με μετάβαση και επιστροφή των τέκνων με έξοδα και δαπάνες της καθής». Το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι τα ανωτέρω τέκνα, λόγω της πολύ μικρής ηλικίας που βρίσκονται, θα υποστούν έντονη σωματική και ψυχική ταλαιπωρία κατά τις συνεχείς μεταβάσεις τους από την Καβάλα στην Αθήνα κάθε πρώτη και τρίτη Παρασκευή εκάστου μηνός. Για το λόγο αυτό η προσωρινή επικοινωνία του αιτούντος με τα εν λόγω τέκνα του θα πρέπει να διεξάγεται κατά τις ημέρες αυτές, με έξοδα και δαπάνες της καθής η αίτηση, είτε στην Αθήνα, είτε στην Καβάλα, όπου αυτός (αιτών) θα μεταβαίνει για το σκοπό αυτό, προκειμένου να αποφευχθούν οι συνεχείς μετακινήσεις των τέκνων. Άλλωστε, αυτό δέχθηκε και η από 25-9-2018 Προσωρινή Διαταγή της Προέδρου Υπηρεσίας κάτωθι της υπό κρίση αιτήσεως. Κατά τα λοιπά, η προσωρινή επικοινωνία του αιτούντος με τα ανωτέρω τέκνα του θα πρέπει να διεξαχθεί με τον τρόπο που αυτός προτείνει με την υπό κρίση αίτηση του. Τέλος, πιθανολογήθηκε και η συνδρομή επείγουσας περίπτωσης, λόγω του κινδύνου ερίδων και διαπληκτισμών μεταξύ των διαδίκων, οι οποίοι δεν αποκλείεται να έχουν δυσμενείς συνέπειες και κατά την άσκηση του δικαιώματος του αιτούντος για επικοινωνία με τα ανωτέρω ανήλικα τέκνα του. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη ως προς το κύριο αίτημά της και να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ' ουσίαν βάσιμη ως προς το επικουρικό αίτημά της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, πρέπει τα δικαστικά έξοδα να συμψηφιστούν στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων λόγω της ιδιότητάς τους ως συζύγων (άρθρ. 179 ΚΠΔ)…»

Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.