Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014

Αίτηση για συμβιβασμό (άρθρα 208 & 209 ΚΠολΔ)


 
            ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

                               Α Ι Τ Η Σ Η

 

1) Του ……, του …. και της …., κατοίκου Αθηνών, οδός …………. αρ. ……

2) Της ….. του …. και της ……., κατοίκου Αθηνών, οδός ………… αρ. ….

 

                                   *****
 
Με την παρούσα ζητούμε κατ΄εφαρμογή των άρθρων 208 και 209 Κ.Πολ.Δ, συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς για το παρακάτω ζήτημα:
(Σύντομη ανάπτυξη ιστορικού και αναφορά στην συμφωνία που επιτεύχθηκε):

α) Η επικοινωνία του α’ των αιτούντων - πατέρα με το τέκνο, (λεπτομερής και αναλυτική περιγραφή στο πως και πότε θα ασκείται) και β) Διατροφή ανήλικου τέκνου: Αμφότεροι οι αιτούντες συμφωνούμε, ως γονείς, ότι οφείλουμε να συμβάλλουμε στις ανάγκες του τέκνου μας, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του. Για το λόγο αυτό ο α’ των αιτούντων- πατέρας θα καταβάλλω κάθε μήνα στη δεύτερη εξ ημών μητέρα, ως διατροφή του ανήλικου τέκνου μας, το ποσό των …… ευρώ. Η ως άνω συμφωνηθείσα διατροφή θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ήτοι από 1.07.2014 έως 30.06.2016. Το ποσό των ……. ευρώ θα προκαταβάλλεται στη δεύτερη των αιτούντων, μητέρα του ανήλικου, το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα με κατάθεση στον υπ.αρ …. με ΙΒΑΝ GR…. λογαριασμό της β’ εξ ημών  στην  Τράπεζα ………… και τα αποκόμματα καταθέσεως θα αποτελούν πλήρη απόδειξη για την καταβολή της διατροφής. Μετά την πάροδο της διετίας το ως άνω ποσό της διατροφής που αφορά το ανήλικο τέκνο μας θα αναπροσαρμοσθεί κατόπιν νεωτέρας συμφωνίας μας, βάσει των τότε εισοδημάτων μας και των αναγκών του ανήλικου τέκνου μας. Περαιτέρω για την περίπτωση που απαιτηθούν έκτακτες δαπάνες υγειονομικής περιθάλψεως του ανήλικου τέκνου μας, ρητά συμφωνείται ότι η κάλυψη των ως άνω δαπανών θα γίνεται εξ ημισείας από τους αιτούντες γονείς.

 
Οι αιτούντες δηλώνουμε ότι παραιτούμεθα από το δικαίωμα προσβολής όσων βεβαιώνονται με την ένορκη βεβαίωση την οποία αναγνωρίζουμε τίτλο εκτελεστό και εκκαθαρισμένο.
Παραιτούμεθα επίσης από το δικαίωμα άσκησης ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά του παρόντος συμβιβασμού ακόμη και εκείνου της αίτησης αναστολής εκτελέσεως και της λήψης προσωρινής διαταγής για αναστολή εκτελέσεως του παρόντος. Κατεβλήθη το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου, επί του ποσού της διατροφής δυο ετών, ως προκύπτει από το με αριθμό ….. παράβολο.      
 
  
 Εδώ μπορείς να διαβάσεις το Πρακτικό Συμβιβασμού  
 
 

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.