Σάββατο 14 Ιουνίου 2014

Απαγόρευση επικοινωνίας και προσέγγισης προσώπου

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ                                    Αριθμός απόφασης 4801/2014

                          ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Αποτελούμενο από το Δικαστή .................................., Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίστηκε μετά από κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ………………… 2014,  χωρίς σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: ………………………………………………………., η οποία εμφανίστηκε  με την πληρεξούσια δικηγόρο της Στεφανία Σουλή.

Του καθού η αίτηση: ………………………………………….., ο οποίος δεν εμφανίστηκε και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από ………………/2014  αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης ………/………/2014 και προσδιορίστηκε αρχικά για τις …………………, οπότε και η συζήτησή της αναβλήθηκε για την ανωτέρω αναφερόμενη.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτοί.

           ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ                       

           ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ   

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα εκθέτει ότι ο καθού η αίτηση προσβάλλει την προσωπικότητά της, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην αίτηση. Ζητεί λοιπόν, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση και επικείμενο κίνδυνο, να υποχρεωθεί ο καθού να παραλείπει στο μέλλον να προσβάλλει την προσωπικότητά της, επ’ απειλή εναντίον του χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης.

Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57 εδ. α’ του Α.Κ., 731,732, 947 παρ.1 του Κ.Πολ.Δ.  Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία, ερήμην του καθού η αίτηση, ο οποίος αν και κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα τόσο για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο της ……………../2014 όσο και για την ανωτέρω αναφερόμενη δικάσιμο ( βλ. σχετικά τις υπ.αρ. …………………/2014 και ……………………/2014 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ………………………………, που προσκομίζει η αιτούσα αντίστοιχα) απουσίαζε κατά την εκφώνηση της υπόθεσης κατά την ως άνω δικάσιμο από το οικείο  έκθεμα. Το Δικαστήριο ωστόσο, θα προχωρήσει στη συζήτηση, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα που εξετάστηκε νομότυπα στο ακροατήριο και τα έγγραφα που η αιτούσα προσκομίζει, πιθανολογούνται τα ακόλουθα:  Οι διάδικοι γνωρίστηκαν μεταξύ τους σε κοινωνική εκδήλωση όπου είχαν βρεθεί τον ……………………..του έτους 2013. Από το …………………………… του ίδιου έτους οι διάδικοι συνδέθηκαν ερωτικά και η σχέση τους διήρκησε μέχρι τις αρχές του …………………… του 2013, οπότε και διακόπηκε μετά από απόφαση της αιτούσας, την οποία ανακοίνωσε στον καθού η αίτηση. Ο τελευταίος όμως αρνήθηκε να αποδεχθεί την απόφαση αυτή της αιτούσας και άρχισε να τηλεφωνεί στην αιτούσα παρακαλώντας την να συνεχίσουν τη σχέση τους. Πιθανολογείται επίσης ότι στις ……………………/2013 και στις …………………/2013, ο καθού η αίτηση επισκέφτηκε την αιτούσα στην οικία της και εκεί τη χτύπησε στο πρόσωπο και στο σώμα ενώ από τον …………………….. του έτους 2013 μέχρι και 31/12/2013 ο καθού η αίτηση απέστελλε στην αιτούσα ηλεκτρονικές επιστολές (email) αλλά και τηλεφωνούσε στην αιτούσα τόσο στην οικία της όσο και στην εργασία της στις δε ως άνω επιστολές εξύβριζε την αιτούσα με τις φράσεις «κ…………., π…………», απειλούσε την αιτούσα ότι θα πάθαινε κακό, παρακολουθούσε την αιτούσα και τις κινήσεις της και συνέχιζε να μεταβαίνει στον τόπο όπου βρίσκεται η οικία της αιτούσας.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσία. Τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματός της (άρθρο 191 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ), βαρύνουν τον καθού η αίτηση που ηττήθηκε στην παρούσα δίκη (άρθρο 176 του Κ.Πολ.Δ και Παράρτημα Ι του ν. 4194/2013). Τέλος πρέπει να ορισθεί προθεσμία για την άσκηση αγωγής εκ μέρους της αιτούσας για την κύρια υπόθεση, κατ’ άρθρο 693 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

                          ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Δικάζει ερήμην του καθού η αίτηση.
Δέχεται την αίτηση.

Υποχρεώνει προσωρινά και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί αγωγής που θα ασκήσει η αιτούσα για την κύρια υπόθεση εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, τον καθού η αίτηση να παραλείπει στο μέλλον να εξυβρίζει, απειλεί και να παρακολουθεί την αιτούσα, να την καλεί στο τηλέφωνο είτε της οικίας της είτε της εργασίας της είτε στο κινητό της τηλέφωνο, να αποστέλλει μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο της αιτούσας και να επικοινωνεί με την αιτούσα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, linkedin).      

Απαγορεύει προσωρινά και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί αγωγής που θα ασκήσει η αιτούσα για την κύρια υπόθεση εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, στον καθού η αίτηση να πλησιάζει την αιτούσα, το χώρο εργασίας της αιτούσας και την οικία της αιτούσας.

Απειλεί εναντίον του καθού η αίτηση χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ υπέρ της αιτούσας και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση των αμέσως προηγούμενων διατάξεων της παρούσας.

Επιβάλλει σε βάρος του καθού η αίτηση τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 24-4-2014.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

                                                            Ο    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                   

Σημείωση: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει γνωμοδοτήσει (Γνωμοδότηση αρ.2/2006) ότι η δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ύστερα από ανωνυμοποίηση των στοιχείων των φυσικών προσώπων (ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο θα μπορούσε εμμέσως να προκύψει η ταυτότητα των φυσικών προσώπων) πλην των στοιχείων που αφορούν τα πρόσωπα της σύνθεσης του δικαστηρίου καθώς και των πληρεξουσίων δικηγόρων. Ως προς τις τελευταίες κατηγορίες προσώπων υπερισχύει ο δημόσιος ρόλος τους κατά τη διεξαγωγή της δίκης και επίσης, η αναφορά του ονοματεπωνύμου δεν συνδέεται με περαιτέρω πληροφορίες όπως στην περίπτωση των διαδίκων ή άλλων εμπλεκόμενων μερών.
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
https://stefaniasouli.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.