Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020

Καταγγελία για ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις πολιτικού περιεχομένου

 

Παρατίθεται κατωτέρω η υπ.αρ. 24/2020 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.


«… Υποβλήθηκε στην Αρχή η υπ’ αριθμ. πρωτ. …../29-09-2019 καταγγελία από τον Α, η οποία αφορά πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων στον τηλεφωνικό του αριθμό εκ μέρους της Β, για προώθηση της υποψηφιότητας της τελευταίας στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2019.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ως άνω καταγγελία, στις …, ημέρα Κυριακή, ο καταγγέλλων έλαβε δύο κλήσεις στο προσωπικό του κινητό τηλέφωνο … από τον αριθμό … περί ώρες 10.30 π.μ. και 19.00 μ.μ. περίπου. Κατά τη δεύτερη κλήση την οποία απάντησε, η συνομιλήτριά του (χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά της) δήλωσε ότι καλεί εκ μέρους της καταγγελλόμενης και σκοπός της κλήσης ήταν η ενημέρωση σχετικά με τη συμμετοχή της ως Υποψήφιας Βουλευτή στις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

Ο καταγγέλλων αναφέρει ότι ο εν λόγω τηλεφωνικός του αριθμός (…) είναι καταχωρημένος στο μητρώο του άρθρου 11 παρ. 2 ν. 3471/2006 που τηρεί ο πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με τον οποίο έχει συμβληθεί (COSMOTE). Η εν λόγω εγγραφή έχει πραγματοποιηθεί από τις 15/9/2017. Περαιτέρω, ο καταγγέλλων αναφέρει στην καταγγελία του ότι, κατά την ανωτέρω αναφερθείσα συνομιλία του, η καλούσα δεν ενημέρωσε για τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης στα δεδομένα που τηρεί, ούτε παρείχε κάποια εκ των πληροφοριών του άρθρου 14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (εφεξής, ΓΚΠΔ) σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του. Περαιτέρω, ο καταγγέλλων δεν έλαβε, όπως αναφέρει, καμία απάντηση στην από … επιστολή διαμαρτυρίας και άσκησης δικαιωμάτων πρόσβασης και ενημέρωσης που απέστειλε στην καταγγελλόμενη (η σχετική επιστολή του επισυνάπτεται στην καταγγελία). Ο καταγγέλλων επίσης επισυνάπτει στην καταγγελία του αναλυτική κατάσταση κλήσεων προς το κινητό του κατά την …, στην οποία εμφανίζεται μόνο η απαντηθείσα κλήση, καθώς επίσης και φωτογραφικό στιγμιότυπο της οθόνης του κινητού του τηλεφώνου στην οποία εμφανίζονται και οι δύο κλήσεις που αναφέρει.

Η Αρχή, στο πλαίσιο εξέτασης της εν λόγω καταγγελίας, απέστειλε στην καταγγελλόμενη το υπ’ αριθμ. πρωτ...-09-2019 έγγραφο με το οποίο ζητούσε τις απόψεις της επί των καταγγελλομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει εκδώσει η Αρχή για την πολιτική επικοινωνία. Ακολούθως, λόγω μη λήψης απάντησης, η Αρχή απέστειλε εκ νέου, σε έτερη ταχυδρομική διεύθυνση, το υπ' αριθμ. πρωτ.../25-10-2019 έγγραφο. Κατόπιν τούτου, η καταγγελλόμενη απάντησε στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ……/19-11-2019 έγγραφο, στο οποίο αναφέρει ότι, κατόπιν της διαβεβαίωσης των υπευθύνων του γραφείου της, το όνομα ή τηλέφωνο ή πιθανή ιδιότητα ή και πιθανή κομματική ταυτότητα του καταγγέλλοντος δεν υπάρχουν στη βάση δεδομένων του γραφείου της. Συνεπώς, η κλήση μόνο σε εκ παραδρομής λάθος μπορεί να καταλογιστεί, εκφράζοντας τη λύπη της για την όποια ενόχληση έχει συμβεί.

Στη συνέχεια, η Αρχή κάλεσε με το με αρ. πρωτ. …../11-02-2020 έγγραφο την Β σε ακρόαση στη συνεδρίαση του Τμήματος της Αρχής στις 26-02- 2020, προκειμένου να συζητηθεί η εν λόγω καταγγελία καθώς και η γενική πρακτική που ακολουθήθηκε για την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα με ηλεκτρονικά μέσα. Στην εν λόγω συνεδρίαση παρέστη η καταγγελλόμενη, καθώς επίσης και οι …. , Δικηγόρος (…) και Γ, συνεργάτης του πολιτικού γραφείου της Β. Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, η καταγγελλόμενη κατά την ακρόασή της ενώπιον της Αρχής, οι τηλεφωνικές κλήσεις για προώθηση της υποψηφιότητάς της πραγματοποιήθηκαν από ομάδα εθελοντριών οι οποίες καλούσαν τηλεφωνικά κατ’ αρχάς φίλους, αλλά σε διάφορες περιπτώσεις κάποιος φίλος μπορούσε να υποδείξει τον τηλεφωνικό αριθμό άλλου φίλου. Δεν ζητήθηκε, σε σχέση με τις εν λόγω τηλεφωνικές προωθητικές ενέργειες, μητρώο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 από κανέναν τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Για την περίπτωση της συγκεκριμένης καταγγελίας, η εν λόγω κλήση έγινε εκ παραδρομής.

Σημειώνεται ότι, αν και δόθηκε στην καταγγελλόμενη δυνατότητα υποβολής έγγραφου υπομνήματος εντός συγκεκριμένης προθεσμίας μετά την ημερομηνία της ακρόασής της ενώπιον της Αρχής, εν τούτοις δεν υπέβαλε ακολούθως υπόμνημα.

Η Αρχή, μετά από εξέταση των στοιχείων του φακέλου, την ακροαματική διαδικασία και αφού άκουσε τον εισηγητή και το βοηθό εισηγητή, ο οποίος αποχώρησε μετά τη συζήτηση της υπόθεσης και πριν από τη διάσκεψη και τη λήψη απόφασης, μετά από διεξοδική συζήτηση

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

1. Από τις διατάξεις των άρθρων 51 και 55 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 … εφεξής, ΓΚΠΔ) και του άρθρου 9 του νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137) προκύπτει ότι η Αρχή έχει αρμοδιότητα να εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεων του ΓΚΠΔ, του νόμου αυτού και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

2. Σύμφωνα με το άρ. 4 στοιχ. 7 του ΓΚΠΔ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται «το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

3. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Μεταξύ των πληροφοριών οι οποίες παρέχονται στο υποκείμενο των δεδομένων εφόσον αυτό ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα πρόσβασης είναι: «α) οι σκοποί της επεξεργασίας, β) οι σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γ) (…), δ) (…), ε) η ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, ζ) όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, η) (…)».

4. Αναφορικά με την υποχρέωση ικανοποίησης δικαιώματος πρόσβασης με την οποία είναι επιφορτισμένος κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ΓΚΠΔ (βλ. άρ. 12 αυτού), ο υπεύθυνος επεξεργασίας διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, παρέχει σε αυτά τις πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, ενώ επίσης εάν δεν ενεργήσει επί αιτήματος (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης άσκησης δικαιώματος πρόσβασης), τότε ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε καθώς επίσης και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική Αρχή και άσκησης δικαστικής προσφυγής.

5. Το ειδικότερο ζήτημα της πραγματοποίησης μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, ρυθμίζεται στο το άρθρο 11 του ν. 3471/2006 για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο οποίος ενσωμάτωσε στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία 2002/58/ΕΚ. Ειδικότερα, αναφορικά με το ζήτημα των τηλεφωνικών προωθητικών κλήσεων, με ανθρώπινη παρέμβαση, για προωθητικούς σκοπούς, στο άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 3471/2006, ορίζεται ότι «Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με ανθρώπινη παρέμβαση (κλήσεων) για τους ανωτέρω σκοπούς, εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει προς τον φορέα παροχής της διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας, ότι δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις. Ο φορέας υποχρεούται να καταχωρίζει δωρεάν τις δηλώσεις αυτές σε ειδικό κατάλογο συνδρομητών, ο οποίος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου».

6. Συνεπώς, για τις τηλεφωνικές διαφημιστικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση εφαρμόζεται το σύστημα «opt-out» και οι τηλεφωνικές αυτές κλήσεις επιτρέπονται, εκτός και αν ο καλούμενος έχει δηλώσει ότι δεν τις επιθυμεί. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να απευθύνουν τις αντιρρήσεις τους, όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους, είτε ειδικά, απευθείας στον υπεύθυνο επεξεργασίας (δηλαδή τον διαφημιζόμενο), ως έκφραση εναντίωσης βάσει του άρ. 21 του ΓΚΠΔ (οπότε και ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να διαθέτει ειδική προς τούτο διαδικασία που να διασφαλίζει ότι ο τηλεφωνικός αριθμός του συνδρομητή θα εξαιρείται από οποιαδήποτε τηλεφωνική προωθητική/διαφημιστική ενέργεια του υπευθύνου επεξεργασίας στο μέλλον), είτε γενικά, μέσω της εγγραφής τους στον ειδικό κατάλογο συνδρομητών του παρόχου. Ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία μητρώου «opt-out» σε κάθε πάροχο και ο συνδρομητής μπορεί να δηλώσει ατελώς στον δικό του πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει τηλεφωνικές κλήσεις για απευθείας εμπορική προώθηση. Οι διαφημιζόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν από όλους τους παρόχους επικαιροποιημένα αντίγραφα των Μητρώων του αρ. 11 του ν. 3471/2006 και να εξασφαλίζουν ότι έχουν διαθέσιμες τις δηλώσεις των συνδρομητών που έχουν πραγματοποιηθεί έως τριάντα ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της τηλεφωνικής κλήσης. Ο χρόνος αυτός των τριάντα ημερών έχει κριθεί απαραίτητος (βλ. σχετικώς τις Αποφάσεις 62-67/2016 της Αρχής) ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι υπεύθυνοι επεξεργασίας να επεξεργαστούν τα μητρώα.

7. Ειδικά για την πολιτική επικοινωνία και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το άρθρο 11 του ν. 3471/2006, όσο και την Οδηγία 1/2010 της Αρχής για την πολιτική επικοινωνία αλλά και το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο οποίος είναι σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018, ισχύουν τα εξής:

α) Η πολιτική επικοινωνία ενδιαφέρει από την άποψη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, προεκλογική ή μη, από πολιτικά κόμματα, βουλευτές, ευρωβουλευτές, παρατάξεις και κατόχους αιρετών θέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση ή υποψηφίους στις βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα πρόσωπα αυτά καθίστανται υπεύθυνοι επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, άρθρο 4, στοιχ. 7) εφόσον ορίζουν το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας. Για παράδειγμα, όταν οι βουλευτές ή οι υποψήφιοι βουλευτές λαμβάνουν δεδομένα από τα πολιτικά κόμματα και τα επεξεργάζονται για προσωπική τους πολιτική επικοινωνία, καθίστανται και αυτοί υπεύθυνοι επεξεργασίας. Με την ιδιότητα αυτή πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την τήρηση των υποχρεώσεών τους και των κανόνων επεξεργασίας.

β) Οι τηλεφωνικές κλήσεις πολιτικού περιεχομένου με ανθρώπινη παρέμβαση που πραγματοποιούνται μέσω δημοσίων δικτύων επικοινωνιών επιτρέπονται και χωρίς συγκατάθεση του υποκειμένου, εκτός αν ο καλούμενος έχει προηγουμένως δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να δέχεται τέτοιες κλήσεις (σύστημα «opt-out»), σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 3471/2006, όπως ισχύει. Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 3471/2006, όπως ισχύει, πρέπει να συντρέχουν ώστε να προκύπτει ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, βάσει του άρθρου 6 παρ. στ΄ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και για την πολιτική επικοινωνία μέσω τηλεφωνικών κλήσεων με ανθρώπινη παρέμβαση που πραγματοποιούνται μέσω υπηρεσιών «της κοινωνίας των πληροφοριών»,  π.χ Viber, Whatsapp, Skype, FaceΤime, κτλ. όταν οι κλήσεις πραγματοποιούνται σε τηλεφωνικούς αριθμούς που ανήκουν σε συνδρομητές του δημοσίου δικτύου επικοινωνιών. Για την πολιτική επικοινωνία μέσω τηλεφωνικών κλήσεων με ανθρώπινη παρέμβαση οι υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να λαμβάνουν από όλους τους παρόχους επικαιροποιημένα αντίγραφα των μητρώων του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 και να εξασφαλίζουν ότι έχουν διαθέσιμες τις δηλώσεις των συνδρομητών που έχουν πραγματοποιηθεί έως τριάντα ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της τηλεφωνικής κλήσης. Περαιτέρω, κατά τη διενέργεια μιας τηλεφωνικής κλήσης ο καλών πρέπει να ενημερώνει για την ταυτότητά του υπευθύνου και την ταυτότητα εκτελούντα όταν η κλήση πραγματοποιείται από εκτελούντα, να μην αποκρύπτει ή παραποιεί τον αριθμό καλούντος και να ενημερώνει τουλάχιστον για τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης. Σημειώνεται ότι η άσκηση του δικαιώματος διαγραφής έναντι ενός υπευθύνου επεξεργασίας δεν πρέπει να συγχέεται με την εγγραφή στο μητρώο του άρθρου. 11 του ν. 3471/2006, καθότι η δεύτερη υποδηλώνει βούληση του συνδρομητή να εξαιρείται ο αριθμός του από κάθε τηλεφωνική προωθητική ενέργεια οποιουδήποτε υπευθύνου επεξεργασίας, και όχι ενός συγκεκριμένου.

8. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η καταγγελλομένη, βάσει των ανωτέρω, πραγματοποίησε, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, πολιτική επικοινωνία με πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων με ανθρώπινη παρέμβαση (ήτοι μη αυτοματοποιημένη). Ως εκ τούτου, η νομιμότητα της εν λόγω πολιτικής επικοινωνίας εξασφαλίζεται εάν έχουν τηρηθεί τα αναφερόμενα στις ανωτέρω Σκέψεις 5, 6. Από τις απαντήσεις του υπευθύνου επεξεργασίας προκύπτουν τα εξής:

9. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είχε λάβει, πριν την πραγματοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων, τα μητρώα «opt-out» των τηλεπικοινωνιακών παρόχων προκειμένου να εξαιρεί, από τις προωθητικές τηλεφωνικές ενέργειες, εκείνους τους τηλεφωνικούς αριθμούς για τους οποίους δεν είχε ειδική προς τούτο συγκατάθεση για την πραγματοποίηση των εν λόγω κλήσεων. Συναφώς επισημαίνεται ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υπέβαλε κανένα στοιχείο το οποίο να καταδεικνύει ότι πραγματοποιούσε τηλεφωνικές κλήσεις μόνο σε αριθμούς για τους οποίους είχε ειδική προς τούτο συγκατάθεση. Γενικότερα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υπέβαλε στην Αρχή έγγραφο υπόμνημα μετά την ακρόασή του και, ως εκ τούτου, δεν παρείχε και αναλυτικές πληροφορίες στην Αρχή για τις ακριβείς διαδικασίες που ακολούθησε στο πλαίσιο της πολιτικής επικοινωνίας (όπως εκτίμηση του αριθμού των τηλεφωνικών κλήσεων που πραγματοποίησε και εξειδίκευση των πηγών των καλούμενων αριθμών … πέραν της γενικής προφορικής αναφοράς ότι πρόκειται για φίλους, αλλά και για άτομα που υποδείκνυαν οι φίλοι).

10. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν παρείχε, κατά την πραγματοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων, ενημέρωση στον καλούμενο σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων του …. αφού, πέραν του ότι δεν αμφισβήτησε το σχετικό περιεχόμενο της καταγγελίας, δεν επισύναψε κανένα άλλο σχετικό στοιχείο αναφορικά με τη γενικότερη πρακτική του όσον αφορά την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων πολιτικής επικοινωνίας.

11. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης του καταγγέλλοντος, ενώ επίσης δεν του παρείχε σχετική πληροφόρηση για τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη εφικτή η ανταπόκρισή του ως προς την ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος.

12. Δεν έχει επιβληθεί στο παρελθόν διοικητική κύρωση στον υπεύθυνο επεξεργασίας από την Αρχή.

Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις του άρθρου 15 του ΓΚΠΔ και του άρθρου 11 του ν. 3471/2006, καθώς επίσης και το άρθρο 13 του ν. 3471/2006, κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής σε βάρος του της κατ’ άρθρο 58 παρ. 2 θ΄ του ΓΚΠΔ διοικητικής κύρωσης, καθώς και της κατ’ άρθρο 21 παρ. 1 στοιχ. β΄ του ν. 2472/1997 (το οποίο παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4624/2019) διοικητικής κύρωσης, όπως σωρευτικά αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας, οι οποίες σε κάθε περίπτωση κρίνονται - δυνάμει και του άρθρου 83 του ΓΚΠΔ - αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, συνυπολογίζοντας τα επιβαρυντικά στοιχεία που αναφέρονται στις σκέψεις 9, 10 και 11 της παρούσας και τα ελαφρυντικά στοιχεία που αναφέρονται στη σκέψη 12 της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Επιβάλλει στην Β, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, το αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό διοικητικό χρηματικό πρόστιμο που αρμόζει στην συγκεκριμένη περίπτωση σύμφωνα με τις ειδικότερες περιστάσεις αυτής, ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00) ευρώ, για τις ως άνω διαπιστωθείσες παραβιάσεις του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του άρ. 11 του ν. 3471/2006, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 θ΄ του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 83 παρ. 5 του ΓΚΔΠ, και το άρθρο 21 παρ. 1 στοιχ. β΄ του ν. 2472/1997, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 4 του ν. 3471/2006…»


Στεφανία Σουλή

Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

https://stefaniasouli.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.