Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

Σύμβαση χρησιδανείου αορίστου χρόνου εφ' όρου ζωής

 

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της με αριθμό 434/2021 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πατρών, δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

«… Κατά τη διάταξη του άρθρου 1393 εδ. α ΑΚ σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης το δικαστήριο μπορεί εφόσον το επιβάλλουν λόγοι επιείκειας ενόψει των ειδικών συνθηκών του καθενός εκ των συζύγων και του συμφέροντος των τέκνων, να παραχωρήσει στον ένα σύζυγο την αποκλειστική χρήση ολόκληρου ή τμήματος του ακινήτου που χρησιμεύει για οικογενειακή στέγη ανεξάρτητα από το ποιος από αυτούς είναι κύριος ή έχει απέναντι στον κύριο το δικαίωμα χρήσης του. Με αυτή θεσπίζεται ενδοτικού δικαίου ρύθμιση που στηρίζεται στην αρχή της επιείκειας και αποκλίνει από τις γενικές διατάξεις του ενοχικού και του εμπραγμάτου δικαίου. Η παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου στον ένα σύζυγο ενώ τούτο ανήκει αποκλειστικά ή κατά ποσοστό στον άλλο σύζυγο δημιουργεί μία ιδιόρρυθμη σχέση, η οποία δεν μπορεί να υπαχθεί στις ειδικότερες ρυθμίσεις καταστρωμένων στον ΑΚ εννόμων σχέσεων σε σχέση με τη χρήση ακινήτου, διότι αυτές έχουν τη μορφή σύμβασης ερειδόμενη στο άρθρο 361 ΑΚ (ΑΠ 1880/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Η διάταξη εφαρμόζεται αυστηρά κατά τη διάρκεια της διάστασης των συζύγων δίχως να ενδιαφέρει αν και ποιος εξ αυτών έχει διατροφική αξίωση κατά τη ρύθμιση του άρθρου 1391 ΑΚ. Εάν ακολουθήσει επανάληψη της συμβίωσης ή εάν λυθεί ο γάμος με αμετάκλητη απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του εφαρμόζονται ως προς την οικογενειακή στέγη οι διατάξεις του εμπραγμάτου ή (και) του ενοχικού δικαίου. Από τις διατάξεις των άρθρων 810, 816 και 817 ΑΚ προκύπτει ότι η σύμβαση χρησιδανείου η οποία είναι ενοχική, διαρκής, ατελώς αμφοτεροβαρής και χαριστική σύμβαση που μπορεί να καταρτιστεί και ατύπως, έστω και αν έχει αντικείμενο ακίνητο, έχει ως περιεχόμενο την εκ μέρους του χρήστη παραχώρηση της χρήσης του κινητού ή ακινήτου πράγματος χωρίς αντάλλαγμα στον χρησάμενο, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει το πράγμα στο χρήστη μετά τη λήξη της σύμβασης που μπορεί να συναφθεί είτε για αόριστο είτε για ορισμένο χρόνο (ΑΠ 1913/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Η λήξη της σύμβασης χρησιδανείου καθορίζεται είτε με συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων είτε από το σκοπό του χρησιδανείου, όπως αυτός συνομολογήθηκε. Εάν το χρησιδάνειο συμφωνήθηκε να είναι ορισμένου χρόνου, η σύμβαση λήγει με την πάροδο αυτού, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία και ο χρήστης δικαιούται να αναζητήσει το πράγμα οποτεδήποτε. Εάν η σύμβαση χρησιδανείου είναι αορίστου χρόνου, η σύμβαση λήγει αυτοδικαίως αφότου ο χρησάμενος έκανε χρήση του πράγματος ή όταν παρέλθει ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούσε να κάνει χρήση. Εκτός των περιπτώσεων αυτών κατά τη διάταξη του άρθρου 817 ΑΚ, μπορεί ο χρήστης να αναζητήσει το πράγμα οποτεδήποτε, με άτυπη και απρόθεσμη καταγγελία στις ακόλουθες περιπτώσεις α) αν ο χρησάμενος κάνει χρήση του πράγματος διαφορετική από τη συμφωνηθείσα, β) αν εξαιτίας της χρήσης που κάνει ο χρησάμενος το πράγμα περιέρχεται σε κατάσταση χειρότερη από αυτή από την οποία βρισκόταν όταν παραδόθηκε σε αυτόν, γ) αν ο χρησάμενος παραχώρησε το πράγμα σε τρίτον χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα και ιδίως χωρίς τη συναίνεση ή έγκριση του χρήστη, δ) αν ο χρήστης χρειάζεται το πράγμα εξαιτίας επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται να πρόκειται περί ανάγκης της οποίας η ικανοποίηση δεν μπορεί να αναβληθεί χωρίς ουσιώδη ζημία του χρήστη και την οποία δεν μπορούσε υπαιτίως ή ανυπαιτίως να προβλέψει ο χρήστης. Επιπλέον όσον αφορά στο χρησιδάνειο αορίστου χρόνου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 323, 505 επ. 608 παρ. 2, 669 παρ. 2 εδ. α και 767 παρ. 1 ΑΚ, ο χρήστης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση οποτεδήποτε με τακτική καταγγελία, τάσσοντας στον χρησάμενο και εύλογη προθεσμία για απόδοση του πράγματος (Εφ Λαρ. 20/2003 ΝοΒ 2003,1054). Σε κάθε περίπτωση από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 810, 816, 817 και 288 ΑΚ, προκύπτει ότι το δικαίωμα του χρήστη για αναζήτηση του πράγματος πρέπει να ασκείται όπως επιβάλλεται από την καλή πίστη και επομένως, δεν μπορεί να ασκηθεί ακαίρως και κατά τρόπο προσκρούοντα στην αρχή της καλής πίστης (ΑΠ 1903/2008 ΕλΔ 2010, 782). Το άκαιρο και η αντίθεση στην καλή πίστη είναι έννοιες μεταβλητές στο χρόνο ανάλογα με τις περιστάσεις που τίθενται στην κρίση του αρμοδίου δικαστηρίου. Είναι δηλαδή δυνατόν η αναζήτηση του χρησιδανείου να είναι άκαιρη και να αντίκειται στη συναλλακτική καλή πίστη σε κάποιο χρονικό σημείο, αλλά κατόπιν να μεταβάλλονται οι συνθήκες με τέτοιο τρόπο ώστε να εκλείψει το στοιχείο του άκαιρου και η προς την καλή πίστη αντίθεση της αναζήτησης. Μετά την κατά τα ανωτέρω λήξη ή λύση της σύμβασης χρησιδανείου, εάν ο χρήστης είναι κύριος του πράγματος, μπορεί να αναζητήσει είτε με την ενοχική αγωγή από το χρησιδάνειο, είτε με τη διεκδικητική αγωγή στηριζόμενη στο δικαίωμα της κυριότητας (ΕφΔωδ 166/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Επιπλέον η άρνηση του χρησάμενου να αποδώσει μετά τη λήξη ή τη λύση της σύμβασης το πράγμα δημιουργεί κατάσταση παράνομη και ο χρήστης, εφόσον κατ' αυτό τον τρόπο προσβάλλεται παράνομα με αποβολή από τη νομή του πράγματος, δικαιούται να ζητήσει την απόδοση της νομής του κατά τα άρθρα 984, 987 ΑΚ (ΑΠ 1472/2013, ΧρΙΔ 2014,186).

Με την υπό κρίση αγωγή του ο ενάγων ισχυρίστηκε ότι έχει καταστεί κύριος, νομέας και κάτοχος του κείμενου σε οικοδομή επί της οδού …. του δήμου Πατρέων υπό στοιχείο … διαμέρισμα, όπως αυτό περιγράφεται στην αγωγή, με παράγωγο τρόπο κτήσης και ότι αυτό χρησίμευε ως οικογενειακή στέγη ενόσω διαρκούσε ο γάμος του με την εναγομένη. Ότι ο γάμος τους λύθηκε δυνάμει της με αριθμό …/2017 απόφασης του Μον/λούς Πρωτοδικείου Πατρών που έχει καταστεί αμετάκλητη, με συνέπεια να έχει παύσει το προδιαληφθέν δικαίωμα χρήσης της οικογενειακής στέγης από την εναγομένη ως κάτοχο καθώς για λόγους επιείκειας και μέχρι την αμετάκλητη λύση του γάμου τους, της παραχώρησε άνευ ανταλλάγματος τη χρήση του εν λόγω διαμερίσματος (οικογενειακής στέγης) καταρτιζόμενης μεταξύ τους ατύπως σύμβασης χρησιδανείου. Ότι μολονότι όχλησε την εναγομένη εξώδικα την 30.5.2018 και της εξέθετε ότι παρήλθε ο συμφωνηθείς χρόνος και ότι καταγγέλλει τη σύμβαση χρησιδανείου και την καλούσε να του αποδώσει τη νομή του ακινήτου εντός προθεσμίας, αυτή αρνείτο και εξακολουθεί να κατέχει, παράνομα και χωρίς τη θέληση του ενάγοντος, αντιποιούμενη τη νομή του. Με αυτό το ιστορικό ζήτησε να αναγνωριστεί νομέας του επιδίκου ακινήτου όπως αυτό περιγράφεται στην αγωγή και να διαταχθεί η αποβολή της εναγομένης από το επίδικο ακίνητο καθώς και κάθε τρίτου που έλκει δικαιώματα από αυτή ή κατέχει στο όνομα της και της εγκατάστασης του ενάγοντος στη νομή του, να απαγορευθεί στην εναγομένη κάθε μελλοντική διατάραξη της νομής του στο επίδικο ακίνητο με την απειλή χρηματικής ποινής 3000,00 ευρώ και προσωπικής κράτησης διάρκειας έξι (6) μηνών για κάθε παράβαση της απόφασης που θα εκδοθεί, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί η εναγόμενη στα δικαστικά του έξοδα. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εξέδωσε την με αριθμό …/2020 οριστική απόφαση του με την οποία έκρινε την αγωγή ορισμένη και νόμιμη πλην των παρεπόμενων αιτημάτων α)για την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης σε βάρος της εναγομένης β) του αιτήματος να διαταχθεί κάθε τρίτος που τυχόν κατέχει το ακίνητο έλκοντας δικαιώματα από την εναγομένη, γ) του αιτήματος για απαγόρευση κάθε μελλοντικής διατάραξης της νομής για το λόγο ότι δεν πρόκειται περί αγωγής διατάραξης της νομής αλλά περί αποβολής από τη νομή. Ακολούθως απέρριψε την αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη και καταδίκασε τον ενάγοντα στα δικαστικά έξοδα της εναγομένης.

Κατά της αποφάσεως αυτής άσκησε την υπό κρίση έφεση ο ηττηθείς ενάγων παραπονούμενος για λόγους που ανάγονται σε μη ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, και ζητεί να εξαφανισθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, ώστε να γίνει δεκτή η αγωγή του.

Από την εκτίμηση της με αριθμό .../2.10.2019 ένορκης βεβαίωσης των ..., που ελήφθησαν με επιμέλεια του ενάγοντος ενώπιον της Ειρηνοδίκη Πατρών, μετά από νομότυπη κλήτευση της εναγόμενης (βλ. την με αριθμό .../25.9.2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Πατρών ...), της με αριθμό .../3.10.2019 ένορκης βεβαίωσης των … και …, που δόθηκαν με επιμέλεια της εναγομένης ενώπιον της συμβ/φου Πατρών …, μετά από νομότυπη κλήτευση του ενάγοντος (βλ. την με αριθμό .../27.9.2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Πατρών ...) καθώς και από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι νομίμως προσκομίζουν με επίκληση αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: ο ενάγων είναι αποκλειστικός κύριος του με στοιχεία ... διαμερίσματος το πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, εμβαδού 117,28 τ.μ, που αποτελεί ενιαία ιδιοκτησία με τον υπό στοιχείο 1-1 χώρο του κλιμακοστασίου, επιφανείας, 16,32 τ.μ, οικοδομής κείμενης στην τοπική κοινότητα … του δήμου Πατρέων και επί της οδού ... Το διαμέρισμα αυτό (οριζόντια ιδιοκτησία) περιήλθε στον ενάγοντα κατά πλήρη κυριότητα δυνάμει του με αριθμό …./1957 διανεμητηρίου συμβολαίου του συμβ/φου Πατρών ..., νομίμως μεταγεγραμμένου σε συνδυασμό με την με αριθμό .../1992 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβ/φου Πατρών, …, που μεταγράφηκε νόμιμα. Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στην Πάτρα την … 1970 και απέκτησαν δύο ενήλικα σήμερα τέκνα την… και τον … Ως οικογενειακή τους κατοικία κατά τη διάρκεια του γάμου τους είχαν το υπό στοιχεία Α-1 διαμέρισμα. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων διασπάστηκε στις αρχές του έτους 2009 όταν ο ενάγων αποχώρησε από την οικογενειακή στέγη και εγκαταστάθηκε στο υπό στοιχεία ... διαμέρισμα που βρίσκεται στην ίδια οικοδομή, που ανήκει επίσης στην κυριότητα του, ενώ η εναγομένη συνέχισε να διαμένει στο διαμέρισμα υπό στοιχείο ... Ο γάμος των διαδίκων λύθηκε με την με αριθμό …/2016 απόφαση του Μον/λούς Πρωτοδικείου Πατρών, η οποία κατέστη αμετάκλητη στις 20.11.2017 και με το με αριθμό .../2017 διαζευκτήριο του Μητροπολίτη Πατρών λύθηκε και πνευματικά. Οι διάδικοι, οι οποίοι είναι σήμερα ηλικίας 80 ετών ο ενάγων και 78 ετών η εναγομένη, συμφώνησαν τόσο κατά χρόνο διακοπής της έγγαμης συμβίωσης τους όσο και κατά τη λήψη της απόφασης να πάρουν διαζύγιο, να χρησιμοποιεί η εναγομένη την μέχρι πρότινος οικογενειακή τους κατοικία για να διαμένει σε αυτή εφ' όρου ζωής της, άνευ ανταλλάγματος, και ο ενάγων μετακόμισε στο διπλανό υπό στοιχείο ... διαμέρισμα της ίδιας οικοδομής. Η συμφωνία αυτή μεταξύ των διαδίκων ήταν προφορική και αποτελεί έγκυρη σύμβαση χρησιδανείου ακινήτου, αορίστου διάρκειας, κατά τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη της απόφασης. Ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι η εναγομένη βρισκόταν στη νομή του ακινήτου του που αποτελούσε την οικογενειακή στέγη κατά το χρόνο της διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης και ότι αυτή είχε δικαίωμα χρήσης λόγω της σχέσης του γάμου, άλλως συνομολογεί ότι πρόκειται για άτυπη σύμβαση χρησιδανείου μεταξύ των διαδίκων που καταρτίστηκε στο χρόνο της διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης με διάρκεια μέχρι την αμετάκλητη λύση του γάμου τους και ότι κατήγγειλε τη σύμβαση καλώντας την εναγομένη εντός προθεσμίας να του αποδώσει τη νομή του ακινήτου. Ωστόσο ο ισχυρισμός του ενάγοντος δεν είναι βάσιμος και πρέπει να απορριφθεί. Τα ανωτέρω συνάγονται από τις ένορκες βεβαιώσεις των … συζύγου του αδερφού της εναγομένης και του …, αδερφού της, οι οποίες κρίνονται αξιόπιστες λόγω του ότι βρίσκονταν στο κοντινό περιβάλλον της εναγομένης διατηρώντας καλές συγγενικές σχέσεις μέχρι και σήμερα και έχουν ιδία γνώση για όσα κατέθεσαν σχετικά με την ένδικη προφορική συμφωνία δυνάμει της οποίας η εναγόμενη διέμενε στο ένδικο διαμέρισμα από το 2009 έως το 2018 χωρίς να ενοχληθεί από τον ενάγοντα.

Εξάλλου η … είχε βεβαιώσει ενόρκως το γεγονός της σύναψης μεταξύ των διαδίκων της σύμβασης χρησιδανείου εφ' όρου ζωής της εναγομένης σε ανύποπτο χρόνο ήτοι τον Ιούλιο του 2014, όπως αυτός προκύπτει από την με αριθμό .../1.7.2014 ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συμβ/φου Πατρών ... Εξάλλου στις σχετικές δίκες περί καταβολής διατροφής που κατέθεσε σε βάρος του ενάγοντος η εναγόμενη, ο πρώτος προέβαλε τον ισχυρισμό περί συνυπολογισμού της ωφέλειας που αποκομίζει η εναγομένη από την παραχώρηση σε αυτή της χρήσης του διαμερίσματος για τον καθορισμό της μηνιαίας διατροφής της από το Δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση δεν ενόχλησε την εναγομένη από το έτος 2009 έως το έτος 2018, μολονότι ο γάμος τους είχε λυθεί αμετάκλητα από το έτος 2017. Εντέλει τον Μάιο του 2018 και με αφορμή προφανώς την αρνητική έκβαση που είχε για τον εναγόμενο η αγωγή σε βάρος του για συμμετοχή στα αποκτήματα, ο εναγόμενος επέδωσε στην ενάγουσα εξώδικη όχληση με την οποία κατήγγειλε τη σύμβαση χρησιδανείου και ζητούσε την απόδοση του διαμερίσματος, τάσσοντας της προθεσμία δέκα (10) ημερών. Τα ανωτέρω δεν αναιρούνται από τα όσα βεβαίωσαν ενόρκως οι ..., η οποία δεν έχει ιδία γνώση του ζητήματος αλλά και ..., πρώην σύντροφος του υιού των διαδίκων. Να σημειωθεί ότι η τελευταία βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την εναγομένη για άλλη αιτία. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο ενάγων επέδωσε στις 30.5.2018 στην εναγόμενη την από 29.5.2018 εξώδικη δήλωση του (βλ. την με αριθμό …/30.5.2018 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Πατρών...) με την οποία κατήγγειλε τη σύμβαση χρησιδανείου ορισμένου χρόνου και έταξε προθεσμία δέκα (10) ημερών στην εναγομένη να του αποδώσει το ένδικο διαμέρισμα. Η τελευταία δεν απάντησε στην ανωτέρω δήλωση ούτε απέδωσε το ακίνητο και εξακολουθεί να διαμένει σε αυτό. Η εν λόγω καταγγελία που ασκήθηκε από τον ενάγοντα ενόψει του ότι σύμφωνα με την κρίση του δικαστηρίου πρόκειται για σύμβαση αορίστου χρόνου, έγινε με την επίκληση εκ μέρους του επείγουσας ανάγκης και οικονομικής δυσχέρειας. Από το σύνολο των αποδεικτικών μέσων προέκυψε ότι ο ενάγων, που γεννήθηκε το έτος 1940, είναι συνταξιούχος και λαμβάνει μηνιαία σύνταξη ποσού 927,91 ευρώ. Επίσης έχει εισοδήματα από μισθώματα και δη …

Διαμένει στο υπό στοιχείο Α2 ιδιόκτητο διαμέρισμα, επιφανείας 116,75 τ.μ στην οικοδομή επί της οδού …. στην … δήμου Πατρέων. Επίσης διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και ειδικότερα είναι αποκλειστικός κύριος :  

Βαρύνεται με δαπάνη καταβολής ασφαλίστρων ζωής στην ασφαλιστική εταιρεία ΑΧΑ ποσού 1367,14 ευρώ ετησίως καθώς και τριών δανείων που έλαβε από την Αχαϊκή Συν/κή Τράπεζα εκ των οποίων στα δύο ευθύνεται ως πρωτοφειλέτης και στο τρίτο ως εγγυητής με συνολικά οφειλόμενο υπόλοιπο στις 2.3.2018 ύψους 51.009,07 ευρώ για την εξόφληση των οποίων έχει καταβάλει το ποσό των 430,00 ευρώ. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο ενάγων έχει σημαντικές τραπεζικές καταθέσεις αφού στις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2013 και 2014 εμφανίζει τόκους ύψους 6458,56 ευρώ και 4738,12 ευρώ, αντίστοιχα. Αντιμετωπίζει ωστόσο προβλήματα υγείας, όπως κολπική μαρμαρυγή, αρτηριακή υπέρταση και ανεύρυσμα ανιούσας αορτής καθώς και χρόνια οσφυαλγία, χωρίς όμως να αποδεικνύεται ότι υποβάλλεται σε πρόσθετες δαπάνες μη καλυπτόμενες από τον ασφαλιστικό του φορέα. Γενικά ο ενάγων διαθέτει οικονομική άνεση και ευμάρεια και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Αντίθετα, η εναγόμενη, ηλικίας 78 ετών σήμερα, δεν εργάστηκε ούτε είχε εισοδήματα από άλλη πηγή, και δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος, ενώ λόγω της ηλικίας της δεν μπορεί να εργαστεί. Αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας καθώς πάσχει από γλαύκωμα και καταρράκτη ΔΑΟ, χρόνια χολολιθίαση και χολοκυστίτιδα χρήζουσα χολυκυστεκτομής. Έχει οφειλές προς τη ΔΕΗ, δεν διαθέτει θέρμανση στο ένδικο διαμέρισμα όπου και διαμένει. Πρέπει ωστόσο να συνυπολογιστεί στην οικονομική της κατάσταση το ότι λαμβάνει μηνιαία διατροφή ποσού 400.00 ευρώ και ότι δυνάμει της με αριθμό …/2020 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πατρών έχει επιδικαστεί υπέρ της και της έχει καταβληθεί από τον ενάγοντα, όπως η ίδια συνομολογεί το συνολικό ποσό των 70.000,00 ευρώ, μέρος του οποίου και δη ποσό 20.000,00 ευρώ ισχυρίζεται ότι έχει παραδώσει προς φύλαξη στην τέως σύντροφο του γιου της που αρνείται να της επιστρέψει και ότι διεκδικεί δικαστικά πλέον. Ωστόσο η εναγομένη δεν είχε μέχρι σήμερα δικές της αποταμιεύσεις και το μηνιαίο ποσό της διατροφής που λαμβάνει από τον ενάγοντα δεν αρκεί για να καλύψει ούτε τις στοιχειώδεις βιοτικές ανάγκες της, βρίσκεται δε σε έναν συνεχή δαπανηρό δικαστικό αγώνα με τον ενάγοντα επί σειρά ετών. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η εναγόμενη έχει στην πλήρη κυριότητα της:  ……. Τα ανωτέρω ακίνητα είναι μη οικοδομήσιμα καθώς στην περιοχή δεν έχουν διανοιχθεί δρόμοι και δεν δύνανται να αξιοποιηθούν από την ενάγουσα ούτε να εκποιηθούν υπό τις υφιστάμενες συνθήκες. Συνακόλουθα με βάση όσα αποδείχθηκαν ο ενάγων διαθέτει μεγάλη οικονομική επιφάνεια, λόγω της σημαντικής κινητής και ακίνητης περιουσίας του και των υψηλών μηνιαίων εισοδημάτων του, και δεν αντιμετωπίζει καμία επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη και οικονομική δυσχέρεια και επομένως, η καταγγελία της σύμβασης χρησιδανείου με την από 29.5.2018 καταγγελία του είναι άκαιρη και δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα της. Επομένως η εναγομένη έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το υπό στοιχείο … διαμέρισμα της οικοδομής του ενάγοντος από τη σύμβαση χρησιδανείου αορίστου χρόνου εφ' όρου ζωής της και νομίμως αρνείται να αποδώσει το ακίνητο στον ενάγοντα, η άρνηση της δε αυτή δε συνιστά αντιποίηση νομής. Κατόπιν των ανωτέρω, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που, με την εκκαλουμένη απόφαση του, κατέληξε στην ίδια κρίση με το παρόν και απέρριψε την αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, ως ουσιαστικά αβάσιμη, δεν έσφαλε και ορθώς εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις…»


Στεφανία Ι. Σουλή

Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

https://stefaniasouli.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.