Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

Η ηλικία της φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής της κυοφόρου στην παρένθετη μητρότητα


 

 
Αν και ο νόμος 3305/2005, στο άρθρο 4 παρ.1 εδ. β΄ αυτού έθεσε συγκεκριμένο όριο ως προς την ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής, ορίζοντας επί λέξει ότι «Σε περίπτωση που το υποβοηθούμενο πρόσωπο είναι γυναίκα, ως ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής νοείται το πεντηκοστό έτος», το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου επέτρεψε με την υπ. αρ 224/2006 απόφασή του την κυοφορία από τρίτη γυναίκα (την κυοφόρο) ωαρίων ξένων προς την ιδία, καίτοι η γυναίκα αυτή ήταν 52 ετών.

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της ως άνω απόφασης δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

 

"…Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1458 ΑΚ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το πρώτο άρθρο του νόμου 3089/2002, για την «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή», ορίζεται ότι η μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας γονιμοποιημένων ωαρίων, ξένων προς την ίδια και η κυοφορία από αυτήν, επιτρέπεται με δικαστική άδεια που παρέχεται πριν από τη μεταφορά, εφόσον υπάρχει έγγραφη και χωρίς αντάλλαγμα συμφωνία των προσώπων που επιδιώκουν να αποκτήσουν τέκνο και της γυναίκας που θα κυοφορήσει, καθώς και του συζύγου της αν αυτή είναι έγγαμη. Η δικαστική άδεια, παρέχεται ύστερα από αίτηση της γυναίκας που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο, εφόσον αποδεικνύεται ότι αυτή είναι ιατρικώς αδύνατο να κυοφορήσει και ότι η γυναίκα που προσφέρεται να κυοφορήσει είναι, ενόψει της κατάστασης της υγείας της, κατάλληλη για κυοφορία.

Από τη διάταξη του άρθρου 1464 ΑΚ, προκύπτει περαιτέρω, ότι σε περίπτωση τεχνητής γονιμοποίησης, αν η κυοφορία έγινε από άλλη γυναίκα υπό τους όρους του άρθρου 1458 ΑΚ, μητέρα του τέκνου τεκμαίρεται η γυναίκα στην οποία δόθηκε η σχετική δικαστική άδεια. Το τεκμήριο αυτό ανατρέπεται, με αγωγή προσβολής της μητρότητας που ασκείται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών, από τον τοκετό. Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρου 799 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι όταν ζητείται κατά το νόμο να χορηγηθεί άδεια για μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση ή για κυοφορία τέκνου από άλλη γυναίκα, αρμόδιο είναι το δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου έχει τη συνήθη διαμονή της η αιτούσα ή εκείνη που θα κυοφορήσει το τέκνο. Ο δικαστής διατάζει να γίνει η συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών, εάν κρίνει ότι η δημοσιότητα πρόκειται να είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των διαδίκων. Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 3089/2002, ορίζεται ότι τα άρθρα 1458 και 1464 ΑΚ εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση που η αιτούσα και η κυοφόρος γυναίκα έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα. Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου προαναφερθέντος νόμου, με το οποίο προστέθηκε νέο εδάφιο στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 20 του Ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων», ορίσθηκε ότι στην περίπτωση τέκνου που γεννήθηκε από παρένθετη κυοφόρο γυναίκα, στο ληξιαρχείο προσάγεται και η δικαστική άδεια που δόθηκε στη γυναίκα που επιθυμεί το τέκνο, έτσι ώστε ο ληξίαρχος να την εγγράψει ως μητέρα. Από τον συνδυασμό των διατάξεων προκύπτει ότι η παρένθετη μητρότητα, δηλαδή η μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων στο σώμα άλλης γυναίκας και η κυοφορία από αυτήν επιτρέπεται με δικαστική απόφαση που παρέχεται πριν από τη μεταφορά, ύστερα από αίτηση της γυναίκας που επιθυμεί το παιδί. Οι προϋποθέσεις για να χορηγηθεί η άδεια είναι καταρχήν η γυναίκα που επιθυμεί το παιδί να μην μπορεί να κυοφορήσει η ίδια, πλην όμως να βρίσκεται σε ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής, (όπως προσδιορίζεται στη διάταξη του άρθρου 1455 παρ. 1 εδ. 1 ΑΚ), ενώ η γυναίκα που αναλαμβάνει να κυοφορήσει πρέπει να είναι, ενόψει της κατάστασης της υγείας της, κατάλληλη για κυοφορία. Στο δικαστήριο πρέπει εξάλλου να προσκομίζεται έγγραφη και χωρίς αντάλλαγμα συμφωνία μεταξύ των μερών, δηλαδή των προσώπων που επιθυμούν το παιδί και της κυοφόρου γυναίκας, καθώς και του συζύγου της τελευταίας αν αυτή είναι έγγαμη, με την οποία εκτός από την συμφωνία τους για την διενέργεια της πράξης, να δηλώνουν ότι τα γονιμοποιημένα ωάρια, που εμφυτεύονται στη μήτρα της κυοφόρου, δεν θα ανήκουν στην ίδια (βλ. σχετ. Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη, «Τεχνητή γονιμοποίηση και Οικογενειακό Δίκαιο», Ο νόμος 3089/2002 για την ιατρική υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 39 επ., Τ.Κ. Βιδάλης, Το πρόταγμα της οικογενείας: Η συνταγματικότητα του νόμου για την «ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή» ΝοΒ 51 σελ. 832, Νόμος 3089/2002 Εισηγητική έκθεση, Κώδικας Νομικού Βήματος, τόμος 50, σελ. 2622, ΜΠΑ 1320/2004 Αρμ 2004, 374, ΜΠΗρακλ 678/2003 ΝοΒ 2004, 274).

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα ζητεί να της δοθεί η άδεια, προκειμένου να γίνει μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας και ειδικότερα της μητέρας της ......, εξωσωματικώς γονιμοποιημένων ωαρίων, ξένων προς την ίδια, προκειμένου να κυοφορήσει το τέκνο που η αιτούσα και ο σύζυγός της επιθυμούν να αποκτήσουν. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρο 739 επ. ΚΠολΔ και 121 ΕισΝΑΚ), δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία, με την επίδοση αντιγράφου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου (βλ. την υπ' αριθμ. ...... έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Κορίνθου ....). Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1455, 1456 και 1458 ΑΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του Ν. 3089/2002, 739, 740 και 799 παρ. 1 του ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της κατάθεσης του μάρτυρα που εξετάστηκε στο ακροατήριο και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, καθώς και από τα έγγραφα που επικαλείται και νόμιμα προσκομίζει η αιτούσα, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, ηλικίας 29 ετών, κάτοικος Κορίνθου, τέλεσε νόμιμο πολιτικό γάμο με τον ..... στις ......, ο οποίος ιερολογήθηκε με το Χ.Ο. Δόγμα στις ...... κανόνες, πλην όμως και παρά την έντονη επιθυμία τους δεν έχουν αποκτήσει δικά τους τέκνα. Τούτο διότι, σύμφωνα με την από ....-2006 βεβαίωση του ιατρού, μαιευτήρα – γυναικολόγου, ...... σε συνδυασμό με το υπ' αριθμ. ...... πιστοποιητικό του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών …………, συντρέχει αδυναμία απόκτησης τέκνων με φυσικό τρόπο. Ειδικότερα η αιτούσα είναι αδύνατον να κυοφορήσει, διότι υπάρχει ……………………….. Eν όψει τούτων η αιτούσα είναι ιατρικώς αδύνατο να κυοφορήσει τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, παρά το ότι βρίσκεται σε ηλικία φυσικής αναπαραγωγής. Παρά ταύτα κρίνεται κατάλληλη για την παροχή ωαρίου, το οποίο, αφού γονιμοποιηθεί εξωσωματικά με σπέρμα του συζύγου της, θα κυοφορηθεί από παρένθετη μητέρα. Εξάλλου έχει ήδη υποβληθεί στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις προγενετικού ελέγχου και είναι απολύτως υγιής γυναικολογικά, κλινικά και εργαστηριακά. Περαιτέρω η γυναίκα που προσφέρεται να κυοφορήσει είναι η μητέρα της ....... το γένος ........, έγγαμη με τον ...... με τον οποίο έχει αποκτήσει, εκτός της αιτούσης, δύο ακόμη τέκνα. Η ανωτέρω, ηλικίας 52 ετών, σύμφωνα με την από ....... βεβαίωση του ιδίου ως άνω ιατρού ........., είναι γυναικολογικώς υγιής και δύναται να κυοφορήσει. Προσκομίζεται εξάλλου η υπ' αριθμ. ....... έγγραφη δήλωση – συναίνεση ενώπιον της Συμ/φου Αθηνών ...... της αιτούσας, του συζύγου της, της μητέρας της αιτούσας, κατοίκου ......., και του συζύγου της τελευταίας, με την οποία συναίνεσαν εγγράφως για τη μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων της αιτούσας στο σώμα της μητέρας της και την κυοφορία τους από την τελευταία για λογαριασμό της αιτούσας. Ειδικότερα συμφωνήθηκε να εμφυτευθούν ιατρικώς στο σώμα της ........ ωάρια της αιτούσας, εξωσωματικά γονιμοποιημένα με το σπέρμα του συζύγου της αιτούσας, προκειμένου η ανωτέρω ....... να τα κυοφορήσει ως παρένθετη μητέρα μέχρι τον τοκετό και στη συνέχεια το τέκνο ή τα τέκνα που θα γεννήσει, το οποίο/τα οποία θα είναι τέκνο /τέκνα της αιτούσας και του συζύγου της, να το/τα παραδώσει σε αυτούς, χωρίς να λάβει για την προαναφερόμενη ενέργεια κανένα απολύτως οικονομικό αντάλλαγμα. Τέλος αποδείχθηκε ότι τόσο η αιτούσα όσο και η μητέρα της που θα κυοφορήσει έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, ώστε να δοθεί από το Δικαστήριο η άδεια για τη μεταφορά (ιατρικώς), στο σώμα της .......... ωαρίων της αιτούσας εξωσωματικά γονιμοποιημένων με το σπέρμα του συζύγου της, ........ και για την κυοφορία τους από την ανωτέρω, προκειμένου η αιτούσα και ο σύζυγος της να αποκτήσουν τέκνο και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως κατ' ουσίαν βάσιμη..."  

 
 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

Τι σημαίνει συνεπιμέλεια τέκνου


Αρκετοί γονείς ρωτάνε τι σημαίνει συνεπιμέλεια τέκνου ή τέκνων και πως εφαρμόζεται αυτό στην πράξη.
Καταρχάς θα πρέπει να αναφερθεί ότι για να κατανοήσει ο γονέας τι σημαίνει συνεπιμέλεια, θα πρέπει πρώτα από όλα να κατανοήσει τι σημαίνει γονική μέριμνα τέκνου και τι επιμέλεια τέκνου.

Όπως έχω ήδη αναφέρει σε άλλες αναρτήσεις, η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου είναι έννοια ευρύτερη της επιμέλειας.

Ειδικότερα: 1) η Γονική Μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου και επιπλέον τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του, και 2) η Επιμέλεια του τέκνου περιλαμβάνει μόνο την ανατροφή, την επίβλεψη, την μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω απλό νομικό διαχωρισμό γίνεται εύκολα κατανοητό τι είναι και τι περιλαμβάνει η Συνεπιμέλεια του τέκνου: και οι δύο γονείς, από κοινού, φροντίζουν και επιμελούνται για την ανατροφή, την επίβλεψη, την μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου, όπως επίσης και οι δύο γονείς προσδιορίζουν από κοινού τον τόπο διαμονής του τέκνου τους.  

Πόσο εύκολα μπορεί να εφαρμοσθεί η συνεπιμέλεια τέκνου στην πράξη;

Η εμπειρία δείχνει ότι η συνεπιμέλεια τέκνου εφαρμόζεται στην πράξη δύσκολα, και μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις όπου οι γονείς έχουν καλή σχέση μεταξύ τους, μπορούν να συνεργαστούν προς το συμφέρον του τέκνου τους και μένουν κοντά. Ο τόπος διαμονής του τέκνου και η κατοικία του τέκνου επίσης, είναι ένα θέμα που συχνά δημιουργεί εντάσεις και προστριβές στους γονείς, καθόσον δεν είναι εύκολο για παιδιά – μαθητές να μοιράζονται ίσο χρόνο ανάμεσα σε δύο σπίτια, εκτός και εάν οι κατοικίες των γονέων είναι στην ίδια πολυκατοικία ή στην ίδια περιοχή (όχι και τόσο συνηθισμένο).  

Είναι αξιοσημείωτο ότι σε κάποιες περιπτώσεις που οι γονείς, στα πλαίσια συναινετικού διαζυγίου, συναποφάσισαν να ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου τους (συνεπιμέλεια), όρισαν ως κύρια κατοικία του τέκνου την κατοικία του ενός γονέα, αναγνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι "το να μοιράζεται ο κάθε γονέας το παιδί του τις μισές μέρες του μήνα ή το μοιράζεται ο κάθε γονέας το παιδί του τους έξι μήνες το χρόνο" είναι και ουτοπικό αλλά και αντίθετο στο πραγματικό συμφέρον του παιδιού. 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
https://stefaniasouli.gr/

Θα θεωρηθεί εγκατάλειψη συζυγικής στέγης;Σύμφωνα με το νόμο, ο γάμος παράγει για τους συζύγους αμοιβαία υποχρέωση για συμβίωση, εφόσον η σχετική αξίωση δεν αποτελεί κατάχρηση δικαιώματος. Η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής, δηλαδή η διακοπή της συμβίωσης από τον ένα σύζυγο χωρίς εύλογη αιτία, συνιστά εγκατάλειψη.

Σύμφωνα με τη νομολογία ως εγκατάλειψη έχει θεωρηθεί η αποχώρηση από την οικογενειακή στέγη (χωρίς εύλογη αιτία), η αποπομπή του άλλου συζύγου από την συζυγική οικία με τη χρήση βίας, η παρεμπόδιση του συζύγου να εισέλθει στην συζυγική οικία (π.χ αλλαγή κλειδαριάς), η άρνηση ουσιαστικής συμβίωσης παρά την εξακολούθηση της συστέγασης (π.χ να ζούνε οι σύζυγοι στο ίδιο σπίτι αλλά να μην μιλάνε, να τρώνε ξεχωριστά, να κοιμούνται σε ξεχωριστά δωμάτια) κ.λ.π.  

Το ερώτημα «Θα θεωρηθεί εγκατάλειψη, εάν πάρω τα πράγματά μου και φύγω;» με ή χωρίς παιδιά, υποβάλλεται συχνά από τους ενδιαφερόμενους που ζητούν γρήγορη νομική κατοχύρωση στην πρόθεσή τους να διακόψουν οριστικά την συμβίωση. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά. Για να μπορέσει ο δικηγόρος να συμβουλεύσει τον/την ενδιαφερόμενο /η, πρέπει να λάβει γνώση του ιστορικού της έγγαμης συμβίωσης και των λόγων που «αναγκάζεται» αυτός /η να απόσχει πιθανώς δικαιολογημένα, από την έγγαμη συμβίωση. Για να μην θεωρηθεί λοιπόν αναιτιολόγητη η αποχώρηση από την οικογενειακή στέγη και ειδικά όταν υπάρχουν μικρά παιδιά, θα πρέπει ο/η ενδιαφερόμενος /η να ζητήσει νομική συμβουλή και να προχωρήσει στις απαιτούμενες και αναγκαίες νομικές ενέργειες.

Όσον αφορά τις απουσίες μικρής χρονικής διάρκειας, όπως το να επισκεφτεί κάποιος από τους συζύγους, τους γονείς του ή τους συγγενείς του στο χωριό ή σε κάποια άλλη πόλη, ή να κάνει διακοπές με τα παιδιά του στο χωριό του, παρά την σθεναρή άρνηση της άλλης πλευράς που δεν είναι σπάνιο φαινόμενο να απειλεί ότι θα δηλώσει εγκατάλειψη, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε καμία περίπτωση αυτή η μικρή απουσία δεν μπορεί να θεωρηθεί εγκατάλειψη, καθόσον η πρόθεση του/της συζύγου είναι να επισκεφτεί τους συγγενείς του/της ή να κάνει διακοπές με τα παιδιά του/της στο χωριό και όχι να διακόψει οριστικά την συμβίωση.   Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
https://stefaniasouli.gr/

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014

Όταν ο/η σύντροφος ζητάει προγαμιαίο συμβόλαιο                 

   Συνέντευξη με την ψυχολόγο - ψυχοθεραπεύτρια κ. Βασιλική Λιάφου                                                                  
Στεφανία Σουλή: Ποια είναι συνήθως η ανάγκη που οδηγεί κάποιον/κάποια να ζητήσει από τον/την σύντροφό του να υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο;

Βασιλική Λιάφου: Μέσα από μια τέτοια κίνηση κάποιος/α προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η σύντροφος του/ο σύντροφός της δεν έχει ως κύριο κίνητρο το οικονομικό συμφέρον μέσα από την επισημοποίηση της κοινής τους σχέσης. Περαιτέρω θέλει να ξεκαθαρίσει το τι έχει να λάβει ο καθένας σε περίπτωση διαζυγίου. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες περιπτώσεις όπου κάποιος θεωρεί αναγκαίο το να προστατέψει τα αποκτήματα του από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες ή από την πατρική του οικογένεια.


Σ: Πως το δέχεται συνήθως ο/η σύντροφος; Μπορεί ένα «τέτοιο» αίτημα να δυναμιτίσει μία σχέση;

Β: Σαφέστατα μπορεί, πρόσκαιρα, να ταράξει την γαλήνη μιας σχέσης. Ο/Η σύντροφος που έρχεται αντιμέτωπος/η με ένα τέτοιο αίτημα βιώνει έντονα συναισθήματα που μπορεί να είναι από θυμός, απογοήτευση και θλίψη έως και την αίσθηση του αποκλεισμού από την ζωή του άλλου, αμφισβήτηση της αγνότητας των συναισθημάτων και των προθέσεων του/της και έλλειψη εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του από την άλλη πλευρά. Αρχικά μπορεί κάποιος να νιώσει θιγμένος για αυτούς τους λόγους. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν σκόπιμο να υποκύψει σε έντονες πιέσεις νιώθοντας αδύναμος και εγκλωβισμένος μέσα σε αυτή την σχέση. Στην περίπτωση που το ζευγάρι δεν βρει έναν κοινό πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα μπορεί να βιώνει συναισθήματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, θα ήταν σκόπιμο καθένας από τους δύο συντρόφους να επανεξετάσει το ενδεχόμενο του γάμου.


Σ: Υπάρχει κάποιο στάδιο στη σχέση που θα μπορούσε να θεωρηθεί ώριμο και ιδανικό για την υποβολή ενός τέτοιου αιτήματος;

Β: Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί λίγο πριν τον γάμο. Θα πρότεινα, όταν το ζευγάρι έχει έρθει τόσο κοντά που γίνονται συζητήσεις για μια κοινή μελλοντική πορεία με επισφράγισμα το θεσμό του γάμου, τότε να τεθεί και το θέμα του προγαμιαίου συμβολαίου.


Σ: Γνωρίζοντας ότι ένας στους τρεις γάμους οδηγείται σε μόνιμη διάσταση ή διαζύγιο, πιστεύεις ότι η υπογραφή ενός προγαμιαίου συμβολαίου μπορεί να βοηθήσει στην μείωση αυτού του ποσοστού;                                                              

Β:Δεν θα έλεγα ότι θα μειωθούν τα διαζύγια με μια προηγούμενη υπογραφή προγαμιαίου συμβολαίου. Εάν το ζευγάρι έχει προβλήματα μέσα στο γάμο, αυτά δεν θα λυθούν μέσα από συμβόλαια, σίγουρα όμως θα έχει να αντιμετωπίσει κανείς πολύ λιγότερα προβλήματα όσων αφορά το οικονομικό σκέλος. Ο καθένας από τους δύο συζύγους θα γνωρίζει εκ των προτέρων τι έχει να λάβει και θα μπορέσει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να χειραγωγήσουν τα παιδιά τους ή να εκβιάσουν καταστάσεις.

Σ: Γνωρίζω ότι έχεις γεννηθεί και έχεις εργαστεί πολλά χρόνια στην Γερμανία. Είναι σύνηθες οι Γερμανοί να υπογράφουν συμβόλαιο τήρησης συμφωνιών πριν το γάμο;

Β: Στην Γερμανία τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώς η υπογραφή ενός προγαμιαίου συμβολαίου είναι πολύ πιο σύνηθες από ότι στην χώρα μας. Ο Γερμανός έχει μια αρκετά διαφοροποιημένη αντίληψη όσων αφορά τα οικονομικά θέματα. Ο κάθε ένας από τους δύο συντρόφους έχει τα χρήματά του και δεν θεωρεί καθόλου αυτονόητο ότι θα μοιραστεί εύκολα, και σίγουρα όχι τα πάντα με τον/την σύντροφο/σύζυγό του/της.
Σ: Είμαστε ένας λαός που σεβόμαστε τα έθιμα και τις παραδόσεις. Πόσο έτοιμος πιστεύεις είναι ο Έλληνας/η Ελληνίδα να "αγκαλιάσει" ένα τέτοιο θεσμό;   
                                                                                                  
Β: Θεωρώ ότι ο Έλληνας και η Ελληνίδα δεν είναι καθόλου έτοιμοι να δεχθούν έναν τέτοιο θεσμό. Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η υπογραφή προγαμιαίου συμβολαίου είναι κάτι που αφορά ζευγάρια με παρά πολλά χρήματα. Θα χρειαστούν ακόμη πολλά χρόνια για να αλλάξει η νοοτροπία ως προς αυτό το θέμα και να μπορέσει να αναθεωρηθεί η αντίληψη ότι το προγαμιαίο συμβόλαιο αδικεί τον «αδύναμο» εκ των δύο συντρόφων. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που εντέλει τον προστατεύει. Θα πρέπει μάλλον να το δούμε να εφαρμόζεται σε κάποιον άλλο και να πειστούμε έτσι ώστε να το εφαρμόσουμε και εμείς. 


Η κ. Βασιλική Λιάφου είναι Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια και διατηρεί το γραφείο της στη Γλυφάδα. Περισσότερες πληροφορίες για την κ. Λιάφου μπορείτε να διαβάσετε εδώ


Για την νομική πλευρά του θέματος μπορείτε να διαβάσετε εδώ  

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

Άδεια γάμου Ανηλίκου


Σύμφωνα με το άρθρο 1350 παρ. 2 του ΑΚ «οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Το Δικαστήριο μπορεί, αφού ακούσει τους μελλόνυμφους και τα πρόσωπα, που ασκούν την επιμέλεια του ανηλίκου, να επιτρέψει το γάμο, και πριν από τη συμπλήρωση αυτής της ηλικίας αν η τέλεσή του επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο».

Το Δικαστήριο μόνο αν υπάρχει σπουδαίος λόγος μπορεί (δεν υποχρεούται) να επιτρέψει το γάμο στον ανήλικο. Ο σπουδαίος λόγος μπορεί να ανάγεται τόσο στο πρόσωπο του ανηλίκου όσο και στο πρόσωπο του άλλου ενηλίκου μελλόνυμφου. Σπουδαίο λόγο αποτελεί οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό, που δικαιολογεί την τέλεση πρόωρου γάμου, όπως η εγκυμοσύνη του ανηλίκου ή του άλλου μελλονύμφου, η γέννηση τέκνου κλπ. Ωστόσο, παράλληλα με το σπουδαίο λόγο συνεκτιμάται από το Δικαστήριο κατά πόσο ο γάμος θα συντελέσει στην οικογενειακή, κοινωνική, ηθική, συναισθηματική και ψυχική ολοκλήρωση του ανηλίκου ή τουναντίον θα προκαλέσει στον ανήλικο τόσα και τέτοιας εκτάσεως προβλήματα μελλοντικώς, ώστε η μη χορήγηση της αιτούμενης άδειας για την τέλεσή του να παρίσταται ως απαιτουμένη πράξη προασπίσεως των αληθών συμφερόντων του. Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη η ωριμότητα, η σταθερότητα των απόψεων, η όλη προσωπικότητα, η ψυχική επαφή και ηλικία των μελλονύμφων, καθώς και ο χρόνος διάρκειας της σχέσης τους. Για τη χορήγηση της άδειας το Δικαστήριο υποχρεούται να ακούσει τόσο τους μελλονύμφους όσο και εκείνον που έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου. (βλ. Σταθόπουλο σε Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, Αστικός Κώδιξ, Κατ’ άρθρο ερμηνεία, έκδ.1991, άρθρο 1350, αρ.26 επ., σχόλιο Κατρά, Ελλ.Δνη 29(1988).1461.
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
https://stefaniasouli.gr/