Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013

Προσβολή πατρότητας τέκνου

               
  • Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου της μητέρας του ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή την ακύρωσή του τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον σύζυγο της μητέρας (τέκνο γεννημένο σε γάμο).

  • Η ιδιότητα του τέκνου γεννημένου σε γάμο μπορεί να προσβληθεί δικαστικώς και ως εκ τούτου το τεκμήριο πατρότητας να ανατραπεί, εάν αποδειχθεί ότι η μητέρα δεν συνέλαβε πράγματι από το σύζυγό της ή ότι κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης ήταν φανερά αδύνατο να συλλάβει από αυτόν, ιδίως εξαιτίας ανικανότητας ή αποδημίας του ή επειδή δεν είχαν σχέσεις.

  • Το τέκνο χάνει την ιδιότητα τέκνου που γεννήθηκε σε γάμο, αναδρομικά από την γέννησή του, μόλις γίνει αμετάκλητη η απόφαση που δέχεται την προσβολή αυτής της ιδιότητάς του.

  

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


                                           ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4945/2013

                                                      5122/2012 εξαίρεση: 350 

                                   ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους δικαστές ***************, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ********************, Πρωτοδίκη- Εισηγήτρια και *********************,  Πρωτοδίκη και τη Γραμματέα ****************************.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στον Πειραιά στις 11 Ιανουαρίου 2013 για να δικάσει την υπόθεση :

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ****************************, η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Στεφανίας Σουλή

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1. ******************************, ο οποίος ήταν απών στο ακροατήριο και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο και 2. ****************************, η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου της **********************.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από ……..…………… και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου ……………………… αγωγή της επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό …………………………….μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, προκειμένου να ορισθεί ειδική επίτροπος για το ανήλικο τέκνο, ήδη δε επαναφέρεται προς συζήτηση με την από …………………. και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης εξαίρεση: 350 κλήση της , η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.


                                      ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ  
  
                                    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τη με αριθμό ……………………….. έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ……………………………, την οποία η ενάγουσα επικαλείται και προσκομίζει, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίσης αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον πρώτο εναγόμενο (άρθρο 126 παρ. 1 α’ ΚΠολΔ), ο οποίος συνδέεται με το δεσμό της αναγκαστικής ομοδικίας με τη δεύτερη των εναγομένων, δεδομένου ότι συντρέχει περίπτωση κοινής παθητικής νομιμοποίησης, καθώς οι εναγόμενοι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 619 παρ.1 ΚΠολΔ μπορούν να εναχθούν μόνο από κοινού ( άρθρα 619 παρ. 1 και 76 παρ. 1 γ’ ΚΠολΔ, βλ. Ποδηματά σε Ερμηνεία ΚΠολΔ Κεραμεύς/ Κονδύλης/ Νίκας άρθρο 619 αρ. 6, Β. Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ, τόμος Α’ άρθρο 76 αρ. 3, 5 και Β. Βαθρακοκοίλη, Οικογενειακό Δίκαιο, άρθρο 1469 αρ. 14 και 15). Ακολούθως, αν και αυτός δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο πινάκιο, δεν θα δικαστεί ερήμην διότι θεωρείται ότι αντιπροσωπεύεται από την αναγκαία ομόδικό του- δεύτερη εναγόμενη, η οποία παρέστη κανονικά.

Με την …………………….. και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου …………………..αγωγή της, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό ……………………….μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, προκειμένου να οριστεί ειδική επίτροπος για το ανήλικο τέκνο και ήδη επαναφέρεται προς συζήτηση με την ως άνω κλήση, η ενάγουσα ζητεί να κηρυχθεί το εκπροσωπούμενο στη δίκη από τη δεύτερη εναγομένη, υπό την ιδιότητά της ως ειδικού επιτρόπου του, ανήλικο άρρεν τέκνο της, που γεννήθηκε στις ……………………………… και κατά της διάρκεια του γάμου της με τον πρώτο εναγόμενο, μη γνήσιο τέκνο του τελευταίου, καθόσον είχε διακόψει οριστικά την έγγαμη συμβίωσή της με τον πρώτο εναγόμενο και πριν το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης του άνω τέκνου της δεν είχε καθόλου σαρκικές σχέσεις με το σύζυγό της.
Η αγωγή με το ανωτέρω περιεχόμενο παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του αρμοδίου τούτου καθ’ύλη και κατά τόπον Δικαστηρίου ( άρθρα 18 αρ. 1, 22 και 37 παρ. 1 ΚΠολΔ), κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των άρθρων 615 έως 622 ΚΠολΔ ( άρθρο 614 παρ. 1 α’ ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1465 παρ.1, 1467, 1468, 1469 αρ. 4, 1470 αρ. 4, 1472 ΑΚ, 76 παρ. 1 γ’ , 619 παρ. 1 γ’ και 620 ΚΠολΔ. Επομένως η ένδικη αγωγή πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος της ενάγουσας, που εξετάστηκε ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, την ομολογία της δεύτερης των εναγομένων, η οποία εκτιμάται ελεύθερα (άρθρα 614 παρ. 1 και 600 ΚΠολΔ), καθώς και από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται ……………………………………………………..……… αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα και ο πρώτος εναγόμενος τέλεσαν νόμιμο γάμο, κατά τη διάρκεια του οποίου - και συγκεκριμένα στις …………………….- γεννήθηκε ένα άρρεν τέκνο που έλαβε το όνομα ……………………., όπως προκύπτει από το με ημερομηνία ……………………….. πιστοποιητικό βάπτισης της Ιεράς Μητροπόλεως ………………………………… Οι σύζυγοι συμβίωσαν έως τις αρχές του έτους …….., οπότε και επήλθε οριστική διάσπαση της εγγάμου συμβιώσεως. Έκτοτε δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ των συζύγων, ούτε και περιστασιακή, αντιθέτως δε η ενάγουσα συνήψε μόνιμη και σταθερή σχέση με πλήρη σαρκική επικοινωνία με τον ………………………………………, από την οποία, στις ……………………, έτεκε στο Μαρούσι το άρρεν τέκνο, που εκπροσωπείται από τη δεύτερη των εναγομένων, δυνάμει  της με αριθμό …………………. απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την ως άνω απόφαση, που εκδόθηκε κατόπιν της από …………………. και με αριθμό κατάθεσης …………………… αιτήσεως της καλούσας –ενάγουσας προκειμένου να ορισθεί η ……………………………………………, ως ειδικός επίτροπος του τέκνου της λόγω συγκρούσεως συμφερόντων, στη σχετική δίκη προσβολής πατρότητας, διορίσθηκε ειδικός επίτροπος του τέκνου η ως άνω αναφερόμενη …………………………………………………………….., προκειμένου να εκπροσωπήσει το ανήλικο τέκνο της ενάγουσας –καλούσας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά στη δίκη περί προσβολής πατρότητας………………………………………………………………………………………………………….

Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι η ενάγουσα με το σύντροφό της έχουν ήδη τελέσει νόμιμο γάμο στις …………………………………, όπως προκύπτει από τη με αριθμό………………………………….. ληξιαρχική πράξη γάμου του Ληξιαρχείου ………………… Αττικής, ενώ ο τελευταίος έχει αναγνωρίσει το τέκνο ως φυσικό του τέκνο, όπως προκύπτει από τη με αριθμό………………………….. πράξη αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου της συμβολαιογράφου ……………………………………………………………. 

Το τέκνο αυτό καταλαμβάνεται μεν από το τεκμήριο καταγωγής από το γάμο της μητέρας του με το σύζυγό της ( άρθρο 1465ΑΚ), καθώς γεννήθηκε πριν από τη λύση του γάμου της με τον πρώτο εναγόμενο, πλην, όμως από τα προεκτεθέντα καθίσταται προφανές ότι η ενάγουσα ήταν φανερά αδύνατο να έχει συλλάβει από το σύζυγό της και τεκμαιρόμενο πατέρα αυτού, αφού κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης του τέκνου της, που περιλαμβάνεται ανάμεσα στην τριακοστή (300η) και στην εκατοστή ογδοηκοστή (180η) ημέρα πριν από τον τοκετό, ήτοι ανάμεσα στις …………………………….. και τις ……………………………., αυτοί τελούσαν σε διάσταση και δεν είχαν σαρκικές μεταξύ τους σχέσεις, επιπλέον δε η μητέρα – ενάγουσα είχε νωρίτερα, από τις αρχές του έτους ........... και εξακολουθεί να έχει μέχρι σήμερα, συνεχώς και αδιαλείπτως, σταθερή και μόνιμη σχέση με πλήρη σαρκική συνάφεια με τον ήδη σύζυγό της ………………….      
Όλα τα προαναφερόμενα πραγματικά περιστατικά προκύπτουν ιδίως από τη σαφή και μετά λόγου γνώσεως κατάθεση του εξετασθέντος με επιμέλεια της ενάγουσας, μάρτυρα αλλά και την ομολογία της δεύτερης εναγομένης, η οποία κρίνεται ειλικρινής. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει δεκτή η ένδικη αγωγή και ως ουσία βάσιμη και να κηρυχθεί το εκπροσωπούμενο από τη δεύτερη των εναγομένων, υπό την ιδιότητα της ειδικής επιτρόπου αυτού, ανήλικο άρρεν τέκνο της ενάγουσας με το όνομα ………………, που γεννήθηκε στις ………………… στο Αμαρούσιο Αττικής, μη γνήσιο τέκνο του πρώτου εναγομένου και να οριστεί το παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από τον απολιπόμενο εναγόμενο (άρθρα 501 επ. ΚΠολΔ).

                                          ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων, του απολειπομένου πρώτου εναγομένου θεωρουμένου ως αντιπροσωπευομένου από την παραστάσα δεύτερη εναγομένη- αναγκαία ομόδικο.

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ το εκπροσωπούμενο από τη δεύτερη των εναγομένων, υπό την ιδιότητα της ειδικής επιτρόπου αυτού, ανήλικο άρρεν τέκνο της ενάγουσας, που γεννήθηκε στις …………………………… στο Αμαρούσιο Αττικής, μη γνήσιο τέκνο του πρώτου εναγομένου …………………………………………..

Κρίθηκε, αποφασίστηκε στον Πειραιά στις 13 Ιουλίου 2013, δημοσιεύτηκε δε στις 20 Σεπτεμβρίου 2013, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου …………………………………………………………………………………………….

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       

            **********                                                                           *************   


Σημείωση: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει γνωμοδοτήσει (Γνωμοδότηση αρ.2/2006) ότι η δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ύστερα από ανωνυμοποίηση των στοιχείων των φυσικών προσώπων (ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο θα μπορούσε εμμέσως να προκύψει η ταυτότητα των φυσικών προσώπων) πλην των στοιχείων που αφορούν τα πρόσωπα της σύνθεσης του δικαστηρίου καθώς και των πληρεξουσίων δικηγόρων. Ως προς τις τελευταίες κατηγορίες προσώπων υπερισχύει ο δημόσιος ρόλος τους κατά τη διεξαγωγή της δίκης και επίσης, η αναφορά του ονοματεπωνύμου δεν συνδέεται με περαιτέρω πληροφορίες όπως στην περίπτωση των διαδίκων ή άλλων εμπλεκόμενων μερών.Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.