Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014

Διαζύγιο και άδεια διαμονής συζύγου έλληνα πολίτη.


Σύμφωνα με το νόμο, τα μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη διατηρούν προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής στις εξής περιπτώσεις:

1) όταν εκδοθεί απόφαση διαζυγίου και ο γάμος διήρκεσε τρία (3)τουλάχιστον έτη, εκ των οποίων το ένα έτος στην Ελλάδα,

2) όταν υπάρχουν ανήλικα τέκνα και η επιμέλεια αυτών έχει ανατεθεί νομίμως σε έναν από τους συζύγους που είναι υπήκοος τρίτης χώρας,

3) όταν συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το μέλος της οικογένειας κατέστη θύμα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάμος,

4) όταν ο ένας των συζύγων απολαύει νομίμως του δικαιώματος επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο, υπό τον όρο ότι από τη σχετική δικαστική απόφαση ή την έγγραφη συμφωνία των συζύγων προκύπτει ότι οι επισκέψεις πρέπει να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και για όσο διάστημα απαιτείται.

Για την απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να αποδείξει ότι έχει εισόδημα από ασκούμενη δραστηριότητα στη Χώρα ή διαθέτει επαρκείς πόρους για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του, ώστε να μην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και να έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθένειας.

Ειδικά για τους αλλοδαπούς - γονείς ανήλικων ημεδαπών, οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν είναι δυνατό να συντρέχουν και ως εκ τούτου, με την εθνική ρύθμιση του άρθρου 94 του ν.3386/2005, διασφαλίζονταν η διαμονή τους τουλάχιστον μέχρι την ενηλικίωση του ημεδαπού τέκνου, ούτως ώστε στη συνέχεια να μεταβούν ομαλά στην κατηγορία των συντηρούμενων ανιόντων Έλληνα ή σε μακρόχρονους τίτλους διαμονής (άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας, καθεστώς επί μακρόν διαμενόντων). Επειδή όμως κατά την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης διαπιστώθηκε ότι ικανός αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών δεν κατοχύρωνε δικαίωμα σε μακρόχρονους τίτλους διαμονής και παράλληλα ήταν αντικειμενικά αδύνατον να μεταβούν στην κατηγορία των συντηρούμενων μελών οικογένειας Έλληνα, αφού τα μόλις ενηλικιωθέντα τέκνα δεν ήταν σε θέση να συντηρούν το γονέα τους κρίθηκε σκόπιμο, με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν. 3801/2009, να παρασχεθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία δικαίωμα παράτασης της άδειας διαμονής για μία επιπλέον πενταετία μετά την ενηλικίωση του τέκνου. Ως εκ τούτου, οι υπήκοοι τρίτων χωρών, που αδειοδοτούνται ως γονείς ανήλικων ημεδαπών, έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, την άδεια διαμονής τους για μία επιπλέον πενταετία, μετά την ενηλικίωση του ημεδαπού τέκνου. (εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: αριθμ.5, Α.Π.Οικ.9703/28-4-2010)  

 


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.